Google fragen

Sie suchten nach: rahoituspalvelualan (Finnisch - Tschechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Finnisch

Tschechisch

Info

Finnisch

yleiseurooppalaiset tai kansalliset kuluttajajärjestöt ja rahoituspalvelualan järjestöt,

Tschechisch

evropských či vnitrostátních sdružení zastupujících zájmy spotřebitelů nebo odvětví finančních služeb,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Komissio arvioi ja hyväksyi lukuisia rahoituspalvelualan keskittymiä.

Tschechisch

V oblasti nančních služeb Komise posoudila a schválila velký počet spojení podniků.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Grawe on suuri ja asemansa vakiinnuttanut itävaltalainen rahoituspalvelualan konserni.

Tschechisch

Společnost GRAWE je velká a zavedená rakouská skupina poskytující finanční služby.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Komissio arvioi ja hyväksyi lukuisia rahoituspalvelualan kes- kittymiä.

Tschechisch

Komise posoudila a schválila řadu spojení v odvětví finančních služeb. Ve věcech ABN AMRO (58

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

Yleiseurooppalaisten tai kansallisten kuluttajajärjestöjen tai rahoituspalvelualan järjestöjen tai luottotietojen kerääjien tai käsittelijöiden ehdottamat jäsenet nimitetään eturyhmien edustajina.

Tschechisch

Členové navržení evropskými či vnitrostátními sdruženími zastupujícími zájmy spotřebitelů nebo odvětví finančních služeb jsou jmenováni jako zástupci zúčastněných stran.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Finnisch

asiakkaiden ja rahoituspalvelualan etuja edustavien eurooppalaisten tai kansallisten yhdistysten ehdottamat jäsenet nimitetään eturyhmien edustajina;

Tschechisch

členové navržení evropskými nebo vnitrostátními sdruženími zastupujícími klienty a zájmy odvětví finančních služeb jsou jmenování jako zástupci zainteresovaných stran;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

kiinnostuksenilmaisupyyntöön vastanneiden, asiakkaiden ja rahoituspalvelualan etuja edustavien eurooppalaisten tai kansallisten yhdistysten ehdotusten perusteella;

Tschechisch

návrhů evropských nebo vnitrostátních sdružení zastupujících klienty a zájmy odvětví finančních služeb, která reagovala na výzvu k vyjádření zájmu;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-06
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

(4) Rahoituspalvelualan yritystilastoja tarvitaan kauppaneuvottelujen tueksi rahoituspalvelujen kansainvälisen kaupan vapautumisen vuoksi.

Tschechisch

(4) Liberalizace mezinárodního obchodu v oblasti finančních služeb nutně vyžaduje statistiku podnikání v oblasti finančních služeb pro podporu obchodních jednání.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

(19) Rahoituspalvelualan toimintaa koskevia lainsäädäntötoimia on toteutettu erityisesti luottolaitosten ja vakuutusyritysten osalta seuraavien direktiivien mukaisesti:

Tschechisch

(19) Činnosti v oblasti finančních služeb, zejména pokud jde o úvěrové instituce a pojišťovny, byly upraveny právními předpisy vyžadovanými těmito směrnicemi:

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Komissio toimii läheisessä yhteistyössä myös neuvoston kanssa, tiedottaa sille tärkeistä kilpailupoliittisista aloitteista, kuten valtiontukiuudistuksesta ja energia- ja rahoituspalvelualan tutkintatoimista ja osallistuu neuvoston työryhmiin.

Tschechisch

Komise úzce spolupracuje rovněž s Radou a informuje ji o důležitých politických iniciativách v oblasti hospodářské soutěže, např. reformě státních podpor a odvětvových šetřeních v oblasti energetiky a nančních služeb, a účastní se pracovních skupin Rady.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Maailman kauppajärjestön alaisuudessa käytyjen rahoituspalvelualan neuvottelujen tulosten hyväksymisestä Euroopan yhteisön puolesta sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa (1999/61/EY)

Tschechisch

o přijetí výsledků jednání Světové obchodní organizace o finančních službách jménem Evropského společenství s ohledem na oblast jeho pravomocí

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

(6) Yhtenäisvaluutan käyttöönotto vaikuttaa merkittävästi rahoituspalvelualan rakenteeseen sekä rajatylittäviin pääomavirtoihin, minkä vuoksi kilpailukykyä, sisämarkkinoita ja kansainvälistymistä koskevien tietojen merkitys kasvaa.

Tschechisch

(6) Zavedení jednotné měny bude mít značný dopad na strukturu sektoru finančních služeb a přeshraničních toků kapitálu, čímž se zdůrazňuje důležitost informací o konkurenceschopnosti, vnitřním trhu a internacionalizaci.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

9. kehottaa komissiota varmistamaan, että Lamfalussyn prosessi toimii tehokkaasti kaikilla tasoilla; kehottaa kiinnittämään enemmän poliittista huomiota rahoituspalvelualan nykyisen lainsäädännön täytäntöönpanoon ja soveltamiseen;

Tschechisch

9. naléhá na Komisi, aby zajistila, že Lamfalussyho postup bude účinně fungovat na všech úrovních; doporučuje, aby se věnovala větší politická pozornost provádění a uplatňování stávajících právních předpisů v oblasti finančních služeb;

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 5
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Rahoituspalvelualan toimintasuunnitelmaon yksi Lissabonin strategian ensimmäisenvaiheen todellisista menestystarinoista: lainsäädäntötoimet toteutettiin aikataulussa,eurooppalaiset instituutiot tekivät saumatonta yhteistyötä, ja uuden, pitkälle tähtäävänkehyksen yksityiskohtien hiomiseksi löydettiin innovatiivisia ratkaisuja.

Tschechisch

Akční plán pro finanční službybyl jedním z opravdových úspěchů první fáze lisabonské strategie: legislativní opatření byla včas provedena, evropské instituce dobře spolupracovaly a pro realizaci jednotlivých prvků tohoto nového ambiciózního rámce byla nalezena inovativnířeení.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Lausunto kattavien rahoitus- ja rahoituspalvelualan vakauden valvonnan puitteiden sekä erityisten rahoitusvälineiden jälkimarkkinoita koskevien sääntöjen käyttöönotosta( CON/ 2002/13)

Tschechisch

Stanovisko k zavedení komplexního obezřetnostního dohledu nad finančním sektorem a finančními službami a ke zvláštním pravidlům pro sekundární trhy finančních nástrojů( CON/ 2002/13)

Letzte Aktualisierung: 2012-03-20
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston direktiivien 73/239/ETY, 85/611/ETY, 91/675/ETY, 92/49/ETY ja 93/6/ETY sekä direktiivien 94/19/EY, 98/78/EY, 2000/12/EY, 2001/34/EY, 2002/83/EY ja 2002/87/EY muuttamisesta rahoituspalvelualan komiteajärjestelmän uudistamiseksi

Tschechisch

Směrnice Evropského parlamentu a Rady dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Näissä ohjeissa on otettava huomioon rahoituspalvelualan palkka- ja palkkiopolitiikasta 30 päivänä huhtikuuta 2009 annetussa komission suosituksessa 2009/384/EY [29] esitetyt moitteetonta palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat periaatteet.EAMV toimii läheisessä yhteistyössä EPV:n kanssa palkitsemiskäytäntöjä koskevien ohjeiden laatimiseksi sellaisia henkilöstöryhmiä varten, jotka osallistuvat direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdassa tarkoitettuun sijoituspalvelujen tarjontaan ja sijoitustoiminnan harjoittamiseen.

Tschechisch

Pokyny zohledňují zásady řádné politiky odměňování uvedené v doporučení Komise 2009/384/ES ze dne 30. dubna 2009 o politice odměňování v odvětví finančních služeb [29].ESMA úzce spolupracuje s orgánem EBA při vypracování pokynů pro zásady odměňování pro kategorie zaměstnanců, kteří se podílejí na zajišťování investičních služeb a činností ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 2 směrnice 2004/39/ES.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Jotta hakijat varmasti saavat tehokasta apua, SOLVIT-keskusten olisi toimittava yhteistyössä muiden eurooppalaisten ja kansallisten tiedotus- ja avustusverkostojen kanssa. Niitä ovat Sinun Eurooppasi, Europe Direct, Sinun Eurooppasi -neuvonta, the Yritys-Eurooppa-verkosto, Euroopan kuluttajakeskusten verkosto, Euroopan työnvälitysverkosto (EURES), rahoituspalvelualan riitojenratkaisuverkosto Fin-net ja Euroopan julkisasiamiesten verkosto.

Tschechisch

Aby se žadatelům dostávalo účinné pomoci, měla by centra SOLVIT spolupracovat s ostatními evropskými a vnitrostátními sítěmi, které jsou zaměřeny na poskytování informací a pomoci, jako jsou například sítě Your Europe, Europe Direct, Your Europe Advice, the Enterprise Europe Network, European Consumer Centres, EURES, Fin-net a European Network of Ombudsmen.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Komissio toimii läheisessä yhteistyössä myös neuvoston kanssa, tiedottaa sille tärkeistä kilpailupoliittisista aloitteista, kuten valtiontukiuudistuksesta sekä energia- ja rahoituspalvelualan tutkintatoimista, osallistuu kilpailupolitiikkaa käsitteleviin neuvoston työryhmiin ja pitää tiiviisti yllä yhteyksiä neuvoston puheenjohtajaan.

Tschechisch

Komise úzce spolupracuje rovněž s Radou a informuje ji o důležitých politických iniciativách v oblasti hospodářské soutěže, například reformě státních podpor a odvětvových šetřeních v oblasti energetiky a finančních služeb, a účastní se pracovních skupin Rady při řešení záležitostí politiky hospodářské soutěže a udržuje úzké styky s jednotlivými předsednictvími.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Finnisch

Konferenssi panee merkille, että komissio aikoo vakiintuneen käytäntönsä mukaisesti jatkaa jäsenvaltioiden nimeämien asiantuntijoiden kuulemista valmistellessaan sellaisia rahoituspalvelualaa koskevia eurooppa-asetuksia, jotka annetaan säädösvallan siirron nojalla.

Tschechisch

Konference bere na vědomí záměr Komise pokračovat v souladu se svými zavedenými postupy v konzultacích odborníků jmenovaných členskými státy při vypracovávání svých návrhů evropských nařízení v přenesené pravomoci v oblasti finančních služeb.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK