Google fragen

Sie suchten nach: publicznoprawnego (Polnisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Polnisch

Englisch

Info

Polnisch

Restrukturyzacja zadłużenia publicznoprawnego

Englisch

Public debt restructuring

Letzte Aktualisierung: 2019-02-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Cała kwota planowanej pomocy państwa zostanie przeznaczona na uregulowanie zadłużenia publicznoprawnego.

Englisch

The full amount of the planned state aid will be earmarked for the settlement of public debt.

Letzte Aktualisierung: 2019-02-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Zmiana w polskim kodeksie karno-skarbowym wprowadza nową definicję obowiązku publicznoprawnego.

Englisch

An amendment to the Polish Treasury Penal Code has introduced a new definition of legal public duty.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Komisja stwierdza, że dla każdego wierzyciela publicznoprawnego scenariusz sprzedaży dla […] jest bardziej korzystny niż scenariusz upadłości.

Englisch

The Commission concludes that each public creditor is better off under the scenario of a sale to […] than under a bankruptcy scenario.

Letzte Aktualisierung: 2019-02-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Zmiana w polskim kodeksie karnym skarbowym wprowadza now┕ definicj┢ obowi┕zku publicznoprawnego.

Englisch

In Slovakia, the definition of infringement of budgetary discipline has been extended to irregularities committed in spending Community funds (31).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Zarówno planowane umorzenie zadłużenia publicznoprawnego, włącznie z narosłymi odsetkami, jak i pożyczka od agencji państwowej wiążą się z użyciem zasobów państwowych.

Englisch

The planned cancellation of public debt, including accrued interest, and the loan from the state-owned agency both involve state resources.

Letzte Aktualisierung: 2019-02-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Jeśli spółka nie ureguluje zadłużenia publicznoprawnego (poprzez jego spłatę lub uzyskanie umorzenia), stanie się ono natychmiastowo wymagalne.

Englisch

If the company does not settle its public debt (through repayment or cancellation), it will be payable immediately.

Letzte Aktualisierung: 2019-02-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

W związku z tym nie jest jej zdaniem spełniona pierwsza z dwóch kumulatywnych przesłanek wymaganych w orzecznictwie Trybunału dla stosowania tego przepisu, a mianowicie publicznoprawnego charakteru podmiotu.

Englisch

Consequently, the first of the two cumulative conditions required under the caselaw of the Court for the applicability of that provision, namely that the operator must be a body governed by public law, is not met.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Obecnie niepobranie zasobów z budżetu europejskiego lub z budżetu zarządzanego przez Wspólnoty lub w ich imieniu może stanowić naruszenie obowiązku publicznoprawnego, gdy występują też pozostałe elementy składowe naruszenia.

Englisch

From now on, failure to collect a European budget resource or a resource of a budget managed on behalf of or by the European Communities may constitute an infringement of the rules on legal public duty, provided the other determining criteria have been fulfilled.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

BB nie może uzyskać kapitału dłużnego na warunkach rynkowych w celu spłacenia zadłużenia publicznoprawnego, ponieważ jego sytuacja finansowa jest bardzo słaba, a wszystkie aktywa przedsiębiorstwa zostały już obciążone.

Englisch

BB cannot borrow funds on the market to repay this public debt as its financial situation is very weak and all its assets have already been pledged.

Letzte Aktualisierung: 2019-02-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Komisja zauważyła, że planowana restrukturyzacja koncentruje się na restrukturyzacji finansowej, tj. ok. 90 % całkowitego kosztu restrukturyzacji przewidziane jest na pokrycie spłaty narosłego zadłużenia publicznoprawnego.

Englisch

The Commission observed that the planned restructuring concentrated on financial restructuring, i.e. circa 90 % of all restructuring costs had been earmarked for the repayment of public debt arrears.

Letzte Aktualisierung: 2019-02-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Komisja zauważa również, że udział Izby Handlowej w Gerze – publicznoprawnego organu samorządowego – w zawieraniu umów z Ryanairem potwierdza wywieranie publicznego wpływu na proces decyzyjny dotyczący tych umów.

Englisch

Finally, the Commission notes that the involvement of Gera Chamber of Commerce — a public and self-administering body incorporated under public law — in the conclusion of Ryanair's agreements confirms the exercise of public influence over the decision-making process regarding those contracts.

Letzte Aktualisierung: 2019-02-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Władze polskie utrzymują, że zamierzona restrukturyzacja zadłużenia publicznoprawnego HSW — Zakład Metalurgiczny nie stanowi pomocy publicznej, ponieważ wierzyciel prywatny na miejscu jakiegokolwiek wierzyciela publicznego również zaakceptowałby taką restrukturyzację.

Englisch

Władze polskie utrzymują, że zamierzona restrukturyzacja zadłużenia publicznoprawnego HSW — Zakład Metalurgiczny nie stanowi pomocy publicznej, ponieważ wierzyciel prywatny na miejscu jakiegokolwiek wierzyciela publicznego również zaakceptowałby taką restrukturyzację.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Plan zakłada, że restrukturyzacja finansowa będzie polegała na spłacie zadłużenia wobec banków w wysokości 65,6 mln PLN, na podstawie układu z tymi wierzycielami, spłacie innych prywatnych długów w wysokości 17,5 mln PLN oraz spłacie zadłużenia publicznoprawnego wynoszącego 39,5 mln PLN.

Englisch

The plan assumes that financial restructuring will consist of repayment of debts to banks of PLN 65,6 million on the basis of composition agreements, repayment of other private debts of PLN 17,5 million and repayment of public debt of PLN 39,5 million.

Letzte Aktualisierung: 2019-02-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Restrukturyzacja finansowa, która rozpoczęła się w 2003 r., obejmowała spłatę starych wierzytelności zgodnie z porozumieniami zawartymi z prywatnymi wierzycielami, umorzenie części wierzytelności prywatnych oraz publicznoprawnych, a także spłatę pozostałej części zadłużenia publicznoprawnego ze środków pochodzących z pożyczki, która miała zostać udzielona przez należącą do państwa Agencję Rozwoju Przemysłu (zwaną dalej ARP).

Englisch

Financial restructuring, which started in 2003, included repayment of old debts in accordance with agreements concluded with private creditors, the writing-off of part of the private and public debt and repayment of the remaining public debt using the loan to be granted by the State-owned Industry Development Agency (‘the IDA’).

Letzte Aktualisierung: 2019-02-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Jako podstawę zastosowanej metodyki wskazano w nim wymogi testu prywatnego wierzyciela w oparciu o sprawy Hiszpania przeciwko Komisji i Hamsa przeciwko Komisji, w których zachowanie podmiotu publicznoprawnego analizowane jest z punktu widzenia prywatnego wierzyciela dążącego do uzyskania płatności od dłużnika, który ma trudności finansowe [30].

Englisch

It refers, as the basis for its methodology, to the requirements of a proper private creditor test based on case-law (Spain v Commission and Hamsa v Commission) which analyses the behaviour of a public body from the point of view of a private creditor seeking to obtain payment by a debtor in financial difficulties [30].

Letzte Aktualisierung: 2019-02-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

Komisja zauważa przede wszystkim, że w badaniu Ernst&Young do oceny zasady prywatnego wierzyciela wykorzystano jako metodykę odpowiednie orzecznictwo sądów europejskich, a także uwzględniono w nim status każdego wierzyciela publicznoprawnego, posiadanych przez niego zabezpieczeń, ich odpowiedni ranking oraz kwotę, jaką odzyskałby w przypadku likwidacji.

Englisch

First, the Commission notes that the Ernst&Young study used as methodology the relevant case-law of the European courts to assess the private creditor rule and took into consideration the status of each public creditor, the collateral it held, its ranking and the amount it would recover in the event of liquidation.

Letzte Aktualisierung: 2019-02-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Polnisch

W tabeli 26 niniejszej decyzji pokazano, że zgodnie z tąoceną, dla każdego wierzyciela publicznoprawnego (Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego, Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole, Urzędu Miejskiego Wrocławia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewody Dolnośląskiego i Ministerstwa Finansów) korzystniejsza jest sprzedaż wszystkich aktywów PZL Hydral, tj. pozwala ona na odzyskanie większej części zaległych wierzytelności niż w przypadku scenariusza upadłości prowadzącego do likwidacji, biorąc pod uwagę porządek pierwszeństwa zaspokojenia i poszczególne zabezpieczenia wierzycieli publicznoprawnych (zob. pkt 134).

Englisch

Table 26 of the present decision shows that on the basis of this assessment, each public creditor (the Social Security Office, the Lower Silesia Region Tax Office, Wrocław Psie Pole Tax Office, Wrocław City Council, the State Fund for the Rehabilitation of the Disabled, the Lower Silesia Regional Office and the Ministry of Finance) is better off in the event of the sale of all PZL Hydral's assets, i.e. each recuperates a higher proportion of its outstanding liabilities, than in a bankruptcy scenario leading to liquidation, taking into consideration the ranking and the respective collateral of the public creditors (see point 134).

Letzte Aktualisierung: 2019-02-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

W związku z przeprowadzaną restrukturyzacją władze polskie zapewniły, iż całkowity jej koszt wyniesie 262,2 mln PLN i będzie obejmował następujące składniki: restrukturyzację zadłużenia publicznoprawnego w wysokości 234 mln PLN, inne finansowe restrukturyzacje w wysokości 11,5 mln PLN, inwestycje w kwocie 11 mln PLN, restrukturyzację aktywów w kwocie 5,6 mln PLN oraz restrukturyzację zatrudnienia w kwocie 0,3 mln PLN.

Englisch

The Polish authorities indicated that the overall costs of restructuring would amount to PLN 262,2 million, broken down as follows: restructuring of public debt in an amount of PLN 234 million, other financial restructuring in an amount of PLN 11,5 million, investments of PLN 11 million, asset restructuring of PLN 5,6 million and employment restructuring of PLN 0,3 million.

Letzte Aktualisierung: 2019-02-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Polnisch

W odniesieniu do niewyegzekwowanych zobowiązań wobec podmiotów publicznych, jak opisano w motywach 209–232 niniejszej decyzji, Polska odzyskuje pomoc, za okres pomiędzy udzieleniem pomocy a spłatą danego zobowiązania publicznoprawnego, w wysokości równej różnicy pomiędzy stopą oprocentowania rzeczywiście zapłaconą przez Stocznię Gdynia a stopą oprocentowania, jaką beneficjent musiałby zapłacić za odroczenie spłaty takich zobowiązań, gdyby je uzyskał od wierzyciela działającego na warunkach rynkowych.

Englisch

With regard to non-enforced liabilities vis-à-vis various public bodies as described in recitals 209-232 of this decision, Poland shall recover aid equal to the difference, for the period between the time when the aid was awarded and the public-law liability was repaid, between the interest rate actually paid by Gdynia Shipyard and the interest rate at which the recipient could have obtained a deferment of maturity of its liabilities from a market economy creditor.

Letzte Aktualisierung: 2019-02-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK