Google fragen

Sie suchten nach: heategevusorganisatsioone (Estnisch - Italienisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Estnisch

Italienisch

Info

Estnisch

Seiretoimingud peavad hõlmama kaasatud tootjaorganisatsioone ja heategevusorganisatsioone.

Italienisch

Le operazioni di controllo devono riguardare le organizzazioni di produttori e i destinatari dei prodotti.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Estnisch

Liikmesriigid tunnustavad heategevusorganisatsioone, mis kuuluvad vähemalt ühte järgmistest kategooriatest:

Italienisch

Gli Stati membri riconoscono gli enti caritativi almeno in una delle seguenti categorie:

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Tehakse nii dokumentide kontrolle kui füüsilisi kontrolle ning kontrollitakse nii asjaomaseid tootjaorganisatsioone kui heategevusorganisatsioone.

Italienisch

I controlli ai fini del paragrafo 1 sono documentali e materiali e riguardano al tempo stesso le organizzazioni di produttori e gli enti caritativi interessati.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Algatuse eesmärk on toetada euroalal sotsiaal- ja humanitaarvaldkonnas tegutsevaid tuntud ja tunnustatud heategevusorganisatsioone, kes ei ole seotud ühegi poliitilise ühendusega.

Italienisch

L’obiettivo è sostenere organizzazioni operanti in ambito sociale e umanitario con sede nell’area dell’euro, che godano di ampia e chiara reputazione e non abbiano affiliazioni politiche, privilegiando quante contribuiscono all’integrazione sociale in Europa.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-28
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Komisjon toetab Euroopa ja arengumaade kliiniliste katsete alast partnerlust , õhutades samas Euroopa riike, eraõiguslikke heategevusorganisatsioone ja tööstust rohkelt panustama sellesse algatusse rahalisi vahendeid ja teadmisi.

Italienisch

La Commissione sosterrà l’EDCTP , esortando anche i paesi europei, le organizzazioni caritatevoli e le industrie a contribuire a questa iniziativa sotto forma di finanziamenti e di know-how.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Selle 2010. aastal käivitatud EKP algatuse eesmärk on toetada euroalal sotsiaal- ja humanitaarvaldkonnas tegutsevaid tuntud ja tunnustatud heategevusorganisatsioone, kes ei ole seotud ühegi poliitilise ühendusega.

Italienisch

La decisione si iscrive nel contesto dell’iniziativa benefica varata nel 2010 dalla BCE al fine di sostenere organizzazioni di ampia e chiara reputazione con sede nell’area dell’euro, che siano impegnate in ambito sociale e umanitario e non abbiano affiliazioni politiche.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-28
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

2. Tehakse nii dokumentide kontrolle kui füüsilisi kontrolle ning kontrollitakse nii asjaomaseid tootjaorganisatsioone kui heategevusorganisatsioone. Kontrollid võivad olla pistelised ja hõlmavad igal aastal vähemalt 10% jagatavast kogusest.

Italienisch

2. I controlli ai fini del paragrafo 1 sono documentali e materiali e riguardano al tempo stesso le organizzazioni di produttori e gli enti caritativi interessati. Possono essere eseguiti mediante sondaggio e riguardano, per ogni campagna, almeno il 10% dei quantitativi distribuiti.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

Et kergendada juhtimist ja aastaplaani täitmise kontrolli nagu sätestatud määruse (EMÜ) nr 3149/92 artiklis 2, on ette nähtud, et pädevate riigiasutuste määratud heategevusorganisatsioone loetakse lõplikeks saajateks juhul, kui need tagavad teataval kujul toiduainete tõhusa jaotamise kohalikul tasandil, kus elavad enim puudustkannatavad isikud.

Italienisch

Al fine di agevolare la gestione e il controllo dell'esecuzione del piano annuale, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92, è opportuno prevedere che le organizzazioni caritative designate dalle competenti autorità nazionali possano essere considerate come destinatarie finali quando garantiscono, sotto determinate forme, la distribuzione effettiva sul posto delle derrate alimentari agli indigenti, là dove essi risiedono.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

„Kodanikuühiskonna organisatsioonid“ on lai mõiste, mis hõlmab ametiühinguid ja tööandjate liite, valitsusväliseid organisatsioone, tarbijaühendusi, organisatsioone, mis esindavad ühiskondlikke ja majandusjõude, heategevusorganisatsioone ja kogukondlikke organisatsioone[8].

Italienisch

Il concetto di “organizzazioni della società civile” è molto ampio e comprende le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali, le ONG, i gruppi di consumatori, le organizzazioni che rappresentano gli attori sociali ed economici, gli organismi di beneficenza e le organizzazioni locali[8].

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(14) On vaja korda, kuidas kõrvaldamistoiminguid füüsiliselt ja dokumentide põhjal kontrollida nii kõrvaldamise ajal kui ka turustusaasta lõpul. Rikkumiste puhul tuleks sätestada üksikasjalikud eeskirjad, et valesti makstud summad tagasi saada ja rakendada toimunud rikkumise raskusega proportsionaalseid tõkestavaid karistusi. Seiretoimingud peavad hõlmama kaasatud tootjaorganisatsioone ja heategevusorganisatsioone.

Italienisch

(14) È necessario definire procedure di controllo materiale e documentale delle operazioni di intervento, tanto al momento dell'operazione di ritiro quanto al termine della campagna. Nel caso di infrazioni, occorre prevedere modalità di recupero delle somme versate nonché sanzioni dissuasive e proporzionali alla gravità dell'irregolarità commessa. Le operazioni di controllo devono riguardare le organizzazioni di produttori e i destinatari dei prodotti.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

(2) Et tagada aktsioonist osavõtvates liikmesriikides määruse ühtne kohaldamine, on asjakohane täpsustada mõistete "abisaaja" või "lõplik saaja" kasutamine. Et kergendada juhtimist ja aastaplaani täitmise kontrolli nagu sätestatud määruse (EMÜ) nr 3149/92 artiklis 2, on ette nähtud, et pädevate riigiasutuste määratud heategevusorganisatsioone loetakse lõplikeks saajateks juhul, kui need tagavad teataval kujul toiduainete tõhusa jaotamise kohalikul tasandil, kus elavad enim puudustkannatavad isikud.

Italienisch

(2) Allo scopo di garantire un'applicazione più omogenea negli Stati membri che partecipano a tale azione, giova definire con maggiore precisione il concetto di%quot%beneficiari%quot% o di%quot%destinatari finali%quot% della misura. Al fine di agevolare la gestione e il controllo dell'esecuzione del piano annuale, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3149/92, è opportuno prevedere che le organizzazioni caritative designate dalle competenti autorità nazionali possano essere considerate come destinatarie finali quando garantiscono, sotto determinate forme, la distribuzione effettiva sul posto delle derrate alimentari agli indigenti, là dove essi risiedono.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Estnisch

35. Komisjon toetab uute vahendite ja sekkumistegevuste uurimist ja arendamist projektide abil, mis on mõeldud kiirendama uute vaktsiinide, ravimite, mikrobitsiidide ja diagnostiliste vahendite väljatöötamist väheste ressurssidega piirkondades. Komisjon julgustab endeemiliste haiguste levikuga riikide uurimisorganisatsioone ja -asutusi osalema Euroopa partneritega ühistes uurimisprojektides. Komisjon toetab Euroopa ja arengumaade kliiniliste katsete alast partnerlust, õhutades samas Euroopa riike, eraõiguslikke heategevusorganisatsioone ja tööstust rohkelt panustama sellesse algatusse rahalisi vahendeid ja teadmisi. Osalevate riikide ja äriühingutega peetavas dialoogis toetab komisjon taskukohasuse, intellektuaalomandi õiguste, tootmise ja regulatiivse heakskiidu alaste sätete lisamist. Komisjon toetab sotsiaal-käitumuslikke ja epidemioloogilisi uuringuid, operatsioonianalüüse, tervishoiusüsteemide alaseid ja rakendusuuringuid ning kuluprognoosiuuringuid – sinna alla käib ühenduse võime ja valmisolek osaleda kliinilistel katsetel ning võtta uued vahendid ja sekkumisvõimalused kasutusele peagi pärast nende väljatöötamist ja heakskiitmist.

Italienisch

35. La Commissione sosterrà la ricerca e lo sviluppo di nuovi strumenti e interventi attraverso progetti mirati ad accelerare la messa a punto di nuovi vaccini, farmaci, antimicrobici e strumenti diagnostici per le zone povere di risorse. Essa incoraggerà le organizzazioni e gli istituti di ricerca dei paesi colpiti da malattie endemiche a partecipare a progetti di ricerca in collaborazione con i partner europei. La Commissione sosterrà l’EDCTP, esortando anche i paesi europei, le organizzazioni caritatevoli e le industrie a contribuire a questa iniziativa sotto forma di finanziamenti e di know-how. Nel quadro del dialogo con i paesi e le società partecipanti, la Commissione sosterrà l’inserimento di clausole relative all’accessibilità economica, ai diritti di proprietà intellettuale, alla fabbricazione e all’approvazione legislativa. Essa darà il suo sostegno alla ricerca socio-comportamentale, epidemiologica e operativa, agli studi sui sistemi sanitari, alla ricerca applicata e agli studi di previsione delle spese, per quanto riguarda in particolare la capacità e la volontà delle comunità di partecipare a prove cliniche e di introdurre rapidamente nuovi strumenti e interventi, una volta messi a punto e approvati.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Estnisch

CONECCS[7] on komisjoni hallatav Euroopa kodanikuühiskonna organisatsioonide andmebaas, milles osalemine on vabatahtlik. „Kodanikuühiskonna organisatsioonid“ on lai mõiste, mis hõlmab ametiühinguid ja tööandjate liite, valitsusväliseid organisatsioone, tarbijaühendusi, organisatsioone, mis esindavad ühiskondlikke ja majandusjõude, heategevusorganisatsioone ja kogukondlikke organisatsioone[8]. CONECCSd võib seetõttu pidada Euroopa huvi(lobi)rühmade andmebaasiks.

Italienisch

-CONECCS[7] è la base dati a partecipazione volontaria della Commissione riguardante le organizzazioni della società civile europee. Il concetto di “organizzazioni della società civile” è molto ampio e comprende le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali, le ONG, i gruppi di consumatori, le organizzazioni che rappresentano gli attori sociali ed economici, gli organismi di beneficenza e le organizzazioni locali[8]. CONECCS può quindi essere considerata come una base dati sui gruppi di interesse (lobby) europei.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK