Ask Google

Results for tracing family history since 1974 translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

We are also developing a cancer genetic service to reduce inappropriate referrals to breast clinics for family history reasons

Welsh

Yr ydym hefyd yn datblygu gwasanaeth genetig ar gyfer canser i leihau atgyfeiriadau amhriodol i glinigau'r fron am resymau hanes teuluol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Giving free eye tests only to 40 year olds who have a family history of glaucoma is not enough because irreversible glaucomatous damage can happen before the age of 40

Welsh

Nid yw'n ddigon rhoi profion llygaid di-dâl ddim ond i bobl 40 oed sydd â hanes o glawcoma yn y teulu , oherwydd gall niwed glawcomataidd di-droi'n-ôl ddigwydd cyn 40 mlwydd oed

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

If you look back through your party's history since the European coal and steel community was founded , your party has not always supported it

Welsh

Os edrychwch yn ôl ar hanes eich plaid ers sefydlu'r gymuned glo a dur Ewropeaidd , nid yw eich plaid bob amser wedi'i gefnogi

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

In Wales , we offer counselling and advice through the cancer genetic service in Wales for those women who have concerns about a family history of breast cancer

Welsh

Yng Nghymru , yr ydym yn cynnig gwasanaeth cynghori a chyngor drwy'r gwasanaeth geneteg canser i'r menywod hynny sydd â phryderon am hanes teuluol o ganser y fron

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It is also digitising Welsh wills , which could prove a significant boost to those researching family history , where we know that there is a clear market

Welsh

Mae hefyd yn digideiddio ewyllysiau Cymreig , a allai helpu gryn dipyn ar y rhai sy'n gwneud ymchwil i hanes teuluol , a gwyddom fod marchnad amlwg yno

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I listened with great empathy to Gwenda Thomas's words and the way she identified , in her own family history , Welshness with the Labour movement

Welsh

Gwrandewais gyda chryn gydymdeimlad ar eiriau Gwenda Thomas a'r ffordd yr uniaethodd , yn ei hanes teuluol ei hunan , Gymreictod â'r mudiad Llafur

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Many factors contribute to heart disease such as smoking , lack of exercise , poor diet , access to services , pollution , family history , unemployment and poverty

Welsh

Mae sawl ffactor yn cyfrannu at glefyd y galon , fel ysmygu , diffyg ymarfer , deiet gwael , mynediad at wasanaethau , llygredd , hanes teuluol , diweithdra a thlodi

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

` In view of John's family history -- his brother died following a heart attack at the age of 43 -- this is extremely worrying

Welsh

` Yn wyneb hanes teulu John -- bu farw ei frawd yn dilyn trawiad ar y galon yn 43 oed -- mae hyn yn achos pryder mawr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We already know that many risk factors , including gender , age and family history , are beyond our control , but if there are other factors that we can address , we must do so

Welsh

Gwyddom yn barod fod llawer o ffactorau risg , gan gynnwys rhyw , oedran a hanes teuluol , y tu hwnt i'n rheolaeth , ond , os oes ffactorau eraill y gallwn fynd i'r afael â hwy , rhaid inni wneud hynny

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It is worth pointing out that only four Wales-specific Bills have reached the statute book since 1974 , during more than a quarter of a century of the former system

Welsh

Mae'n werth tynnu sylw at y ffaith mai dim ond pedwar Mesur penodol i Gymru sydd wedi cyrraedd y llyfr statud ers 1974 , sef yn ystod mwy na chwarter canrif o'r gyfundrefn flaenorol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

On families with children , the parents can now move into work without losing the benefits on which they have been dependent for years , perhaps for a generation , since 1974 or 1975

Welsh

O ran teuluoedd â phlant , gall y rhieni yn awr symud i swydd heb golli'r budd-dal y buont yn dibynnu arno ers oesoedd , efallai ers cenhedlaeth , yn ôl i 1974 neu 1975

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Rod Richards : I could not help but notice the First Minister's point that only four pieces of legislation that relate specifically to Wales have been passed since 1974

Welsh

Rod Richards : Ni allwn helpu ond sylwi ar bwynt cyntaf y Prif Weinidog mai dim ond pedwar darn o ddeddfwriaeth sydd yn ymwneud yn benodol â Chymru a basiwyd ers 1974

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

In terms of formal education , the National Grid for Learning Cymru is already providing some online learning materials , but digital content can also have informal educational uses , for example in terms of family history , which we know is one of the fastest growing areas of leisure activity

Welsh

O ran addysg ffurfiol , mae Grid Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Cyrmu eisoes yn darparu rhai deunyddiau dysgu ar-lein , ond gall cynnwys digidol fod yn ddefnyddiol at ddibenion addysgol anffurfiol hefyd , er enghraifft o ran hanes teuluol , sef un o'r meysydd gweithgarwch hamdden sy'n tyfu gyflymaf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Is that as relevant as you claim , when compared with the relevance of family history and a link with the world war two veteran generation , which Edwina has par excellence ? All of your other points were irrelevant , and you almost suggested that it would have been okay for Edwina Hart to go provided that I did not go to Newport

Welsh

A yw hynny mor berthnasol ag yr honnwch , o'i gymharu â pherthnasedd hanes teuluol a'r cysylltiad cryf â chenhedlaeth cyn-filwyr yr ail ryfel byd , sydd gan Edwina ? Yr oedd yr holl bwyntiau eraill a wnaethoch yn amherthnasol , a bu bron ichi awgrymu y buasai'n iawn i Edwina fynd ar yr amod nad aethwn i i Gasnewydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

As regards the second part of your question , we recently announced targets , on which we said , based on medical evidence and professional views , that it was more important to emphasise the treatment of cancers and how quickly a patient receives treatment , rather than how quickly he or she sees a consultant , if the symptoms , family history or other circumstances do not indicate urgency

Welsh

Gyda golwg ar ail ran eich cwestiwn , cyhoeddasom dargedau'n ddiweddar , gan ddweud amdanynt , ar sail tystiolaeth feddygol a barn broffesiynol , ei bod yn bwysicach rhoi sylw i'r dull o drin canserau a pha mor fuan y mae claf yn cael triniaeth , yn hytrach na pha mor fuan y bydd yn gweld ymgynghorydd , os nad yw'r symptomau , yr hanes teuluol neu amgylchiadau eraill yn dangos bod yr achos yn un brys

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

At present , opportunistic screening of high-risk groups is recommended for people with a family history of diabetes , who have cardio-vascular disease , are overweight or obese , are aged over 40 years , are from black and ethnic minority communities , or the elderly

Welsh

Ar hyn o bryd , argymhellir sgrinio grwpiau risg uchel pan geir cyfle gan gynnwys rhai sydd â hanes o ddiabetes yn eu teulu , rhai sydd â chlefyd cardiofasgwlaidd , rhai sy'n ordew neu dros eu pwysau , rhai sydd dros eu 40 mlwydd oed , rhai o gymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig , a'r henoed

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It is those so-called ` disastrous ' policies that have led to a record level of investment in public services in Wales over three years , as well as the highest number ever of people in employment , the lowest unemployment level since 1974 , low interest rates , raising real prosperity and record investment in public services such as the health service , education and transport

Welsh

Y polisïau ` trychinebus ' hynny fel y'u gelwir sydd wedi arwain at y lefel uchaf erioed o fuddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru dros dair blynedd , yn ogystal â'r nifer uchaf erioed o bobl mewn swyddi , y lefel ddiweithdra isaf ers 1974 , cyfraddau llog isel , cynnydd gwirioneddol mewn ffyniant a'r lefel uchaf erioed o fuddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus fel y gwasanaeth iechyd , addysg a thrafnidiaeth

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Business Secretary ( Andrew Davies ) : Paul Murphy , the Secretary of State for Wales , has just published the report of the tribunal of inquiry into the abuse of children in the care of the former county council areas of Clwyd and Gwynedd since 1974

Welsh

Y Trefnydd ( Andrew Davies ) : Mae Paul Murphy , Ysgrifennydd Gwladol Cymru , newydd gyhoeddi adroddiad y tribiwnlys ymchwiliad ar gam-drin plant yng ngofal cyn-ardaloedd cynghorau sir Clwyd a Gwynedd ers 1974

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Some human translations with low relevance have been hidden.
Show low-relevance results.

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK