Ask Google

Results for boosting translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

Physiotherapists want to know about boosting the role of their profession

Welsh

Mae ffisiotherapyddion am gael gwybod ynghylch hybu rôl eu proffesiwn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We are already pursuing a range of policies that are boosting public transport

Welsh

Yr ydym eisoes yn mynd ar drywydd ystod o bolisïau sydd yn hybu trafnidiaeth gyhoeddus

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

There have been many initiatives in the past aimed at boosting skills and employment levels

Welsh

Cafwyd sawl menter yn y gorffennol a oedd wedi'i hanelu at hybu lefelau sgiliau a chyflogaeth

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

You will know of the importance of the Blaenannerch technology park in boosting the economy of west Wales

Welsh

Byddwch yn ymwybodol o bwysigrwydd parc technoleg Blaenannerch wrth roi hwb i economi'r Gorllewin

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Free entry has brought more visitors to Wales , boosting tourism and benefiting the general economy

Welsh

Mae mynediad am ddim wedi denu mwy o ymwelwyr i Gymru , gan roi hwb i dwristiaeth a dod â budd i’r economi gyffredinol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Impressive progress towards the valuable goals of full employment and greatly boosting social justice has been made

Welsh

Gwnaethpwyd cynnydd nodedig tuag at nodau gwerthfawr fel cyflogaeth lawn , a hybu cyfiawnder cymdeithasol yn sylweddol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

In recent years , progress has been made on boosting literacy and numeracy skills but we must not be complacent

Welsh

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf , gwnaethpwyd cynnydd o ran hybu sgiliau llythrennedd a rhifedd ond rhaid inni beidio â bod yn hunanfodlon

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

South Yorkshire has succeeded in boosting its economy while west Wales and the Valleys have seen further decline

Welsh

Y mae de Efrog wedi llwyddo i hybu ei economi , tra bo gorllewin Cymru a'r Cymoedd wedi gweld dirywiad pellach

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Many additional visitors are drawn to the area in which it is based each year , boosting the local business community

Welsh

Denir llawer o ymwelwyr ychwanegol i'r ardal lle y'i lleolir bob blwyddyn , gan hybu'r gymuned fusnes leol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It will also reduce the temptation of crime , fear of crime and crime itself , as well as boosting pride in neighbourhoods

Welsh

Bydd hefyd yn lleihau'r temtasiwn i droseddu , ofn troseddau a nifer y troseddau a gyflawnir , yn ogystal â gwneud i bobl ymfalchïo'n fwy yn eu cymunedau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We know that managing demand means acting on public health measures , as Brian said , as well as boosting primary care

Welsh

Gwyddom fod rheoli'r galw yn golygu gweithredu ar sail mesurau iechyd cyhoeddus , fel y dywedodd Brian , yn ogystal â hybu gofal sylfaenol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

calls for increased capacity on the Valley lines to assist in boosting the economic viability and prosperity of the Objective 1 area

Welsh

yn galw am ehangu gwasanaethau rheilffyrdd y Cymoedd er mwyn helpu i hybu economi a ffyniant yr ardal Amcan Un

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Edwina Hart : The most important thing that I am doing to support substance misuse treatment services is boosting funding significantly

Welsh

Edwina Hart : Rhoi hwb sylweddol i arian yw'r peth pwysicaf yr wyf yn ei wneud i gefnogi triniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It includes training and teaching grants and is aimed at boosting the numbers of graduates entering teaching , with an improved graduate teacher programme

Welsh

Mae'n cynnwys grantiau hyfforddi a dysgu a'i nod yw cynyddu nifer y graddedigion sydd yn mynd i mewn i ddysgu , gyda gwell rhaglen ddysgu i raddedigion

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

They play an important role in boosting confidence and preparing young people for adulthood , and I almost regard those organisations as universities of the outdoors

Welsh

Maent yn chwarae rhan bwysig mewn magu hyder a pharatoi pobl ifanc i fod yn oedolion , a bron nad wyf yn ystyried y sefydliadau hynny yn brifysgolion awyr agored

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The establishment of <PROTECTED> in the early eighties may also have contributed to boosting confidence to give increasing public prominence to the Welsh language.

Welsh

Dichon fod sefydlu <PROTECTED> yn gynnar yn yr wythdegau hefyd wedi cyfrannu at gynyddu’r hyder i roi amlygrwydd cyhoeddus cynyddol i’r Gymraeg.

Last Update: 2007-05-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

Developing new markets , boosting market demand and improving efficiency are all part of the action plan for the dairy sector , which we have announced and are implementing

Welsh

Mae datblygu marchnadoedd newydd , hybu galw'r farchnad a gwella effeithlonrwydd i gyd yn rhan o'r cynllun gweithredu ar gyfer y sector llaeth , yr ydym wedi'i gyhoeddi ac yn ei weithredu

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Alun Pugh : I always look to boost activities that have a valuable part to play in boosting tourism in north Wales and , indeed , throughout Wales

Welsh

Alun Pugh : Yr wyf bob amser yn anelu at hybu gweithgareddau sy'n chwarae rhan werthfawr i hybu twristiaeth yn y Gogledd ac , yn wir , ledled Cymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

To commission a project in the field of automatic translation to facilitate computer aided translation and to enable the Board to commission more projects in areas such as boosting confidence and use.

Welsh

Comisiynu prosiect yn y maes cyfieithu awtomatig i hwyluso cyfieithu â chymorth cyfrifiadur, a galluogi’r Bwrdd i gomisiynu mwy o brosiectau mewn meysydd megis cynyddu hyder a chynyddu defnyddio.

Last Update: 2008-09-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

It gets top players into the classroom to encourage pupils lacking motivation , especially boys , boosting self-confidence and esteem for achievement in education and sport

Welsh

Mae'r cynllun yn trefnu bod chwaraewyr enwog yn ymweld ag ystafelloedd dosbarth i annog disgyblion prin eu cymhelliant , yn arbennig bechgyn , gan hybu hunanhyder a pharch tuag at gyflawni mewn addysg a chwaraeon

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK