Ask Google

Results for bottlenecks translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

We can talk about all the bottlenecks in the system , as we have done for months

Welsh

Gallwn sôn am y tagfeydd yn y system , fel y gwnaethom am fisoedd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I support the building of the Hafod bypass and others because they are important in dealing with bottlenecks

Welsh

Cefnogaf y cynnig i adeiladu ffordd osgoi Hafod ac eraill am eu bod yn bwysig i ddelio â thagfeydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It has brought together all the main stakeholders to discuss how we can eliminate major bottlenecks in the system

Welsh

Mae wedi dod â phob un o'r prif randdeiliaid ynghyd i drafod sut y gallwn ddileu'r prif rwystrau yn y system

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

There are difficulties in the provision of adequate and suitable placements and , often , bottlenecks in core specialties

Welsh

Ceir anawsterau wrth ddarparu lleoliadau digonol ac addas ac , yn aml , ceir tagfa mewn arbenigeddau craidd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Therefore , I hope that the diagnostic strategy will give us an overview of how we need to address these diagnostic bottlenecks

Welsh

Felly , gobeithiaf y bydd y strategaeth ddiagnostig yn rhoi trosolwg inni o'r ffordd y mae angen inni fynd i'r afael â'r tagfeydd hyn yn y broses ddiagnostig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

This debate is about sorting out one of those bottlenecks -- the fees levels to stop the homes closing

Welsh

Mae'r ddadl hon yn ymwneud â chlirio un o'r tagfeydd hynny -- lefelau'r ffioedd er mwyn atal cau cartrefi

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The skills shortage is one of the major bottlenecks in the expansion and development of this particular sector and that needs to be addressed

Welsh

Prinder sgiliau yw un o'r prif rwystrau i ehangu a datblygu'r sector penodol hwn ac mae angen mynd i'r afael â hynny

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We have talked about all the bottlenecks that need sorting in the system's approach , which is fair enough

Welsh

Yr ydym wedi sôn am yr holl dagfeydd y mae angen eu clirio yn null gweithredu'r system , ac mae hynny'n ddigon teg

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Otherwise , you have bottlenecks between health , social services , GPs , community services , and the independent care homes sector

Welsh

Fel arall , ceir tagfeydd rhwng iechyd , gwasanaethau cymdeithasol , meddygon teulu , gwasanaethau cymunedol , a sector y cartrefi gofal annibynnol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

If the Irish economy is developing bottlenecks , it provides us with the opportunity to seek in the international market the companies that may find it less attractive to invest in Ireland over the next few years

Welsh

Os yw economi Iwerddon yn datblygu tagfeydd , mae hynny'n rhoi cyfle inni chwilio yn y farchnad ryngwladol am y cwmnïau a allai weld buddsoddi yn Iwerddon dros yr ychydig flynyddoedd nesaf yn llai deniadol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We must have strategic investment in roads , we must build bypasses where they are needed , such as in Hafod , and we must ensure that we deal with bottlenecks

Welsh

Rhaid inni fuddsoddi'n strategol mewn ffyrdd , rhaid inni adeiladu ffyrdd osgoi lle mae eu hangen , megis yn Hafod , a rhaid inni sicrhau ein bod yn delio â thagfeydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Inflationary pressures , labour shortages , infrastructural bottlenecks and escalating property prices all have the potential to threaten our economic prospects , but we are addressing these concerns

Welsh

Mae gan bob un o'r canlynol sef pwysau chwyddiant , prinder gweithwyr , tagfeydd o ran isadeiledd a chynnydd mewn prisiau eiddo y potensial i fygwth ein rhagolygon economaidd , ond awn i'r afael â'r pryderon hyn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Brian Gibbons : You may be aware that , in my department , work is ongoing on developing the diagnostic strategy , which will address several of these bottlenecks

Welsh

Brian Gibbons : Fe wyddoch o bosibl fod gwaith yn mynd rhagddo , yn fy adran , i ddatblygu'r strategaeth ddiagnostig a fydd yn mynd i'r afael â sawl un o'r tagfeydd hyn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , what is happening in Ireland is important because for the first time there are signs of bottlenecks occuring in the Irish economy , even though it is achieving success rates of 5 and 6 per cent and can anticipate doing so over the next five or six years

Welsh

Fodd bynnag , mae'r hyn sydd yn digwydd yn Iwerddon yn bwysig oherwydd am y tro cyntaf mae arwyddion bod tagfeydd yn digwydd yn economi Iwerddon , er ei bod yn cyflawni cyfraddau llwyddiant o 5 a 6 y cant ac yn gallu rhagweld gwneud hynny dros y pum neu chwe blynedd nesaf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

As I said in my discussions with the First Minister , most of the infrastructural difficulties and bottlenecks arise from the fact that , from the early 1990s , we were working on the basis that we would have about 3 .4 million or 3 .5 million people in the Republic of Ireland in 2001

Welsh

Fel y dywedais yn fy nhrafodaethau â'r Prif Weinidog , cyfyd y rhan fwyaf o'r anawsterau a'r tagfeydd o ran isadeiledd o'r ffaith ein bod , ers dechrau'r 1990au , yn gweithio ar y sail y byddai gennym tua 3 .4 miliwn neu 3 .5 miliwn o bobl yng Ngweriniaeth Iwerddon yn 2001

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Concerns in my constituency include the Llanddowror bottleneck on the A477 , the dualling of the A40 -- I am pleased that the First Minister referred to that -- and the difficulties imposed on my constituents by the 75p each-way toll on the Cleddau bridge

Welsh

Ymysg y pryderon yn fy etholaeth i y mae'r dagfa yn Llanddowror ar yr A477 , deuoli'r A40 -- yr wyf yn falch bod y Prif Weinidog wedi cyfeirio at hynny -- a'r anawsterau a berir i'm hetholwyr gan y doll 75c y ddwy ffordd ar bont Cleddau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Employers in north Pembrokeshire have said that there is an inadequate supply of skills in the region and that this skills shortage creates a bottleneck for them

Welsh

Mae cyflogwyr yng ngogledd Sir Benfro wedi dweud nad oes cyflenwad digonol o sgiliau yn y rhanbarth a bod diffyg sgiliau yn creu anhawster iddynt

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

For example , there is the bottleneck to the north of Queen Street station on the Valleys line into Cardiff , and there are problems with the Wrexham , Chester , Crewe and Flint quadrangle where the railway lines are inconveniently laid out -- those lines were laid out 100 years ago and it is difficult to deal with that now

Welsh

Er enghraifft , ceir tagfa i'r gogledd o orsaf Heol y Frenhines ar lein y Cymoedd i mewn i Gaerdydd , ac mae problemau gyda phedrongl Wrecsam , Caer , Crewe a'r Fflint lle mae'r rheilffyrdd wedi'u gosod yn anghyfleus -- gosodwyd y rheilffyrdd hynny 100 mlynedd yn ôl ac mae'n anodd gwneud dim am hynny'n awr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , if there is a bottleneck , you cannot just create accredited consultants to ease it

Welsh

Fodd bynnag , pan fo oedi , nid oes modd ` creu ' ymgynghorwyr achrededig i leddfu'r broblem

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , will you reconsider the road-narrowing schemes , which do not necessarily slow traffic down , but just cause huge bottlenecks of traffic where petrol fumes blow into people's houses ? I do not find them the most effective form of road calming

Welsh

Fodd bynnag , a wnewch chi ailystyried cynlluniau culhau ffyrdd , nad ydynt o reidrwydd yn arafu traffig , ond yn hytrach yn achosi tagfeydd traffig lle y mae aroglau petrol yn chwythu i mewn i dai pobl ? Yn fy marn i nid dyma'r dull mwyaf effeithiol o arafu traffig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK