Ask Google

Results for councel fees incurred translation from English to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Polish

Info

English

Leverage affects an investment's performance by increasing the impact of transaction fees incurred by retail clients.

Polish

Dźwignia wpływa na wyniki inwestycji poprzez zwiększenie wpływu opłat transakcyjnych ponoszonych przez klientów detalicznych.

Last Update: 2019-04-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

The commissioning party will carry or indemnify all costs, including legal and court fees, incurred by the LLC in this context.

Polish

Zleceniodawca ponosi nadal wszystkie koszty, włączając koszty porady prawnej i koszty sądowe, które powstaną po stronie LLC w związku z tym naruszeniem.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

The winner shall be liable for all costs, taxes, duties and fees incurred as the result of winning a prize.

Polish

Wszelkiego rodzaju koszty, podatki i opłaty związane z wygraną ponosi zwycięzca.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

arbitration costs, legal expertise and fees incurred by the Union as party to disputes brought by investors under such international agreements,

Polish

kosztów arbitrażu, ekspertyz prawnych oraz opłat ponoszonych przez Unię jako stronę w sporach wniesionych przez inwestorów na podstawie takich umów międzynarodowych,

Last Update: 2019-04-13
Usage Frequency: 3
Quality:

English

Any costs or fees incurred adjust the carrying amount of the modified financial asset and are amortised over the remaining term of the modified financial asset.

Polish

Wszelkie poniesione koszty i opłaty korygują wartość bilansową zmodyfikowanego składnika aktywów finansowych i są amortyzowane w okresie pozostającym do daty wymagalności zmodyfikowanego składnika aktywów finansowych.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

English

If an exchange of debt instruments or modification of terms is accounted for as an extinguishment, any costs or fees incurred are recognised as part of the gain or loss on the extinguishment.

Polish

Jeśli wymiana instrumentów dłużnych lub modyfikacja postanowień umowy jest traktowana jako wygaśnięcie zobowiązania, wszelkie poniesione koszty i opłaty są ujmowane jako część zysków lub strat powstających w związku z wygaśnięciem zobowiązania.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 3
Quality:

English

the total amount of fees incurred during the relevant period for each service, each package of services provided and services exceeding the quantity covered by the package fee;

Polish

całkowitą kwotę opłat pobranych w okresie objętym zestawieniem za każdą usługę, każdy pakiet świadczonych usług i za usługi, które przekroczyły liczbę usług objętych opłatą za pakiet;

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

English

If you violate the trademark or copyright provisions of this agreement we will take legal action and as part of this agreement you agree to pay the legal fees incurred by Chatrandom for such action.

Polish

Jeśli naruszysz nasz znak firmowy lub przepisy praw autorskich tej zgody, podejmiemy prawne działania i jako cześć tej zgody zgadzasz się zapłacić opłaty prawne poniesione przez Chatrandom na takie działanie.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

If the exchange or modification is not accounted for as an extinguishment, any costs or fees incurred adjust the carrying amount of the liability and are amortised over the remaining term of the modified liability.

Polish

Jeśli wymiana lub modyfikacja nie jest traktowana jako wygaśnięcie zobowiązania, wszelkie poniesione koszty i opłaty korygują wartość bilansową zobowiązania i są amortyzowane w okresie pozostającym do daty wymagalności zmodyfikowanego zobowiązania.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 3
Quality:

English

The customised solution for use at shopping centres, airports, stadiums, etc. enabling a fair division of the waste disposal fees incurred between the individual companies.

Polish

Dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązanie dla centrów handlowych, lotnisk, stadionów itd., umożliwiające sprawiedliwy podział kosztów utylizacji pomiędzy poszczególne firmy.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

arbitration costs, legal expertise and fees incurred by the Union as party to the disputes arising from the implementation of international agreements concluded under Article 207 of the Treaty on the Functioning of the European Union,

Polish

kosztów arbitrażu, ekspertyz prawnych oraz opłat ponoszonych przez Unię jako stronę w sporach wynikających z wdrażania umów międzynarodowych zawieranych na podstawie art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

English

arbitration costs, legal expertise and fees incurred by the Union as party to the disputes arising from the implementation of international agreements concluded under Article 207 of the Treaty on the Functioning of the European Union.

Polish

kosztami arbitrażu, ekspertyzami prawnymi oraz opłatami ponoszonymi przez Unię jako stronę w sporach wynikających z wdrażania umów międzynarodowych zawieranych na podstawie art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 5
Quality:

English

Payment service providers shall list in the table headed ‘Detailed statement of fees paid on the account’ all fees incurred in the relevant period for the corresponding services.

Polish

W tabeli „Szczegółowe zestawienie zapłaconych opłat za rachunek” dostawcy usług płatniczych podają wykaz wszystkich opłat poniesionych za odnośne usługi w danym okresie.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Fees incurred in the event of premature termination (5) If regular proceedings have been instituted, then the following fees are charged by the court:

Polish

Opłaty w wypadku przedwczesnego zakończenia (5) Jeżeli zostało wszczęte postępowanie w trybie zwykłym, to należne są następujące opłaty sądowe:

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

It should provide an overview of interest earned and all the fees incurred in relation to the use of the payment account to enable a consumer to understand what fee expenditures relate to and to assess the need to either modify consumption patterns or move to another provider.

Polish

Dokument ten powinien zapewniać przegląd wszystkich odsetek uzyskanych i wszystkich opłat poniesionych w związku z korzystaniem z rachunku płatniczego, tak aby umożliwić konsumentowi zrozumienie, do czego odnoszą się wydatki poniesione na opłaty, oraz ocenę, czy należy zmienić własne zachowania konsumpcyjne albo zmienić dostawcę usług.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

English

If a change is made to the journey after the ticket has already been issued, the member is charged a fee of €50 or the equivalent sum in another currency as well as the taxes and passenger fees incurred due to the change.

Polish

W przypadku wprowadzenia zmiany w podróży po wystawieniu biletu, członek programu uiszcza opłatę w wysokości 50 euro lub odpowiednią sumę w innej walucie oraz podatki i opłaty pasażerskie naliczone do daty wprowadzenia zmiany.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

None of the Indian exporting producers claimed deduction of fees incurred to obtain the subsidy from the total subsidy amount as they are entitled to in accordance with Article 7(1)(a).

Polish

Żaden z indyjskich producentów eksportujących nie wystąpił o odliczenie opłat poniesionych w celu uzyskania subsydium od całkowitej kwoty subsydium, do czego są uprawnieni zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. a).

Last Update: 2019-04-13
Usage Frequency: 1
Quality:

English

In the document submitted during the on spot verification GOC stated that only the "research and development fees incurred by Enterprises in the development of new technology, new products and new skills" may be computed in the taxable income for the purpose of deduction.

Polish

W dokumencie przedłożonym podczas weryfikacji na miejscu rząd ChRL stwierdził, że w ramach dochodu podlegającego opodatkowaniu można obliczać wyłącznie „wydatki na badania i rozwój ponoszone przez przedsiębiorstwa w związku z rozwojem nowych technologii, nowych wyrobów i nowych umiejętności” w celu ich odliczenia.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

English

The fees to be borne by the losing party pursuant to Article 81 (1) of the Regulation shall be limited to the fees incurred by the other party for opposition, for an application for revocation or for a declaration of invalidity of the Community trade mark and for appeal.

Polish

Opłaty, które strona przegrywająca proces musi uiścić na podstawie art. 81 ust. 1 rozporządzenia, ograniczone są do opłat, które zostały poniesione przez drugą stronę za sprzeciw, wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego lub odwołanie.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

English

Card schemes and payment service providers impose several restrictions on payees in this respect, examples of which include restrictions on the refusal by the payee of specific payment instruments for low amounts, on the provision of information to the payer on the fees incurred by the payee for specific payment instruments or limitation imposed on the payee of the number of tills in his or her shop which accept specific payment instruments.

Polish

Systemy kart płatniczych i dostawcy usług płatniczych nakładają na odbiorców szereg ograniczeń w tym względzie, przykładowo: ograniczenia dotyczące odmowy akceptacji przez odbiorcę konkretnych instrumentów płatniczych w przypadku niskich kwot, ograniczenia co do zapewniania płatnikowi informacji dotyczących opłat poniesionych przez odbiorcę w odniesieniu do konkretnych instrumentów płatniczych lub ograniczenie nałożone na odbiorcę w zakresie liczby terminali płatniczych w jego sklepie akceptujących konkretne instrumenty płatnicze.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK