Google fragen

Sie suchten nach: verbesserungspotenziale (Deutsch - Slowakisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Deutsch

Slowakisch

Info

Deutsch

Derartige Untersuchungen bilden die notwendige Grundlage für die Herausarbeitung der Verbesserungspotenziale bestimmter Managementinterventionen.

Slowakisch

Takéto analýzy poskytujú základ potrebný na identifikáciu potenciálov na zlepšenie spojených s konkrétnymi zásahmi manažmentu.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Diese Analysen bilden die nötige Basis, um die Verbesserungspotenziale bei spezifischen Managementinterventionen zu identifizieren.

Slowakisch

Takéto analýzy poskytujú základ potrebný na identifikáciu potenciálov na zlepšenie spojených s konkrétnymi zásahmi manažmentu.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Bewertungen müssen die Beurteilung der Verbesserungspotenziale und den Anpassungsbedarf des Umweltmanagementsystems, einschließlich der Umweltpolitik, der umweltbezogenen Zielsetzungen und Einzelziele beinhalten.

Slowakisch

K preskúmaniam patrí posudzovanie príležitostí na zlepšenie a nutnosti zmien v systéme environmentálneho riadenia vrátane environmentálnej politiky a environmentálnych celkových a čiastkových cieľov.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Bewertungen müssen die Beurteilung der Verbesserungspotenziale und den Anpassungsbedarf des Umweltmanagementsystems, einschließlich der Umweltpolitik, der umweltbezogenen Zielsetzungen und Einzelziele beinhalten.

Slowakisch

Preskúmania musia obsahovať posudzovanie možností zlepšovania a potrebu zmien systému environmentálneho manažérstva vrátane environmentálnej politiky a dlhodobých a krátkodobých environmentálnych cieľov.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Im Zuge der Überprüfung der Liste prioritärer Stoffe wurden Verbesserungspotenziale bei der Funktionsweise der Richtlinie über Umweltqualitätsnormen sowie Verfahren zur Verbesserung der Identifizierung von weiteren prioritären Stoffen bei zukünftigen Überprüfungen ermittelt.

Slowakisch

V priebehu preskúmania zoznamu prioritných látok boli identifikované zlepšenia vo fungovaní smernice o environmentálnych normách kvality, ako aj mechanizmus na zlepšenie určovania ďalších prioritných látok v rámci budúcich preskúmaní.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Außerdem hat Spanien sein Netz internationaler Abkommen über den Austausch von für Steuerveranlagungen relevanten Informationen ausgeweitet und ein Projekt mit privaten Unternehmen gestartet, um Verbesserungspotenziale bei der Verwaltung des Sozialleistungssystems zu untersuchen.

Slowakisch

Španielsko takisto rozšírilo svoju sieť medzinárodných dohôd s cieľom vymieňať si informácie relevantné pre daňové výmery a spustilo projekt so súkromnými firmami na účely preskúmania potenciálneho zlepšenia v riadení systému dávok sociálneho zabezpečenia.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Allerdings gibt es Verbesserungspotenzial, wenn es darum geht, den Verbraucherinnen und Verbrauchern Fragen der Nachhaltigkeit zu vermitteln.

Slowakisch

V oblasti komunikácie so spotrebiteľmi o otázkach udržateľnosti je však stále čo zlepšovať.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Bei vielen energieverbrauchs­relevanten Produkten besteht ein erhebliches Verbesserungspotenzial, was die Verringerung der Umwelt­auswirkungen und Energieeinsparungen durch besseres Design betrifft; dies bedeutet auch Einspa­rungen für Unternehmen und Endverbraucher.

Slowakisch

Mnohé energeticky významné výrobky majú významný potenciál na zlepšenie, pokiaľ ide o znižovanie vplyvu na životné prostredie a dosiahnutie úspor energie prostredníctvom lepšieho projektovania, ktoré povedie aj k hospodárskym úsporám pre podniky a koncových užívateľov.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Laut Bericht gibt es zwar in einigen Fällen Verbesserungspotenzial, aber es wurden keine Mängel festgestellt, die ein sofortiges Handeln der Kommission erforderlich machen würden.

Slowakisch

Aj keď sa v správe uvádza, že v niektorých prípadoch existuje ešte priestor na zlepšenie, žiadne z týchto hodnotení nepreukázalo také nedostatky, ktoré by si vyžadovali okamžité konanie Komisie.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

STELLT ABSCHLIESSEND FEST, dass der Fonds generell wirtschaftlich verwaltet wird, VERTRITT jedoch DIE AUFFASSUNG, dass hinsichtlich der Geschwindigkeit der Verwaltungsverfahren noch Verbesserungspotenzial und -bedarf besteht, und

Slowakisch

DOSPELA k záveru, že spravovanie fondu je vo všeobecnosti účinné, no DOMNIEVA SA, že je možné a potrebné zvýšiť rýchlosť nakladania s prostriedkami fondu a preto

Letzte Aktualisierung: 2017-04-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Studien haben ferner gezeigt, dass das größte Verbesserungspotenzial — verglichen mit der Leistung in anderen Teilen der Welt — bei den Unterstützungsleistungen liegt.

Slowakisch

Okrem toho zo štúdií vyplýva, že najväčší potenciál na zlepšenie – v porovnaní s výkonnosťou v tejto oblasti v iných častiach sveta – sa skrýva v podporných službách.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

3.5 Der Binnenmarkt für Dienstleistungen, wozu auch die Netzinfrastrukturdienste (Telekommunikation, Elektrizität, Gas, Verkehr und Versicherungen) gehören, weist ein enormes Verbesserungspotenzial auf.

Slowakisch

3.5 Jednotný trh so službami vrátane služieb sieťovej infraštruktúry (telekomunikácie, elektrická energia, zemný plyn, doprava a poistenie) má najväčší potenciál na ďalšie zlepšovanie.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

4.9 Die Europäische Kommission führt das Argument ins Treffen, dass die Zahl der Produktgrup­pen und Genehmigungen erheblich erhöht werden und dabei auf die Bereiche mit den höchs­ten Umweltauswirkungen und dem größtmöglichen Verbesserungspotenzial abgestellt werden muss.

Slowakisch

4.9 Komisia argumentuje tým, že počet skupín výrobkov i držiteľov licencií sa musí výrazne zvýšiť, pričom by malo ísť o oblasti s najvyšším environmentálnym dosahom a o oblasti, kde je možnosť zlepšenia najvyššia.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

4.9 Die Europäische Kommission führt das Argument ins Treffen, dass die Zahl der Produkt­gruppen und Genehmigungen erheblich erhöht werden und dabei auf die Bereiche mit den höchsten Umweltauswirkungen und dem größtmöglichen Verbesserungspotenzial abgestellt werden muss.

Slowakisch

4.9 Komisia argumentuje tým, že počet skupín výrobkov i držiteľov licencií sa musí výrazne zvýšiť, pričom by malo ísť o oblasti s najvyšším environmentálnym dosahom a o oblasti, kde je možnosť zlepšenia najvyššia.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Als Schwerpunkte werden zunächst das Stromnetz, intelligente energieoptimierte Häuser und Gebäude sowie eine intelligente Beleuchtung vorgeschlagen (wegen ihrer großen Bedeutung und ihres Verbesserungspotenzials).

Slowakisch

Navrhuje sa zamerať pozornosť najprv na elektrickú rozvodnú sieť, inteligentné energeticky hospodárne domy a budovy a inteligentné osvetlenie (z dôvodu ich významu a potenciálu zlepšenia).

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Analyse der Effektivität des Sonderermittlungsdienstes (STT) anhand der Zahl der Anklagen und der Schwere der Fälle, um die Bereiche zu ermitteln, in denen Verbesserungspotenzial besteht, einschließlich der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und einer proaktiven Vorgehensweise bei Ermittlungen in hochrangigen Korruptionsfällen.

Slowakisch

Analyzovanie účinnosti osobitnej vyšetrovacej služby so zameraním na počet obvinení z trestného činu a závažnosť prípadov s cieľom určiť potenciálne oblasti na zlepšenie vrátane koordinácie s inými inštitúciami a aktívnosti pri vyšetrovaní korupcie vo vysokých kruhoch.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Angesichts des großen Verbesserungspotenzials in der Stromerzeugung (schätzungsweise 30–40 %) und der erheblichen Verluste bei Transport (2 %) und Verteilung (8 %) kommt es darauf an, den Wirkungsgrad bei der Energieumwandlung zu steigern, die Energieverluste zu verringern und mögliche Probleme zu ermitteln, bevor es zur Gefährdung der Energieversorgung kommt18.

Slowakisch

Keďže pri výrobe elektrickej energie je veľký potenciál zlepšenia (odhaduje sa 30 – 40 %) a keďže dochádza k podstatným stratám pri preprave (2 %) a distribúcii (8 %), je v prvom rade dôležité zlepšiť účinnosť premeny energie, zmenšiť energetické straty a rozpoznať možné problémy skôr, ako by mohlo dôjsť k ohrozeniu dodávky energie18.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Anhand der Ergebnisse dieser Analyse sind unter Berücksichtigung der technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit und des Verbesserungspotenzials konkrete Maßnahmen zur Minimierung der Umweltauswirkung des Produkts zu treffen.

Slowakisch

Na základe tejto analýzy a pri zohľadnení ekonomickej a technickej uskutočniteľnosti, ako aj potenciálu pre zlepšenie sa prijmú konkrétne opatrenia s cieľom minimalizovať vplyv výrobku na životné prostredie.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Bei der Anbindung des Hinterlands an das Meer und im intermodalen Verkehr besteht Verbesserungspotenzial, was zugleich der Wettbewerbsfähigkeit der im Hinterland angesiedelten Wirtschaft zugutekäme.

Slowakisch

Existuje tu potenciál zlepšenia prepojenosti medzi pevninou a morom a intermodálnej dopravy a zvýšenia konkurencieschopnosti vnútrozemských ekonomík.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Bei einigen Aspekten der Marktinfrastruktur für den Handel besteht aber möglicherweise noch Verbesserungspotenzial.

Slowakisch

Existujú však určité aspekty týkajúce sa trhových infraštruktúr podporujúcich obchodovanie, v ktorých môže existovať priestor na ďalšie zlepšenia.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK