Google fragen

Sie suchten nach: investeringsrelaterede (Dänisch - Polnisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Polnisch

Info

Dänisch

Investeringsrelaterede operationers varighed

Polnisch

Czas trwania operacji związanych z inwestycjami

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Investeringsrelaterede operationers varighed

Polnisch

Czas trwania operacji związanych z inwestycjami

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

b) at finansiere investeringer og investeringsrelaterede aktiviteter

Polnisch

b) do finansowania inwestycji i działań z nimi związanych;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

garantier og anden kreditsikring, der kan anvendes til at dække politiske og andre investeringsrelaterede risici, både for udenlandske og lokale investorer og långivere

Polnisch

gwarancji i innych form zwiększenia kredytów, które może zostać wykorzystane do pokrycia ryzyka politycznego lub innego rodzaju ryzyka inwestycyjnego, ponoszonego przez inwestorów lub kredytodawców zagranicznych i lokalnych.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

garantier og andre kreditforbedringer, der kan anvendes til at dække politiske og andre investeringsrelaterede risici, både for udenlandske og lokale investorer eller långivere

Polnisch

gwarancji i innych form poprawy warunków kredytowania, które mogą zostać wykorzystane do pokrycia ryzyka politycznego lub innego rodzaju ryzyka inwestycyjnego, ponoszonego przez inwestorów lub kredytodawców zagranicznych i lokalnych;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Kommission ønsker også at revidere direktivet om investorgarantiordninger for at forbedre investorernes beskyttelse op til 50000 EUR, ikke mod normale, investeringsrelaterede risici, men mod svigagtig misbrug.

Polnisch

Komisja zamierza również zmienić dyrektywę w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów, tak by objąć ich większą ochroną (do kwoty 50 000 euro) – oczywiście nie przed normalnym ryzykiem związanym z dokonanymi inwestycjami, ale przed wszelkimi ewentualnymi przypadkami sprzeniewierzenia środków finansowych.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

BB-ratingen er i denne sammenhæng ikke en ugunstig tilbageslutning og er ikke ufavorabel for de eksporterende producenter, da den er den bedste ikke-investeringsrelaterede rating på markedet.

Polnisch

W rozpatrywanym przypadku przyznanie ratingu kategorii BB nie stanowi zastosowania niekorzystnych wniosków i nie jest działaniem niekorzystnym dla producentów eksportujących, ponieważ rating ten jest najlepszym dostępnym na rynku ratingiem dla przedsiębiorstw niedokonujących inwestycji.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Mexico og EU bør udnytte de muligheder, der ligger i aftalen, til at uddybe og udvide de områder, der berører den for EU vigtige servicesektor, samt de investeringsrelaterede områder.

Polnisch

Meksyk i Unia Europejska powinny skorzystać z możliwości, jakie daje umowa, aby pogłębić i poszerzyć współpracę w dziedzinie inwestycji oraz usług, bardzo istotnej branży dla UE.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

b) social, økonomisk og territorial udvikling, herunder bl.a. infrastruktur og investeringsrelaterede aktiviteter, navnlig inden for regionaludvikling, udvikling af menneskelige ressourcer og landdistriktudvikling.

Polnisch

b) rozwoju społecznego, gospodarczego i terytorialnego obejmującego, między innymi, działania związane z infrastrukturą i inwestycjami, zwłaszcza w dziedzinach rozwoju regionalnego, rozwoju zasobów ludzkich i rozwoju obszarów wiejskich.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

forsikringsmæglere( når de handler i forbindelse med livsforsikring og andre investeringsrelaterede forsikringer), for begge gruppers vedkommende, for så vidt som de ikke er omfattet af det gældende hvidvaskningsdirektiv;

Polnisch

obecną dyrektywą w sprawie prania pieniędzy dysponuje większościowym pakietem udziałów, jak również mieszczących się w krajach trzecich oddziałów takich instytucji;

Letzte Aktualisierung: 2012-03-20
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

For at sikre, at ELFUL's støtte bliver virkningsfuld og retfærdig og giver bæredygtige resultater, bør der være bestemmelser, som garanterer, at investeringsrelaterede operationer får varig virkning, og at fonden ikke udnyttes til konkurrenceforvridning.

Polnisch

W celu zapewnienia skuteczności, uczciwości i trwałego wpływu pomocy z EFFROW powinny istnieć przepisy gwarantujące, że operacje związane z inwestycjami są trwałe oraz uniemożliwiają korzystanie z tego funduszu w celu wprowadzenia nieuczciwej konkurencji.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Denne henstilling gælder ikke for aktiviteter på mindre end 700000 SDR (130000 SDR, hvis der er tale om investeringsrelateret fagligt samarbejde).

Polnisch

Niniejsze zalecenie nie dotyczy działań, których wartość nie przekracza 700000 SDR (130000 SDR w przypadku współpracy technicznej dotyczącej inwestycji).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

For så vidt angår investeringsrelateret fagligt samarbejde og fritstående fagligt samarbejde, anerkendes det, at den politik, som medlemmerne af DAC fører, under skyldig hensyntagen til målene og principperne for denne henstilling kan være ledet af betydningen af at fastholde en grundlæggende følelse af nationalt engagement i donorlandene ved siden af målet om at inddrage partnerlandenes ekspertise.

Polnisch

w zakresie współpracy technicznej dotyczącej inwestycji i niezależnej współpracy technicznej, uznaje się, że na politykę członków DAC będzie miało wpływ znaczenie utrzymania poczucia zaangażowania narodowego w kraju udzielającym pomocy, równolegle z dążeniem do wykorzystania ekspertyzy istniejącej w kraju partnerskim, biorąc jednocześnie pod uwagę cele i zasady niniejszego zalecenia.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Modtagere af investeringsrelateret støtte kan anmode om udbetaling af et forskud på op til 50 % af den offentlige støtte i relation til investeringen fra de kompetente betalingsorganer, hvis denne mulighed indgår i programmet for udvikling af landdistrikterne.

Polnisch

Beneficjenci wsparcia inwestycyjnego mogą zwracać się do właściwych agencji płatniczych o wypłatę zaliczki w wysokości do 50 % pomocy publicznej związanej z daną inwestycją, jeżeli taką możliwość przewiduje program rozwoju obszarów wiejskich.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Kommissionen forklarede i betragtning 429, hvorfor den fandt BB-rating relevant (ikke-investeringsrelateret rating) til at afspejle de stikprøveudvalgte eksporterende producenters økonomiske situation i UP.

Polnisch

Z powodów wyjaśnionych w motywie 429 powyżej Komisja uznała, że rating BB (rating nieinwestycyjny) odpowiednio odzwierciedla sytuację finansową producentów eksportujących objętych próbą w OD.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

B85C En investeringsvirksomhed kan udføre investeringsrelaterede tjenesteydelser (f.eks. investeringsrådgivning, investeringsforvaltning, investeringsstøtte samt administrative tjenesteydelser), enten direkte eller gennem en dattervirksomhed, for tredjeparter samt for investorer, selv om sådanne aktiviteter er væsentlige for virksomheden.

Polnisch

B85C Jednostka inwestycyjna może świadczyć usługi związane z inwestycjami (na przykład usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, zarządzanie inwestycjami, wsparcie inwestycyjne i usługi administracyjne), bezpośrednio bądź też za pośrednictwem jednostki zależnej, stronom trzecim, jak również swoim inwestorom, nawet jeżeli działalność ta jest znacząca dla jednostki.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

B85D En investeringsvirksomhed kan også deltage i følgende investeringsrelaterede aktiviteter, enten direkte eller gennem en dattervirksomhed, hvis disse aktiviteter udføres for at maksimere investeringsafkastet (kapitalgevinst eller investeringsindkomst) fra de virksomheder, den investerer i, og ikke udgør en særskilt væsentlig forretningsaktivitet eller en særskilt væsentlig indtægtskilde for investeringsvirksomheden:

Polnisch

B85D Jednostka inwestycyjna może również uczestniczyć w następujących usługach związanych z inwestycjami, bezpośrednio bądź też za pośrednictwem jednostki zależnej, jeżeli działalność ta jest podejmowana w celu maksymalizacji zwrotów z inwestycji (wzrostu wartości inwestycji lub przychodów z inwestycji) w swoich jednostkach, w których dokonano inwestycji, i nie stanowi oddzielnej znaczącej działalności ani oddzielnego znaczącego źródła przychodu dla jednostki inwestycyjnej:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

B85E Hvis en investeringsvirksomhed har en dattervirksomhed, som udfører investeringsrelaterede tjenesteydelser eller aktiviteter, som f.eks. de i afsnit B85C-B85D beskrevne, for virksomheden eller andre parter, skal den konsolidere den pågældende dattervirksomhed i overensstemmelse med afsnit 32.

Polnisch

B85E Jeżeli jednostka inwestycyjna posiada jednostkę zależną, która prowadzi usługi lub działalność związane z inwestycjami, opisane w paragrafach B85C–B85D, na rzecz jednostki lub innych podmiotów, jednostka inwestycyjna dokonuje konsolidacji tej jednostki zależnej zgodnie z paragrafem 32.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

(62) For at sikre, at ELFUL's støtte bliver virkningsfuld og retfærdig og giver bæredygtige resultater, bør der være bestemmelser, som garanterer, at investeringsrelaterede operationer får varig virkning, og at fonden ikke udnyttes til konkurrenceforvridning.

Polnisch

(62) W celu zapewnienia skuteczności, uczciwości i trwałego wpływu pomocy z EFFROW powinny istnieć przepisy gwarantujące, że operacje związane z inwestycjami są trwałe oraz uniemożliwiają korzystanie z tego funduszu w celu wprowadzenia nieuczciwej konkurencji.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

- gennem en mere præcis evaluering af den reelle komparative status for de økonomiske og investeringsrelaterede (åbning af markederne, adgang til finansiering, fremme af forskning), sociale (uddannelse, arbejdsmarked, social sikring, virksomhedernes investering i menneskelig kapital), administrative (nedbringelse af de offentlige underskud, forenkling af bestemmelserne) og miljømæssige reformer;

Polnisch

- wyraźniejszą ocenę rzeczywistego stanu porównawczego reform gospodarczych i inwestycji (otwarcie rynków, dostęp do środków finansowych, zintensyfikowanie badań naukowych), reform społecznych (kształcenie, rynek pracy, ochrona społeczna, inwestycje przedsiębiorstw w kapitał ludzki), administracyjnych (zmniejszenie deficytu finansów publicznych, uproszczenie przepisów) i związanych z środowiskiem naturalnym;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK