Ask Google

Results for schengengrenscode translation from Dutch to Italian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

Italian

Info

Dutch

Dit artikel komt overeen met een artikel over dezelfde onderwerpen uit de Schengengrenscode

Italian

Risorse per il trattamento delle domande di visto e controllo delle missioni diplomatiche e consolari

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Dit artikel komt overeen met een artikel over dezelfde onderwerpen uit de Schengengrenscode

Italian

Forme di cooperazione in relazione al ricevimento delle domande di visto1. Gli Stati membri possono stringere le seguenti forme di cooperazione:

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

(Zie ook Verordening nr. 562/2006 tot vaststelling van de Schengengrenscode.)

Italian

562/2006 che istituisce il Codice frontiere Schengen³.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

Italian

che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Indien een gesignaleerde persoon aan de grens wordt aangetroffen, worden de in de Schengengrenscode en door de signalerende lidstaat vastgestelde procedures gevolgd.

Italian

Se la persona segnalata è fermata alla frontiera, si esegue l’azione disposta dal codice frontiere Schengen e dallo Stato membro segnalante.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Voorts heeft de raad op 27 november een wijziging van de Schengengrenscode goedgekeurd die ervoor moet zorgen dat het visuminformatiesysteem efficiënt wordt gebruikt aan de buitengrenzen.

Italian

Inoltre, l’8 dicembre ha presentato una proposta di direttiva relativa alle norme di qualità

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Bij de herziening en wijziging van de huidige voorschriften inzake de afgifte van visa is rekening gehouden met de onlangs aangenomen Schengengrenscode om de samenhang van de wetgeving te waarborgen.

Italian

La revisione e modifica delle attuali norme sul rilascio dei visti tiene conto del Codice frontiere Schengen, recentemente adottato, per garantire la coerenza della legislazione.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Bij de herziening en wijziging van de huidige voorschriften inzake de afgifte van visa is rekening gehouden met de onlangs aangenomen Schengengrenscode om de samenhang van de wetgeving te waarborgen.

Italian

-Tabella di concordanzaUna tabella di concordanza indicante le disposizioni riprese dall’ICC e dall’accordo Schengen figura in allegato alla presente proposta.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Deze richtlijn is niet van toepassing op personen die onder het Gemeenschapsrecht inzake vrij verkeer vallen in de zin van artikel 2, punt 5, van de Schengengrenscode.

Italian

La presente direttiva non si applica ai beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, quali definiti all'articolo 2, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Lid 1 bevat een lijst met nauwkeurig omschreven criteria voor het weigeren van een visum en sluit aan bij de Schengengrenscode. De huidige CCI bevat geen dermate gedetailleerde lijst.

Italian

d) non dimostri di disporre di un’adeguata assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile; e) abbia già soggiornato per tre mesi, nel corso di un periodo di sei mesi, sul territorio degli Stati membri;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

In de onlangs aangenomen Schengengrenscode wordt voorgeschreven dat de betrokken autoriteiten beslissingen om de binnenkomst te weigeren motiveren en de exacte redenen opgeven op een standaardformulier dat aan de afgewezen onderdaan van een derde land wordt verstrekt.

Italian

Il Codice frontiere Schengen, recentemente adottato, dispone che le autorità competenti motivino i provvedimenti di respingimento, indicandone le ragioni precise a mezzo di un modello uniforme da trasmettere al cittadino del paese terzo cui è stato rifiutato l’ingresso.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Het Hof concludeerde dat noch de SUO, noch de Schengengrenscode de lidstaten verplicht om de verwijdering te gelasten van een onderdaan van een derde land die zich illegaal op het grondgebied van een lidstaat ophoudt.

Italian

La Corte ha concluso che né la CAAS né il codice frontiere Schengen obbligano gli Stati membri a¢adottare una decisione d’espulsione nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si trova in situazione irregolare nel territorio di uno Stato membro.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

De in de verordening opgenomen definities komen overeen met de definities van Verordening (EG) nr. 539/2001 en de Schengengrenscode.

Italian

Le definizioni elencate corrispondono a quelle utilizzate nel regolamento (CE) n. 539/2001 e nel Codice frontiere Schengen.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

De door de lidstaten vastgestelde richtbedragen stonden voorheen in bijlage 7 van de CCI. Aangezien de Schengengrenscode de lidstaten verplicht om de richtbedragen bekend te maken, behoeft aan de eigenlijke visumcode geen bijlage met richtbedragen te worden toegevoegd.

Italian

(e) che il richiedente disponga di mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata e lo scopo del soggiorno previsto, sia per il ritorno nel paese di provenienza o per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero che sia in grado di ottenere legalmente detti mezzi.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Hier staat dat deze middelen moeten worden beoordeeld op basis van de richtbedragen uit de Schengengrenscode en op de verklaring inzake huisvesting en het dragen van kosten (bijlage IV).

Italian

(a) la validità e l’autenticità del documento di viaggio presentato dal richiedente; (b) che la persona non costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di nessuno Stato membro, tramite consultazione del SIS e delle banche dati nazionali;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Speciale procedures bedoeld in artikel 5, lid 4, onder a) en c), van de Schengengrenscode

Italian

Procedure speciali di cui all’articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del codice frontiere Schengen

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

De controle van de aanvullende veiligheidskenmerken gebeurt onverminderd artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode).

Italian

La verifica delle ulteriori caratteristiche di sicurezza è effettuata fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen).

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zijn verheugd over de aanneming van de verordening tot wijziging van de Schengengrenscode teneinde te voorzien in gemeenschappelijk regels inzake de tijdelijke herinvoering van grenstoezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden en van de verordening betreffende de instelling van een evaluatie- en toezichtmechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis.

Italian

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si congratulano per l'adozione del regolamento che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali e del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l’applicazione dell'acquis di Schengen.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Zij verklaren dat deze wijziging van de Schengengrenscode de coördinatie en de samenwerking op Unieniveau zal versterken doordat enerzijds criteria worden vastgesteld voor de herinvoering van elke vorm van grenstoezicht door de lidstaten, terwijl anderzijds een EU-mechanisme wordt ingesteld waarmee gereageerd kan worden op werkelijk kritieke situaties, waarin het algehele functioneren van het gebied zonder binnengrenstoezicht gevaar loopt.

Italian

Dichiarano che tale modifica del codice frontiere Schengen rafforzerà il coordinamento e la cooperazione a livello dell'Unione fornendo, da una parte, criteri per un eventuale ripristino dei controlli di frontiera da parte degli Stati membri e, dall'altra, un meccanismo dell'UE per rispondere alle situazioni di autentica criticità, ove il funzionamento globale dello spazio senza controlli alle frontiere interne sia messo a rischio.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Dutch

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie zijn verheugd over de vaststelling van de verordening tot wijziging van de Schengengrenscode teneinde te voorzien in gemeenschappelijke regels inzake de tijdelijke herinvoering van grenstoezicht aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden en van de verordening betreffende de instelling van een evaluatie- en toezichtmechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis.

Italian

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione si congratulano per l'adozione del regolamento che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali e del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK