Google fragen

Sie suchten nach: xarakthristiká (Griechisch - Finnisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Griechisch

Finnisch

Info

Griechisch

Xarakthristiká toy typikoý ependyt prow ton opo o apeyqýnetai to unit trust / amoiba o kefálaio h epixe rhsh ependýsevn .

Finnisch

52 b artikla 1 .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Ta xarakthristiká tvn anaparag menvn xrhmatisthriak n deikt n perigráfontai ston kanonism sta katastatiká ggrafa toy OSEKA , sta enhmervtiká delt a toy kai stiw diafhmistik w dhmosieýseiw toy .

Finnisch

Yhteissijoitusyrityksen rahaston säännöissä tai yhtiöjärjestyksessä , sen tarjousesitteissä ja muussa markkinointiaineistossa on ilmoitettava jäljiteltävän osakeindeksin ominaisuudet .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Ta xarakthristiká tvn organism n syllogik n ependýsevn sta opo a epitr petai na ependýei o OSEKA perigráfontai ston kanonism sta katastatiká ggrafa toy OSEKA , sta enhmervtiká toy delt a kai se káqe állh diafhmistik dhmos eys toy .

Finnisch

Yhteissijoitusyrityksen rahaston säännöissä tai yhtiöjärjestyksessä , sen tarjousesitteissä ja kaikessa markkinointiaineistossa on ilmoitettava niiden toisten yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten ominaisuudet , joiden osuuksiin yhteissijoitusyritykselle on lupa sijoittaa .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Káqe krátow m low gnvstopoie sthn Epitrop ton katálogo tvn xrhmatisthriak n deikt n poy qevre ti mporoýn na anaparágontai ap nan OSEKA , kaq w kai ta leptomer xarakthristiká ayt n tvn deikt n. Me ton dio tr po pr pei na gnvstopoie tai káqe tropopo hsh toy katal goy aytoý .

Finnisch

Kunkin jäsenvaltion on lähetettävä komissiolle luettelo osakeindekseistä , jotka niiden mielestä ovat yhteissijoitusyritysten jäljiteltävissä , sekä tiedot kyseisten osakeindeksien peruspiirteistä . Kyseinen ilmoitus on tehtävä kustakin edellä mainittuun luetteloon tehtävästä muutoksesta .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

H synallagmatik isotim a lvn tvn nomismátvn ekfrázetai vw h tim toy 1 eyr xrhsimopoi ntaw ji xarakthristiká chf a. O diow sympefvnhm now tr pow anaforáw xrhsimopoie tai gia ton kaqorism tvn anvt rvn kai katvt rvn isotimi n par mbashw , nanti toy eyr , tvn nomismátvn tvn ekt w z nhw eyr krat n mel n poy symmet xoyn sto MSI II .

Finnisch

Kaikkien valuuttojen valuuttakurssi ilmaistaan l euron arvona käyttäen kuutta merkitsevää numeroa . Samaa käytäntöä sovelletaan ERM II : een osallistuvien euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden valuuttojen ylemmän ja alemman interventiokurssin noteeraamiseen euroon nähden .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

TO EYRVPA KO KOINOBOYLIO KAI TO SYMBOYLIO THS EYRVPA KHS ENVSHS , üExontaw yp ch : th synq kh gia thn drysh thw Eyrvpa k w Koin thtaw , kai id vw thn pr th kai thn tr th frásh toy árqroy 57 parágrafow 2 , thn pr tash thw Epitrop w , üExontaw yp ch th gn mh thw Oikonomik w kai Koinvnik w Epitrop w , Energ ntaw sýmfvna me th diadikas a toy árqroy 189 B thw synq khw , Ektim ntaw : ti sýmfvna me toyw st xoyw thw synq khw , e nai epiqymht na ejasfaliste h armonik anáptyjh tvn drasthriot tvn tvn pistvtik n idrymátvn se lh thn Koin thta , id vw son aforá thn kdosh hlektronikoý xr matow · ti orism new epixeir seiw perior zoyn th drasthri thtá toyw kyr vw sthn kdosh hlektronikoý xr matow · ti gia na apofeyxqe káqe str blvsh toy antagvnismoý metajý ekdot n hlektronikoý xr matow , e nai epiqymht na ypaxqoýn oi epixeir seiw ayt w sto ped o thw odhg aw 77/780 / EOK toy Symboyl oy ( ) , pvw tropopoi qhke teleyta a ap tiw odhg ew 96/13 / EK ( ) kai 89/646 / EOK ( ) toy Symboyl oy , me th q spish eidik n diatájevn gia na lhfqoýn yp ch ta idia tera xarakthristiká toyw · ti e nai katá syn peia sk pimo na epektaqe stiw epixeir seiw ayt w o orism w tvn pistvtik n idrymátvn poy probl petai sto árqro 1 thw odhg aw 77/780 / EOK · ti h odhg a 98 /.

Finnisch

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja kolmannen virkkeen , ottavat huomioon komission ehdotuksen , ottavat huomioon talous - ja sosiaalikomitean lausunnon , noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä , sekä katsovat , että perustamissopimuksen tavoitteiden mukaisesti on toivottavaa edistää luottolaitosten sopusointuista kehitystä koko yhteisössä , erityisesti elektronisen rahan liikkeeseenlaskun osalta , tiettyjen laitosten toiminta rajoittuu pääasiassa elektronisen rahan liikkeeseenlaskuun ; elektronisen rahan liikkeeseenlaskijoiden välisen kilpailun vääristymien välttämiseksi , on suotavaa , myös rahapoliittisten toimien soveltamisen kannalta , että nämä laitokset liitetään neuvoston direktiivin 77/780 / ETY ( ) , sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 96/13 / EY ( ) ja neuvoston direktiivillä 89/646 / ETY ( ) , soveltamisalaan ottaen kuitenkin huomioon niiden erityisluonne sopivilla erityissäännöksillä , näin ollen on suotavaa , että direktiivin 77/780 / ETY 1 artiklassa säädetty luottolaitosten määrritelmä ulotetaan näihin laitoksiin , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98 /.

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

tvn kermátvn kai trapezogrammat vn , na qevrhqe vw drasthri thta apodox w kataq sevn poy den epitr petai , sýmfvna me to árqro 3 thw odhg aw 89/646 / EOK , na askoýn epixeir seiw állew ap ta pistvtiká idrýmata · ti gia thn antimet pish tvn eidik n kindýnvn poy sxet zontai me thn kdosh hlektronikoý xr matow , ayt to kaqest w prolhptik w epopte aw pr pei na e nai pi ejeidikeym no kai synep w lig tero dýskampto ap to epoptik kaqest w poy efarm zetai sta pistvtiká idrýmata , id vw son aforá tiw meivm new kefalaiak w apait seiw kai th mh efarmog tvn odhgi n 89/647 / EOK ( ) , 92/121 / EOK ( ) kai 93/6 / EOK ( ) . ti e nai vst so anagka o na diathrhqoýn is timoi roi antagvnismoý metajý tvn pistvtik n idrymátvn poy ekd doyn hlektronik xr ma kai tvn epixeir sevn hlektronikoý xr matow kai , me ton tr po ayt , na ejasfalistoýn synq kew qemitoý antagvnismoý metajý en w eyrýteroy fásmatow epixeir sevn , prow felow tvn xrhst n · ti o st xow ayt w epitygxánetai , ef son ta aploysteym na xarakthristiká toy epoptikoý kaqest tow poy efarm zetai stiw epixeir seiw hlektronikoý xr matow antistaqm zontai ap diatájeiw pio aysthr w ap eke new poy efarm zontai sta pistvtiká idrýmata , id vw son aforá toyw periorismoýw stiw drasthri thtew poy mporoýn na askoýn oi epixeir seiw hlektronikoý xr matow kai toyw periorismoýw stiw ependýseiw toyw , oi opo oi aposkopoýn na ejasfal soyn ti oi sxetiz menew me hlektronik xr ma xrhmatooikonomik w ypoxre seiw tvn epixeir sevn ayt n kalýptontai aná pása stigm ap stoixe a me xamhl k ndyno kai ychl reyst thta · ti lambanom nhw yp ch thw dynat thtaw poy xoyn oi epixeir seiw poy den yp keintai se prolhptik epopte a na ekteloýn leitoyrgik w kai állew bohqhtik w ergas ew poy sxet zontai me thn kdosh hlektronikoý xr matow , e nai sk pimo na paraxvrhqoýn orism new ejoys ew son aforá tiw epixeir seiw ayt w · ti e nai sk pimo na doqe stiw arm diew arx w dynat thta na ejairoýn ap orism new apait seiw poy epibállei h paroýsa odhg a tiw epixeir seiw hlektronikoý xr matow tvn opo vn oi drasthri thtew den ekte nontai p ran toy edáfoyw toy krátoyw m loyw toyw kai den yperba noyn orism na posotiká ria · ti h q spish thw paroýsaw odhg aw apotele to katallhl tero m so gia thn ep teyjh tvn epidivk menvn st xvn · ti h paroýsa odhg a perior zetai stiw eláxistew ryqm seiw poy e nai anagka ew gia thn ep teyjh tvn st xvn ayt n kai den yperba nei ta apolýtvw anagka a gia to skop ayt m sa ·

Finnisch

seteleitä ja metallirahoja korvaava maksuväline , pitää talletusten vastaanottamisena , mikä direktiivin 89/646 / ETY 3 artiklan nojalla on kiellettyä muilta kuin luottolaitoksilta , elektronisen rahan liikkeeseenlaskuun liittyvien erityisriskien huomioon ottamiseksi , tämän toiminnan vakauden valvontajärjestelmän on oltava tarkemmin kohdennettu ja siten yksinkertaisempi kuin luottolaitoksiin sovellettava toiminnan vakauden valvontajärjestelmä , erityisesti pienemmän alkupääomavaatimuksen ja direktiivien 89/647 / ETY ( ) , 92/121 / ETY ( ) ja 93/6 / ETY ( ) soveltumattomuuden osalta , on kuitenkin tarpeen säilyttää tasapuoliset toimintaedellytykset elektronista rahaa liikkeeseenlaskevien luottolaitosten ja elektronisen rahan liikkeeseenlaskijoiden välillä ja siten varmistaa tasapuoliset kilpailuedellytykset useammanlaisten yritysten välillä käyttäjien eduksi , tämä toteutuu , koska elektronisen rahan liikkeeseenlaskijoiden toiminnan vakauden valvontajärjestelmän edellä mainittujen yksinkertaisempien piirteiden vastapainona on säännöksiä , jotka ovat tiukempia kuin luottolaitoksiin sovellettavat säännökset , joilla rajoitetaan erityisesti sitä liiketoimintaa , jota elektronisen rahan liikkeeseenlaskijat saavat harjoittaa , ja varmistetaan toiminnan vakaus harkituilla rajoituksilla , jotka koskevat sijoituksia ja joiden tavoitteena on varmistaa , että elektronisen rahan liikkeeseenlaskijoiden liikkeessä olevaan elektroniseen rahaan liittyvien rahoitusvastuiden takeena on aina erittäin likvidit omaisuuserät , joiden riskipitoisuus on pieni , on mahdollista , että elektronista rahan liikkeeseenlaskuun liittyviä toiminnallisia ja muita sivutoimintoja harjoittavat yritykset eivät ole toiminnan vakauden valvonnan alaisia , joten on tarkoituksenmukaista myöntää toimivaltaisille viranomaisille tiettyä toimivaltaa näihin yrityksiin nähden , on asianmukaista antaa toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus luopua joistakin tällä direktiivillä sellaisille elektronisen rahan liikkeeseenlaskijoille säädetyistä vaatimuksista , jotka toimivat ainoastaan kyseisen jäsenvaltion alueella ja joiden toiminta ei ylitä tiettyä kynnystä , tämän direktiivin antaminen on tarkoituksenmukaisin keino toivottujen tavoitteiden saavuttamiseksi ;

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Oi isotim ew poy prokýptoyn stroggylopoioýntai se ji xarakthristiká chf a. B. Diadikas a « thw miaw plhrvm w metá thn állh » Se per ptvsh par mbashw sta ria toy periqvr oy diakýmanshw , efarm zetai h diadikas a « thw miaw plhrvm w metá thn állh » t so ap thn EKT so kai ap tiw eqnik w kentrik w trápezew tvn krat n mel n poy symmet xoyn sth z nh toy eyr .

Finnisch

Tulokseksi saadut kurssit pyöristetään kuuteen merkitsevään numeroon . B. Maksu maksun jälkeen - menettely Maksu maksun jälkeen - menettely soveltavat sekä EKP että euroalueen kansalliset keskuspankit suorittaessaan interventioita vaihteluvälien rajoilla .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Sx ma G PERIEXOMENA TOY APLOPOIHMENOY ENHMERVTIKOY DELTIOY Synoptik paroys ash toy OSEKA --- P te dhmioyrg qhke to unit trust / amoiba o kefálaio h etaire a ependýsevn kai anaforá toy krátoyw m loyw sto opo o systáqhke to amoiba o kefálaio h etaire a ependýsevn --- Etaire a diaxe rishw ( ef son efarm zetai ) --- Problep menh diárkeia ( ef son efarm zetai ) --- Qematofýlakaw --- Elegkt w --- Xrhmatooikonomik w milow ( p.x. trápeza ) gia thn pro qhsh toy OSEKA Ependytik w plhrofor ew --- Sýntomow orism w tvn st xvn toy OSEKA --- Se per ptvsh etairei n ependýsevn me diaforetiká ependytiká tm mata , anaforá toy gegon tow aytoý --- Ependytik politik toy unit trust / amoiba oy kefala oy thw etaire aw ependýsevn --- Ej lijh tvn epid sevn toy amoiba oy kefala oy / thw etaire aw ependýsevn ( poy efarm zetai ) --- Xarakthristiká toy typikoý ependyt ston opo o apeyqýnetai to unit trust / amoiba o kefálaio ependýsevn .

Finnisch

C luettelo LYHENNETYN TARJOUSESITTEEN SISÄLTÖ Yhteissijoitusyrityksen lyhyt esittely --- tiedot siitä , milloin sijoitusrahasto tai sijoitusyhtiö on perustettu sekä siitä , missä jäsenvaltiossa sillä on sääntömääräinen kotipaikka ja minkä jäsenvaltion lainsäädäntöä siihen sovelletaan --- rahastoyhtiö ( tarvittaessa ) --- toimintakausi ( tarvittaessa ) --- omaisuudenhoitaja --- tilintarkastajat --- yhteissijoitusrahastoa markkinoiva rahoitusalan taho ( esimerkiksi pankki ) . Sijoituksia koskevat tiedot --- lyhyt kuvaus yhteissijoitusrahaston tavoitteista --- jos sijoitusyhtiöllä on useita alarahastoja , maininta tästä --- sijoitusrahaston tai sijoitusyhtiön sijoituspolitiikka --- sijoitusrahaston tai sijoitusyhtiön viimeaikainen tuloskehitys ( tarvittaessa ) --- tiedot siitä , minkätyyppisille sijoittajille sijoitusrahasto tai rahastoyhtiö on erityisesti suunnattu .

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

/ EK toy Eyrvpa koý Koinoboyl oy kai toy Symboyl oy , xoyn periorism no ped o drasthriot tvn · ti e nai sk pimo na lhfqoýn yp ch ta eidiká xarakthristiká ayt n tvn epixeir sevn kai na problefqoýn ta anagka a m tra gia to syntonism kai thn enarm nish tvn nomoqetik n , kanonistik n kai dioikhtik n diatájevn tvn krat n mel n sxetiká me thn análhch , thn áskhsh kai thn prolhptik epopte a thw drasthri thtaw epixe rhshw hlektronikoý xr matow · ti h yioqethqe sa pros ggish aposkope m no sthn ep teyjh thw basik w enarm nishw poy e nai anagka a kai ( ) EE L 322 thw 17.12.1977 , s. 30 . epark w gia thn ejasfálish thw amoiba aw anagn rishw thw ádeiaw leitoyrg aw kai thw prolhptik w epopte aw tvn epixeir sevn hlektronikoý xr matow , ste na kataste dynat h xor ghsh enia aw ádeiaw leitoyrg aw poy qa anagnvr zetai se lh thn Koin thta kai h efarmog thw arx w thw epopte aw ap to krátow m low katagvg w ·

Finnisch

niinpä tällä direktiivillä luodaan teknologian kannalta neutraalit oikeudelliset puitteet , joilla yhdenmukaistetaan elektronisen rahan liikkeeseenlaskijoiden toiminnan vakauden valvonta siinä määrin kuin on tarpeen niiden toiminnan vakauden ja hyvän liiketoimintatavan kannalta ja erityisesti niiden taloudellisen koskemattomuuden varmistamiseksi , sekä katsovat , että neuvoston direktiivin 89/646 / ETY ( ) , sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 92/30 / ETY ( ) , liitteen 5 kohdan nojalla luottolaitokset saavat io laskea liikkeeseen ja hallinnoida maksuvälineitä elektroninen raha mukaan luettuna ja harjoittaa tätä toimintaa koko yhteisön alueella vastavuoroisen tunnustamisen ja kattavan toiminnan vakauden valvontajärjestelmän alaisena , joita niihin sovelletaan Euroopan pankkidirektiivien mukaisesti ,

Letzte Aktualisierung: 2011-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK