Ask Google

Results for triumphs translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

He who suffers, triumphs

Welsh

a ddioddefws a orfu

Last Update: 2018-01-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

That achievement is another of the Assembly's great triumphs

Welsh

Mae'r cyrhaeddiad hwnnw yn un arall o lwyddiannau mawr y Cynulliad

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It is about time that we made reality out of dreams instead of boasting about triumphs , which are phantoms in the night -- the long night of Lib/Lab rule

Welsh

Mae'n hen bryd inni wireddu ein breuddwydion yn hytrach na brolio am lwyddiannau , sydd yn ddrychiolaethau yn y nos -- noson hir o lywodraeth y Democratiaid Rhyddfrydol a Llafur

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

If the bid succeeds , and London triumphs over Havana , New York , Paris and the other capital cities trying to host the Olympic games , it could have a serious effect on lottery funding in Wales

Welsh

Os bydd y cais yn llwyddo , ac os bydd Llundain yn curo Havana , Efrog Newydd , Paris a'r prifddinasoedd eraill sy'n ymgeisio i gynnal y gemau Olympaidd , gallai gael effaith ddifrifol ar arian y loteri yng Nghymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I also acknowledge your contribution , Tom , in pulling off one of the Assembly's great triumphs , namely implementing the Education and Training Action Group report as well as establishing ELWa in April 2001

Welsh

Cydnabyddaf eich cyfraniad chi hefyd , Tom , a'ch cyfraniad i un o lwyddiannau mawr y Cynulliad , sef gweithredu adroddiad y Grwp Gweithredu Addysg a Hyfforddiant , yn ogystal â sefydlu ELWa ym mis Ebrill 2001

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

As far as simple government goes , does this Executive believe that it has simplified government in this country by creating tiers of regional governments in Scotland and Wales , with no equivalent in England ? How do they think they will deal with the imbalance caused ? We reject this report because it is easy to go along with the sentiments that are expressed , but it is another New Labour triumph of meaningless words with no substance behind them

Welsh

Cyn belled ag y mae llywodraeth syml yn bod , a yw'r Weithrediaeth hon yn credu ei bod wedi symleiddio llywodraeth yn y wlad hon drwy greu haenau o lywodraethau rhanbarthol yn yr Alban a Chymru , heb ddim cyfatebol yn Lloegr ? Sut y tybiwch chi y deliant â'r anghydbwysedd a grëwyd ? Gwrthodwn yr adroddiad hwn oherwydd mae'n hawdd cyd-fynd â'r teimladau a fynegir , ond mae'n gampwaith arall o eiriau Llafur Newydd diystyr heb unrhyw sylwedd yn gefn iddynt

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Great achievements such as those by Welsh women in Manchester and Leanda Cave's stunning triumph in the world triathlon championships need to be celebrated

Welsh

Rhaid dathlu gorchestion gwych fel y rhai gan fenywod o Gymru ym Manceinion a buddugoliaeth aruthrol Leanda Cave ym mhencampwriaethau triathlon y byd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Health action zones have been paraded again and again by the Labour Party as its triumph in England , yet there are none in Wales

Welsh

Cafodd parthau gweithredu iechyd eu brolio dro ar ôl tro gan y Blaid Lafur fel eu camp fawr yn Lloegr , ond eto nid oes dim yng Nghymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , I commend you for the honest way in which you have held discussions with all political parties about these difficulties , and for not attempting to hide them or spin a story that somehow this delay was a triumph

Welsh

Fodd bynnag , fe'ch canmolaf ar eich dull gonest o gynnal trafodaethau â'r holl bleidiau gwleidyddol am yr anawsterau hyn , ac ar beidio â cheisio'u celu neu ddyfeisio stori i'r perwyl bod yr oedi hwn yn fuddugoliaeth mewn rhyw fodd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , the real triumph of the European Union is that it has been good for its citizens and good for business too

Welsh

Fodd bynnag , gwir fuddugoliaeth yr Undeb Ewropeaidd yw y bu o les i'w ddinasyddion ac o les i fusnes hefyd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I also assure you that the comprehensive spending review was a triumph for Wales in terms of the money that came in

Welsh

Fe'ch sicrhaf hefyd fod yr adolygiad cynhwysfawr o wariant yn fuddugoliaeth i Gymru o ran yr arian a ddaeth i mewn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I welcome Tanni in particular because of her recent triumph in the BBC Sports Personality of the Year , when she came third overall and also won the Helen Rollason award for courage

Welsh

Croesawaf Tanni yn arbennig oherwydd ei llwyddiant diweddar wrth ddod yn drydydd ym Mhersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y BBC , gan ennill hefyd wobr Helen Rollason am ddewrder

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

If we get it right -- and the signs are good -- it will be a triumph for the Assembly

Welsh

Os gwnawn hyn yn iawn -- ac mae'r arwyddion yn dda -- bydd yn llwyddiant i'r Cynulliad

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It is an astounding triumph of spin over substance

Welsh

Mae'n syn gweld sbin yn mynd yn drech na sylwedd yn y fath fodd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Last Saturday night I had the pleasure of attending a community party at Mathry village hall , to join the celebration of a great community triumph -- the withdrawal from the UK GM farm-scale evaluations programme by the owners of Castle Cenlas farm

Welsh

Nos Sadwrn diwethaf cefais y pleser o fynychu parti cymunedol yn neuadd bentref Mathri , er mwyn ymuno â dathlu buddugoliaeth gymunedol bwysig -- sef diddymu rhaglen asesiadau ar raddfa fferm cnydau a addaswyd yn enetig yn y DU gan berchnogion fferm Castell Cenlas

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That is a major , significant triumph for the Assembly and for the relationship between the Assembly Cabinet and the Westminster Government

Welsh

Mae hynny'n llwyddiant pwysig , arwyddocaol i'r Cynulliad ac i'r berthynas rhwng Cabinet y Cynulliad a Llywodraeth San Steffan

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That is why I believe that it is important that we do not allow vested interests to triumph , and that the Welsh Assembly Government should sign up to this report , when it comes back to us in the new year

Welsh

Dyna pam yr wyf yn credu ei bod yn bwysig inni beidio â gadael i fuddiannau breintiedig drechu , ac y dylai Llywodraeth Cynulliad Cymru fabwysiadu'r adroddiad hwn , pan ddaw yn ôl inni yn y flwyddyn newydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The MEP Glenys Kinnock tried to present the five-year opt-out as a great triumph , rather than the betrayal that it was --

Welsh

Ceisiodd yr ASE Glenys Kinnock bortreadu'r ymeithriad pum mlynedd fel buddugoliaeth fawr , yn hytrach na'r hyn ydoedd , sef bradychiad --

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The National Federation of Badger Groups called our report a triumph of common sense , which is excellent news , and the farmers unions welcomed the pragmatic and holistic method suggested

Welsh

Galwodd Ffederasiwn Cenedlaethol Grwpiau Moch Daear ein hadroddiad yn fuddugoliaeth i synnwyr cyffredin , sydd yn ardderchog , ac yr oedd croeso gan yr undebau ffermio i'r dull pragmatig a chyfannol a awgrymwyd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The beef on the bone inquiry was , in many ways , the National Assembly's first triumph because it examined all the issues and made a mature and sensible decision

Welsh

Buddugoliaeth gyntaf y Cynulliad Cenedlaethol fu'r ymchwiliad cig eidion ar yr asgwrn , i raddau helaeth , gan iddi archwilio pob un o'r materion a chan iddi wneud penderfyniad aeddfed a synhwyrol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK