Google fragen

Sie suchten nach: produktieprijzen (Holländisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Holländisch

Englisch

Info

Holländisch

de verkregen gemiddelde produktieprijzen.

Englisch

the average producer prices obtained.

Letzte Aktualisierung: 2019-05-31
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: SecretAgent879

Holländisch

de gemiddelde produktieprijzen in dat zelfde verkoopseizoen.

Englisch

the average producer prices obtained over that marketing year.

Letzte Aktualisierung: 2019-05-31
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: SecretAgent879

Holländisch

de produktiekosten te drukken en de produktieprijzen te reguleren;

Englisch

reducing production costs and stabilizing producer prices;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Translated.com

Holländisch

de in de uitvoerende derde landen geconstateerde produktieprijzen;

Englisch

producer prices recorded in exporting third countries;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Holländisch

produktieprijzen die in de representatieve produktiegebieden van de Gemeenschap zijn genoteerd

Englisch

producer prices recorded in the representative production zones of the Community

Letzte Aktualisierung: 2019-05-31
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Referenz: SecretAgent879

Holländisch

c) de produktieprijzen die in de uitvoerende derde landen worden geconstateerd;

Englisch

(c) producer prices recorded in exporting third countries;

Letzte Aktualisierung: 2019-05-31
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: SecretAgent879

Holländisch

Communautaire produktieprijzen worden voor elk van de vier in artikel 1 genoemde produkten voor perioden van telkens twee weken vastgesteld.

Englisch

Community producer prices shall be set for each of the four products mentioned in Article 1 and be applicable for two-week periods.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: SecretAgent879

Holländisch

de in de uitvoerende derde landen geconstateerde produktieprijzen, in voorkomend geval rekening houdend met de door deze landen toegekende subsidies,

Englisch

producer prices recorded in exporting third countries, account being taken where appropriate, of subsidies granted by those countries;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: Translated.com

Holländisch

De Lid-Staten delen de Commissie elk jaar voor 1 juni de maandelijkse gemiddelde produktieprijzen mede die in de representatieve produktiegebieden zijn genoteerd , alsmede de hoeveelheden verhandelde karpers .

Englisch

Member States shall notify the Commission annually before 1 June of the average monthly production prices recorded in the representative production zones and of the quantities of carp marketed.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Holländisch

Overwegende dat de evenwichtige verhouding tussen de produktieprijzen van de grondstoffen voor de vervaardiging van maïszetmeel en aardappelzetmeel moet worden gehandhaafd ; dat derhalve de door de zetmeelindustrie aan de aardappelproducenten te betalen minimumprijs voor aardappelen met hetzelfde percentage moet worden verminderd ,

Englisch

Whereas the balanced relationship between the production prices for the raw materials used for the manufacture of maize starch and potato starch should be maintained ; whereas the minimum price for potatoes, to be paid by the potato starch industry to potato producers, should therefore be reduced,

Letzte Aktualisierung: 2019-05-31
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: SecretAgent879

Holländisch

Overwegende dat volgens artikel 74 , tweede alinea , van de Toetredingsakte de basisprijs in Griekenland bij de toetreding wordt vastgesteld met inachtneming van het tijdens een nader te bepalen referentieperiode geconstateerde verschil tussen het gemiddelde van de produktieprijzen in Griekenland en in de Gemeenschap van de Negen ;

Englisch

WHEREAS UNDER THE SECOND PARAGRAPH OF ARTICLE 74 ( 2 ) OF THE SAID ACT THE BASIC PRICE IS TO BE FIXED IN GREECE , AT THE TIME OF ACCESSION , TAKING INTO ACCOUNT THE DIFFERENCE BETWEEN THE AVERAGE PRODUCER PRICES IN GREECE AND IN THE COMMUNITY OF NINE RECORDED OVER A REFERENCE PERIOD TO BE DETERMINED ;

Letzte Aktualisierung: 2019-05-31
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: SecretAgent879

Holländisch

voor de produkten waarvoor uitsluitend een communautaire aanbiedingsprijs wordt vastgesteld en voor de in het eerste streepje bedoelde produkten buiten de periode waarin de basisprijs van toepassing is , aan het rekenkundig gemiddelde van de op de representatieve markten genoteerde produktieprijzen voor binnenlandse produkten met dezelfde kenmerken als die welke voor de vaststelling van de communautaire aanbiedingsprijs in aanmerking worden genomen .

Englisch

for products which are the subject only of a Community offer price, and outside the period of application of the basic price, for the products referred to in the first indent, the mathematical average of the producer prices recorded on the representative markets for home-grown products having the same characteristics as those referred to for fixing the Community offer price.

Letzte Aktualisierung: 2019-05-31
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: SecretAgent879

Holländisch

Overwegende dat de produktieprijzen in de representatieve produktiegebieden verschillen binnen een zelfde verkoopseizoen ; dat deze prijzen vanaf 16 november een dalende tendens vertonen ; dat het verkoopseizoen derhalve dienovereenkomstig moet worden onderverdeeld ;

Englisch

Whereas production prices in representative production zones differ within each marketing year; whereas from 16 November these prices tend to fall, and whereas the marketing year should therefore be subdivided accordingly;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: SecretAgent879

Holländisch

Overwegende dat deze nieuwe produktie-omstandigheden, gelet op het economische effect ervan, in dezelfde mate moeten worden doorberekend in de interventieprijzen; dat, gezien de vaste verhouding tussen de produktieprijzen voor rundvlees en die voor varkensvlees en slachtpluimvee en om scheeftrekking van de concurrentie tussen deze sectoren te voorkomen, een verdere verlaging van de interventieprijs voor rundvlees met 5 % nodig is;

Englisch

Whereas the economic effect of the new conditions of production should be reflected proportionately in the intervention price; whereas, given the constant ratio between the production price for beef and those for pigmeat and poultrymeat and in order not to disturb competition between these two sectors, the intervention price for beef should be reduced by a further 5 %;

Letzte Aktualisierung: 2019-05-31
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: SecretAgent879

Holländisch

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 3557/88 van de Commissie (7) de communautaire produktieprijzen voor anjers en rozen in het kader van de betrokken regeling zijn vastgesteld;

Englisch

Whereas Commission Regulation (EEC) No 3557/88 (7) fixed Community producer prices for carnations and roses for application of the arrangements for importation from the countries in question;

Letzte Aktualisierung: 2019-05-31
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: SecretAgent879

Holländisch

Overwegende evenwel dat, zowel op de markt van de Gemeenschap als bij de invoer, de prijzen van nectarines dezelfde ontwikkeling te zien geven als die voor perziken, zij het op verschillende niveaus; dat de prijzen voor nectarines op deze markten niet regelmatig worden genoteerd en dat het derhalve met het oog op de toepassing van artikel 23, lid 2, van Verordening ( EEG ) nr . 1035/72 niet nodig is de produktieprijzen van dit produkt in aanmerking te nemen;

Englisch

Whereas, however, both on the Community market and for imports, prices for both types of nectarine run parallel at different levels to those for peaches; whereas, moreover, quotations for nectarines are not regularly recorded on these markets; whereas there is no need, therefore, to take producer prices for nectarines into consideration for the application of Article 23 (2) of Regulation (EEC) No 1035/72;

Letzte Aktualisierung: 2019-05-31
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: SecretAgent879

Holländisch

2. Volgens de in lid 1 genoemde procedurea) stelt de Commissie overeenkomstig artikel 3 de communautaire produktieprijzen vast; b)gaat de Commissie, al naar gelang van het geval, over tot schorsing van het preferentiële douanerecht en tot wederinvoering van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief of stelt zij opnieuw de preferentiële douanetarieven in.

Englisch

2. In accordance with the procedure referred to in paragraph 1, the Commission shall:(a) fix Community producer prices, as provided for in Article 3;(b)suspend the preferential customs duty and re-establish the common customs tariff, or reintroduce the preferential customs duty, as appropriate.

Letzte Aktualisierung: 2019-05-31
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: SecretAgent879

Holländisch

2. Voor elk van de vier produkten komt de communautaire produktieprijs overeen met het gemiddelde van de produktieprijzen die op de representatieve produktiemarkten zijn genoteerd tijdens de overeenkomstige periode gedurende de drie jaren die voorafgaan aan de in lid 1 genoemde datum waarop de prijzen worden vastgesteld.Het gemiddelde van de prijzen wordt voor elke representatieve markt vastgesteld door weglating van de prijzen die volgens nader te bepalen regels kunnen worden beschouwd als buitenmatig hoog of buitenmatig laag ten opzichte van de normale op deze markt geconstateerde schommelingen.

Englisch

2. For each of the four products the Community price shall correspond to the average producer price recorded on representative producer markets over the corresponding period during the three years preceding the date of price-setting referred to in paragraph 1.The average price for each representative market shall be determined by excluding prices which, according to procedures to be established, can be considered excessively high or excessively low in relation to the normal fluctuations observed on that market.

Letzte Aktualisierung: 2019-05-31
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: SecretAgent879

Holländisch

De Commissie volgt regelmatig op grond van de gegevens die haar geregeld door de Lid-Staten worden medegedeeld of de inlichtingen die zij heeft verzameld de ontwikkeling van enerzijds de prijzen van de ingevoerde produkten, voor elke oorsprong, op de invoermarkten en anderzijds de produktieprijzen op de markten van de Gemeenschap.

Englisch

On the basis of information given to it periodically by Member States or information which it has itself collected, the Commission shall keep a regular check on the trends both of the price of imports from each country of origin on the import markets and of producer prices on Community markets.

Letzte Aktualisierung: 2019-05-31
Nutzungshäufigkeit: 2
Qualität:

Referenz: SecretAgent879

Holländisch

Overwegende dat er overeenkomstig artikel 75, lid 2, sub a), van de Toetredingsakte jaarlijks een communautaire aanbiedingsprijs wordt berekend, enerzijds op de grondslag van het rekenkundig gemiddelde van de produktieprijzen van elke Lid-Staat van de Gemeenschap van de Negen, verhoogd met de kosten van vervoer en verpakking voor de produkten vanaf de produktiegebieden tot de representatieve verbruikscentra van de Gemeenschap, en anderzijds met inachtneming van de ontwikkeling van de produktiekosten in de sector groenten en fruit; dat bovengenoemde produktieprijzen overeenkomen met het gemiddelde van de noteringen die zijn geconstateerd gedurende de drie jaar die voorafgaan aan de datum van vaststelling van bovengenoemde communautaire aanbiedingsprijs; dat de jaarlijkse communautaire aanbiedingsprijs echter niet hoger mag zijn dan het niveau van de referentieprijs die ten aanzien van derde landen wordt toegepast; dat deze communautaire aanbiedingsprijs met 21 % is verlaagd bij de zevende prijsaanpassing als bedoeld in artikel 59 van de Toetredingsakte;

Englisch

Whereas, in accordance with Article 75 (2) (a) of the Act of Accession, a Community offer price is to be calculated annually, on the one hand, on the basis of the arithmetical average of producer prices of each Member State of 'the Community of Nine', increased by the transport and packaging costs borne by the products from the areas of production up to the representative centres of Community consumption and, on the other hand, taking into account the trend of production costs in the fruit and vegetables sector; whereas the said producer prices are to correspond to an average of the price quotations recorded over three years prior to fixing the Community offer price; whereas, however, the annual Community offer price may not exceed the level of the reference price applied vis-à-vis third countries, this Community offer price being reduced by 21 % at the time of the seventh move towards price alignment referred to in Article 59 of the Act;

Letzte Aktualisierung: 2019-05-31
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: SecretAgent879

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK