Google fragen

Sie suchten nach: luftqualitätspläne (Deutsch - Tschechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Deutsch

Tschechisch

Info

Deutsch

Luftqualitätspläne

Tschechisch

Plány kvality ovzduší

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Nach Artikel 23 (Luftqualitätspläne) zu übermittelnde Informationen

Tschechisch

Informace, které mají být poskytovány podle článku 23 (plány kvality ovzduší)

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Werden Einwände erhoben, kann die Kommission die Mitgliedstaaten auffordern, Anpassungen vorzunehmen oder neue Luftqualitätspläne vorzulegen.

Tschechisch

Pokud jsou námitky vzneseny, může Komise členské státy požádat, aby plány kvality ovzduší upravily nebo předložily nové.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

„Luftqualitätspläne“ sind Pläne, in denen Maßnahmen zur Ereichung der Grenzwerte oder Zielwerte festgelegt sind;

Tschechisch

„plány kvality ovzduší“ plány, které stanoví opatření pro dosažení mezních nebo cílových hodnot;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Aufgrund der Rechtsanpassungen nach der Annahme der Richtlinie13 betrafen und betreffen die Pläne und Programme ab Ende 2010 insbesondere die Abfallbewirtschaftungs- und Luftqualitätspläne.

Tschechisch

Po legislativních úpravách provedených po přijetí směrnice13 se plány a programy týkaly – a od konce roku 2010 budou týkat - zejména plánů pro nakládání s odpady a plánů kvality ovzduší.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Müssen für mehrere Schadstoffe Luftqualitätspläne ausgearbeitet oder durchgeführt werden, so arbeiten die Mitgliedstaaten gegebenenfalls für alle betreffenden Schadstoffe integrierte Luftqualitätspläne aus und führen sie durch.

Tschechisch

Pokud je třeba připravit nebo provést plány kvality ovzduší pro více znečišťujících látek, členské státy případně připraví a provedou integrované plány kvality ovzduší týkající se všech příslušných znečišťujících látek.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Diese Luftqualitätspläne müssen mindestens die in Anhang XV Abschnitt A aufgeführten Angaben umfassen und können Maßnahmen gemäß Artikel 24 umfassen.

Tschechisch

Tyto plány kvality ovzduší obsahují alespoň informace uvedené v oddíle A přílohy XV a mohou zahrnovat opatření podle článku 24.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Im Falle der Überschreitung dieser Grenzwerte, für die die Frist für die Erreichung bereits verstrichen ist, enthalten die Luftqualitätspläne geeignete Maßnahmen, damit der Zeitraum der Nichteinhaltung so kurz wie möglich gehalten werden kann.

Tschechisch

V případě překročení mezních hodnot, u nichž již uplynula lhůta, od které je třeba hodnoty dodržovat, stanoví plány kvality ovzduší náležitá opatření, aby bylo období překročení co možná nejkratší.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Luftqualitätspläne gemäß Artikel 22 Absatz 1 und Artikel 23 und Programme gemäß Artikel 17 Absatz 2.

Tschechisch

plánech kvality ovzduší stanovených v čl. 22 odst. 1 a v článku 23 a o programech uvedených v čl. 17 odst. 2.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Für Gebiete und Ballungsräume, in denen die Schadstoffkonzentrationen in der Luft die einschlägigen Luftqualitätszielwerte oder -grenzwerte gegebenenfalls zuzüglich zeitlich befristeter Toleranzmargen überschreiten, sollten Luftqualitätspläne erstellt werden.

Tschechisch

Pro zóny a aglomerace, v nichž koncentrace znečišťujících látek ve vnějším ovzduší překračují příslušné cílové hodnoty nebo mezní hodnoty kvality ovzduší, by měly být vytvořeny plány kvality ovzduší a případně určité dočasné meze tolerance.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Vorgesehen sind auch lokale Maßnahmen wie die Aufstellung und Umsetzung kommunaler Luftqualitätspläne, die Förderung eines umweltfreundlicheren Verkehrs in den Kommunen und Provinzen und die Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten für die Ausrüstung von Fahrzeugen mit leistungsfähiger Emissionsschutztechnik wie Partikelfilter.

Tschechisch

A konečně, balíček opatření také usiluje o akci na místní úrovni, např. prostřednictvím provedení obecních plánů kvality ovzduší, dodatečných financí na podporu méně znečišťující místní dopravy v obcích a v provinciích a prostřednictvím opatření založeného na úhradě podstatné části dodatečných nákladů vynaložených na technologie pro nižší znečišťování, jako jsou filtry částic.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Die nationalen Luftreinhalteprogramme dürften in dieser Hinsicht zur erfolgreichen Durchführung der Luftqualitätspläne gemäß Artikel 23 der Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates23 beitragen.

Tschechisch

Národní programy omezování znečištění ovzduší by v této souvislosti měly přispívat k úspěšnému provádění plánů kvality ovzduší stanovených v článku 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/50/ES23.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Fortschritte im Hinblick auf die in dieser Richtlinie vorgesehenen Zielvorgaben für die Luftqualität und langfristigen Ziele für Ozon sollten anhand der Ziele und Emissionshöchstmengen der Richtlinie 2001/81/EG und gegebenenfalls durch die Umsetzung der in der vorliegenden Richtlinie vorgesehenen Luftqualitätspläne bestimmt werden.

Tschechisch

Pokrok v oblasti dosahování cílů kvality ovzduší a dlouhodobých cílů pro ozon stanovených v této směrnici by měl být určen cíli a emisními stropy stanovenými směrnicí 2001/81/ES a případně prováděním plánů kvality ovzduší stanovených touto směrnicí.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Möglichkeit befristeter Abweichungen von den Grenzwerten: für die Gewährung solcher Abweichungen gelten strenge Auflagen, und die Mitgliedstaaten sind gehalten, spezielle Luftqualitätspläne aufzustellen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der Richtlinie zu gewährleisten.

Tschechisch

možnost časově omezených odchylek od mezních hodnot; tyto odchylky lze povolit pouze za přísných podmínek a členské státy musí zavést zvláštní plány pro kvalitu ovzduší a přijmout náležitá opatření s cílem zajistit dodržování směrnice.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Beim Ausfüllen der Formblätter müssen nur solche Informationen eingetragen werden, die für die Zwecke des Luftqualitätsplans oder als Nachweise für die Erfüllung der Voraussetzungen in den jeweiligen Fällen normalerweise vorliegen sollten.

Tschechisch

Při vyplňování formulářů je třeba uvést pouze informace, které by měly být obvykle dostupné pro účely plánu kvality ovzduší nebo jako podpůrné prvky pro splnění podmínek v konkrétních případech.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

In Gebieten, in denen die EU-Luftqualitätsgrenzwerte gemäß der Richtlinie 2008/50/EG nicht eingehalten werden, wenden die Mitgliedstaaten für individuelle mittelgroße Feuerungsanlagen Emissionsgrenzwerte, die auf den in Anhang III festgesetzten Benchmarkwerten basieren, oder von den Mitgliedstaaten festgesetzte strengere Werte an, es sei denn, der Kommission wird nachgewiesen, dass die Anwendung solcher Emissionsgrenzwerte unverhältnismäßige Kosten nach sich ziehen würde und in die in Artikel 23 der Richtlinie 2008/50/EG vorgeschriebenen Luftqualitätspläne andere Maßnahmen aufgenommen wurden, die die Einhaltung der Luftqualitätsgrenzwerte sicherstellen.

Tschechisch

V zónách, které nesplňují mezní hodnoty pro kvalitu ovzduší stanovené ve směrnici 2008/50/ES, použijí členské státy pro jednotlivá střední spalovací zařízení v těchto zónách mezní hodnoty emisí vycházející z referenčních hodnot uvedených v příloze III nebo z přísnějších hodnot, které si členské státy stanoví, pokud není Komisi doloženo, že použití takovýchto mezních hodnot emisí by s sebou neslo neúměrně vysoké náklady a že do plánů kvality ovzduší, které je třeba vypracovat na základě článku 23 směrnice 2008/50/ES, byla začleněna jiná opatření k dodržování mezních hodnot pro kvalitu ovzduší.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Wird eine Alarmschwelle, ein Grenzwert oder ein Zielwert zuzüglich der dafür geltenden Toleranzmarge oder ein langfristiges Ziel aufgrund erheblicher grenzüberschreitender Transporte von Schadstoffen oder ihren Vorläuferstoffen überschritten, so arbeiten die betroffenen Mitgliedstaaten zusammen und sehen gegebenenfalls gemeinsame Maßnahmen vor, beispielsweise gemeinsame oder koordinierte Luftqualitätspläne gemäß Artikel 23, um solche Überschreitungen durch geeignete, angemessene Maßnahmen zu beheben.

Tschechisch

Pokud je překročena jakákoli varovná prahová hodnota, mezní nebo cílová hodnota a navíc jakákoli příslušná mez tolerance nebo dlouhodobý cíl v důsledku významného přenosu látek znečišťujících ovzduší nebo jejich prekurzorů přes hranice státu, dotyčné členské státy spolupracují a případně navrhnou společné činnosti, jako například přípravu společných nebo koordinovaných plánů kvality ovzduší podle článku 23, s cílem odstranit tato překročení uplatněním vhodných, ale přiměřených opatření.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Überschreiten in bestimmten Gebieten oder Ballungsräumen die Schadstoffwerte in der Luft einen Grenzwert oder Zielwert zuzüglich einer jeweils dafür geltenden Toleranzmarge, sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass für diese Gebiete oder Ballungsräume Luftqualitätspläne erstellt werden, um die entsprechenden in den Anhängen XI und XIV festgelegten Grenzwerte oder Zielwerte einzuhalten.

Tschechisch

Pokud v daných zónách nebo aglomeracích překračují úrovně znečišťujících látek ve vnějším ovzduší jakoukoli mezní hodnotu nebo cílovou hodnotu, a v každém případě navíc i jakoukoliv příslušnou mez tolerance, členské státy zajistí, aby byly pro tyto zóny nebo aglomerace vypracovány plány kvality ovzduší za účelem dosažení příslušné mezní nebo cílové hodnoty uvedené v přílohách XI a XIV.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

Damit die Kohärenz zwischen verschiedenen Strategien gewährleistet ist, sollten solche Luftqualitätspläne soweit möglich aufeinander abgestimmt und in die Pläne und Programme gemäß der Richtlinie 2001/80/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2001 zur Begrenzung von Schadstoffemissionen von Großfeuerungsanlagen in die Luft [13], der Richtlinie 2001/81/EG und der Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm [14] einbezogen werden.

Tschechisch

K zajištění soudržnosti mezi různými politikami by tyto plány kvality ovzduší měly být pokud možno konzistentní a propojené s plány a programy připravenými podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení [13], směrnice 2001/81/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí [14].

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Deutsch

(51) Nach Auskunft der niederländischen Behörden ist die von ihnen geplante Maßnahme Teil eines Maßnahmenpakets zur Verbesserung der Luftqualität in den Niederlanden ("Prinsjesdag"-Maßnahmenpaket). Es betrifft überwiegend den Straßenverkehr, weil Partikel in Motorabgasen zu den schädlichsten Feinstaubpartikeln zählen. Vorgesehen sind u. a. Prämien für die Ausrüstung neuer und älterer Dieselfahrzeuge mit Partikelfiltern, Anreize zur Minderung der Umweltbelastung durch den Stadtverkehr, den LKW-Verkehr und den Schiffsverkehr und die Förderung umweltfreundlicher Kraftstoffe. Derzeit wird untersucht, ob eine Abwrackprämie für ältere (Diesel-) Fahrzeuge wirtschaftlich sinnvoll ist. Das Maßnahmenpaket umfasst weitere Maßnahmen für den Verkehr, die Industrie und die Landwirtschaft, u. a. lokale Maßnahmen wie die Senkung der zulässigen Geschwindigkeit auf bestimmten Straßen. Vorgesehen sind auch lokale Maßnahmen wie die Aufstellung und Umsetzung kommunaler Luftqualitätspläne, die Förderung eines umweltfreundlicheren Verkehrs in den Kommunen und Provinzen und die Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten für die Ausrüstung von Fahrzeugen mit leistungsfähiger Emissionsschutztechnik wie Partikelfilter. Außerdem werden Kommunen unterstützt, die nur schadstoffarmen oder leisen Fahrzeugen die Zufahrt zu städtischen Kerngebieten gestatten wollen.

Tschechisch

(51) Nizozemské orgány informovaly Komisi, že navrhované opatření tvoří součást balíčku opatření (soubor opatření z rozpočtového dne, Budget Day Set of Measures), která mají zlepšit kvalitu ovzduší v Nizozemsku. Tento balíček opatření se zaměřuje na dopravní opatření, neboť částice z výfukových plynů jsou jedny z nejškodlivějších částic. Mimo jiná opatření jsou zde obsaženy podpory pro filtry částic v nových a starých dieselových automobilech, pobídky pro čistší místní dopravu, nákladní a lodní dopravu, pobídky pro čistá paliva. Také byl zahájen výzkum ohledně nákladové účinnosti podpor pro vyřazení starších (dieselových) automobilů. Balíček opatření navíc zahrnuje další opatření pro běžnou dopravu a opatření pro průmysl a zemědělství. Také dojde k místním opatřením s dopadem na vnitrostátní infrastrukturu, např. k omezení maximální rychlosti na některých silnicích. A konečně, balíček opatření také usiluje o akci na místní úrovni, např. prostřednictvím provedení obecních plánů kvality ovzduší, dodatečných financí na podporu méně znečišťující místní dopravy v obcích a v provinciích a prostřednictvím opatření založeného na úhradě podstatné části dodatečných nákladů vynaložených na technologie pro nižší znečišťování, jako jsou filtry částic. Zároveň se obce podporují, aby přístup do (vnitřních) měst omezovaly na vozidla s nižším znečišťováním nebo na tichá vozidla.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK