Google fragen

Sie suchten nach: tukikelpoisuussääntöjen (Finnisch - Dänisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Dänisch

Info

Finnisch

Tukikelpoisuussääntöjen yksinkertaistaminen

Dänisch

Forenkling af støtteberettigelsesreglerne

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Näin pyritään vähentä­mään tukikelpoisuussääntöjen tulkintavirheitä, joita kuudennen puite­ohjelman tilintarkastajat tekivät.

Dänisch

Denne fremgangsmåde bør føre til, at revisorerne begår færre fejl i fortolkningen af støtteberettigelsesreglerne, end tilfældet var for RP6.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Tämä voisi käsittää rahaston tukikelpoisuussääntöjen mukaisia investointeja infrastruktuuriin, järjestelmiin ja toimintavälineisiin.

Dänisch

Her kan der blive tale om investering i infrastruktur, systemer og udstyr i overensstemmelse med fondens støtteberettigelsesregler.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Lisäksi maantieteellisten tukikelpoisuussääntöjen muutoksen ansiosta koko alue ja kaikki unionin kansalaiset voivat jatkossa hyötyä koheesiopolitiikasta.

Dänisch

Endvidere vil hele EU og EU’s borgere nu få glæde af samhørighedspolitikken takket være ændringer i de geografiske støtteberettigelsesregler.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Tämä artikla ei rajoita 58 artiklassa säädettyjen, komission aloitteesta annettavaa teknistä tukea koskevien tukikelpoisuussääntöjen soveltamista.

Dänisch

Denne artikel tilsidesætter ikke bestemmelserne om støtteberettigelse for teknisk bistand på Kommissionen initiativ, jf. artikel 58.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Ennen kuin tällaiset eh­dotukset on saatu täytäntöönpantua, komission on puututtava avus­tustensaajiin sovellettavien tukikelpoisuussääntöjen monimutkaisuuden aiheuttamiin ongelmiin.

Dänisch

Indtil forenklingerne er gennemført, er Kommissionen nødt til at tage hånd om de problemer, der er forårsaget af de komplicerede kriterier for støttebe­rettigelse.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

• menoilmoitusten luotettavuus (etenkin tukikelpoisuussääntöjen ja vuotuisuusperiaatteen puutteellinen soveltaminen, tositteiden puuttuminen ja menojen yliarviointi),

Dänisch

• udgiftsopgørelsemes pålidelighed (især forkert anvendelse af støtteberettigelsesreglerne og periodiseringsprincippet, manglende regnskabsbilag og "oppustning" af udgifter)

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

Maksuviranomaisten on taattava, että kaikki rahastoille ilmoitetut menot ovat yhteisön tukikelpoisuussääntöjen ja yhteisön politiikkojen mukaisia esimerkiksi ympäristön, tasaarvon ja valtiontukien osalta.

Dänisch

"Betalingsmyndighederne" skal sikre sig, at alle anmeldte udgifter, hvortil der soges om støtte, opfylder EU's stotteberettigelsesregler og politiske krav vedrorende f.eks. miljo, lige muligheder og statsstotte.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Finnisch

Seurantakomiteaan osallistuvat jäsenvaltiot vahvistavat koko yhteistyöohjelmaa koskevat täydentävät menojen tukikelpoisuutta koskevat säännöt, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU) N:o 1303/2013 65–71 artiklassa, asetuksessa (EU) N:o 1301/2013, tässä asetuksessa tai tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa delegoidussa säädöksessä vahvistettujen taikka niiden perusteella annettujen tukikelpoisuussääntöjen soveltamista.

Dänisch

Uden at det berører støtteberettigelsesbestemmelserne fastsat i eller på grundlag af artikel 65-71 i forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1301/2013, nærværende forordning eller den i stk. 1, i nærværende artikel omhandlede delegerede retsakt fastsætter de medlemsstater, der deltager i overvågningsudvalget, supplerende støtteberettigelsesbestemmelser for samarbejdsprogrammet som helhed.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 65–71 artiklassa, asetuksessa (EU) N:o 1301/2013, tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa delegoidussa säädöksessä tai osallistuvien jäsenvaltioiden tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti yhdessä vahvistamissa säännöissä vahvistettujen tai niiden perusteella annettujen tukikelpoisuussääntöjen ulkopuolelle jääviin seikkoihin sovelletaan sen jäsenvaltion kansallisia sääntöjä, jossa meno aiheutuu.

Dänisch

For så vidt angår forhold, der ikke er omfattet af støtteberettigelsesbestemmelserne fastsat i eller på grundlag af artikel 65-71 i forordning (EU) nr. 1303/2013, forordning (EU) nr. 1301/2013, den i stk. 1, i nærværende artikel omhandlede delegerede retsakt eller i de bestemmelser, som de deltagende medlemsstater har fastsat i fællesskab i overensstemmelse med stk. 2, finder national lovgivning i den medlemsstat, hvor udgifterne er afholdt, anvendelse.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Ohjelmakaudella 2007–2013 saadun kokemuksen perusteella olisi laadittava selkeä menojen tukikelpoisuussääntöjä koskeva hierarkia, jonka tavoitteena ovat unionin tasolla vahvistetut menojen tukikelpoisuussäännöt tai koko yhteistyöohjelmaa koskevat tukikelpoisuussäännöt, jotta vältetään mahdolliset ristiriitaisuudet ja epäjohdonmukaisuudet eri asetusten sekä asetusten ja jäsenvaltioiden säännösten välillä.

Dänisch

På baggrund af erfaringerne fra programmeringsperioden 2007-2013 bør der fastsættes et klart hierarki af regler for støtteberettigede udgifter med det specifikke formål at nå frem til regler om støtteberettigede udgifter, som fastsættes på EU-plan eller for et helt samarbejdsprogram for at undgå eventuelle inkonsekvenser eller uoverensstemmelser mellem forskellige forordninger og mellem forordninger og nationale regler.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

EAKR:stä ja ESR:stä voidaan rahoittaa täydentävästi ja enintään kymmeneen prosenttiin asti unionin rahoitusosuudesta toimenpideohjelman kunkin toimintalinjan osalta osa toimesta, jonka kustannuksiin voidaan myöntää tukea toisesta rahastosta siihen sovellettavien tukikelpoisuussääntöjen perusteella edellyttäen, että tällaiset kustannukset ovat tarpeen toimen tyydyttävän täytäntöönpanon kannalta ja liittyvät suoraan siihen.

Dänisch

EFRU og ESF kan som supplement og inden for en grænse på 10 % af EU-midlerne til hver prioritetsakse i et operationelt program finansiere en del af en operation, hvortil udgifter er berettiget til støtte fra den anden fond på grundlag af den pågældende fonds regler for støtteberettigelse, forudsat at sådanne udgifter er nødvendige for en tilfredsstillende gennemførelse af operationen og er direkte knyttet til denne.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Tuensaajille aiheutuneiden kustannusten tukikelpoisuussääntöjä sovelletaan soveltuvin osin täytäntöönpanoelimille aiheutuneisiin kustannuksiin.

Dänisch

Regler om støtteberettigelse, hvad angår omkostninger, der afholdes af støttemodtagere, finder tilsvarende anvendelse på omkostninger, som afholdes af gennemførende organer.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Sovelletaan leasing-sopimuksia koskevia tukikelpoisuussääntöjä.

Dänisch

Støttebetingelserne for leasing finder anvendelse.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

tukikelpoisuussääntöjä noudatetaan,

Dänisch

reglerne om støtteberettigelse er overholdt

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Yhteisön vertailulaboratorioiden järjestämiin seminaareihin myönnettävän taloudellisen tuen olisi oltava asetuksessa (EY) N:o 156/2004 annettujen tukikelpoisuussääntöjen mukainen, ja sitä voidaan myöntää enintään 30 osallistujalle.

Dänisch

Tilskud til workshopper, der gennemføres af EF-referencelaboratorier, bør ydes i overensstemmelse med reglerne vedrørende støtteberettigelse i forordning (EF) nr. 156/2004 og begrænses til 30 deltagere.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Jäsenvaltioiden on nimettävä jokaiselle ohjelmalle hankkeiden valinnasta vastaava ”hallintoviranomainen” sekä menojen varmentamisesta ja komissiolle esitettävistä maksupyynnöistä vastaava ”maksuviranomainen”. Maksuviranomaisten on taattava, että kaikki rahastoille ilmoitetut menot on käytetty toimiin, jotka täyttävät yhteisön asettamat kriteerit ja jotka ovat yhteisön tukikelpoisuussääntöjen ja yhteisön politiikkojen mukaisia esimerkiksi ympäristön, tasa-arvon sekä valtiontukien

Dänisch

For hvert program udpeger medlemsstaterne en »forvaltningsmyndighed«, der udvælger projekterne, og en »betalingsmyndighed«, der attesterer udgifterne og forelægger Kommissionen betalingsanmodningerne. »Betalingsmyndighederne« skal sikre sig, at alle anmeldte udgifter, hvortil der søges om støtte, har været anvendt til aktioner, der opfylder EU’s støttekriterier og opfylder EU’s støtteberettigelsesregler og politiske krav vedrørende f.eks. miljø, lige muligheder og statsstøtte.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Ohjelmia hallinnoivat Euroopan komission eri pääosastot ja yksiköt,ja niissä noudatetaan kunkin omia toiminta- ja tukikelpoisuussääntöjä.

Dänisch

De administreres af forskelligegeneraldirektorater og tjenester i Europa-Kommissionen og har deres egneregler om drift og støtteberettigelse.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Sisäisten politiikkojen alallatoteutettiin seuraavat toimet: edunsaajien saatavilla olevia tietoja parannettiin tarkoitukseen perustetun internetsivuston (CORDIS) avulla; kaudelle 2007–2013 laadittiin tarkastusstrategia (komissio), jonka avulla on tarkoitus korjata asiakirjatarkastuksissa havaitsematta jääneet virheet; menojen tukikelpoisuussääntöjä yksinkertaistettiin (henkilöstökulut ja välilliset kulut).

Dänisch

På området interne politikker:forbedring af oplysningerne til modtagerne via et specifikt websted (CORDIS); vedtagelse af en revisionsstrategi for 2007-2013 (Kommissionen) for at korrigere fejl, der ikke blev påvist under dokumentkontrol; forenkling af støtteberettigelseskriterier (personale- og indirekte omkostninger).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Komissio hyväksyi vuonna 2008 myös yksinker­taistetut tukikelpoisuussäännöt menoja varten (esimerkiksi kansallisten tukikelpoisuussääntöjen soveltaminen, kertakorvaukset, standardiyksikkö­kustannukset ja kiinteähintaisena ilmoitettavat vä­lilliset kustannukset); sääntöjä voidaan soveltaa ohjelmakaudella 2007–2013.

Dänisch

Endvidere vedtog Kommissionen i 2008 forenk­lede støtteberettigelsesregler for udgifter (f.eks. brug af nationale støtteberettigelsesregler, enheds­beløb, tariffer baseret på enhedspriser og indirekte omkostninger efter standardsatser), der kan anvendes i perioden 20072013.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK