Google fragen

Sie suchten nach: ragwelwch (Walisisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Walisisch

Englisch

Info

Walisisch

Pa newidiadau a ragwelwch mewn perthynas â hawliau perchnogion yn hyn o beth ?

Englisch

What changes do you anticipate in relation to owners ' rights in this regard ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Pa rôl a ragwelwch ar gyfer athrawon a rhieni wrth gyflawni'r dasg bwysig hon ?

Englisch

What role do you envisage for teachers and parents in this important task ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Tybed a ragwelwch ddychwelyd gyda datganiad arall os bydd yn parhau y tu hwnt i'r amser hwnnw

Englisch

I wonder if you anticipate returning with another statement if it continues beyond that time

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

A ragwelwch y bydd awdurdodau lleol eraill yng Nghymru sydd â chanrannau uchel tebyg o gymunedau lleiafrifoedd ethnig yn cyflwyno cynlluniau tebyg ?

Englisch

Do you foresee other local authorities in Wales with similarly high percentages of ethnic minority communities coming forward with similar schemes ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

John Griffiths : Pa ddatblygiadau a ragwelwch yn y dyfodol agos i hyrwyddo trafnidiaeth integredig a gwelliannau rheilffyrdd yng Ngwent ?

Englisch

John Griffiths : What developments do you envisage in the near future to further integrated transport and rail improvements in Gwent ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Rhodri Glyn Thomas : John , rhoddwch bwyslais mawr ar y manteision a ragwelwch yn sgîl y newidiadau hyn , ond maent oll yn fanteision strwythurol

Englisch

Rhodri Glyn Thomas : John , you make great play of the benefits that you foresee from these changes , but they are all structural benefits

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

A ragwelwch rôl ehangach i Bwyllgor Rhanbarthol Gogledd Cymru yng ngogledd Cymru fel y gallwn ddelio â phroblemau'r bobl sydd yno yn fwy strwythurol ?

Englisch

Do you envisage a more enhanced role for the North Wales Regional Committee in north Wales so that we can deal with the problems of people there in a more structured way ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

A ragwelwch y bydd contractwyr yn gallu gweithio ar ffermydd ? Pa gamau diogelwch a allwch chi eu cymryd fel y gellir gwneud gwaith hanfodol ?

Englisch

Do you envisage that contractors will be able to operate on farms ? What safeguards can you put in place so that essential work can be done ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

A ragwelwch y deuir o hyd i safleoedd parhaol ar gyfer gwyliau eraill , fel yr eisteddfod genedlaethol , eisteddfod yr Urdd neu'r wyl cerdd dant ?

Englisch

Do you envisage that permanent sites will be found for other festivals , such as the national eisteddfod , the Urdd eisteddfod or the cerdd dant festival ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

A ragwelwch y Cynulliad yn chwarae rôl , yn y cyfnod cyn unrhyw refferendwm , wrth drafod y manteision i Gymru o aelodaeth o'r arian sengl ?

Englisch

Do you see the Assembly playing a role , in the run up to any referendum , in debating the benefits to Wales of membership of the single currency ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

A ragwelwch y byddwn yn gallu agor y ddolen leol olaf honno yn y dyfodol agos , yn enwedig i'r cymunedau hynny yng Nghymru lle yr ydym am ddarparu swyddi o safon ?

Englisch

Do you foresee that we will be able to open up that last local loop in the near future , particularly to those communities in Wales where we want to provide high-quality jobs ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ar ôl cynnydd pellach o ran lleihau nifer y disgyblion mewn dosbarthiadau cyfnod allweddol 2 i lai na 30 , beth a ragwelwch y gellir ei wneud i'w lleihau i 25 ?

Englisch

After further progress in terms of reducing the number of pupils in key stage 2 classes to below 30 , what do you envisage can be done to reduce them to 25 ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

A fwriadwch sefydlu cynllun Bellwin i ddarparu cymorth ariannol i awdurdodau lleol fel y gallant ddelio â'r sefyllfa ? Pa fformat a ragwelwch a gaiff ei ddatblygu ? ### &nbs ;

Englisch

Do you intend to establish a Bellwin scheme to provide financial assistance to local authorities so that they can deal with the situation ? What format do you envisage being taken forward ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Walisisch

A ragwelwch y bydd hyn yn parhau os bydd eich Llywodraeth yn dwyn Cyngor Llyfrau Cymru o dan ei rheolaeth ? O dan y gyfraith , a allwch wneud hynny , gan eich bod yn sicr o wybod bod Cyngor Llyfrau Cymru'n cynnwys cynrychiolwyr etholedig o gynghorau sir ?

Englisch

Do you anticipate that this will continue if your Government brings the Welsh Books Council under its control ? Legally , can you do this , because you must know that the Welsh Books Council is made up of elected representatives from county councils ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Ann Jones : Pe gwireddid hynny , a ragwelwch y byddai ymgynghorwyr sy'n gweithio yn y sector preifat yn dychwelyd i'r GIG , a rhoi'r amser hwnnw'n rhad ac am ddim i'r GIG fel y gellid cyflawni llawdriniaethau yn ystod y nos ?

Englisch

Ann Jones : Were that realised , do you envisage that consultants who work in the private sector would return to the NHS , and give that time free of charge to the NHS so that operations could be performed during the evening ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Elin Jones : Beth yw eich neges i ffermwyr llaeth yn fy etholaeth i , sydd wedi gweld pris llaeth yn disgyn o 19 .5 ceiniog y litr y mis hwn i 17 .5 ceiniog y litr ? Pa fath o ddyfodol a ragwelwch i ffermwyr sydd yn gorfod dioddef prisiau felly yn y farchnad bresennol ?

Englisch

Elin Jones : What is your message to dairy farmers in my constituency , who have seen the price of milk falling from 19 .5 pence per litre to 17 .5 pence per litre this month ? What kind of future do you see for farmers who are suffering those kind of prices in the present market ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Faint o fuddsoddiad angenrheidiol y nododd KPMG i godi niferoedd yr ymwelwyr ? Pa newidiadau trefniadol a ragwelwch ? Pa farchnata a geir i godi niferoedd yr ymwelwyr ? Weinidog , ymddengys eich bod yn ei ystyried yn atyniad i ymwelwyr yn unig , ond dylid ei farchnata fel cyfleuster gwyddoniaeth ac addysg creadigol er mwyn cynyddu ei incwm

Englisch

What level of investment did KPMG identify as being necessary to improve visitor numbers ? What organisational changes do you envisage ? What marketing will be done to improve visitor numbers ? Minister , you only seem to view this as a visitor attraction , but it should be marketed as a creative science and education facility to increase its income

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Kirsty Williams : Weinidog , pa gamau a gymerwch os bydd awdurdodau lleol , yn dilyn canfyddiadau'r archwiliad o arfer da cydnabyddedig , yn methu â gweithredu'r polisi ? A wnewch ystyried gwneud y polisïau a'r gweithdrefnau hynny yn rhai statudol , a thrwy hynny osod dyletswydd gyfreithiol ar awdurdodau i weithio yn y modd hwnnw ? A allwch gadarnhau bod archwiliad tebyg yn cael ei gynnal ar arfer da cydnabyddedig mewn sefyllfaoedd GIG ? A ydych yn hyderus bod y gweithlu gofal cymdeithasol , fel y mae wedi'i strwythuro ar hyn o bryd o ran adnoddau ariannol a dynol , yn gallu gweithredu canfyddiadau ymchwiliad Climbié ? A wnewch sylw ar y swyddi gwag ar gyfer gweithwyr cymdeithasol cymwys mewn gwasanaethau plant ar hyn o bryd ? A allwch ddweud wrth y Cynulliad faint o gynnydd a wneir gennym o ran achosion lle na chaiff plant eu dosbarthu i weithiwr cymdeithasol cymwys ? A ragwelwch gyfleoedd deddfu yn Araith y Frenhines eleni , ac a fyddwch , a bod y cyfryw gyfleoedd yn codi , yn trafod gyda Chomisiynydd Plant Cymru pa un a allwn ddefnyddio deddfwriaeth sy'n mynd drwy San Steffan i gryfhau ei rôl os oes angen ? A wnewch bwyso am gynnwys cymalau galluogi mewn unrhyw ddeddfwriaeth a gyflwynir inni , i ganiatáu i'r gwaharddiad ar gosbi plant yn gorfforol yng Nghymru fynd rhagddo , gan roi'r un amddiffyniad i blant Cymru rhag ymosodiad o dan y gyfraith ?

Englisch

Kirsty Williams : Minister , what steps will you take if , following the findings of the audit of established good practice , local authorities continue to fail to operate the policy ? Will you consider making those policies and procedures statutory , thereby placing a legal duty on authorities to work in that manner ? Could you confirm that a similar audit is being carried out of established good practice in NHS settings ? Are you confident that the social-care workforce , as it is currently structured regarding financial and human resources , is able to implement the findings of the Climbié inquiry ? Will you comment on the current qualified social-work vacancies arising in children's services ? Could you tell the Assembly how much progress we are making with regard to children's cases not being allocated to a qualified social worker ? Do you foresee legislative opportunities in this Queen's Speech and , should such opportunities arise , will you discuss with the Children's Commissioner for Wales whether we can use legislation proceeding through Westminster to enhance his role if necessary ? Will you press for the inclusion of enabling clauses in any legislation presented to us , to allow the ban on the physical chastisement of children in Wales to proceed , affording Welsh children equal protection from assault under the law ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Kirsty Williams : Yng ngolwg y cyhoeddiad gan Gymdeithas Feddygol Prydain ei bod wedi gohirio cynnal pleidlais ymysg ei haelodau ar y contract newydd arfaethedig i feddygon teulu , beth a ragwelwch fydd yr effaith ar bolisi'r Llywodraeth ar gyfer recriwtio a chadw meddygon teulu , yn enwedig mewn ardaloedd gwledig ? Pa gamau y mae'r weinyddiaeth hon yn eu cymryd i fwrw ymlaen â'r agenda hon , nid yn unig i gael contract newydd i feddygon teulu , ond i gael contract newydd hefyd ar gyfer ymgynghorwyr , gan fod hynny'n hollbwysig os ydym i sicrhau gwell GIG i bobl Cymru ?

Englisch

Kirsty Williams : Given the British Medical Association's announcement that it has delayed balloting its members on the proposed new GP contract , what do you anticipate will be the effect on the Government's policy to recruit and retain GPs , especially in rural areas ? What action is this administration taking to move this agenda forward , not only for a new GP contract , but also for a new contract for consultants , which is vital if we are to achieve an improved NHS for the people of Wales ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Walisisch

Kirsty Williams : Ynghylch syniad y Democratiaid Rhyddfrydol am gronfa haen 3 i Gymru , pa bryd y caiff honno ei lansio , a sawl busnes yn fy etholaeth i , sef Brycheiniog a Sir Faesyfed , a gaiff eu helpu , yn ôl a ragwelwch chi ?

Englisch

Kirsty Williams : With regard to the Liberal Democrat idea of a tier 3 fund for Wales , when will it be launched , and how many businesses in my constituency of Brecon and Radnorshire do you anticipate will be helped ?

Letzte Aktualisierung: 2009-11-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Translated.com

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK