Ask Google

Results for konsolidácie translation from Czech to Spanish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Czech

Spanish

Info

Czech

(57) Proces konsolidácie je ďalším faktorom prispievajúcim k stabilizácii nákladov na produkciu.

Spanish

(57) El proceso de consolidación es otro factor que contribuye a la estabilización de los costes de producción.

Last Update: 2010-08-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

(57) Proces konsolidácie je ďalším faktorom prispievajúcim k stabilizácii nákladov na produkciu.

Spanish

(57) O processo de consolidação é outro factor que contribui para a estabilização dos custos de produção.

Last Update: 2010-08-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Je to čiastočne spôsobené rozsiahlym a ešte vždy prebiehajúcim procesom konsolidácie, v dôsledku ktorého sa odvetvie zefektívnilo a ozdravilo.

Spanish

Esto obedece, en parte, al proceso de consolidación de gran envergadura en el que está sumido el sector, que lo ha saneado y dotado de una gran eficacia.

Last Update: 2010-08-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Je to čiastočne spôsobené rozsiahlym a ešte vždy prebiehajúcim procesom konsolidácie, v dôsledku ktorého sa odvetvie zefektívnilo a ozdravilo.

Spanish

Tal deve-se, em parte, ao processo de consolidação de grande envergadura ainda em curso, a que o sector deve a elevada rendibilidade e o vigor actuais.

Last Update: 2010-08-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Zároveň by sa na základe zmien rozsahu konsolidácie obsiahnutej v nariadení o rozpočtových pravidlách mali všetky predchádzajúce odkazy na subjekty uvedené v článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách nahradiť odkazom na subjekty uvedené v článku 121 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Spanish

Al mismo tiempo, tras las modificaciones del ámbito de consolidación establecidas en el Reglamento financiero, todas las referencias anteriores a los organismos contemplados en el artículo 185 del Reglamento financiero deben ser sustituidas por una referencia a los organismos contemplados en el artículo 121 del Reglamento financiero.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Zároveň by sa na základe zmien rozsahu konsolidácie obsiahnutej v nariadení o rozpočtových pravidlách mali všetky predchádzajúce odkazy na subjekty uvedené v článku 185 nariadenia o rozpočtových pravidlách nahradiť odkazom na subjekty uvedené v článku 121 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Spanish

Ao mesmo tempo, na sequência das alterações ao perímetro de consolidação estabelecidas no Regulamento Financeiro, todas as referências anteriores aos organismos referidos no artigo 185.o do Regulamento Financeiro são substituídas por uma referência aos organismos referidos no artigo 121.o do Regulamento Financeiro.

Last Update: 2010-09-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Informácie o jednotlivých transakciách možno zoskupovať podľa ich charakteru okrem prípadov, keď sú na pochopenie vplyvu transakcie s blízkymi osobami na finančnú situáciu spoločností zahrnutých do konsolidácie ako celku potrebné samostatné informácie."

Spanish

La información sobre las transacciones individuales podrá agregarse de acuerdo con su naturaleza, excepto cuando se requiera información específica para una mejor comprensión de los efectos de las transacciones entre partes vinculadas sobre la situación financiera de las sociedades incluidas en la consolidación consideradas en su conjunto".

Last Update: 2010-09-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

(62) Pokiaľ ide o tvrdenie, že proces konsolidácie znižuje náklady, výrobné odvetvie Spoločenstva nepredložilo dôkazy na podporu svojej námietky voči tomuto tvrdeniu.

Spanish

(62) En cuanto al efecto del proceso de consolidación en la reducción de los costes, la industria de la Comunidad no aportó ninguna prueba que justificase sus objeciones.

Last Update: 2010-08-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

(62) Pokiaľ ide o tvrdenie, že proces konsolidácie znižuje náklady, výrobné odvetvie Spoločenstva nepredložilo dôkazy na podporu svojej námietky voči tomuto tvrdeniu.

Spanish

(62) No que diz respeito ao efeito de redução dos custos do processo de consolidação, a indústria comunitária não apresentou quaisquer elementos de prova que fundamentassem a sua objecção.

Last Update: 2010-08-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Skôr sa môže realizovať ďalšie znižovanie nákladov, hlavne v dôsledku prebiehajúceho procesu konsolidácie, aj keď ceny krmív vykazujú stúpajúci trend (pozri odôvodnenie 51).

Spanish

Más bien, debido en particular al proceso de consolidación en curso, pueden producirse nuevas reducciones de los costes aun en el caso de que los precios de los piensos sigan una tendencia al alza (véase el considerando 51).

Last Update: 2010-08-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Skôr sa môže realizovať ďalšie znižovanie nákladov, hlavne v dôsledku prebiehajúceho procesu konsolidácie, aj keď ceny krmív vykazujú stúpajúci trend (pozri odôvodnenie 51).

Spanish

Pelo contrário, devido sobretudo ao processo de consolidação em curso, poderão mesmo verificar-se novas reduções dos custos apesar da tendência ascendente dos preços dos alimentos para animais (ver o considerando 51).

Last Update: 2010-08-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

"7a) Povaha a obchodný cieľ všetkých transakcií spoločnosti, ktoré nie sú zahrnuté do konsolidovanej súvahy, a finančný vplyv týchto transakcií, ak sú riziká alebo výnosy z týchto transakcií významné a ich zverejnenie je nevyhnutné na vyhodnotenie finančnej situácie spoločností zahrnutých do konsolidácie ako celku.

Spanish

"7 bis) la naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos no incluidos en el balance, así como la incidencia financiera de estos acuerdos, en la medida en que los riesgos o beneficios que se deriven de dichos acuerdos sean significativos y que esta información sea necesaria para valorar la situación financiera de las sociedades incluidas en la consolidación consideradas en su conjunto;

Last Update: 2010-09-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

7b) Transakcie s blízkymi osobami okrem transakcií v rámci skupiny, do ktorých vstúpila materská spoločnosť alebo iné spoločnosti zahrnuté do konsolidácie, vrátane výšky takýchto transakcií, povahy vzťahu s blízkymi osobami a iných informácií o transakciách potrebných na pochopenie finančnej situácie spoločností zahrnutých do konsolidácie ako celku, ak sú tieto transakcie významné a neboli vykonané za bežných trhových podmienok.

Spanish

7 ter) las transacciones, excepto las transacciones intragrupo, efectuadas por la sociedad matriz, o por otra sociedad incluida en la consolidación, con partes vinculadas, incluyendo sus importes, la naturaleza de la relación vinculada, así como otra información sobre las transacciones, que sean necesarias para comprender la situación financiera de las sociedades incluidas en la consolidación consideradas en su conjunto, siempre que dichas transacciones sean significativas y no se hayan efectuado en condiciones normales de mercado.

Last Update: 2010-09-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

[36] "Keďže aj podnik Kahla sa aktuálne nachádza v rekonštrukcii a na konsolidáciu bude potrebovať určite ešte celý rok 1996, nemožno pomýšľať na skoršie presuny vo výrobe".

Spanish

[36] "Dado que também a Kahla se encontra actualmente em recuperação e que irá seguramente necessitar ainda de todo o ano de 1996 para conseguir uma consolidação, dificilmente se poderá equacionar uma alteração do volume de produção antes dessa data".

Last Update: 2010-09-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

[36] "Keďže aj podnik Kahla sa aktuálne nachádza v rekonštrukcii a na konsolidáciu bude potrebovať určite ešte celý rok 1996, nemožno pomýšľať na skoršie presuny vo výrobe".

Spanish

[36] "Teniendo en cuenta que Kahla se encuentra en proceso de reorganización y que para consolidarse necesita seguramente todo el año 1996, apenas cabe pensar en ampliar el volumen de producción antes de esa fecha." Informe de PME de 24.8.1995.

Last Update: 2010-09-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

Czech

15 | UNISIG SUBSET-108 | Konsolidácia TSI dokumentov z prílohy A týkajúca sa interoperability | 1.1.0 |

Spanish

15 | UNISIG SUBSET-108 | Interoperability-related consolidation on TSI annex A documents | 1.1.0 |

Last Update: 2010-08-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Hoci jednotlivé účtovné jednotky v rámci konsolidovanej skupiny alebo divízií v rámci účtovnej jednotky môžu vstupovať do zabezpečovacích transakcií s ostatnými účtovnými jednotkami v rámci skupiny alebo divíziami v rámci účtovnej jednotky, všetky takéto vnútroskupinové transakcie sa pri konsolidácii eliminujú.

Spanish

Aunque las entidades individuales dentro de un grupo consolidado o las divisiones de una entidad puedan realizar operaciones de cobertura con otras entidades dentro del grupo o divisiones de la entidad, cualquiera de dichas transacciones intragrupo se eliminará en la consolidación.

Last Update: 2010-08-30
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

Hoci jednotlivé účtovné jednotky v rámci konsolidovanej skupiny alebo divízií v rámci účtovnej jednotky môžu vstupovať do zabezpečovacích transakcií s ostatnými účtovnými jednotkami v rámci skupiny alebo divíziami v rámci účtovnej jednotky, všetky takéto vnútroskupinové transakcie sa pri konsolidácii eliminujú.

Spanish

Embora as entidades individuais dentro de um grupo consolidado ou as divisões dentro de uma entidade possam entrar em transacções de cobertura com outras entidades dentro do grupo ou outras divisões dentro da entidade, quaisquer transacções intragrupo são eliminadas na consolidação.

Last Update: 2010-08-30
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

(49) Pokiaľ ide o ich pravdepodobný vývoj, skúmalo sa niekoľko faktorov ovplyvňujúcich úroveň jednotkových nákladov, ako sú napríklad náklady na krmivo, náklady na mladé lososy, vplyv procesu konsolidácie nórskeho odvetvia chovu lososov a zvýšené využívanie nových technológií, ktoré sú čoraz efektívnejšie z hľadiska nákladov.

Spanish

(49) En cuanto a su probable evolución, se examinaron varios factores que influyen en el nivel de los costes unitarios, como los costes de los piensos, los costes de los esguines, el impacto del proceso de consolidación de la industria salmonera noruega y el uso creciente de nuevas tecnologías cada vez más rentables.

Last Update: 2010-08-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Czech

(49) Pokiaľ ide o ich pravdepodobný vývoj, skúmalo sa niekoľko faktorov ovplyvňujúcich úroveň jednotkových nákladov, ako sú napríklad náklady na krmivo, náklady na mladé lososy, vplyv procesu konsolidácie nórskeho odvetvia chovu lososov a zvýšené využívanie nových technológií, ktoré sú čoraz efektívnejšie z hľadiska nákladov.

Spanish

(49) No que diz respeito à sua evolução provável, foram examinados diversos factores com repercussões no nível dos custos unitários, como sejam as despesas de alimentação, os custos do salmão jovem, o impacto do processo de consolidação da indústria de salmão norueguesa e a utilização crescente de novas tecnologias cada vez mais rentáveis.

Last Update: 2010-08-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK