Ask Google

Results for collins translation from Czech to Latvian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

Latvian

Info

Czech

Phil Collins

Latvian

Fils Kolinss

Last Update: 2015-05-13
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Wikipedia

Czech

Další údaje Graham Collins

Latvian

Cita informācija Graham Collins

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 6
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Studii VA- HIT vydali autoři Rubins HB, Robins SJ, Collins D a kol.

Latvian

Rubins HB, Robins SJ, Collins D et al.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: This alignment may be wrong.
Please delete it you feel so.

Czech

2003), jiné k takovému závěru nedospěly (Osborne, Simon a Collins 2003).

Latvian

Tāpat šī pētījuma autori norāda arī uz darbu, kas vēl būtu jāpaveic šajā jomā, gan precizējot mērķus, gan iesakot iespējamos veidus kā skolēniem apgūt nepieciešamās zināšanas un skolotājiem izstrādāt atbilstošās mācību stratēģijas.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Soudní dvůr totiž připomněl, že v rozsudku Collins rozhodl, že s ohledem na zavedení občanství Unie a výklad práva na rovné zacházení, kterého požívají občané Unie, není již možné z rozsahu působnosti čl.

Latvian

Šajā lietā Coname (Consorzio Aziende Metano) noslēdza ar Comune di Cingia de’ Botti līgumu par pakalpojumu sniegšanu saistībā ar metāna gāzes tīkla uzturēšanu, vadību un uzraudzību laika posmā no 1999. gada 1. janvāra līdz 2000. gada 31. decembrim.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Z judikatury Soudního dvora Evropských společenství o uplatnění zásady nediskriminace stanovené článkem 12 Smlouvy, viz rozsudek ze dne 20. října 1993 ve spojených věcech C — 92/92 a C — 326/92 Phil Collins a ostatní [4], vyplývá, že vnitrostátní předpisy obsahující doložku o vzájemnosti nemohou sloužit k odpírání práv, která se vztahují na místní autory, státním příslušníkům jiného členského státu.

Latvian

No Eiropas Kopienu Tiesas precedentu tiesībām par Līguma 12. pantā noteikto nediskriminēšanas principu piemērošanu, kas atspoguļota 1993. gada 20. oktobra nolēmumā Apvienotajās lietās C-92/92 un C-326/92 Phil Collins un citi [4], izriet, ka uz valstu iekšējiem noteikumiem, kuros ir savstarpējības klauzulas, nevar balstīties, lai liegtu citu dalībvalstu pilsoņiem tiesības, kādas piešķirtas attiecīgās valsts autoriem.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

12 — Rozsudky D’Hoop, citovaný výše v poznámce pod čarou 8 (bod 38), a Collins, citovaný výše v poznámce pod čarou 11 (bod 67).

Latvian

12 — Iepriekš 8. zemsvītras piezīmē minētie spriedumi lietā D’Hoop, 38. punkts, un lietā Collins, 67. punkts.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

1612/685 nebo postavení osoby oprávněné pobývat ve Spojeném království v souladu se směrnicí 68/360. Brian Francis Collins, narozený ve Spojených státech, má dvojí občanství, americké a irské.

Latvian

Tomēr minētajam regulējumam, saskaņā ar kuru depozīta maksas un individuālas atpakaļ pieņemšanas sistēmas ieviešana ir atkarīga no atkārtotas izmantošanas koeficienta,irjābūt samērīgam.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

19 — Rozsudky Collins, citovaný výše v poznámce pod čarou 8 (body 66 a 72), a Tas-Hagen, citovaný výše v poznámce pod čarou 14 (body 36 a 37).

Latvian

19 — Iepriekš 8. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā Collins, 66. un 72. punkts, un iepriekš 14. zemsvītras piezīmē minētais spriedums lietā Tas-Hagen un Tas, 36. un 37. punkts.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

38 — Což vylučuje, a contrario, příslušnost osoby, která má v úmyslu využít pravidel občanství, aniž by prokázala jakékoli zakořenění v určitém politickém společenství, jak tomu bylo ve věci Collins, uvedené výše v poznámce pod čarou 11.

Latvian

38 — Kas turpretim izslēdz tādas personas piederību, kura mēģina izmantot pilsonības noteikumus, nepierādot nekādu saikni ar kādu politisku kopienu, kā noticis lietā Collins (2004. gada 23. marta spriedums lietā C-138/02 Collins (Recueil, I-2703. lpp.)).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

59158, zveřejněný na internetových stránkách www.legisfrance.gouv.fr, jakož i Conseil d’État, 24. ledna 1996, Collins, Recueil Lebon, č. 103987.

Latvian

33 — Skat., Conseil d’État, 1987. gada 27. maijs, Legoff, Nr. 59158, publicēts vietnē www.legifrance.gouv.fr, kā arī Conseil d’État, 1996. gada 24. janvāris, Collins, Rec. Lebon Nr. 103987.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Collinse je tak srovnatelná se situací všech osob, které hledají své první zaměstnání.

Latvian

Darba ņēmēju pārvietošanās brīvības jomā īpaši jāpiemin četras lietas, kurās Tiesa saņēmusi lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Mimoto je třeba podotknout, že podmínka bydliště sporná v původním řízení se jeví jako nepřiměřená, jelikož je uložena v souvislosti s dávkou sociálního zabezpečení, která má být, tak jako je tomu ve věci v původním řízení, vyplácena žadatelům o invalidní důchod po omezenou dobu v průměru nepřekračující, podle rakouské vlády, tři až čtyři měsíce, v průběhu které není do okamžiku vydání rozhodnutí o přiznání takového důchodu požadováno, aby tito žadatelé byli schopní a ochotní pracovat ani aby byli k dispozici na pracovním trhu (viz v tomto smyslu výše citovaný rozsudek Collins, body 68 a 69).

Latvian

Turklāt jānorāda, ka pamata prāvā aplūkotais nosacījums par dzīvesvietu šķiet nesamērīgs, jo tas tiek izvirzīts sociālā nodrošinājuma pabalstam, kuru kā pamata prāvā aplūkoto paredzēts piešķirt darbnespējas pensijas pieprasītājiem noteiktu laiku, kas atbilstoši Austrijas valdības apgalvotajam caurmērā nepārsniedz trīs līdz četrus mēnešus un kura laikā līdz galīga lēmuma pieņemšanai par šādas pensijas piešķiršanu netiek pieprasīta nedz gatavība un vēlme strādāt, nedz tas, lai viņi būtu pieejami darba tirgū (šajā sakarā skat. iepriekš minēto spriedumu lietā Collins, 68. un 69. punkts).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Různé studie z nedávnější doby přinesly obecné poznatky o více či méně motivujících aspektech různých oborů (biologie, technologie, astrofyziky, věd o zemi, chemie a fyziky): žáci mají zájem o praktické činnosti a propojení přírodovědného vzdělávání s každodenním životem a nemají v oblibě výuku přírodovědných předmětů, která jim poskytuje jen malý prostor pro vyjádření vlastního názoru (Dawson 2000; Osborne a Collins 2001; Baram Tsabari a Yarden 2005).

Latvian

•pilnīgāka un daudzveidīgāka priekšstata radīšana par dabas zinātnēs veicamo darbu: formulēt un pārformulēt jautājumus vai problēmas, formulēt hipotēzes, plānot eksperimentus, pilnveidot eksperimenta plānu, kontrolēt mainīgos lielumus, apkopot, analizēt un izskaidrot datus, izmantot datorsimulācijas, iesaistīties diskusijās utt.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Uvedený rozsudek se týkal uplatnění článku 6 Smlouvy o ES (nyní po změně člá -nek 12 ES), který v rámci použití Smlouvy přiznává přímo právo nebýt diskriminován na základě státní příslušnosti (viz zejména rozsudek ze dne 20. října 1993, Phil Collins a další, C-92/92 a C-326/92, Recueil, s. I-5145, bod 34).

Latvian

Minētais spriedums attiecās uz EK līguma 6. panta interpretāciju (jaunajā redakcijā pēc grozījumiem — EKL 12. pants), kas Līguma piemērošanas jomā tieši piešķir tiesības uz nediskrimināciju pilsonības dēļ (skat. it īpaši 1993. gada 20. oktobra spriedumu apvienotajās lietās C-92/92 un C-326/92 Phil Collins u.c., Recueil, I-5145. lpp., 34. punkts).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Uveďme také dva poznatky, jež vyplývají ze syntetizujícího článku Osborna, Simona a Collinse (2003):

Latvian

Skaidrība šajā jautājumā ir īpaši aktuāla, ja skolēniem ir jāmāca izprast dabas zinātņu raksturs.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Vzhledem k tomu, že v případě p. Collinse tomu tak není, nemůže se odvolávat na uvedenou směrnici.

Latvian

Tā kā Kolinsa kunga stāvoklis tāds nav, viņš nevar atsaukties uz šo direktīvu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

(6) Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl stanoví, že právo na opětný prodej lze získat pouze tehdy, dovolují-li to právní předpisy země, jejíž je autor státním příslušníkem. Toto právo je proto nepovinné a podléhá pravidlu vzájemnosti. Z judikatury Soudního dvora Evropských společenství o uplatnění zásady nediskriminace stanovené článkem 12 Smlouvy, viz rozsudek ze dne 20. října 1993 ve spojených věcech C — 92/92 a C — 326/92 Phil Collins a ostatní [4], vyplývá, že vnitrostátní předpisy obsahující doložku o vzájemnosti nemohou sloužit k odpírání práv, která se vztahují na místní autory, státním příslušníkům jiného členského státu. Používání takových ustanovení v rámci Společenství odporuje zásadě rovného zacházení vyplývající ze zákazu jakékoli diskriminace na základě státní příslušnosti.

Latvian

(6) Bernes Konvencijā par literāro un mākslas darbu aizsardzību ir noteikts, ka tālākpārdošanas tiesības ir pieejamas tikai tad, ja to atļauj tiesību akti tajā valstī, pie kuras pieder autors. Tādēļ šīs tiesības ir brīvprātīgas un uz tām attiecas savstarpējības likums. No Eiropas Kopienu Tiesas precedentu tiesībām par Līguma 12. pantā noteikto nediskriminēšanas principu piemērošanu, kas atspoguļota 1993. gada 20. oktobra nolēmumā Apvienotajās lietās C-92/92 un C-326/92 Phil Collins un citi [4], izriet, ka uz valstu iekšējiem noteikumiem, kuros ir savstarpējības klauzulas, nevar balstīties, lai liegtu citu dalībvalstu pilsoņiem tiesības, kādas piešķirtas attiecīgās valsts autoriem. Šādu klauzulu piemērošana Kopienā ir pretrunā ar nediskriminēšanas principu, kas izriet no jebkāda veida diskriminācijas pēc pilsonības aizliegšanas.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Ve věci C-282/02, jejímž předmětem je žaloba pro nesplnění povinnosti na základě článku 226 ES, podaná dne 31. července 2002, Komise Evropských společenství, (zmocněnec: M. Shotter) proti Irsku (zmocněnec: D. J. O'Hagan, ve spolupráci s A. M. Collinsem, advokátem), Soudní dvůr (druhý senát), ve složení C. W. A. Timmermans, předseda senátu, R. Silva de Lapuerta (zpravodaj), C. Gulmann, J. Makarczyk a P. Kūris, soudci, generální advokát: M. Poiares Maduro, vedoucí soudní kanceláře: R. Grass, vydal dne 2. června 2005 rozsudek, jehož výrok je následující:

Latvian

Lietā C-282/02 par prasību sakarā ar valsts pienākumu neizpildi atbilstoši EKL 226. pantam, ko 2002. gada 31. jūlijā cēla Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvis M. Šoters [M. Shotter]) pret Īriju (pārstāvis D. Dž. O'Hagans [D. J. O'Hagan], kam palīdz A. M. Kolinss [A. M. Collins]), Tiesa (otrā palāta) šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs K. V. A. Timmermanss [C. W. A. Timmermans], tiesneši R. Silva de Lapuerta [R. Silva de Lapuerta] (referente), K. Gulmans [C. Gulmann], J. Makarčiks [J. Makarczyk] un P. Kūris, ģenerāladvokāts M. Pojarešs Maduru [M. Poiares Maduro], sekretārs R. Grass [R. Grass], 2005. gada 2. jūnijā ir pasludinājusi spriedumu, kura rezolutīvā daļa ir šāda:

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Czech

Ve věci C-533/03, jejímž předmětem je žaloba na neplatnost na základě článku 230 ES podaná dne 19. prosince 2003 Komisí Evropských společenství, (zmocněnec: R. Lyal) proti Radě Evropské unie (zmocněnkyně: A.-M. Colaert a E. Karlsson), podporované Irskem (zmocněnec: D. O'Hagan, ve spolupráci s A. Collinsem, SC), Portugalskou republikou (zmocněnec: L. Fernandes), Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (zmocněnkyně: R. Caudwell, ve spolupráci s D. Wyattem, QC), Soudní dvůr (druhý senát), ve složení C. W. A. Timmermans, předseda, R. Schintgen (zpravodaj), R. Silva de Lapuerta, P. Kūris a G. Arestis, soudci, generální advokátka: J. Kokott, vedoucí soudní kanceláře: R. Grass, vydal dne 26. ledna 2006 rozsudek, jehož výrok je následující:

Latvian

Lietā C-533/03 par prasību atcelt tiesību aktu atbilstoši EKL 230. pantam, ko 2003. gada 19. decembrī cēla Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvis — R. Liāls [R. Lyal]) pret Eiropas Savienības Padomi (pārstāves — A. M. Kolerta [A.-M. Colaert] un E. Karlsone [E. Karlsson]), ko atbalsta Īrija (pārstāvis — D. O'Hagans [D. O'Hagan], kam palīdz E. Kolinss [A. Collins], SC), Portugāles Republika (pārstāvis — L. Fernandišs [L. Fernandes]), Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (pārstāve — R. Kodvela [R. Caudwell], kam palīdz D. Vaijats [D. Wyatt], QC), Tiesa (otrā palāta) šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs K. V. A. Timmermanss [C. W. A. Timmermans], tiesneši R. Šintgens [R. Schintgen] (referents), R. Silva de Lapuerta [R. Silva de Lapuerta], P. Kūris [P. Kūris] un Dž. Arestis [G. Arestis], ģenerāladvokāte J. Kokote [J. Kokott], sekretārs R. Grass [R. Grass], 2006. gada 26. janvārī ir pasludinājusi spriedumu, kura rezolutīvā daļa ir šāda:

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK