Google fragen

Sie suchten nach: informatieverplichting (Holländisch - Polnisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Holländisch

Polnisch

Info

Holländisch

Hoeveelheidgebonden informatieverplichting

Polnisch

Informacje, które należy przedłożyć w zależności od wielkości obrotu

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Artikel 15 Informatieverplichting

Polnisch

Artykuł 15 Zobowiązanie do przekazania informacji

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Informatieverplichting voor aangemelde instanties

Polnisch

Obowiązki jednostek notyfikowanych w zakresie informowania

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Informatieverplichting voor aanmeldende autoriteiten

Polnisch

Obowiązki organów notyfikujących w zakresie informowania

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Informatieverplichting voor aangemelde instanties

Polnisch

Obowiązki jednostek notyfikowanych w zakresie udzielania informacji

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Met het oog op de vervulling van deze informatieverplichting wordt in dit verslag de leningactiviteit per regio beschreven.

Polnisch

Aby spełnić wyżej wymienione wymogi, w niniejszym sprawozdaniu przedstawiono opis operacji dla każdego z omawianych regionów.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Met het oog op de vervulling van deze informatieverplichting wordt in dit verslag de leningactiviteit per betrokken regio beschreven.

Polnisch

Aby spełnić wyżej wymienione wymogi, w niniejszym sprawozdaniu przedstawiono opis operacji dla każdego z omawianych regionów.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Er moeten gegevens worden verzameld over hoeveel tijd en werk de naleving van iedere uit wetgeving voortvloeiende informatieverplichting kost, en over het aantal betrokkenen.

Polnisch

Muszą zostać zebrane dane na temat czasu i kosztów pracy potrzebne do spełnienia każdego z wymogów informacyjnych nakładanych przez akt prawny, jak również dane o liczbie jednostek, których to dotyczy.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

De eerbiediging van deze informatieverplichting, die aan de aangezochte autoriteit wordt opgelegd, mag geen afbreuk doen aan de doeltreffendheid van de inning van de alimentatievordering.

Polnisch

Niemniej jednak przestrzeganie przez organ wezwany do udzielenia informacji obowiązku informowania dłużnika nie może przebiegać z uszczerbkiem dla skuteczności egzekucji należności z tytułu świadczeń alimentacyjnych.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Het in de eerste bestreden brief opgenomen verzoek aan de Italiaanse autoriteiten om de litigieuze uitgavenstaten te vervolledigen door voor elke maatregel het bedrag van de uitbetaalde of eventueel uitbetaalde litigieuze voorschotten te specificeren, is dus enkel een herinnering aan een informatieverplichting die voor deze

Polnisch

Tym samym, wzywając władze włoskie do uzupełnienia spornych deklaracji poniesionych wydatków przez określenie, dla każdego działania, kwoty spornych zaliczek wypłaconych lub ewentualnie wypłaconych, pierwsze zaskarżone pismo ograniczyło się do przypomnienia im obowiązku złożenia deklaracji, który w sposób oczywisty

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Door haar weigering een prijslijst voor niet onder de verbintenis vallende producten te overleggen, heeft de onderneming bovendien niet voldaan aan haar informatieverplichting, die is vastgelegd in artikel 8, lid 7, van de basisverordening en in de verbintenis.

Polnisch

Ponadto, odmawiając dostarczenia wykazu cen produktów nieobjętych zobowiązaniem, przedsiębiorstwo nie dopełniło obowiązku dostarczenia odpowiednich informacji zgodnie z art. 8 ust. 7 rozporządzenia podstawowego i postanowieniami zobowiązania.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-03
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Aldus blijkt uit de inhoud zelf van de eerste bestreden brief dat deze ertoe strekte, de Italiaanse Republiek naar aanleiding van het onderzoek van de litigieuze aanvragen tot betaling te herinneren aan de informatieverplichting die op haar rustte krachtens de regeling inzake de subsidiabiliteit van de uitgaven, en in het bijzonder de litigieuze algemene regel.

Polnisch

Z treści pierwszego zaskarżonego pisma wynika, że miało ono na celu przypomnienie Republice Włoskiej, przy okazji rozpatrywania spornych wniosków o płatność, o spoczywającym na niej obowiązku złożenia deklaracji, wynikającym z przepisów dotyczących kwalifikowania wydatków, a w szczególności ze spornej zasady ogólnej.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Met het oog op de vervulling van deze informatieverplichting wordt in dit verslag de leningactiviteit per regio beschreven. Om het beeld van de activiteit te vervolledigen bevat het tevens een beknopt overzicht van de macrofinanciële bijstand van de Gemeenschap aan derde landen en van de rentesubsidies en garanties voor communautaire leningen. Daarnaast bevat het verslag informatie over de leningactiviteit van Euratom.

