Ask Google

Results for nice and comfy seats translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

David Lloyd : I shall wind up nice and gently , Deputy Presiding Officer

Welsh

David Lloyd : Gwnaf ddirwyn i ben wrth fy mhwysau , Ddirprwy Lywydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

This is not simply a nice and cuddly extr ; it has positive and proven therapeutic benefits

Welsh

Nid rhywbeth ychwanegol , braf i'w gael , yn unig y ; mae iddo fanteision therapiwtig positif sydd wedi eu profi

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

These subtle ways still include practices such as a teacher saying that the girls are sitting nice and quietly and reading their books while the boys are rowdy , or lining the girls and the boys up separately

Welsh

Mae'r ffyrdd cynnil hyn yn dal i gynnwys arferion fel yr athro/athrawes yn dweud bod y merched i gyd yn eistedd yn dawel bra ac yn darllen eu llyfrau tra bod y bechgyn yn cadw twrw , neu gosod y merched a'r bechgyn mewn rhesi ar wahân

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Our advisory board for healthcare standards will be the gatekeeper for clinical standards and will work closely with NICE and the royal colleges , representatives of which all joined our quality forum recently , as did CHAI

Welsh

Ein bwrdd ymgynghorol ar safonau gofal iechyd fydd yn goruchwylio safonau clinigol a bydd yn cydweithio'n agos gyda NICE a'r colegau brenhinol , y daeth eu cynrychiolwyr i'n fforwm ansawdd yn ddiweddar , fel y gwnaeth y Comisiwn Archwilio ac Arolygu Gofal Iechyd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

For the benefit of those outside this Chamber , I should explain that the acronyms NICE and CHIMP stand for National Institute for Clinical Excellence , which is vital , and Commission for Health Improvement

Welsh

Er budd pobl y tu allan i'r Siambr hon , dylwn esbonio bod yr acronymau NICE a CHIMP yn sefyll dros Sefydliad Cenedlaethol dros Rhagoriaeth Glinigol , sydd yn holl bwysig , a'r Comisiwn ar gyfer Gwella Iechyd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

If everything was going swimmingly and was nice and normal , you could possibly argue that we needed less scrutiny but , frankly , given the waiting list position , that is not the case

Welsh

Os oedd popeth yn mynd yn rhwydd ac yn braf ac yn normal , efallai y gallech ddadlau bod arnom angen llai o graffu ond , a siarad yn blwmp ac yn blaen , o gofio'r sefyllfa o ran rhestrau aros , nid felly y mae

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Well, it has been nice and easy up to now, but the game would be no fun without enemies. They are after the gold too: worse still they are after you! You die if they catch you, but maybe you will have a few lives left and can start again. You can handle enemies by running away, digging a hole or luring them into part of the playing area where they get stranded. If an enemy falls into a hole, he gives up any gold he is carrying, then gets stuck in the hole for a time and climbs out. If the hole closes while he is in it, he dies and reappears somewhere else on the screen. You can deliberately kill enemies by digging several holes in a row. More importantly, you can run over an enemy's head. You should do that right at the start of this level. Dig a hole, trap the enemy, wait for him to fall all the way in, then run over him, with the other enemy in hot pursuit... If you are feeling stressed, you can hit the Pause key at any time (default P or Esc) and take a break. Hit it again when you wish to continue.

Welsh

Wel, mae gwynt teg wedi chwythu hyd yn hyn, ond ni fyddai' r gêm yn llawer o hwyl heb elynion. Maent hwythau ar ôl yr aur, ond yn waeth fyth, maent ar eich ôl chi! Byddwch yn marw os y llwyddent eich dal, ond efallai bydd ganddoch ambell fywyd ar ôl ac yn gallu dechrau eto. Gallwch oresgyn gelynion drwy redeg i ffwrdd, palu twll, neu eu denu i ardal o' r maes lle ni allent ddianc. Os byddai gelyn yn syrthio i mewn i dwll, bydd yn gollwng unrhyw aur y mae' n ei gario, yna' n aros yn y twll am ychydig cyn dringo allan. Os bydd y twll yn cau tra ei fod ynddo, bydd yn marw ac yn ailymddangos yn rhywle arall ar y maes. Gallwch ladd gelynion yn fwriadol drwy balu sawl twll yn olynol. Yn bwysicach fyth, gallwch redeg ar draws ben gelyn. Fe fydd yn rhaid i chi wneud hyn ar ddechrau' r lefel yma. Palwch dwll, arhoswch i' r gelyn syrthio i mewn, yna rhedwch drosto cyn i' r llall ddal i fyny â chi...

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I put on record that , although we have not tabled an amendment because there is no easy , constructive way to tackle this issue , the motion that we have before us is very much a case of motherhood and apple pie -- it is nice and we can all unite behind it -- but we need some concrete changes as to how we tackle this , particularly the language used when we discuss asylum and immigration and related issues , which contributes quite markedly to the increase in racially motivated crime throughout Wales and the UK

Welsh

Hoffwn gofnodi , er nad ydym wedi cyflwyno gwelliant gan nad oes ffordd hawdd , adeiladol o fynd i'r afael â'r mater hwn , fod y cynnig sydd ger ein bron i raddau helaeth yn rhywbeth y gall pawb gytuno arno -- mae'n dda a gallwn i gyd uno y tu ôl iddo -- ond mae angen newidiadau pendant yn y modd yr awn i'r afael â hyn , yn enwedig yr iaith a ddefnyddir pan drafodwn faterion lloches a mewnfudo a materion cysylltiedig , sydd yn cyfrannu'n eithaf sylweddol at y cynnydd mewn troseddu hiliol ledled Cymru a'r Deyrnas Unedig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It would have been nice , and I would have been more favourably inclined towards the Government had I heard those words , but I do not think that the word ` sorry ' is in this Government's vocabulary

Welsh

Buasai'n beth braf , a byddwn wedi edrych yn fwy ffafriol ar y Llywodraeth pe clywswn y geiriau hynny , ond ni chredaf fod yr ymadrodd ` mae'n ddrwg gennyf ' yn rhan o eirfa'r Llywodraeth hon

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Lorraine Barrett : John , do you agree that , if the Conservatives supported the new debating Chamber project , then we could have a room for reflection ? Meanwhile , if they would like to come to my office and listen to a nice and relaxing Classic FM CD , they are more than welcome

Welsh

Lorraine Barrett : John , a gytunwch y gallem gael ystafell ar gyfer myfyrdod pe bai'r Ceidwadwyr yn cefnogi prosiect y Siambr ddadlau newydd ? Yn y cyfamser , os hoffent ddod i'm swyddfa i wrando ar gryno ddisg Classic FM ymlaciol hyfryd , mae croeso iddynt wneud hynny

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK