Ask Google

Results for tegevuseeskirjad translation from Estonian to Finnish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Estonian

Finnish

Info

Estonian

Tegevuseeskirjad kiidetakse heaks.

Finnish

Hyväksytään voimankäyttöä koskevat säännöt.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

kehtestab tegevuseeskirjad ja keskuse eelarve vastuvõtmise korra.

Finnish

vahvistaa toimintasäännöt ja keskuksen talousarvion hyväksymismenettelyt.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 2
Quality:

Estonian

d) kehtestab tegevuseeskirjad ja keskuse eelarve vastuvõtmise korra."

Finnish

d) vahvistaa toimintasäännöt ja keskuksen talousarvion hyväksymismenettelyt."

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Estonian

Selle komitee tegevuseeskirjad on kinnitatud liikmesriikide ja komisjoni poolt, sest direktiivi kohaselt koostab komitee oma tûûkorra ise.

Finnish

Direktiivin 98/34/EY 8, 9 ja 10 artiklan lukemisen perusteella voi pêêtellê, ettê teknisiin mêêrêyksiin sovellettava ilmoitusmenet-

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

2. Komisjon võtab kokkuleppel asjaomaste organisatsioonide või asutustega vastu tegevuseeskirjad käesoleva artikli lõike 1 kohaselt moodustatud institutsioonidele.

Finnish

2. Komissio hyväksyy yhteistyössä asianomaisten järjestöjen tai järjestelyiden kanssa tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti käyttöön otettuja institutionaalisia järjestelyitä koskevat toimintasäännöt.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Raamkokkuleppes on kindlaks määratud partnerluse eesmärgid, organisatsiooniline struktuur ja tegevuseeskirjad, selle kestvus on vähemalt 3 aastat ning seda võib muuta ja uuendada.

Finnish

Rajat ylittävään yhteistyökumppanuuteen kuuluvat kaikkien mukana olevien alueiden julkiset työnvälityspalvelut sekä Euresverkoston jäsenten nimeämät ammattijärjestöt ja työnantajajärjestöt asianomaisten kansallisten sääntöjen ja käytäntöjen puitteissa.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Oma esimesel koosolekul pärast käesoleva lepingu allkirjastamist kehtestab komitee üksikasjalikud tegevuseeskirjad, millega püütakse tagada meetmete ühine laad, ja kinnitab igal aastal töökava.

Finnish

Komitea vahvistaa ensimmäisessä kokouksessaan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen toimintaa koskevat yksityiskohtaiset säännöt, joilla pyritään varmistamaan toimien toteuttaminen yhteisesti, ja se hyväksyy vuosittain työohjelman.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Nimetatud uus määrus ei saa siiski jõustuda enne, kui sellega koos on vastu võetud rakendusmäärus, milles on esitatud mitmed üksikasjalikumad tegevuseeskirjad, ning praegu on töö keskendunud just sellele.

Finnish

Uusi asetus ei kuitenkaan voi tulla voimaan, ennen kuin on annettu rinnakkainen täytäntöönpanoasetus, joka sisältää monia yksityiskohtaisia toimintasääntöjä ja jonka käsittely on meneillään.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Komisjon ja liikmesriigid võivad anda suuniseid kohalikele tegevusrühmadele ning peavadtagama,et õigusaktid,tegevuseeskirjad jahaldussüsteemidannavad minimaalsenõutavastandardi; samutiloovad nad kohalikele haldusrühmadele õige stiimuli, et andalisaväärtustja saavutada usaldusväärne finantsjuhtimine, ning väldivadtakistavaidtegureid.

Finnish

Komissio jajäsenvaltiot voivat antaa paikallisille toimintaryhmille ohjei-taja niiden olisi varmistettava, että lainsäädännöllä, toimintasäännöillä ja hallintojärjestelmillävahvistetaantarvittavat vähimmäisvaatimukset. Lisäksi on varmistettava, että niilläluo-daan paikallisille toimintaryhmille sopivat kannustimet,joiden avullasaavutetaanlisäarvoajavarmistetaanasianmukainen varainhoito,sekä pystytäänvälttämääntoimintaaestävätja lannistavattekijät.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

-Paindlikud tegevuseeskirjad, mille eesmärgiks on keskkonnasõbralikumad standardiseerimisprotsessid, et eelkõige VKEsid paremini tehnilistesse protsessidesse kaasata ja seejuures arvestada uute toodete, meetodite ja teenuste arendamise faasis ka majanduslikkusega;

Finnish

5.4 ETSK katsoo, että päämääränä on sitovan ympäristösääntelyn sekä ympäristö-ja laatukysymysten lisääntyvän tiedostamisen ansiosta laadittavien vapaaehtoisten teknisten standardien mahdollisimman hyvä keskinäinen täydentävyys.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

On oluline, et krediidireitinguasutused lisaks IOSCO juhendi oma tegevuseeskirjadesse inkorporeerimisele ka täidaksid seda juhendit täiel määral ja võtaksid tegevuseeskirjad igapäevasesse kasutusse. Krediidireitinguasutused peavad järgnevatel aastatel teavitama kõiki huvitatud isikuid tegevuseeskirjade täitmisest. Selleks soovitab komisjon analüüsida IOSCO juhendi mõju korrapäraselt.

Finnish

On erittäin tärkeää, että luottoluokituslaitokset eivät vain sisällytä IOSCO:n sääntöjä omiin käytännesääntöihinsä vaan noudattavat IOSCO:n sääntöjä kokonaisvaltaisesti soveltamalla käytännesääntöjään jokapäiväisessä toiminnassaan. Luottoluokituslaitosten on annettava tulevina vuosina kaikille sidosryhmille säännöllisesti tietoa käytännesääntöjensä noudattamisesta. Komissio suosittaakin, että IOSCO:n sääntöjen vaikutuksista laadittaisiin vuosittain arviointi.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ennetamiseks ja ohjamiseks (edaspidi operatsioon „Atalanta”) operatsiooni plaan ja tegevuseeskirjad on heaks kiidetud.

Finnish

Hyväksytään Euroopan unionin sotilasoperaation, jolla osallistutaan Somalian rannikkovesillä tapahtuneiden merirosvousten ja aseellisten ryöstöjen estämiseen, ehkäisyyn ja torjuntaan, jäljempänä ’Atalanta -operaatio’, operaatiosuunnitelma ja voimankäyttövaltuudet.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Iga liikmesriik määrab kooskõlas otsuse 2008/615/JSK 5. peatükiga ja eelkõige nimetatud otsuse artikli 17 lõike 4, artikli 19 lõike 2 ja artikli 19 lõike 4 kohaselt esitatud deklaratsioonidega ühe või mitu kontaktpunkti, et võimaldada teistel liikmesriikidel võtta ühendust pädevate asutustega, ning iga liikmesriik võib täpsustada, millist menetlust ta kasutab ühispatrullide ja muude ühisoperatsioonide loomiseks, millist menetlust ta kasutab seoses nende operatsioonidega teistelt liikmesriikidelt lähtuvate algatuste menetlemiseks ning samuti muud praktilised aspektid ja nende operatsioonidega seotud üksikasjalikud tegevuseeskirjad.

Finnish

Kunkin jäsenvaltion on päätöksen 2008/615/YOS 5 luvun mukaisesti ja erityisesti mainitun päätöksen 17 artiklan 4 kohdan sekä 19 artiklan 2 ja 4 kohdan nojalla toimitettavien ilmoitusten yhteydessä nimettävä yksi tai useampi yhteyspiste, jotta muut jäsenvaltiot voivat ottaa yhteyttä toimivaltaisiin viranomaisiin, ja jotta kukin jäsenvaltio voi määrittää yhteisten partioiden ja muiden yhteisten operaatioiden perustamista koskevat menettelynsä ja näihin operaatioihin liittyviä muiden jäsenvaltioiden aloitteita koskevat menettelynsä, kyseisiä operaatioita koskevat muut käytännön seikat ja operatiiviset menettelyt.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Kontrollikoda hindas komisjoni ja liikmesriikide tegevust Leaderi haldamisel,järelevalves, hindamiselja kontrollimisel,vaadatesläbiriiklikudja piirkondlikud prog-rammidja tegevuseeskirjad, nagu ka nendega seotud kontrol-litulemused,rakendusaruandedjahinnangud.

Finnish

Tilintarkastustuomioistuinarvioi komission ja jäsenvaltioiden toimintaa Leaderohjelman hallinnoinnissa, seurannassa, arvioinnissa ja valvonnassa siten, ettäsekäytti perustanakansallisiajaalueellisiaohjelmiaja toimintasääntöjä, paikalla toimitettujen tarkastusten tuloksia, täytäntöönpanokertomuksiaja arviointeja.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

ÕIgusaktides ei esitud Leader+ programmile kuigi palju nõudmisi ELi tasandil, nõutivaid üldiseidabikõlblikkustingimusi, aruandlus-jakontrollisüsteeme, midakohaldadakõikidele struktuurifondidekulutustele.Liikmesriigid(või piirkonnad) töötasid välja oma meetmedja tegevuseeskirjad, mille komisjon Leader+ perioodi alguses heaks kiitis.

Finnish

EU:ntasollalainsäädännössä vahvistettiin varsin vähän muita Leader+ -ohjelmaan sovellettavia kaikille rakennerahastomenoille yhteisiä vaatimuksia kuin yleisiä tukikelpoisuusehtoja, raportointiaja valvontajärjestelmiä koskevat vaatimukset.Jä-senvaltiot(tai alueet) vahvistivat omatjärjestelynsäja toimin-tasääntönsä,jotka komissio hyväksyi Leader+-kauden alussa.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

1.2. Komisjon esitas märtsis 2000 nõukogule ettepaneku muuta kõnealust määrust, et lisada sellesse tegevuseeskirjad, mille eesmärk on tagada õhusõiduki lennutegevus piisavates ohutustingimustes.[1] Kõnealused lennuettevõtjate suhtes kohaldatavad eeskirjad põhinesid Ühinenud Lennuametite juba koostatud eeskirjadel.[2]

Finnish

1.2. Komissio antoi maaliskuussa 2000 neuvostolle asetuksen muuttamista koskevan ehdotuksen, jonka tavoitteena oli sisällyttää mainittuun asetukseen toimintasäännöt, joilla varmistettaisiin, että ilma-alukset toimivat riittävän turvallisissa olosuhteissa[1]. Nämä lentoyhtiöitä koskevat säännöt perustuivat Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen (JAA:n)[2] jo laatimiin sääntöihin.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Arvestades krediidireitinguasutuste turu ülemaailmsust, tuleks IOSCO juhendit kohaldada kõikide krediidireitinguasutuste suhtes, sõltumata suurusest, äritegevuse mudelitest ja jurisdiktsioonist. Komisjon märgib, et IOSCO juhendit ei ole liikmesriikide õigusesse üle võetud. Krediidireitinguasutustelt aga oodatakse IOSCO juhendi täielikku rakendamist ELi direktiivide kohaldamisalaga kattuvuse ulatuses. Seega peaksid krediidireitinguasutused inkorporeerima IOSCO standardid oma tegevusse. Hiljutised turumuutused näitavad, et mitmed krediidireitinguasutused on loonud oma tegevuseeskirjad kooskõlas IOSCO juhendiga, mis osutab sellele, et juhend on oluline standardite kogum krediidireitinguasutuste turu isereguleerimisel.

Finnish

Luottoluokituslaitosten markkinoiden maailmanlaajuisen luonteen vuoksi IOSCO:n säännöt on tarkoitettu sovellettaviksi kaikenkokoisissa, kaikenlaisia liiketoimintamalleja noudattavissa ja millä tahansa lainkäyttöalueella sijaitsevissa luottoluokituslaitoksissa. Komissio muistuttaa, että IOSCO:n sääntöjä ei ole sisällytetty jäsenvaltioiden kansalliseen lainsäädäntöön. Luottoluokituslaitosten odotetaan kuitenkin soveltavan IOSCO:n sääntöjä, kunhan ne ovat EU:n direktiivien mukaisia. Tämä edellyttää luottoluokituslaitosten sisällyttävän IOSCO:n normit menettelyihinsä. Markkinoiden viimeaikainen kehitys osoittaa, että monet luottoluokituslaitokset ovat laatineet IOSCO:n sääntöjen puitteissa omat käytännesääntönsä, mikä viittaa siihen, että IOSCO:n säännöt tarjoavat käyttökelpoisen normiston luottoluokitusalan itsesääntelylle.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

Austria, Soome ja Rootsi ühinemise tõttu on vaja kehtetuks tunnistada komisjoni 22. veebruari 1988. aasta määrus (EMÜ) nr 479/88, millega sätestatakse tegevuseeskirjad CN-koodi 11071099 alla kuuluva ning Soomest pärit ja Soomest toodud heledate linnaste ühenduse 2500 tonnise mahuga aastase tariifikvoodi puhul, [2] ning muuta järgmisi määrusi:

Finnish

Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittyminen edellyttää CN-koodiin 1107 10 99 kuuluville, Suomesta peräisin oleville ja sieltä tuleville paahtamattomille maltaille määrätyn 2 500 tonnin yhteisön vuosittaisen tariffikiintiön yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 22 päivänä helmikuuta 1988 annetun asetuksen (ETY) N:o 479/88(2) kumoamista ja seuraavien asetusten mukauttamista:

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK