Google fragen

Sie suchten nach: revolved (Englisch - Ungarisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Ungarisch

Info

Englisch

revolved surface

Ungarisch

forgásfelület

Letzte Aktualisierung: 2017-03-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Lofarkas

Englisch

The debate on tourism accommodation safety has revolved until now mainly around fire safety issues.

Ungarisch

Az idegenforgalmi szálláshelyek biztonságával kapcsolatos vita ez idáig főleg a tűzbiztonsági kérdésekre korlátozódott.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Lofarkas

Englisch

Their lives revolved around agricultural work, religion, holidays, and the vicissitudes of human existence.

Ungarisch

Életüket a gazdasági munkák, a vallás, az ünnepek, az emberi élet fordulói határozták meg.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Lofarkas

Englisch

As I ran down the passage, my sister's door was unlocked, and revolved slowly upon its hinges.

Ungarisch

Ahogy futottam a folyosón, a néném ajtajának zárjában megfordult a kulcs, majd az ajtó lassan, csikorogva kinyílt.

Letzte Aktualisierung: 2014-07-30
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Lofarkas

Englisch

Community recognition has hitherto revolved around the question of professional standards without considering the risks inherent in the accumulation of tasks by the recognised organisations.

Ungarisch

Az uniós elismerés eddig elsősorban a szakmai normák kérdésére összpontosított, miközben elhanyagolta az elismerő szervezetek feladatköreinek halmozódása miatti kockázatot.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Lofarkas

Englisch

We note, however, that this case revolved around the interpretation of the Korean Constitution; this was not a political decision on retention of the death penalty.

Ungarisch

Megjegyezzük azonban, hogy az eset a koreai alkotmány értelmezéséről szól, azaz nem politikai döntést hoztak a halálbüntetés fenntartásáról.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-28
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Lofarkas

Englisch

3. International drugs policies at global level have revolved around the norms contained in the UN Conventions of 1961, 1971 and 1988. These prohibit in particular the production, trafficking, sale and consumption of a whole range of substances other than

Ungarisch

3. Globális szinten a nemzetközi kábítószer-politika az 1961., 1971. és 1988. évi ENSZ-egyezmény normái mentén formálódott. Ezek a normák anyagoknak egy teljes köre tekintetében tiltják különösen azok gyártását, forgalmazását, értékesítését és fogyasztásá

Letzte Aktualisierung: 2016-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: EP_report

Englisch

Often, also, the worthy fellow revolved around Fix, looking at him with a keen, distrustful eye; but he did not speak to him, for their old intimacy no longer existed.

Ungarisch

A derék fiú néha ott ólálkodott Fix közelében; "sokatmondó" pillantással méregette, de szóba nem állt vele, mert a két jó barát között örökre vége volt a bizalmas kapcsolatnak.

Letzte Aktualisierung: 2014-07-30
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: EP_report
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Englisch

"Thus agitated and perplexed, now distracted and lost, now half dead with grief, I revolved in my mind the murder of my father, mother, and brother, committed before my eyes; the insolence of the rascally Bulgarian soldier; the wound he gave me in the groin; my servitude; my being a cook-wench to my Bulgarian captain; my subjection to the hateful Jew, and my cruel Inquisitor; the hanging of Doctor Pangloss; the Miserere sung while you were being whipped; and particularly the kiss I gave you behind the screen, the last day I ever beheld you.

Ungarisch

Felizgatva, elkábulva, majd az eszemet vesztve, majd a gyengeségtől csaknem elájulva elvonult lelkem előtt: atyám és anyám meggyilkolása, az én bulgár katonám szemtelensége, a tőle kapott tőrdöfés, szolgálósorsom, szakácsnői mesterségem, a bulgár kapitány, a hitvány Issacar, az utálatos inkvizitor, Pangloss doktor felakasztása, a szent mise a megbotoztatásod alatt és eszembejutott az a csók, melyet egy spanyolfal mögött adtam neked azon a napon, melyen utoljára láttalak.

Letzte Aktualisierung: 2014-07-30
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: EP_report
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Englisch

Meanwhile the Abbot and Cedric continued their discourse upon hunting; the Lady Rowena seemed engaged in conversation with one of her attendant females; and the haughty Templar, whose eye wandered from the Jew to the Saxon beauty, revolved in his mind thoughts which appeared deeply to interest him.

Ungarisch

Lady Rowena egyik szolgálójával beszélgetett, és nem figyelt semmi másra. A gőgös templomos lovag tekintete ide-oda járt a szász szépség és a zsidó közt.

Letzte Aktualisierung: 2014-07-30
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: EP_report

Englisch

However, the chairman, Mr Markov, insisted that it was not appropriate to urge excision of a view that happened to conflict with current orthodoxy. Let us remember that, when Galileo declared in the 17th century that the earth revolved around the sun, he was threatened with torture by the Catholic Church for daring to contradict the accepted fact that the earth was at the centre of the universe. It took the church until 1992 to agree that Galileo had been right.

Ungarisch

Ugyanakkor az elnök, Markov úr, ragaszkodott ahhoz, hogy egy véleményt nem kell azonnal elvetni csupán amiatt, hogy az ellenkezik a jelenlegi felfogással. Emlékeztetem Önöket arra, hogy amikor a 17. században Galilei kijelentette, hogy a föld forog a nap körül, a katolikus egyház kínzással fenyegette, mert szembe mert szállni azzal az elfogadott ténnyel, hogy a világegyetem középpontja a föld. Az egyház végül csak 1992-ben ismerte el, hogy Galilei-nek volt igaza.

Letzte Aktualisierung: 2014-05-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: EP_transcript

Englisch

On the subject of market access for buses, coaches and lorries – buses and coaches in particular – this regulation mostly revolved around the ‘12-day rule’, as agreement was reached very quickly on the other points. The reintroduction of the possibility of taking a weekly rest period after 12 days does not compromise safety. The daily driving and rest periods must be observed, and on such journeys drivers will never exceed the permitted daily driving time. In addition, these 12-day trips help European integration and, for many people, are a very economical way of going on holiday.

Ungarisch

A távolsági buszok, buszok és a tehergépjárművek a piachoz való hozzáférésének kérdésében – különösen a távolsági buszok és a buszok esetében – ez a rendelet főképpen a „12 napos szabály” körül forgott, hiszen a többi kérdésben is nagyon gyorsan megállapodásra jutottunk. A 12 nap utáni heti pihenő ismételt bevezetése nem veszélyezteti a biztonságot. A napi vezetési és pihenési időket be kell tartani és ezen utak során a vezetők soha sem fogják túllépni a megengedett napi vezetési időt. Emellett ezek a 12 napos utak erősítik az európai integrációt és sok ember számára az üdülés igen gazdaságos módját jelentik.

Letzte Aktualisierung: 2014-05-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: EP_transcript

Englisch

The biggest discussion - and I would like to touch on this only briefly - revolved around whether we should now establish not only the mechanisms but also the shares of the individual EU countries in the funding package that we are providing to help developing countries - third countries - to fulfil their obligations within the framework of the climate protection fight.

Ungarisch

A legnagyobb vita - ha megengedik, hogy erre röviden kitérjek - akörül folyt, hogy most nem csak a mechanizmusokat kell kidolgoznunk, hanem azt is meg kell határoznunk, hogy az egyes uniós tagállamok milyen részt vállalnak a finanszírozási csomagban, amelyet a fejlődő országoknak - harmadik országoknak - kínálunk fel, hogy teljesíteni tudják az éghajlat védelméért folytatott küzdelem keretében fennálló kötelezettségeiket.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-28
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: EP_transcript

Englisch

On the subject of market access for buses, coaches and lorries - buses and coaches in particular - this regulation mostly revolved around the '12-day rule', as agreement was reached very quickly on the other points.

Ungarisch

A távolsági buszok, buszok és a tehergépjárművek a piachoz való hozzáférésének kérdésében - különösen a távolsági buszok és a buszok esetében - ez a rendelet főképpen a "12 napos szabály” körül forgott, hiszen a többi kérdésben is nagyon gyorsan megállapodásra jutottunk.

Letzte Aktualisierung: 2012-02-28
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: EP_transcript
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Englisch

The climate debate: discussions and preparations are already beginning for the Copenhagen Conference. Both Denmark, as the host country and Sweden in the course of its Presidency will handle this matter and the Czech Presidency is already working on it intensively. We are trying to find a joint position at the European level. We are beginning to negotiate with the major players without whom the success of the Copenhagen Conference cannot be assured. These include the US and of course Japan, China and India as well as other big countries and large-scale polluters. The biggest discussion – and I would like to touch on this only briefly – revolved around whether we should now establish not only the mechanisms but also the shares of the individual EU countries in the funding package that we are providing to help developing countries - third countries - to fulfil their obligations within the framework of the climate protection fight. The decision we took was the right one. In a situation where we are negotiating with all of the major players, who for now are acting more in word than in deed, it would be very poor tactics and very bad if we ourselves established barriers and limits which the others would not respect. The negotiating position is far better if we have a free hand and this was agreed by the countries which actually tabled the last proposal, i.e. Sweden, Denmark, the Netherlands, the UK and Poland. As far as the Polish approach is concerned, of course, we respected the interests of countries that are rather wary of this mechanism as well as the interests of countries which play a leading role in matters of climate change. All countries, even those that view this as an absolute priority, agreed that we have yet to find the actual mechanism, the key and its wording, far enough in advance of the Copenhagen Conference.

Ungarisch

Diskuze o klimatu: už teď se začíná vyjednávat a připravovat Kodaňská konference. Jak Dánsko, které je hostitelskou zemí, tak Švédsko, během jehož předsednictví se bude tato záležitost konat, tak i české předsednictví už dnes na tom intenzivně pracují. Snažíme se najít společnou pozici na evropské úrovni. Začínáme jednat s těmi největšími hráči, bez nichž úspěch Kodaňské konference není zajištěn. To jsou Spojené státy americké, to se samozřejmě Japonsko, Čína, Indie, to jsou další velké země a velcí znečišťovatelé. Největší diskuze a já bych se přece jenom u toho chtěl trochu zastavit, byla, jestli už teď máme stanovovat nejenom mechanizmy, ale i podíl jednotlivých zemí Evropské unie na tom balíku peněz, které poskytneme na pomoc rozvojovým zemím, třetím zemím, na plnění jejich závazků v rámci boje na ochranu klimatu. To rozhodnutí, které jsme udělali, je správné. V situaci, kdy vyjednáváme se všemi velkými hráči, kteří zatím více mluví, než dělají, by bylo velmi netaktické a velmi špatné, kdybychom si sami stanovili bariéry a limity, které by ti ostatní nerespektovali. Ta vyjednávací pozice je daleko lepší, když máme volné ruce, a na tom se shodly země, které nakonec ten poslední návrh daly na stůl, tzn. Švédsko, Dánsko, Nizozemí, Velká Británie a Polsko. V otázkách polského přístupu jsou samozřejmě respektovány jak zájmy zemí, které mají trochu obavy z tohoto mechanizmu, tak zájmy zemí, které jsou leaderovské v otázkách ochrany klimatu. To, co nám zbývá, je najít ten konkrétní mechanizmus, klíč a jeho formulace v dostatečném předstihu před Kodaňskou konferencí byla shodou, shodou všech zemí, a to i těch, které to berou jako svoji absolutní prioritu.

Letzte Aktualisierung: 2009-12-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: EP_transcript

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK