Google fragen

Sie suchten nach: degressività (Italienisch - Estnisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Italienisch

Estnisch

Info

Italienisch

principio della degressività

Estnisch

järkjärgulise vähendamise põhimõte

Letzte Aktualisierung: 2014-11-14
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

La degressività viene completamente eliminata.

Estnisch

Kahanemine on täielikult kõrvaldatud.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-12
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

(d) Sebbene il sistema italiano non presenti carattere di degressività, il requisito non è obbligatorio.

Estnisch

(d) Sebbene il sistema italiano non presenti carattere di degressività, il requisito non è obbligatorio.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

Durante tale periodo d'investimento, la degressività prevista all'articolo 21 quater non si applica.

Estnisch

Sellel investeeringuperioodil ei kohaldata artiklis 21c sätestatud toetuse vähendamist.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: IATE

Italienisch

1.19 auspica che vengano chiarite le modalità di funzionamento della degressività del sostegno comunitario per quanto riguarda i poli di cooperazione;

Estnisch

1.19 ootab selgitust, kuidas ühenduse toetuse kahanemise põhimõte toimib koostöökeskuste toetamise osas;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

Le sovvenzioni di funzionamento a favore di organismi che perseguono obiettivi di interesse generale europeo non sono soggette alle disposizioni in materia di degressività contenute nel regolamento finanziario.

Estnisch

Euroopa üldistes huvides tegutsevatele asutustele antavate tegevustoetuste suhtes ei kohaldata finantsmääruse kahanemissätteid.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

redditività a lungo termine e degressività: la linea sovvenzionata deve risultare redditizia a termine, ossia deve coprire perlomeno le spese senza finanziamenti pubblici.

Estnisch

Elujõulisus pika aja jooksul ja abi järkjärguline kahanemine: liin, millele abi antakse, peab osutuma kindla aja jooksul elujõuliseks, s.t katma vähemalt oma kulud ilma riigipoolse rahastamiseta.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

[73] Il principio della degressività deve essere rispettato anche quando vengono notificati nuovi regimi di aiuti al funzionamento in sostituzione di regimi esistenti.

Estnisch

[73] Vähendamise põhimõtet tuleb kohaldada ka siis, kui teavitatakse uutest tegevuskulude katmiseks antava abi kavadest, mis asendavad praegu kohaldatavad abikavad.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

Il Comitato giudica importante prevedere una certa flessibilità che offra prevedibilità e incentivi per gli investimenti a favore delle nuove tecnologie e tenga conto delle diverse situazioni di partenza per quanto concerne ad esempio le tecnologie e la degressività dei costi.

Estnisch

Oluline on paindlikkus, mis tagab investeeringukindluse ja innustab uute tehnoloogiate kasutamist ning arvestab näiteks erinevaid lähteolukordi tehnoloogias ja kulude vähenemist.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare la degressività delle indennità al livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni a condizione che:

Estnisch

Juriidilise isiku või füüsiliste või juriidiliste isikute rühma puhul võivad liikmesriigid kohaldada toetuse järkjärgulist vähenemist kõnealuste juriidiliste isikute või rühmade liikmete tasandil, kui:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

Inoltre, per le zone che non verrebbero più classificate come interessate da uno svantaggio naturale semplice, il Comitato propone una degressività degli aiuti comunitari, come previsto per la politica regionale.

Estnisch

Komitee teeb regionaalpoliitikast lähtuvalt ettepaneku vähendada ühenduse abi piirkondadele, mida enam ei loeta tõsiselt ebasoodsate looduslike tingimustega piirkondade hulka, üksnes järk-järgult.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

La partecipazione totale dei fondi prevista annualmente è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie, tenuto conto della degressività di cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma.

Estnisch

Igaks aastaks kavandatav fondide osaluse kogumaht peab olema kooskõlas vastava finantsperspektiiviga, võttes arvesse artikli 7 lõike 3 kolmandas alalõigus nimetatud kahanevuse põhimõtet.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

Il totale della partecipazione dei Fondi prevista annualmente è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie tenuto conto della degressività di cui all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma;

Estnisch

Igaks aastaks kavandatav fondide osaluse kogumaht peab olema kooskõlas vastava finantsperspektiiviga, võttes arvesse artikli 7 lõike 3 kolmandas alalõigus nimetatud kahanevuse põhimõtet;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

le procedure di selezione delle autorità o degli organismi che prestano servizi di consulenza aziendale e forestale e servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché la degressività degli aiuti per la misura relativa ai servizi di consulenza di cui all'articolo 15;

Estnisch

põllumajanduse ja metsandusega seotud nõustamisteenuseid ning põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenuseid osutavate asutuste ja organite valikumenetlused ning artiklis 15 osutatud nõustamisteenuste meetme kohase toetuse järkjärguline vähendamine;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

Quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito all'applicazione del meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a questo livello fino al termine del periodo di graduale soppressione.

Estnisch

Kui toetuse suurus langeb järkjärgulise vähenemise tulemusel 25 euroni, võib liikmesriik jätkata maksetega sellel tasemel kuni järkjärgulise vähenemise perioodi lõpuni.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

Il punto 51.1 lettera b) stabilisce che decisioni di esenzione, aventi efficacia decennale senza degressività possono essere giustificate in due casi e specifica altre due condizioni che devono essere rispettate: a) nel caso di una imposta comunitaria, l’importo effettivamente pagato dalle imprese a seguito della riduzione deve restare significativamente superiore al minimo comunitario, e comunque a un livello tale da incentivare le imprese ad agire per migliorare la tutela dell’ambiente; b) nel caso di una imposta nazionale applicata in assenza di imposte comunitarie, le imprese beneficiarie della riduzione devono comunque pagare una parte significativa dell’imposta nazionale.

Estnisch

Punkti 51.1 alapunktis b on sätestatud, et otsus anda erandina mittekahanevat toetust kümneks aastaks võib olla põhjendatud kahel juhul, ja on nimetatud kaks täiendavat tingimust, mis peavad olema täidetud: a) kui vähendatakse ühenduse maksu, peab ettevõtja poolt tegelikult makstav summa jääma pärast vähendamist suuremaks kui ühenduse alammäär, et ergutada ettevõtjaid keskkonnakaitset parandama; b) kui vähendatakse ühenduse maksu puudumise tõttu kehtestatud siseriiklikku maksu, peavad vähenduse saamise tingimustele vastavad ettevõtjad maksma olulise osa siseriiklikust maksust.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

In applicazione dell’articolo 113, paragrafo, 2 del regolamento finanziario, il principio di degressività non si applica alle sovvenzioni di funzionamento che sono concesse alla Conferenza delle Corti costituzionali europee e all’Associazione dei Consigli di Stato e delle Corti supreme amministrative dell’Unione europea che perseguono uno scopo di interesse europeo generale.

Estnisch

Vastavalt finantsmääruse artikli 113 lõikele 2 ei kohaldata järk-järgulise vähendamise põhimõtet tegevustoetuste suhtes, mis on antud Euroopa Konstitutsioonikohtute Konverentsile ning Euroopa Liidu Riiginõukogude ja Kõrgemate Halduskohtute Assotsiatsioonile (Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union), kui need tegutsevad Euroopa üldistes huvides.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

farines bas risque produites et éliminées en 2003 _BAR_ 66,5 millions EUR _BAR_ élimination des déchets de catégorie 3 non valorisés (part prise en charge par les entreprises du fait de la dégressivité des indemnisations réduites à 0 en 2004) _BAR_ 150 millions EUR _BAR_

Estnisch

farines bas risque produites et éliminées en 2003 _BAR_ 66,5 millions EUR _BAR_ élimination des déchets de catégorie 3 non valorisés (part prise en charge par les entreprises du fait de la dégressivité des indemnisations réduites à 0 en 2004) _BAR_ 150 millions EUR _BAR_

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

considerando che l'indennità concessa per le sardine del Mediterraneo è degressiva durante il periodo di ravvicinamento dei prezzi; che il ritmo della degressività risulta dal livello dei prezzi fissato annualmente dal Consiglio;

Estnisch

vahemere sardiinide eest makstavat hüvitist vähendatakse hindade lähendamise aja jooksul astmeliselt; astmelise vähendamise määr tuleneb igal aastal nõukogu poolt kinnitatavast hinnatasemest;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Italienisch

- la degressività dell'aiuto, a cominciare dal 100 % nel primo anno per poi diminuire ogni anno di 20 punti percentuali, in modo da estinguersi al termine del quinto anno, corrisponde a quella prevista nella sezione 10 degli Orientamenti;

Estnisch

- la degressività dell'aiuto, a cominciare dal 100 % nel primo anno per poi diminuire ogni anno di 20 punti percentuali, in modo da estinguersi al termine del quinto anno, corrisponde a quella prevista nella sezione 10 degli Orientamenti;

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK