Google fragen

Sie suchten nach: repeals (Englisch - Walisisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Walisisch

Info

Englisch

Section 215 and schedules 21 and 22 make minor and consequential amendments and repeals

Walisisch

Mae adran 215 ac atodlenni 21 a 22 yn gwneud mân welliannau a gwelliannau canlyniadol a diddymiadau

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

Sections 215 and schedules 21 and 22 make minor and consequential amendments and repeals

Walisisch

Gwna adrannau 215 ac atodlenni 21 a 22 fân welliannau a gwelliannau canlyniadol a diddymiadau

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

The Education Act 2002 repeals the provision set out in section 91 of the Schools Standards and Framework Act 1998

Walisisch

Mae'r Ddeddf Addysg 2002 yn diddymu'r ddarpariaeth a nodir yn adran 91 o'r Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

First , I will focus on section 49 of the Education Act 2002 , which repeals section 91 of the School Standards and Framework Act 1998

Walisisch

Yn gyntaf , canolbwyntiaf ar adran 49 o'r Ddeddf Addysg 2002 , sy'n diddymu adran 91 o'r Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

The Minister failed to update the Assembly on section 49 of the Education Act 2002 , which repeals section 91 of the School Standards and Framework Act 1998

Walisisch

Methodd y Gweinidog â rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cynulliad am adran 49 o'r Ddeddf Addysg 2002 , sy'n diddymu adran 91 o'r Ddeddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

It was not referred to in the original Bill -- which contained merely tweaking amendments -- but the Act completely repeals that provision

Walisisch

Ni chyfeiriwyd ati yn y Mesur gwreiddiol -- nad oedd ond yn cynnwys mân newidiadau -- ond mae'r Ddeddf yn llwyr ddiddymu'r ddarpariaeth honno

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

Section 49 of the Education Act 2002 repeals the power of voluntary aided schools with a religious character in Wales and the United Kingdom to make special arrangements to preserve that character

Walisisch

Mae adran 49 o'r Ddeddf Addysg 2002 yn diddymu'r pwer sydd gan ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir o gymeriad crefyddol yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig i wneud trefniadau arbennig i gadw'r cymeriad hwnnw

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

It primarily amends or repeals parts VI and VII of the Housing Act 1996 , which affects the way a local authority allocates its housing accommodation , and also the way it deals with homelessness applications

Walisisch

Yn bennaf , mae'n newid neu'n diddymu rhannau VI a VII o'r Ddeddf Tai 1996 , sy'n effeithio ar y modd y mae awdurdod lleol yn dyrannu ei lety tai , a hefyd y modd y mae'n trafod ceisiadau digartrefedd

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

As Members know , every time the Westminster Parliament enacts a new Bill that repeals legislation in previous Acts , any subsidiary powers in those repealed pieces of primary legislation cease and we lose powers unless they are re-enacted in the new legislation passed in Westminster

Walisisch

Fel y gwyr Aelodau , bob tro y bydd Senedd San Steffan yn gweithredu Mesur newydd sy'n diddymu ddeddfwriaeth mewn Deddfau blaenorol , mae unrhyw bwerau eilaidd yn y darnau o ddeddfwriaeth sylfaenol a ddiddymwyd yn gorffen a chollwn bwerau oni chânt eu hailweithredu yn y ddeddfwriaeth newydd yn San Steffan

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

As Members will know , the necessary legislation requires amendment or repeal of part of the Development of Tourism Act 1969

Walisisch

Fel y gwyr Aelodau , mae'r ddeddfwriaeth angenrheidiol yn galw am newid neu ddiddymu rhan o Ddeddf Datblygu Twristiaeth 1969

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

Clause 6 of the Local Government Bill enables the Secretary of State for Wales to amend , repeal or revoke statutory requirements on local authorities to produce particular plans

Walisisch

Mae cymal 6 o'r Mesur Llywodraeth Leol yn galluogi Ysgrifennydd Gwladol Cymru i ddiwygio , diddymu neu ddirymu gofynion statudol ar awdurdodau lleol i gynhyrchu cynlluniau penodol

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

Clauses 5 and 6 of the Bill give the Secretary of State for Wales a series of powers , which he could use to amend , repeal , revoke or disapply any enactment requiring local authorities to produce plans or strategies

Walisisch

Mae cymalau 5 a 6 y Mesur yn rhoi cyfres o bwerau i Ysgrifennydd Gwladol Cymru , y gallai eu defnyddio i ddiwygio , diddymu , dirymu neu ddatgymhwyso unrhyw ddeddfiad sydd yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gynhyrchu cynlluniau neu strategaethau

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

Do you accept that you will be turning the language into a political football again ? On a practical note , have you received the UK Government's agreement to provide you with the legislative time to repeal this aspect of the legislation ? Finally , do you not agree that it is appalling in this day and age , after so many years in the life of the Assembly , that we still have to go to the UK Government to ask for power to repeal legislation that affects the language of Wales ?

Walisisch

A ydych yn derbyn y byddwch yn troi'r iaith yn bêl droed wleidyddol eto ? Ar nodyn ymarferol , a gawsoch gytundeb gan Lywodaeth y DU y bydd yn neilltuo amser i ddiddymu'r agwedd hon ar y ddeddfwriaeth ? Yn olaf , oni chytunwch ei bod yn warthus , yn y byd sydd ohoni , a ninnau wedi cael y Cynulliad am gynifer o flynyddoedd , fod yn rhaid inni fynd at Lywodraeth y DU o hyd i ofyn am bwer i ddiddymu deddfwriaeth sy'n effeithio ar iaith Cymru ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

However , during the Bill's Second Reading in the House of Lords , a number of peers noted the omission of the repeal of reasonable chastisement against children

Walisisch

Fodd bynnag , yn ystod Ail Ddarlleniad y Mesur yn Nhy'r Arglwyddi , cyfeiriodd nifer o'r arglwyddi at y ffaith nad oedd yn cynnwys mesur i ddiddymu cosb resymol yn erbyn plant

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

I draw Members ' attention to the repeal of section 91

Walisisch

Tynnaf sylw Aelodau at ddiddymu adran 91

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

I looked at the regulations carefully , as I am sure all parties di ; they are not conventional roll-forward regulations that repeal a set of regulations from the year before , they are more stand-alone than that

Walisisch

Darllenais y rheoliadau'n fanwl , fel y gwnaeth yr holl bleidiau , yr wyf yn siw ; nid rheoliadau dilynol confensiynol ydynt sy'n diddymu set o reoliadau o'r flwyddyn cyn ; maent yn fwy neilltuol na hynny

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

In my opinion , it is vital that if the national Government decides to repeal Section 28 , Rosemary Butler , the Secretary for Education and Children , must ensure that those materials are not allowed into schools because there is no way that that material was educational

Walisisch

Yn fy marn i , mae'n hanfodol , os penderfyna'r Llywodraeth genedlaethol ddiddymu Adran 28 , fod Rosemary Butler , yr Ysgrifennydd Addysg a Phlant , yn sicrhau na chaniateir y deunyddiau hynny mewn ysgolion oherwydd ni ellir dweud bod y deunydd hwn yn addysgol

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

In the absence of this statute , what provision can church schools rely on to underpin their admissions policies ? What is the difference between the admissions policy of a voluntary aided school that is religious in character , and that of a maintained school within the usual local education authority remit of maintained schools , now that there is this repeal ? I hope that the Minister can outline what will now happen to those church schools

Walisisch

Yn niffyg y statud hon , ar ba ddarpariaeth y gall ysgolion eglwys ddibynnu i gynnal eu polisïau derbyn ? Beth yw'r gwahaniaeth rhwng polisi derbyn ysgol gwirfoddol a gynorthwyir a chanddi gymeriad crefyddol , a pholisi derbyn ysgol a gynhelir o fewn cwmpas arferol ysgolion a gynhelir yr awdurdod addysg lleol , ar ôl y diddymiad hwn ? Gobeithiaf y gall y Gweinidog ddisgrifio beth fydd yn digwydd yn awr i'r ysgolion eglwys hynny

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

It also includes provisions relating to the repeal of general practitioner fund-holding legislation , and the new partnership arrangements between the NHS and local authorities

Walisisch

Mae hefyd yn cynnwys darpariaethau sydd yn ymwneud â diddymu deddfwriaeth meddygon teulu sydd yn dal cronfa , a'r trefniadau partneriaeth newydd rhwng yr NHS ac awdurdodau lleol

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Englisch

It had to either put these measures into effect by amending Standing Orders , which it had not done in May 1999 , or it had to repeal the motion of May 1999

Walisisch

Gallai un ai roi grym i'r mesurau hyn drwy newid y Rheolau Sefydlog , na wnaeth ym Mai 1999 , neu byddai'n rhaid iddo ddiddymu cynnig Mai 1999

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK