Ask Google

Results for kinmel translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

He is Mr Owen Prosser from Kinmel Bay

Welsh

Mr Owen Prosser o Fae Kimmel yw'r gwr hwnnw

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

English

I commend Mr Prosser in Kinmel Bay

Welsh

Cymeradwyaf Mr Prosser ym Mae Kinmel

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

English

On Monday of this week , I was able to cut the first turf on an Assembly-funded footbridge in Kinmel Bay

Welsh

Ddydd Llun yr wythnos hon , torrais y dywarchen gyntaf ar bont droed ym Mae Cinmel a ariannwyd gan y Cynulliad

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

English

It contributes to the economy of Cardiff Bay , Cardigan Bay , Kinmel Bay and across the mountains and valleys between those coastlines

Welsh

Mae'n cyfrannu at economi Bae Caerdydd , Bae Aberteifi , Bae Cinmel ac ar draws y mynyddoedd a'r dyffrynoedd rhwng yr arfordiroedd hynny

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

English

Secondly , we must examine the possibility of creating some branch halts along the lines for the possible stopping of trains in locations such as Kinmel Bay

Welsh

Yn ail , rhaid inni edrych ar y posibilrwydd o greu rhai arosfeydd cangen ar hyd y llinellau fel ei bod yn bosibl stopio trenau mewn mannau fel Bae Cinmel

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

English

This week , I visited a constituent in Kinmel Bay , whose quality of life has been damaged by an unsightly mast which towers over his home

Welsh

Yr wythnos hon , ymwelais ag etholwr ym Mae Cinmel , y mae ansawdd ei fywyd wedi'i ddifetha gan fast hyll sy'n taflu cysgod dros ei gartref

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

English

Alun Pugh : People in communities such as Ruthin , Colwyn Bay and Kinmel Bay are sick to death of vandalism , car crime and anti-social behaviour

Welsh

Alun Pugh : Mae pobl mewn cymunedau fel Rhuthun , Bae Colwyn a Bae Cinmel wedi cael llond bol ar fandaliaeth , troseddu sy'n gysylltiedig â cheir ac ymddygiad gwrthgymdeithasol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

English

As we have demonstrated our ability to look in detail at communities , we have been able to earmark some of the money for two communities on a sub-ward level in your constituency , in Kinmel Bay and Llandudno

Welsh

Gan ein bod wedi dangos ein gallu i edrych yn fanwl ar gymunedau , yr ydym wedi gallu clustnodi rhan o'r arian ar gyfer dwy gymuned ar lefel is na ward yn eich etholaeth chi ym Mae Cinmel a Llandudno

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

English

Alun Pugh : Will you ask your officials to examine the matter of the Kinmel Bay sea wall , which is currently owned by Railtrack , as it is of concern to the local town council ?

Welsh

Alun Pugh : A ofynnwch i'ch swyddogion ystyried morglawdd Bae Cinmel , sydd dan berchenogaeth Railtrack ar hyn o bryd , gan ei fod o bryder i gyngor lleol y dref ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

English

While our national sports stadium would look great in Ruthin and the Wales Millennium Centre would certainly enhance the cultural life of Kinmel Bay , those national projects were always , realistically , going to be built in our capital

Welsh

Er y byddai ein stadiwm chwaraeon cenedlaethol yn edrych yn rhagorol yn Rhuthun ac y byddai Canolfan Mileniwm Cymru yn sicr yn gwella bywyd diwylliannol Bae Cinmel , yr oedd y prosiectau cenedlaethol hynny bob amser , yn realistig am gael eu hadeiladu yn y brifddinas

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

English

Alun Pugh : Do you accept that BAe Systems is an employer of regional significance , which is why the British taxpayer has contributed £500 million of launch aid ? I receive letters from BAe employees living in my constituency in Kinmel Bay and Ruthin

Welsh

Alun Pugh : A dderbyniwch fod BAe Systems yn gyflogwr o bwysigrwydd rhanbarthol , ac mai dyna paham y mae trethdalwyr Prydain wedi cyfrannu £500 miliwn o gymorth lansio ? Derbyniaf lythyrau gan weithwyr BAe sydd yn byw yn fy etholaeth ym Mae Cinmel a Rhuthun

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

English

Following yesterday's sad announcement that 141 jobs will be lost at GDA Hotpoint in Kinmel Park , Bodelwyddan , will you and the Minister for Economic Development ensure that Team Wales kicks in as soon as possible , so that we can work with the trade unions and the workforce to do all that we can to retain the skilled jobs that remain in Bodelwyddan ?

Welsh

Ar ôl y cyhoeddiad trist ddoe am golli 141 o swyddi yn GDA Hotpoint ym Mharc Cinmel , Bodelwyddan , a wnewch chi a'r Gweinidog dros Ddatblygu Economaidd sicrhau bod Tîm Cymru'n cychwyn arni mor fuan â phosibl , fel y gallwn weithio gyda'r undebau llafur a'r gweithlu i wneud cymaint ag y gallwn i gadw'r swyddi sy'n gofyn am sgiliau sy'n dal i fod ym Modelwyddan ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1

Reference: Translated.com

Get a better translation with human contributions

Help rating similar searches:

Users are now asking for help:

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK