Google fragen

Sie suchten nach: teflubenzuronu (Tschechisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Tschechisch

Englisch

Info

Tschechisch

V případě použití teflubenzuronu k ošetření plodin Solanacae a tykvovitých (s jedlou slupkou) poukázal úřad na obavy z chronického příjmu spotřebitelů.

Englisch

As regards the use of teflubenzuron on Solanaceae crops and cucurbits (edible peel), the Authority identified chronic consumer intake concerns.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

V případě teflubenzuronu byla taková žádost podána pro použití k ošetření plodin náležejících do skupiny Solanaceae a tykvovitých (s jedlou slupkou).

Englisch

As regards teflubenzuron, such an application was made for crops belonging to the Solanaceae group and cucurbits (edible peel).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

Při uplatňování jednotných zásad uvedených v příloze VI musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání teflubenzuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. ledna 2009.

Englisch

For the implementation of the uniform principles of Annex VI, the conclusions of the review report on teflubenzuron, and in particular Appendices I and II thereof, as finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 23 January 2009 shall be taken into account.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Tschechisch

karprofen, emamektin, cefchinom, teflubenzurona apramycin musí být zařazeny do přílohy I nařízení (EHS) č. 2377/90;

Englisch

Whereas carprofen, emamectin, cefquinome, teflubenzuron and apramycin should be inserted into Annex I to Regulation (EEC) No 2377/90;

Letzte Aktualisierung: 2016-09-30
Nutzungshäufigkeit: 6
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících teflubenzuron pro jiná použití než u rajčat ve sklenících musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Englisch

In assessing applications to authorise plant protection products containing teflubenzuron for uses other than on tomatoes in greenhouses, Member States shall pay particular attention to the criteria in Article 4(3) of Regulation (EC) No 1107/2009, and shall ensure that any necessary data and information is provided before such an authorisation is granted.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání teflubenzuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. ledna 2009.

Englisch

For the implementation of the uniform principles as referred to in Article 29(6) of Regulation (EC) No 1107/2009, the conclusions of the review report on teflubenzuron, and in particular Appendices I and II thereof, as finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health on 23 January 2009 shall be taken into account.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Řádky pro acechinocyl, acrinathrin, amidosulfuron, beflubutamid, boscalid, bromid ion, buprofezin, chlordekon, chloridazon, chlorthal-dimethyl, klethodim, clopyralid, cymoxanil, cyprokonazol, cyprodinil, difenoconazole, diflubenzuron, dimethomorf, dimoxystrobin, dinokap, dithianon, epoxiconazol, fenazaquin, fenbuconazol, fenpyroximát, fipronil, fluazifop-p-butyl, fludioxonil, fluoxastrobin, flusilazol, fosetyl-al, imidakloprid, lufenuron, mepikvát, metazachlor, methiokarb, fosalon, fosmet, picloram, pirimikarb, propamokarb, propaquizafop, prosulfokarb, prothiokonazol, pyridaben, pyriproxyfen, quizalofop, simazin, spinosad, spirodiklofen, spiromesifen, tebukonazol, tebufenpyrad, teflubenzuron, tetraconazol, thiamethoxam, tolklofos-methyl, triflumizol, triflumuron se nahrazují tímto:

Englisch

The lines for acequinocyl, acrinathrin, amidosulfuron, beflubutamid, boscalid, bromide ion, buprofezin, chlordecone, chloridazon, chlorthal-dimethyl, clethodim, clopyralid, cymoxanil, cyproconazole, cyprodinil, difenoconazole, diflubenzuron, dimethomorph, dimoxystrobin, dinocap, dithianon, epoxiconazole, fenazaquin, fenbuconazole, fenpyroximate, fipronil, fluazifop-p-butyl, fludioxonil, fluoxastrobin, flusilazole, fosetyl-al, imidacloprid, lufenuron, mepiquat, metazachlor, methiocarb, phosalone, phosmet, picloram, pirimicarb, propamocarb, propaquizafop, prosulfocarb prothioconazole, pyridaben, pyriproxyfen, quizalofop, simazine, spinosad, spirodiclofen, spiromesifen, tebuconazole, tebufenpyrad, teflubenzuron, tetraconazole, thiametoxam, tolclofos-methyl, triflumizole, triflumuron are replaced by the following:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

teflubenzuron

Englisch

Tebufenpyrad

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

teflubenzuron

Englisch

Tefluthrin

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

V části A se sloupce pro metaflumizon a teflubenzuron nahrazují tímto:

Englisch

In Part A, the columns for metaflumizone and teflubenzuron are replaced by the following:

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

EFSA Journal 2013; 11(7):3316 [50 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3316.Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for teflubenzuron in various fruiting vegetables.

Englisch

EFSA Journal 2013; 11(7):3316 [50 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3316.Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for teflubenzuron in various fruiting vegetables.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Pro metaflumizon a teflubenzuron byly MLR stanoveny v příloze III části A nařízení (ES) č. 396/2005.

Englisch

For metaflumizone and teflubenzuron MRLs were set in Part A of Annex III to Regulation (EC) No 396/2005.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro fenarimol, metaflumizon a teflubenzuron v některých produktech a na jejich povrchu

Englisch

amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for fenarimol, metaflumizone and teflubenzuron in or on certain products

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

B2a, (emamektin), B2f (teflubenzuron a diflubenzuron), B3e (MG + LMG)

Englisch

B2a (emamectin), B2f (teflubenzuron and diflubenzuron), B3e (MG and LMG)

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Aniž jsou dotčeny závazky stanovené směrnicí 91/414/EHS jako důsledek zařazení účinné látky do přílohy I, mělo by být členským státům po zařazení poskytnuto šestiměsíční období, ve kterém přezkoumají stávající povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících chlormekvát, sloučeniny mědi, propachizafop, chizalofop-P, teflubenzuron a zeta-cypermethrin, aby bylo zajištěno splnění požadavků stanovených směrnicí 91/414/EHS, zejména pak v článku 13 uvedené směrnice, a příslušných podmínek stanovených v příloze I. V souladu s ustanoveními směrnice 91/414/EHS by členské státy měly v případě potřeby měnit, nahrazovat nebo odnímat stávající povolení.

Englisch

Without prejudice to the obligations defined by Directive 91/414/EEC as a consequence of including an active substance in Annex I, Member States should be allowed a period of six months after inclusion to review existing authorisations of plant protection products containing chlormequat, copper compounds, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron and zeta-cypermethrin to ensure that the requirements laid down by Directive 91/414/EEC, in particular in its Article 13 and the relevant conditions set out in Annex I, are satisfied. Member States should vary, replace or withdraw, as appropriate, existing authorisations, in accordance with the provisions of Directive 91/414/EEC.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Do tohoto dne zejména ověří, zda jsou splněny podmínky přílohy I uvedené směrnice týkající se chlormekvátu, sloučenin mědi, propachizafopu, chizalofopu-P, teflubenzuronu a zeta-cypermethrinu, s výjimkou podmínek stanovených v části B údajů o těchto účinných látkách, a zda držitel povolení má dokumentaci či přístup k dokumentaci splňující požadavky přílohy II uvedené směrnice v souladu s podmínkami článku 13 uvedené směrnice.

Englisch

By that date they shall in particular verify that the conditions in Annex I to that Directive relating to chlormequat, copper compounds, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron and zeta-cypermethrin are met, with the exception of those identified in part B of the entry concerning that active substance, and that the holder of the authorisation has, or has access to, a dossier satisfying the requirements of Annex II to that Directive in accordance with the conditions of Article 13 of that Directive.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

EFSA Scientific Report (2008) 179, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlormequat (dokončeno 29. září 2008).EFSA Scientific Report (2008) 187, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance copper compounds (dokončeno 30. září 2008).EFSA Scientific Report (2008) 204, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propaquizafop (dokončeno 26. listopadu 2008).EFSA Scientific Report (2008) 205, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance quizalofop-P (dokončeno 26. listopadu 2008).EFSA Scientific Report (2008) 184, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance teflubenzuron (dokončeno 29. září 2008).EFSA Scientific Report (2008) 196, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance zeta-cypermethrin (dokončeno 30. září 2008).

Englisch

EFSA Scientific Report (2008) 179, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlormequat (finalised 29 September 2008).EFSA Scientific Report (2008) 187, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance copper compounds (finalised 30 September 2008).EFSA Scientific Report (2008) 204, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propaquizafop (finalised 26 November 2008).EFSA Scientific Report (2008) 205, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance quizalofop-P (finalised 26 November 2008).EFSA Scientific Report (2008) 184, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance teflubenzuron (finalised 29 September 2008).EFSA Scientific Report (2008) 196, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance zeta-cypermethrin (finalised 30 September 2008).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Odchylně od odstavce 1 členské státy v souladu s jednotnými zásadami stanovenými v příloze VI směrnice 91/414/EHS nově zhodnotí každý povolený přípravek na ochranu rostlin obsahující chlormekvát, sloučeniny mědi, propachizafop, chizalofop-P, teflubenzuron, zeta-cypermethrin jako jedinou účinnou látku nebo jako jednu z několika účinných látek, které byly všechny nejpozději do 30. listopadu 2009 uvedeny v příloze I směrnice 91/414/EHS, a to na základě dokumentace splňující požadavky přílohy III uvedené směrnice a při zohlednění části B údajů v příloze I uvedené směrnice, které se týkají chlormekvátu, sloučenin mědi, propachizafopu, chizalofopu-P, teflubenzuronu a zeta-cypermethrinu.

Englisch

By way of derogation from paragraph 1, for each authorised plant protection product containing chlormequat, copper compounds, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron, zeta-cypermethrin as either the only active substance or as one of several active substances all of which were listed in Annex I to Directive 91/414/EEC by 30 November 2009 at the latest, Member States shall re-evaluate the product in accordance with the uniform principles provided for in Annex VI to Directive 91/414/EEC, on the basis of a dossier satisfying the requirements of Annex III to that Directive and taking into account part B of the entry in Annex I to that Directive concerning chlormequat, copper compounds, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron and zeta-cypermethrin respectively.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících teflubenzuron pro jiná použití než pro rajčata ve sklenících věnují členské státy zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 1 písm. b) a zajistí, aby byly poskytnuty jakékoli potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Englisch

In assessing applications to authorise plant protection products containing teflubenzuron for uses other than on tomatoes in greenhouses, Member States shall pay particular attention to the criteria in Article 4(1) (b), and shall ensure that any necessary data and information is provided before such an authorisation is granted.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Tschechisch

V souladu se směrnicí 91/414/EHS členské státy do 31. května 2010 v případě nutnosti změní nebo odejmou stávající povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující účinné látky chlormekvát, sloučeniny mědi, propachizafop, chizalofop-P, teflubenzuron a zeta-cypermethrin.

Englisch

Member States shall in accordance with Directive 91/414/EEC, where necessary, amend or withdraw existing authorisations for plant protection products containing chlormequat, copper compounds, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron and zeta-cypermethrin as active substances by 31 May 2010.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK