Ask Google

Results for turujärelevalveasutused translation from Estonian to Czech

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Estonian

Czech

Info

Estonian

Turujärelevalveasutused teavitavad sellest asjakohast teavitatud asutust.

Czech

Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Turujärelevalveasutused teavitavad sellest asjakohast teavitatud asutust.

Czech

Orgány dozoru nad trhem o tom informují příslušný oznámený subjekt.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

See on põhjus, miks Euroopa riigid on asutanud turujärelevalveasutused.

Czech

To je důvod, proč evropské státy ustanovily orgány dozoru nad trhem.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Turujärelevalveasutused teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike kõnealustest meetmetest viivitamatult.

Czech

Orgány dozoru nad trhem o takových opatřeních informují neprodleně Komisi a ostatní členské státy.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Turujärelevalveasutused näitavad eelkõige, kas mittevastavus on tingitud ühest järgmisest:

Czech

Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Turujärelevalveasutused märgivad eelkõige, kas mittevastavus on tingitud ühest järgmisest asjaolust:

Czech

Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto nedostatků:

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Turujärelevalveasutused vastutavad tootjate ja levitajateabistamise ja aitamise eestturule lastud ohtlikesttoodetestteatamise kohustuse nõuetekohaseltäitmisel.

Czech

Úkolem příslušných vnitrostátních orgánů je pomáhatvýrobcům a distributorům při řádném plnění jejichpovinnosti oznámitnebezpečné výrobky, které uvedli na trh.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

mistahes asjakohane teave ohutusnõuetele mittevastavuse kindlakstegemise kohta, millele äriühingu tähelepanu on pööranud muud organisatsioonid, näiteks turujärelevalveasutused, tarbijaühingud või teised äriühingud;

Czech

jakékoliv informace významné pro identifikaci případů nesplnění bezpečnostních požadavků, na které je společnost upozorněna jinými organizacemi, jako např. orgány dozoru nad trhem, organizacemi spotřebitelů nebo jinými společnostmi,

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Kui turujärelevalveasutused on seisukohal, et mittevastavus ei piirdu üksnes nende vastava territooriumiga, siis teavitavad nad komisjoni ja teisi liikmesriike hindamistulemustest ja meetmetest, mille võtmist nad ettevõtjalt nõudsid.

Czech

Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a opatřeních, která má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Kui eraisikust importija ei võta piisavaid parandusmeetmeid, võtavad turujärelevalveasutused kõik sobivad ajutised meetmed, et keelata toote kasutuselevõtmine või keelata toote kasutamine või piirata selle kasutamist oma territooriumil.

Czech

Pokud soukromý dovozce nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná opatření s cílem zakázat uvádění předmětného výrobku do provozu nebo zakázat či omezit jeho používání na území daného členského státu.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Kui turujärelevalveasutused on seisukohal, et mittevastavus ei piirdu üksnes nende liikmesriigi territooriumiga, siis teavitavad nad komisjoni ja teisi liikmesriike hindamistulemustest ja meetmetest, mille võtmist on nad asjaomaselt ettevõtjalt nõudnud.

Czech

Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká pouze území daného členského státu, informují Komisi a ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má dotčený hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Kui ettevõtja ei võta lõike 1 teises lõigus osutatud ajavahemiku jooksul piisavaid parandusmeetmeid, võtavad turujärelevalveasutused kõik sobivad ajutised meetmed, et keelata või piirata toote kättesaadavaks tegemist nende siseriiklikul turul, toode turult kõrvaldada või tagasi võtta.

Czech

Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná dočasná opatření a zakáží nebo omezí dodávání výrobku na trh daného členského státu, nebo jej stáhnou z trhu nebo z oběhu.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Kui asjaomane ettevõtja ei võta lõike 1 teises lõigus osutatud ajavahemiku jooksul piisavaid parandusmeetmeid, võtavad turujärelevalveasutused kõik sobivad ajutised meetmed, et riigisisesel turul toote kättesaadavaks tegemine keelata või seda piirata, toode turult kõrvaldada või tagasi nõuda.

Czech

Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě zmíněné v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna vhodná předběžná opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání výrobku na trh daného členského státu nebo výrobek stáhnout z trhu či z oběhu.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Kui nimetatud hindamise tulemusena on turujärelevalveasutused arvamusel, et toode ei vasta käesolevas … [akt] sätestatud nõuetele, siis nõuavad nad viivitamatult, et asjakohane ettevõtja võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed, et toode nimetatud nõuetega vastavusse viia, või kõrvaldaksid toote turult või võtaksid selle tagasi mõistliku aja jooksul arvestades ohu suurust.

Czech

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad trhem zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky stanovené tímto … [aktem], požádají neprodleně dotčený hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo aby výrobek stáhnul z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může stanovit a která je přiměřená povaze rizika.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutused on võtnud määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva … [akt] reguleerimisalasse jääv toode kujutab ohtu inimeste tervisele või ohutusele või muudele käesoleva … [akt] käsitletud avaliku huvi kaitse aspektidele, siis viivad nad läbi asjaomase toote hindamise kõigil käesolevas … [akt] sätestatud nõuetel põhinedes.

Czech

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu přijaly opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo pokud mají dostatečné důvody domnívat se, že výrobek, na nějž se vztahuje tento … [akt], představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro jiný veřejný zájem, na nějž se vztahuje tento … [akt], provedou hodnocení, zda dotčený výrobek splňuje všechny požadavky stanovené tímto … [aktem].

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Eraisikust importija puhul, kui nimetatud hindamise tulemusena on turujärelevalveasutused arvamusel, et toode ei vasta käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele, siis teatatakse viivitamata eraisikust importijale, et ta võtaks asjakohaseid parandusmeetmeid, et toode nimetatud nõuetega vastavusse viia, peataks toote kasutuselevõtu või peataks toote kasutamise, arvestades ohu suurust.

Czech

Pokud v případě soukromého dovozce orgány dozoru nad trhem v průběhu tohoto hodnocení zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí, soukromý dovozce je neprodleně informován o vhodných nápravných opatřeních, která je třeba udělat k uvedení výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo požádán, aby pozastavil uvádění výrobku do provozu nebo pozastavil jeho používání, a to způsobem přiměřeným povaze rizika.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Ettevõtja puhul, kui nimetatud hindamise tulemusena on turujärelevalveasutused arvamusel, et toode ei vasta käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele, siis nõuavad nad viivitamatult, et asjakohane ettevõtja võtaks kõik vajalikud parandusmeetmed, et toode nimetatud nõuetega vastavusse viia, või kõrvaldaksid toote turult või nõuaksid selle tagasi mõistliku aja jooksul, arvestades ohu suurust.

Czech

Pokud v případě hospodářského subjektu orgány dozoru nad trhem v průběhu tohoto hodnocení zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí, vyžadují neprodleně, aby dotčený hospodářský subjekt přijal vhodná nápravná opatření k uvedení výrobku do souladu s těmito požadavky nebo aby výrobek stáhl z trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou mohou stanovit a která je přiměřená povaze rizika.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Turujärelevalveasutused, kessaavad tootjate ja levitajatesaadetud teatise, peaksid olukorra konkreetsetesttingimustestsõltuvalt: • küsima ettevõtjalttäiendavatteavet,• jälgima ettevõtja võetud meetmeid, • paluma ettevõtjalvõtta täiendavaid meetmeid, • võtma ise kasutusele täitemeetmeid,• teavitama tootestavalikkusele.

Czech

Výrobci a distributoři mají povinnostinformovatvnitrostátníorgán o jakémkoli nebezpečném výrobku, kterýuvedli na trh,jsou-li splněnynásledující podmínky: • výrobekje určenýpro spotřebitele nebo pravděpodobněpoužívanýspotřebiteli;• výrobekpředstavuje nebezpečí pro spotřebitele (např. úrazelektrickým proudem, udušení, zranění, chemické riziko);*• výrobekje na trhu;• rizika jsou taková, že výrobeknesmí zůstatna trhu, avýrobci a distributoři byměli přijmoutodpovídajícípreventivní a nápravná opatření.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Iga teatispeakssisaldama järgmisi üksikasju: - turujärelevalveasutused ja äriühingud, kesvormisaavad,- tootja/ levitaja, kesvormi saavad, - toode, mille kohta teatiskäib, - ohud, mida toode võib endaga kaasa tuua, - parandusmeetmed, mida ettevõtja võtab, - tarneketisolevad äriühingud, kelle valdusesonohtlikud tooted.

Czech

Každé oznámení bymělo obsahovatpodrobné informace o:- orgánech a společnostech, které oznámení obdrží,- výrobci/distributorovi, kterýformulář posílá,- výrobku, kterého se oznámení týká,- rizicích, která výrobekpředstavuje,- nápravných opatřeních přijatých hospodářskýmsubjektem,- společnostech vdistribučním řetězci, které dotčenýmivýrobkydisponují.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Igasliikmesriigison määratud turujärelevalveasutused,kesvastutavad teatise saamise eestohtlike toodetekohta.Selliste ametiasutuste nimekirjaga saab tutvuda Euroopa Komisjoni veebisaidil: http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/ gpsd/contact_points.pdf

Czech

Seznam těchtoorgánů je kdispozici na internetových stránkách Evropské komise: http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/ gpsd/contact_points.pdf

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK