Google fragen

Sie suchten nach: støttemidlerne (Dänisch - Tschechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Tschechisch

Info

Dänisch

Ressourcetildelingen må overvåges for at sikre de primært berørte adgang til støttemidlerne.

Tschechisch

Bylo by vhodné věnovat pozornost rozdělení disponibilních zdrojů a zajistit, aby k nim měli přístup osoby zúčastněné od počátku.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Det er medlemsstaten, der tilvejebringer støttemidlerne, udformer ordningen og underretter Kommissionen.

Tschechisch

Členský stát vyčleňuje finanční prostředky pro podporu, stanoví příslušný režim a oznamuje jej Komisi.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Støttemidlerne anvendtes i henhold til Solidaritetsfondens regler i første omgang til at istandsætte infrastrukturerne.

Tschechisch

„Bez FS EU by most dlouho zůstal ve stavu, v jakém jej zanechala řeka Gardon,“ říká Bernard Pouverel, ředitel organizace, která Pont du Gard spravuje.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Der må forventes en voldsom strid om støttemidlerne, både mellem regionerne og mellem de forskellige politikområder.

Tschechisch

Lze očekávat prudké spory o prostředky, a to jak mezi regiony tak také mezi různými politickými oblastmi úkolů.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Den metode, hvorpå støttemidlerne tilvejebringes, ændres til engangsbetalinger ved tilslutning, uanset hvilken mængde eller type el der forbruges.

Tschechisch

Způsob shromažďování prostředků na podporu se změní na paušální částky podle přípojky, bez ohledu na množství a původ spotřebované elektrické energie.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

- bevilges fra sag til sag på baggrund af den pågældende virksomheds og det pågældende lands situation; anvendelsen af støttemidlerne skal overvåges i overensstemmelse med målene

Tschechisch

- bude udělována jednotlivě případ od případu v závislosti na postavení daného podniku a dané země; využití poskytnutých prostředků se musí sledovat, přičemž je třeba mít na paměti relevantní cíle;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

1.Hvordan kan Fællesskabet,og navnlig Kommissionen,bedstfremme europæiske investeringer i energieffektiv teknologi?Hvordan kan støttemidlerne til forskning på dette områdeanvendes mere målrettet?

Tschechisch

Jakmůže Společenství, a především Komise, lépepodněcovatevropské investice do technologií voblasti energetické účinnosti? Jakmohou býtlépecílenyfinance zfondů pro podporu výzkumu vtétooblasti?

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Foranstaltninger, der involverer to eller flere medlemsstaters organer, og foranstaltninger af fællesskabsinteresse på dette område bør kunne modtage støttemidler fra fonden, og medlemsstaterne bør tilskyndes til at udveksle erfaringer for at indkredse og fremme de mest effektive former for praksis.

Tschechisch

Na akce, kterých se účastní subjekty dvou nebo více členských států, a akce v zájmu Společenství v této oblasti by mělo být možné poskytovat podporu z fondu a je třeba podporovat výměny mezi členskými státy, aby byly nalezeny a podporovány co nejúčinnější postupy.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-15
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Det selektive tilskud truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige DHL i forhold til andre konkurrenter, der ikke modtager støttemidler.

Tschechisch

Selektivní grant může narušit hospodářskou soutěž tím, že poskytuje společnosti DHL výhodu oproti ostatním konkurentům, kteří podporu neobdrželi.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

at lette adgangen til information og støttemidler, der er specielt tilpasset deres behov

Tschechisch

usnadní přístup k informacím a podpůrným fondům, které jsou zvlášť uzpůsobeny jejich potřebám;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Deres deltagelse bør fremmes ved at lette deres adgang til oplysninger, støttemidler, offentlige institutioner og ved at iværksætte eller fremme tekniske hjælpeforanstaltninger.

Tschechisch

Jejich účast by měla být podporována usnadněním přístupu k informacím, ke stávajícím podpůrným fondům a k veřejným institucím, jakož i vytvořením nebo podporou opatření týkajících se technické pomoci.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

foranstaltninger, der sigter mod at tildele offentlige støttemidler

Tschechisch

opatření, jejichž cílem je poskytování veřejných finančních podpor;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

At der kun er tale om begrænset påvirkning af samhandelen og af konkurrencen som følge af foranstaltningerne, og at disse står i rimeligt forhold til de erklærede mål, nemlig fremme af forlagsprodukter på italiensk, bekræftes af ordningernes varighed, det store antal støttemodtagere og støttemidlernes begrænsede omfang —

Tschechisch

Omezené narušení obchodní výměny a hospodářské soutěže a proporcionalita opatření vůči stanoveným cílům, kterými jsou propagace vydavatelských produktů v italském jazyce, jsou potvrzeny dobou trvání těchto režimů, širokým počtem příjemců podpory a omezeným celkovým rozsahem disponibilních fondů,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Den maksimale støtteintensitet i henhold til forordningen (35 % og 75 % i de mindst begunstigede områder), inklusive alle offentlige støttemidler, der blev ydet til de pågældende investeringer, blev ikke overskredet.

Tschechisch

Maximální míra podpory stanovená nařízením (35 % a 75 % ve znevýhodněných oblastech), včetně všech veřejných zdrojů podpor převedených do dotčených investic, nebyla překročena.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Trods disse forklaringer har Kommissionen udtrykt tvivl med hensyn til de nævnte støtteformer, idet den fremfører, at det til forskel fra hvad de italienske myndigheder hævder, og på baggrund af den fremsendte beskrivelse og lovteksternes ordlyd synes at forholde sig sådan, at formålet med støttemidlerne var at lette den økonomiske belastning for modtagerne, uafhængigt af om investeringerne faktisk blev gennemført.

Tschechisch

I přes tato tvrzení Komise vyjádřila pochybnosti o uvedených podporách a uvedla, že na rozdíl od toho, co tvrdily italské orgány, se na základě zaslaného popisu a znění zákonů zdá, že podpory měly napomoci příjemcům těchto podpor z jejich finančních těžkostí, aniž by byly vázány na skutečné dokončení investic.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

"5) Fastlæggelse af behovene i forbindelse med den eventuelle kommende EU-krisestyringsoperation for så vidt angår de nødvendige støttemidler, herunder alt udstyr og alle tjenesteydelser og lokaler, og udarbejdelse af mandat eller tekniske specifikationer i tilknytning hertil. Fremsættelse af forslag til foranstaltninger vedrørende indkøb af det nødvendige udstyr og de nødvendige tjenesteydelser og lokaler og afslutning af disse foranstaltninger, idet der tages hensyn til muligheden for at overtage egnet udstyr, egnede lokaler og egnet materiel fra tilgængelige kilder, herunder UNMIK, hvor det er relevant, praktisk muligt og omkostningseffektivt.

Tschechisch

"5. zjistit potřeby budoucí možné operace EU pro řešení krize, pokud jde o požadované podpůrné prostředky, včetně veškerého zařízení, služeb a prostor, a vypracovat příslušné podmínky nebo technické specifikace; navrhnout opatření týkající se obstarání požadovaného zařízení, služeb a prostor a provést tato opatření, s přihlédnutím k možnosti převzetí vhodného zařízení, prostor a materiálu z dostupných zdrojů, a to včetně UNMIK, je-li to vhodné, proveditelné a nákladově efektivní.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Dänisch

(10) Det er vigtigt, at små og mellemstore virksomheder deltager i EMAS, og at deres deltagelse fremmes ved at lette deres adgang til oplysninger, eksisterende støttemidler og offentlige institutioner og ved at iværksætte eller fremme tekniske hjælpeforanstaltninger.

Tschechisch

(10) Je důležité, aby se na programu EMAS podílely malé a střední podniky, jejichž účast by měla být podporována usnadněním přístupu k informacím, ke stávajícím podpůrným fondům a k veřejným institucím a vytvořením nebo podporou opatření týkajících se technické pomoci.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

- lette deres adgang til oplysninger, støttemidler, offentlige institutioner og offentlige indkøb, dog med forbehold af fællesskabsreglerne for offentlige indkøb

Tschechisch

- usnadněním přístupu k informacím, podpůrným fondům, veřejným institucím a veřejným zakázkám, aniž jsou dotčena pravidla Společenství o zadávání veřejných zakázek,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

2.16 henstiller, at der fra førtiltrædelsesfonden stilles støttemidler til rådighed for udbygningen af administrative strukturer og kapaciteter, og foreslår, at der ved tildelingen af disse midler tages behørigt hensyn til de lokale og regionale myndigheders betydning for gennemførelsen af strukturfondsprogrammerne og andre regionaludviklingsinitiativer;

Tschechisch

2.16 doporučuje, aby ze sbližovacích fondů byly dány k dispozici prostředky na rozvoj správních struktur a kapacit, a upozorňuje na to, že při poskytování těchto prostředků je nutno mít odpovídajícím způsobem na zřeteli význam místních a regionálních územních samosprávných celků pro realizaci programů strukturálních fondů a jiných iniciativ k regionálnímu rozvoji;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

3.4 EØSU mener, at reglerne for adgang til EU's solidaritetsfond bør være enkle og klare og så ubureaukratiske som muligt. De må også omfatte mekanismer, der sikrer gennemsigtighed samt efterfølgende evaluering og overvågning af de anvendelsesområder, støttemidlerne går til i modtagerlandet.

Tschechisch

3.4 EHSV se domnívá, že pravidla pro použití fondu musejí být jasná a zřetelná a co nejméně omezena formálními požadavky, musejí však také obsahovat mechanismy zaručující transparentnost a následné hodnocení a sledování použití prostředků uvolněných ve prospěch přijímajícího státu.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK