询问Google

您搜索了: prognozuojamumas (立陶宛语 - 英语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

立陶宛语

英语

信息

立陶宛语

atkuriamumas ir prognozuojamumas;

英语

reproducibility and predictivity;

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 2
质量:

立陶宛语

Pereinamasis laikotarpis ir prognozuojamumas

英语

Transition and predictability

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

立陶宛语

Tolesnis derinimas ir didesnis prognozuojamumas

英语

Further Harmonisation and Increased predictability

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

立陶宛语

Antra, stabilumas ir prognozuojamumas mūsų žvejų bendruomenėms ir mūsų žvejams.

英语

Secondly, stability and predictability for our fishing communities and our fishermen.

最后更新: 2012-02-28
使用频率: 2
质量:

立陶宛语

Prekybos tarpininkams taip pat netiesiogiai bus naudingas padidėjęs skaidrumas ir prognozuojamumas.

英语

Indirectly, also trading intermediaries benefit from the increased transparency and predictability.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

立陶宛语

Siūlomais pakeitimais siekiama, kad pataisos koeficientas būtų naudojamas mažiau ir įmonėms būtų užtikrintas prognozuojamumas.

英语

The proposed changes aim to minimise the need for a correction factor and to ensure predictability for companies.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

立陶宛语

Ši sritis turėtų apimti tik tuos klausimus, kuriais bendras požiūris ar prognozuojamumas būtų naudingas visoms suinteresuotosioms šalims.

英语

These areas should only include such issues where a common approach or predictability would be of benefit to all concerned.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

立陶宛语

Adaptacijos laikotarpio schema – didesnė kvalifikacinio egzamino arba testo konvergencija, skaidrumas ir prognozuojamumas (steigimosi atveju).

英语

An adaptation period scheme with increased convergence, transparency and predictability in the aptitude test (in case of establishment).

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

立陶宛语

Padidėjęs sistemos tikrumas, prognozuojamumas ir aukštesnis suderinimo lygis bus pirmiausia naudingas įrenginių , kuriems šiuo metu taikoma ši sistema arba kuriems siūloma ją taikyti ateityje, operatoriams.

英语

The primary beneficiaries of the improved certainty and predictability and the increased harmonisation of the scheme are the operators of installations that are currently covered or are proposed to be covered in the future.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

立陶宛语

prendžiant bankų problemas žymiai sumažinti moralinę riziką ir užtikrinti tikrumą bei prognozuojamumą visiems suinteresuotiesiems subjektams: savininkams, kreditoriams ir sandorių šalims;

英语

Reducing significantly moral hazard and creating certainty and predictability around bank resolutions for all stakeholders: owners, creditors and counterparties;

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

立陶宛语

VEIKLOS TIKSLAS Nr. .2 1Suderinimo lygio ir prognozuojamumo padidinimas

英语

OPERATIONAL OBJECTIVE No.2 1Increase harmonisation and predictability

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

立陶宛语

Siekiant prognozuojamumo, tai turėtų būti daroma taikant koeficientą, atitinkantį geriausią sektoriuje padarytos pažangos vertinimą, ir pakoreguojant jį pagal patikimus, objektyvius ir patikrintus to sektoriaus įrenginių duomenis, kad sektorių, kurių pažanga gerokai skiriasi nuo šio koeficiento, santykiniai taršos rodikliai būtų artimesni faktinei jų pažangai.

英语

For reasons of predictability, this should be done through applying a factor that represents the best assessment of progress across sectors, which should then take into account robust, objective and verified data from installations so that sectors whose rate of improvement differs considerably from this factor have a benchmark value closer to their actual rate of improvement.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

立陶宛语

Tolesnis derinimas ir prognozuojamumo didinimas

英语

Further Harmonisation and Increased Predictability

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

立陶宛语

Siekiant padidinti prognozuojamumą, reikėtų išskirti galimybę numatyti tendencijos kreivę 8 metų prekybos laikotarpiui, kadangi ja suteikiama daugiau aiškumo ir prognozuojamumo teršalų mažinimo po 2020 m. klausimu.

英语

In order to increase predictability, setting up a trend-line with an 8-year trading period stands out, since it creates more certainty and predictability as regards reductions after 2020.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

立陶宛语

Atsižvelgiant į Direktyvos 2003/87/EB (LP direktyvos) 30 straipsnį, Komisijos komunikate „Pasaulinės anglies dioksido rinkos kūrimas – ataskaita pagal Direktyvos 2003/87/EB 30 straipsnį“1 nurodytos keturios pagrindinės temos, kurias reikia nagrinėti persvarstant ES išmetamųjų teršalų leidimų prekybos sistemą (ES LPS): 1) direktyvos taikymo sritis, 2) griežtas reikalavimų laikymasis ir vykdymas, 3) tolesnis derinimas ir didesnis prognozuojamumas, 4) susiejimas su trečiųjų šalių išmetamųjų teršalų leidimų prekybos sistemomis ir atitinkamos priemonės besivystančioms šalims bei pereinamosios ekonomikos šalims įtraukti.

英语

Responding to Article 30 of Directive 2003/87/EC (the "ET Directive"), the Communication from the Commission “Building a global carbon market – Report pursuant to Article 30 of Directive 2003/87/EC”1 identified four main subjects to be dealt with in the review of the EU Emission Trading System (EU ETS): 1) the scope of the Directive, 2) robust compliance and enforcement, 3) further harmonisation and increased predictability, 4) linking with emissions trading schemes in third countries, and appropriate means to involve developing countries and countries in economic transition.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

立陶宛语

Siekiant padidinti tikrumą ir prognozuojamumą, šiame etape Komisija mano, kad nacionaliniai paskirstymo planai būtų teiktini tik tuo atveju, jeigu bendras leidimų skaičius sumažėtų bent tiek, kiek numatyta šiame pasiūlyme, o siūlomi nemokamai paskirstomi leidimai neviršytų šiame pasiūlyme arba pagal šį pasiūlymą nustatyto skaičiaus.

英语

With a view to enhancing certainty and predictability, at this stage, the Commission considers that national allocation plans would only be acceptable, if the total quantity were to decrease at least in line with this proposal and free allocations proposed do not exceed the amount either set out in this proposal or developed under it.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

立陶宛语

Nors šiuo metodu buvo sudarytos gana lanksčios sąlygos valstybėms narėms atsižvelgti į ypatingas ir nacionalines aplinkybes, kilo nemažai problemų, dėl kurių nebuvo sudarytos vienodos sąlygos ir trūko prognozuojamumo bei skaidrumo, o visoms susijusioms šalims teko didelė administracinė našta.

英语

While this approach allowed a large degree of flexibility for Member States to take account of specific and national circumstances, it entailed a number of problems resulting in a lack of a level playing field and of predictability and transparency as well as a high administrative burden on all parties involved.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

立陶宛语

Analizė parodė, kad visai ES taikoma direktyvoje nustatyta didžiausia išmetamųjų teršalų kiekio riba geriausiai atitinka tikslą didinti sistemos veiksmingumą ir prognozuojamumą.

英语

The analysis has shown that an EU-wide cap set in the Directive best complies with the objective of increasing the effectiveness and predictability of the system.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

立陶宛语

Atsižvelgiant į tai ir siekiant padidinti ES emisijos leidimų prekybos sistemos patikimumą bei prognozuojamumą, šioje direktyvoje reikėtų numatyti automatinius ir prognozuojamus pakoregavimus, kuriuos reikėtų atlikti, ateityje sudarius tarptautinį susitarimą.

英语

Against this background and with a view to enhancing the certainty and predictability of the emissions trading system, the Directive should provide for automatic and predictable adjustments upon the conclusion of a future international agreement.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

立陶宛语

Ji taip pat suteikia ilgalaikę perspektyvą ir padidina prognozuojamumą, kurie reikalingi, siekiant ilgalaikių investicijų į efektyvų taršos mažinimą.

英语

It also provides a long-term perspective and increased predictability, which is required for long-term investments in efficient abatement.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認