Polnisch

Aby spełnić wyżej wymienione wymogi, w niniejszym sprawozdaniu przedstawiono opis operacji dla każdego z omawianych regionów. Ponadto, aby dopełnić obrazu działalności w zakresie udzielania pożyczek, w sprawozdaniu zawarto również zwięzłe streszczenie na temat makrofinansowej pomocy udzielonej państwom trzecim przez Wspólnotę oraz dotacji na spłatę odsetek i gwarancji związanych ze wspólnotowymi pożyczkami. W sprawozdaniu znajdują się dodatkowo informacje na temat udzielania pożyczek w ramach Euratomu.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

een afzonderlijk, gedetailleerd hoofdstuk over de financiële instrumenten dat, in overeenstemming met artikel 17 van deze verordening, de informatieverplichtingen uit hoofde van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 weergeeft, inclusief de verwachte verdeling van de financiële middelen tussen de eigenvermogensfaciliteit voor groei en de leninggarantiefaciliteit als bedoeld in artikel 18 respectievelijk artikel 19 van deze verordening, en informatie zoals het garantieniveau en de relatie met het Horizon 2020-programma.

Polnisch

odrębny szczegółowy rozdział poświęcony instrumentom finansowym, który – zgodnie z art. 17 niniejszego rozporządzenia – przedstawia zobowiązania informacyjne nakładane przez rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, w tym spodziewany podział koperty finansowej pomiędzy Instrument kapitałowy na rzecz wzrostu gospodarczego i Instrument gwarancji kredytowych, o których mowa odpowiednio w art. 18 i w art. 19 takie informacje jak poziom gwarancji i związki z programem „Horyzont 2020”.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Onverminderd de in lid 2 vervatte informatieverplichtingen, kan een naar behoren geïdentificeerde natuurlijke persoon bij de rekenplichtige informeren of er gegevens over hem in het EWS zijn geregistreerd.

Polnisch

Bez uszczerbku dla wymogów dotyczących przekazywania informacji określonych w ust. 2 osoba fizyczna, której tożsamość należycie ustalono, może wystąpić do księgowego o udzielenie jej informacji na temat tego, czy została ona zarejestrowana w SWO.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-16
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Om onevenredige administratieve lasten op die ondernemingen te vermijden, moet aan de lidstaten uitsluitend worden toegestaan om enkele informatieverplichtingen door middel van bijkomende toelichtingen, naast de verplichte vermeldingen voor te schrijven.

Polnisch

Aby uniknąć nieproporcjonalnych obciążeń administracyjnych dla tych jednostek, państwa członkowskie powinny mieć możliwość nałożenia wymogu ujawniania jedynie niektórych informacji w ramach informacji dodatkowej, jako dodatkowych do obowiązkowej informacji dodatkowej.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Extra maatregelen zouden de zichtbaarheid van de Europese politieke partijen tijdens het hele verkiezingsproces vergroten, vanaf de campagne tot aan het uitbrengen van de stemmen, en deze in staat stellen de kloof tussen de politiek en de burgers te dichten, ter aanvulling van de informatieverplichting voor Europese politieke partijen waarin het voorstel van de Commissie betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen voorziet.

Polnisch

Dodatkowe środki zwiększyłyby widoczność europejskich partii politycznych w trakcie całego procesu wyborczego, od kampanii wyborczej po głosowanie, oraz umożliwiłyby tym partiom skuteczne likwidowanie podziału pomiędzy politykami i obywatelami Unii, uzupełniając obowiązki europejskich partii politycznych w zakresie informowania za pomocą wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia w sprawie statutu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

Informatieverplichtingen van de getroffen lidstaat

Polnisch

Obowiązki państwa członkowskiego dotkniętego chorobą w zakresie udzielania informacji

Letzte Aktualisierung: 2014-11-05
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

(6) Teneinde de administratieve lasten te verlichten van beursgenoteerde vennootschappen die snel tot kapitaalverhogingen willen kunnen overgaan, dienen naamloze vennootschappen onder bepaalde voorwaarden in staat te zijn hun kapitaal te verhogen zonder dat zij moeten voldoen aan de informatieverplichtingen die gelden bij de beperking of opheffing van voorkeurrechten van aandeelhouders.

Polnisch

(6) Spółki akcyjne powinny być w stanie, pod pewnymi warunkami, podwyższać swój kapitał bez konieczności spełniania wymagań sprawozdawczych związanych z ograniczeniem lub wycofaniem prawa akcjonariuszy do pierwokupu w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych spoczywających na spółkach notowanych na giełdzie, które chciałyby mieć możliwość dokonywania natychmiastowych podwyższeń kapitału.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Holländisch

- vennootschappen onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid te bieden om hun kapitaal te verhogen zonder te hoeven voldoen aan de informatieverplichtingen die gelden bij de beperking of opheffing van voorkeurrechten van aandeelhouders;

Polnisch

- dać spółkom możliwość, pod pewnymi warunkami, podwyższania swojego kapitału bez konieczności spełniania wymogów sprawozdawczych związanych z ograniczeniem lub wycofaniem prawa akcjonariuszy do pierwokupu;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK