Ask Google

Results for connecting the generations translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

That is what we owe the generations of tomorrow

Welsh

Dyna yw ein dyled i genedlaethau yfory

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Connecting the rail franchise with towns without a railhead is key

Welsh

Mae cysylltu'r fasnachfraint rheilffordd â threfi sydd heb gyswllt rheilffordd yn allweddol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We owe it not only to our generation , but to the generations to come

Welsh

Mae gennym ddyletswydd nid yn unig i'n cenhedlaeth ni , ond i genedlaethau'r dyfodol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It moves away from the old punitive , patriarchal approach that we have seen in policy formation over the generations

Welsh

Mae'n symud i ffwrdd o'r hen ymagwedd gosbol , batriarchaidd a welsom wrth lunio polisïau dros y cenedlaethau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The generations of today and tomorrow , trapped in this type of exclusion , are depending on the National Assembly

Welsh

Mae cenedlaethau heddiw ac yfory , sydd wedi'u dal gan allgáu o'r fath , yn dibynnu ar y Cynulliad Cenedlaethol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

If memory serves me right , there will be a shuttle service connecting the station and the airpor ; the airport is keen on that

Welsh

Os cofiaf yn iawn , bydd gwasanaeth gwennol yn cysylltu'r orsaf a'r maes awy ; mae'r maes awyr yn awyddus i weld hynny

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

One of the key areas of Future Skills Wales relates closely to the European social fund and its functions , so that connecting the two is important

Welsh

Mae un o feysydd allweddol Sgiliau Dyfodol Cymru yn cysylltu'n agos â'r gronfa gymdeithasol Ewropeaidd a'i swyddogaethau , felly mae cysylltu'r ddau yn bwysig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I am keen to see modern designs , whether in public or private buildings , that will act as good reminders for the generations to follow of what we contributed to design

Welsh

Yr wyf yn awyddus i weld cynlluniau modern , boed hynny mewn adeiladau cyhoeddus neu breifat , a fydd yn atgoffa'r cenedlaethau a ddaw o'r hyn a gyfranogwyd gennym i faes dylunio

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I am proud to represent a party that is bringing the Government closer to the people and a party that is making a positive difference to the daily lives of Welsh families , connecting the work of the Welsh Assembly Government to individuals and communities

Welsh

Yr wyf yn falch o gynrychioli plaid sy'n dod â'r Llywodraeth yn agosach at y bobl a phlaid sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywyd beunyddiol teuluoedd Cymru , gan gysylltu gwaith Llywodraeth Cynulliad Cymru ag unigolion a chymunedau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The broadcasting media has also played a huge part in supporting the culture of Wales , not only by way of sponsorship , but also in connecting the people of Wales to the country's culture

Welsh

Mae'r cyfryngau darlledu hwythau wedi chwarae rhan enfawr i gefnogi diwylliant Cymru , nid yn unig drwy gyfrwng nawdd , ond hefyd drwy gysylltu pobl Cymru â diwylliant y wlad

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We ask you to remember the generations of four and five-year-olds who have taken their first steps into the protective environment of an infants school a few yards from their front door

Welsh

Gofynnwn i chi gofio'r cenedlaethau o blant pedair a phump oed sydd wedi cymryd eu camau cyntaf i mewn i amgylchedd gwarchodol ysgol babanod ychydig lathenni o garreg eu drws

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The comparative importance was shown of the education system in most of Wales ‘producing’ the language compared to reproduction of the language by transference between the generations.

Welsh

Dangoswyd pwysigrwydd cymharol y gyfundrefn addysg yn y rhan fwyaf o Gymru’n ‘cynhrchu’ yr iaith o’i gymharu ag atgynhyrchu’r iaith drwy ei throsglwyddo rhwng y cenedlaethau.

Last Update: 2008-01-30
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

He is charged with the generation of policies to bring new jobs to south-east Wales

Welsh

Mae dyletswydd arno i greu polisïau er mwyn dod â swyddi newydd i dde-ddwyrain Cymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Nobody is a greater advocate than I of the freedom of individual artists or the generation of free artistic expression by artistic projects

Welsh

Nid oes unrhyw un yn fwy pleidiol na mi i ryddid artistiaid fel unigolion neu i greu mynegiant artistig dirwystr drwy brosiectau celfyddydol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Please set a hostname for the generation of the message-id or disable it.

Welsh

Gosodwch enw gwesteiwr ar gyfer creu dynodiad y neges, neu analluogwch fo.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , it must also enable the generation of clean energy in a way that is acceptable to the communities where the plants are located

Welsh

Er hynny , rhaid iddo hefyd alluogi cynhyrchu ynni glân mewn ffordd sy'n dderbyniol gan y cymunedau lle lleolir y gweithfeydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I am thinking of the revolution that is on the way in terms of devolving the generation of power and telecommunications , which is just as revolutionary in its effect

Welsh

Yr wyf yn meddwl am y chwyldro sydd ar y ffordd o ran datganoli cynhyrchu ynni a thelathrebu , sydd yr un mor chwyldroadol ei effaith

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The generation of any ultra toxin such as dioxins , dibenzofurans and other chemicals at the rate of one per billion is an important matter

Welsh

Mae cynhyrchu unrhyw beth tra gwenwynig fel deuocsinau , deubensoffiwranau a chemegolion eraill ar gyfradd o un y biliwn yn fater pwysig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The generation of the idea of an urban regeneration company emerged from discussions between Edwina and her department , and Newport County Borough Council

Welsh

Deilliodd y syniad am gwmni adfywio trefol o drafodaethau rhwng Edwina a'i hadran , a Chyngor Bwrdeistref Sirol Casnewydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Black-spot bends need to be ironed out on the A487 Machynlleth to Aberystwyth road at Glandyfi and at Maes-yr-Helmau , on the Dolgellau to Machynlleth road , which are key links connecting the North and the South

Welsh

Mae angen gwella'r troeon peryglus ar ffordd yr A487 o Fachynlleth i Aberystwyth yng Nglandyfi ac ym Maes-yr-Helmau , ar y ffordd rhwng Dolgellau a Machynlleth , sy'n gysylltiadau allweddol rhwng y Gogledd a'r De

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK