询问Google

您搜索了: terapung (马来语 - 泰米尔语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

马来语

泰米尔语

信息

马来语

Terapung

泰米尔语

இடம்

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

马来语

Terapung

泰米尔语

நடமாடும்

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

马来语

Bebuih Terapung

泰米尔语

மிதக்கும் குமிழிகள்

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

马来语

Ini melukis jam analog hidup yang dibentuk oleh buih yang terapung dan berdenyut. Ditulis oleh Bernd Paysan.

泰米尔语

இது கடிகாரத்தோடு வேலைபுரியும் மிதக்கும், குமிழிகளையும் உருவாக்கத்தையும். பிரண்ட் பேய்சனால் எழுதப்பட்டது.

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

马来语

Semak opsyen ini jika anda ingin butang pudar apabila penuding tetingkap terapung di atasnya dan pudar sekali lagi apabila ia beralih.

泰米尔语

சுட்டியை மேல் வைக்கும்போது மங்கலாவது போலவும் அதை எடுக்கும்போது தெளிவாகவும் பட்டன்கள் தெரிய இதை தேர்ந்தெடுக்கவும்.

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

马来语

(Dengan ketentuan yang demikian), matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang; kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing.

泰米尔语

சூரியன் சந்திரனை (நெருங்கிப்) பிடிக்க முடியாது இரவு பகலை முந்தமுடியாது. இவ்வாறே எல்லாம் (தம்) வட்டவரைக்குள் நீந்திச் செல்கின்றன.

最后更新: 2014-07-03
使用频率: 1
质量:

马来语

Dan Dia lah (Tuhan) yang telah menjadikan malam dan siang, serta matahari dan bulan; tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing (di angkasa lepas).

泰米尔语

இன்னும் அவனே இரவையும், பகலையும்; சூரியனையும், சந்திரனையும் படைத்தான்; (வானில் தத்தமக்குரிய) வட்டவரைக்குள் ஒவ்வொன்றும் நீந்துகின்றன.

最后更新: 2014-07-03
使用频率: 1
质量:

马来语

Ia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu membanjiri tanah-tanah lembah (dengan airnya) menurut kadarnya yang ditetapkan Tuhan untuk faedah makhlukNya, kemudian banjir itu membawa buih yang terapung-apung. Dan dari benda-benda yang dibakar di dalam api untuk dijadikan barang perhiasan atau perkakas yang diperlukan, juga timbul buih seperti itu. Demikianlah Allah memberi misal perbandingan tentang perkara yang benar dan yang salah. Adapun buih itu maka akan hilang lenyaplah ia hanyut terbuang, manakala benda-benda yang berfaedah kepada manusia maka ia tetap tinggal di bumi. Demikianlah Allah menerangkan misal-misal perbandingan.

泰米尔语

அவன்தான் வானத்திலிருந்து மழையை இறக்கினான்; அப்பால் ஓடைகள் அவற்றின் அளவுக்குத் தக்கபடி (நீரைக் கொண்டு) ஓடுகின்றன அவ்வெள்ளம் நுரையை மேலே சமந்து செல்கிறது (இவ்வாறே) ஆபரணமோ அல்லது (வேறு) சாமான் செய்யவோ (உலோகங்களை) நெருப்பில் வைத்து உருக்கும் போதும் அதைப் போல் நுரை உண்டாகின்றது இவ்வாறு சத்தியத்திற்கும், அசத்தியத்திற்கும் அல்லாஹ் (உவமை) கூறுகிறான்; அழுக்கு நுரை (பலனற்றதாக இருப்பதால்) அழிந்துபோய் விடுகிறது ஆனால் மனிதர்களுக்குப் பலன் அளிக்கக் கூடியதோ, பூமியில் தங்கி விடுகிறது இவ்வாறே அல்லாஹ் உமமைகளைக் கூறுகிறான்.

最后更新: 2014-07-03
使用频率: 1
质量:

马来语

Jika Ia kehendaki, Ia menghentikan tiupan angin, maka tinggalah kapal-kapal itu terapung-apung di muka lautan. Sesungguhnya yang demikian mengandungi tanda-tanda (yang besar pengajarannya) bagi tiap-tiap seorang (mukmin) yang sentiasa bersikap sabar, lagi sentiasa bersyukur.

泰米尔语

அவன் விரும்பினால் காற்றை (வீசாமல்) அமர்த்தி விடுகிறான். அதனால் அவை (கடலின்) மேற்பரப்பில் அசைவற்றுக் கிடக்கும், நிச்சயமாக இதில், பொறுமையாளர், நன்றி செலுத்துவோர் யாவருக்கும் அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன.

最后更新: 2014-07-03
使用频率: 1
质量:

马来语

Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi; dan (pada) pertukaran malam dan siang; dan (pada) kapal-kapal yang belayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermanfaat kepada manusia; demikian juga (pada) air hujan yang Allah turunkan dari langit lalu Allah hidupkan dengannya tumbuh-tumbuhan di bumi sesudah matinya, serta Ia biakkan padanya dari berbagai-bagai jenis binatang; demikian juga (pada) peredaran angin dan awan yang tunduk (kepada kuasa Allah) terapung-apung di antara langit dengan bumi; sesungguhnya (pada semuanya itu) ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan Allah kekuasaanNya, kebijaksanaanNya, dan keluasan rahmatNya) bagi kaum yang (mahu) menggunakan akal fikiran.

泰米尔语

நிச்சயமாக வானங்களையும், பூமியையும் (அல்லாஹ்) படைத்திருப்பதிலும்; இரவும், பகலும் மாறி, மாறி வந்து கொண்டிருப்பதிலும்;, மனிதர்களுக்குப் பயன் தருவதைக் கொண்டு கடலில் செல்லும் கப்பல்களிலும்; வானத்திலிருந்து அல்லாஹ் தண்ணீரை இறக்கி அதன் மூலமாக பூமி இறந்த பின் அதை உயிர்ப்பிப்பதிலும்;, அதன் மூலம் எல்லா விதமான பிராணிகளையும் பரவ விட்டிருப்பதிலும், காற்றுகளை மாறி, மாறி வீசச் செய்வதிலும்; வானத்திற்கும், பூமிக்குமிடையே கட்டுப்பட்டிருக்கும் மேகங்களிலும் - சிந்தித்துணரும் மக்களுக்கு (அல்லாஹ்வுடைய வல்லமையையும், கருணையையும் எடுத்துக் காட்டும்) சான்றுகள் உள்ளன.

最后更新: 2014-07-03
使用频率: 1
质量:

马来语

Bintang terapung ditindaki oleh campuran medan kuasa 2D yang ringkas. Kekuatan setiap perubahan medan kuasa adalah berterusan, dan ia juga dibuka dan ditutup secara rawak. Oleh Paul 'Joey' Clark.

泰米尔语

மிதக்கும் நட்சத்திரங்கள் எளிய இருவடிவ விசைபுலத்தின் கலப்பால் செயல்புரிகிறது. ஒவ்வொரு விசைபுலம் தொடர்ச்சியாக மாறுகிறது, மற்றும் இது இயக்குமாறும் இயக்கு நீக்கம் மாறி மாறி மாற்றப்படும். பால் 'ஜோய்' கிலார்க்கால் எழுதப்பட்டது.

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認