Google fragen

Sie suchten nach: regeringseksperternes (Dänisch - Polnisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Polnisch

Info

Dänisch

Efter afslutningen af regeringseksperternes tredje forhandlingsmøde arrangerede Kommissionen den 4. juli 2005 et høringsmøde på grundlag af det reviderede foreløbige udkast til konvention.

Polnisch

Komisja zorganizowała spotkanie konsultacyjne w dniu 4 lipca 2005 r., w następstwie trzeciej sesji negocjacji ekspertów rządowych, na podstawie poprawionej wersji projektu wstępnego Konwencji.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

I forbindelse med denne undersøgelse sikrer Fonden for Strategisk Forskning, at der ikke er nogen overlapning med arbejdet i FN's gruppe af regeringseksperter.

Polnisch

FRS zapewni, aby prace związane z prowadzeniem tego badania nie były powielane przez działania prowadzone przez grupę ekspertów rządowych ONZ.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Gruppen omfatter regeringseksperter og uafhængige eksperter.

Polnisch

W skład grupy wchodzą eksperci rządów państw członkowskich oraz eksperci niezależni.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Hver medlemsstat udpeger en regeringsekspert, der skal repræsentere den.

Polnisch

Każde z państw członkowskich wyznacza na swojego reprezentanta jednego eksperta rządowego.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 12. oktober 2006»Den demografiske udvikling i Europa — En udfordring, men også en chance« har Kommissionen besluttet at lade sig bistå af en gruppe regeringseksperter.

Polnisch

W zgodzie z własnym komunikatem z dnia 12 października 2006 r., zatytułowanym „Demograficzna przyszłość Europy – przekształcić wyzwania w nowe możliwości” Komisja postanowiła skorzystać z pomocy grupy ekspertów rządowych.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Regeringseksperterne modtager intet vederlag for udøvelsen af deres hverv.

Polnisch

Eksperci rządowi nie są wynagradzani za pełnienie swoich funkcji.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

10. mener, at seminaret af regeringseksperter skal fokusere på fremtidsorienterede drøftelser om Kyotoprotokollen inden for rammerne af UNFCCC med henblik på at udvikle effektive og passende modforanstaltninger over for klimaændringer, og at der skal offentliggøres en skriftlig rapport om de resultater, der bør indgå i forhandlingerne;

Polnisch

10. nalega, aby Seminarium Ekspertów Rządowych skoncentrowało się na ukierunkowanych na przyszłość dyskusjach nad Protokołem z Kioto w ramach UNFCCC w celu opracowania skutecznej i odpowiedniej reakcji na zmiany klimatu oraz opublikowało pisemne sprawozdanie z wyników, które powinno zostać wzięte pod uwagę podczas negocjacji;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

2. er fuldstændig overbevist om, at EU bør fastholde sin førende rolle i de internationale bestræbelser på at bekæmpe klimaændringer; forventer derfor, at EU forelægger seminaret af regeringseksperter et forslag om en fremtidig ordning, som er i overensstemmelse med EU's mål om at sikre, at den gennemsnitlige globale temperaturstigning ikke bliver højere end 2°C over præindustrialiseringsniveauet, således at de globale drivhusgasemissioner topper inden for de kommende to årtier, og som respekterer principperne om rimelighed, ansvarlighed og handleevne eller -kapacitet;

Polnisch

2. jest głęboko przekonany, że Unia Europejska powinna zachować swą wiodącą rolę w międzynarodowych wysiłkach na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu; dlatego też oczekuje, że UE przedstawi na Seminarium Ekspertów Rządowych propozycje przyszłego systemu, który będzie zgodny z celem UE, polegającym na utrzymaniu średniego światowego wzrostu temperatur poniżej 2°C względem poziomu sprzed industrializacji, przy czym globalne emisje gazów cieplarnianych osiągną najwyższy poziom w ciągu nadchodzących dwóch dziesięcioleci, oraz który będzie zgodny z zasadą równości, odpowiedzialności i zdolności do działania;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

De idéer og resultater, der er kommet ud af det fransk-schweiziske initiativ til mærkning og sporing af SALW, blev præsenteret som et bidrag til arbejdet i den gruppe af regeringseksperter, der blev nedsat ved FN's Generalforsamlings resolution af 24. december 2001.

Polnisch

Pomysły i wyniki uzyskane wskutek realizacji francusko-szwajcarskiej inicjatywy w zakresie znakowania i śledzenia broni strzeleckiej i lekkiej przedstawiono jako wkład w prace grupy ekspertów rządowych powołanej na mocy rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 24 grudnia 2001 r.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Den Europæiske Unions medlemsstater undersøger i en konstruktiv ånd det forslag, der er fremsat i den endelige rapport, som gruppen af regeringseksperter har forelagt konferencen.

Polnisch

Państwa Członkowskie Unii Europejskiej zbadają konstruktywnie propozycję zawartą w sprawozdaniu końcowym przedłożonym Konferencji przez grupę ekspertów rządowych.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Den formelle høring fandt sted med en ekspertgruppe på 46 personer, der repræsenterede medlemsstater (femten regeringseksperter fra EU15 og syv fra EU10), EØS-EFTA (tre regeringseksperter), industrien (seks nomineret af Arbejdsgruppen vedrørende Akvakultur under Den rådgivende komité for fiskerivarer og akvakulturprodukter), ngo’er (to personer fra Det Forenede Kongerige og en fra Nederlandene) og ICES (fem personer med erfaring fra arbejdsgruppen vedrørende indførelser og overførsler), EIFAC (en ekspert), NASCO (en fra hovedkontoret og en fra industriforbindelsesgruppen) sammen med yderligere fire eksperter fra den private sektor.

Polnisch

Formalne konsultacje odbyły się z udziałem grupy 46 ekspertów reprezentujących Państwa Członkowskie (15 ekspertów rządowych z krajów unijnej 15-ki oraz siedmiu z unijnej 10-ki); EOG-EFTA (trzech ekspertów rządowych), przemysł (sześciu nominowanych przez Grupę Roboczą ds. Akwakultury Komitetu Doradczego ds. Rybołówstwa i Akwakultury), organizacje pozarządowe (dwie osoby ze Zjednoczonego Królestwa i jedna z Niderlandów) oraz ICES (pięć osób z doświadczeniem w pracach Grupy Roboczej ds. Wprowadzania i Przenoszenia Gatunków), EIFAC (jeden ekspert), NASCO (jeden z siedziby głównej i jeden z grupy łącznikowej ds. przemysłu). Uczestniczyło także dodatkowo czterech ekspertów z sektora prywatnego.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Der er planlagt en udvalgsprocedure for den tekniske forvaltning af Inspire med de berørte regeringseksperter, EU-agenturer og generaldirektorater i Kommissionen.

Polnisch

Nadzór techniczny nad programem INSPIRE realizowany będzie w trybie komitologicznym z udziałem ekspertów rządowych, agencji europejskich i właściwych DG.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Det Forenede Kongerige har også ydet aktiv støtte til FN's register over konventionelle våben siden oprettelsen i 1992 og vil igen deltage i den FN-gruppe af regeringseksperter, der skal se nærmere på den fortsatte drift af registret, herunder Det Forenede Kongeriges prioritering af, at det udvides til også at omfatte SALW.

Polnisch

Zjednoczone Królestwo aktywnie popierało koncepcję prowadzonego przez ONZ rejestru broni konwencjonalnej, od czasu jego powstania w 1992 r., i będzie ponownie uczestniczyć w zbliżających się obradach grupy ekspertów rządowych ONZ mającej przeprowadzić analizę dotyczącą stałego funkcjonowania rejestru, w tym priorytet Zjednoczonego Królestwa polegający na rozszerzeniu zakresu rejestru o broń strzelecką i lekką.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Det Forenede Kongerige stillede i 2003 en ekspert til rådighed for FN's gruppe af regeringseksperter vedrørende mærkning og sporing af håndvåben og lette våben, som forelagde sin rapport på mødet i juli i rækken af møder, som skal afholdes hvert andet år mellem stater.

Polnisch

W 2003 r. Zjednoczone Królestwo oddelegowało specjalistę do Grupy Ekspertów Rządowych NZ ds. Znakowania i Śledzenia Ręcznej i Lekkiej Broni Palnej, która przedstawiła swoje sprawozdanie podczas lipcowego, codwuletniego szczytu państw.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

EU støttede også nedsættelsen af en FN-gruppe af regeringseksperter, der skal overveje yderligere skridt til at forstærke det internationale samarbejde om våbenmæglervirksomhed.

Polnisch

UE wsparła również utworzenie Grupy Ekspertów Rządowych ONZ w celu rozważenia dalszych kroków zmierzających do wzmocnienia współpracy międzynarodowej w sprawie pośrednictwa w handlu bronią.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

En fransk ekspert deltog i en gruppe af regeringseksperter, som udarbejdede en rapport om mulighederne for at opstille et internationalt instrument om afsløring og hurtig og pålidelig sporing af ulovlige våben, som blev forelagt for De Forenede Nationers Generalforsamling i juli 2003.

Polnisch

Francuski specjalista uczestniczył w pracach grupy ekspertów rządowych, która przygotowała sprawozdanie dotyczące możliwości opracowania międzynarodowego instrumentu w sprawie identyfikacji oraz szybkiego i właściwego śledzenia ręcznej broni palnej, które zostało przedstawione Zgromadzeniu Ogólnemu Narodów Zjednoczonych w lipcu 2003 r.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Frankrig deltog aktivt i drøftelserne i gruppen af regeringseksperter, der aflagde rapport den 23. juni 2003.

Polnisch

Francja aktywnie uczestniczyła w pracach grupy ekspertów rządowych, która przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w dniu 23 czerwca 2003 r.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

I perioden mellem september 2004 og juni 2005 afholdt regeringseksperterne tre forhandlingsmøder.

Polnisch

W okresie od września 2004 r. do czerwca 2005 r. miały miejsce trzy sesje negocjacji ekspertów międzyrządowych.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Pensionsforummet består af regeringseksperter, af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og for de supplerende pensionsordninger.

Polnisch

W skład forum emerytalnego wchodzą przedstawiciele rządów Państw Członkowskich, partnerów społecznych i programów emerytur uzupełniających.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Polske eksperter fra Økonomi-, Arbejds- og Socialministeriet og fra Udenrigsministeriet holdt i april 2003 et seminar for regeringseksperter i Bosnien-Hercegovina om principper og polske løsninger i forbindelse med eksport- og importkontrol med våben og varer med dobbelt anvendelse, herunder håndvåben og lette våben, som opfølgning på deres besøg i Polen.

Polnisch

W kwietniu 2003 r. polscy specjaliści z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych zorganizowali seminarium dla ekspertów rządowych w Bośni i Hercegowinie w sprawie zasad i rozwiązań stosowanych przez Polskę w zakresie kontroli eksportu i importu broni oraz towarów o podwójnym zastosowaniu, w tym ręcznej i lekkiej broni palnej, w nawiązaniu do ich wizyty w Polsce.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK