Ask Google

Results for papildnodevas translation from Latvian to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Latvian

Danish

Info

Latvian

F602B: apmaksājamās papildnodevas pārrēķins

Danish

F602B: revideret beregning af skyldig tillægsafgift

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Vispiemērotākais objektīvais drošības naudas apmērs ir 5 % no vidējās papildnodevas, kas piemērojama to ķiploku ievešanai, kuru KN kods ir 07032000.

Danish

Den mest passende objektive sikkerhedsstillelse er 5 % af den gennemsnitlige tillægstold for hvidløg henhørende under KN-kode 07032000.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Ja pieteikumā ir lūgums par reģistrācijas publicēšanas atlikšanu, publicēšanas nodevu un visas publicēšanas papildnodevas par katru kombinētajā pieteikumā iekļauto dizainparaugu maksā 15. panta 4. punktā noteiktajā termiņā.

Danish

Omfatter ansøgningen en anmodning om udsættelse af bekendtgørelsen af registreringen, betales bekendtgørelsesgebyret og et eventuelt supplerende bekendtgørelsesgebyr for hvert ekstra design, der er omfattet af en samlet ansøgning, inden for den frist, der er fastsat i artikel 15, stk. 4.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

F522: apmaksājamā papildnodeva

Danish

F522: Udestående tillægsafgift

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

2004./2005. tirdzniecības gadam jānosaka īpašais lauksaimniecības konversijas kurss cukurbiešu minimālajām cenām, ražošanas nodevām un papildnodevai dažādās valsts valūtās,

Danish

For produktionsåret 2004/05 bør den specifikke landbrugsomregningskurs, der anvendes til at omregne minimumspriserne for sukkerroer og produktionsafgifterne og tillægsafgiften til nationale valuater, derfor fastsættes —

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Regulas (EEK) Nr. 1713/93 1. panta 1. punkts nosaka, ka Regulas (EK) Nr. 1260/2001 4. pantā minētās cukurbiešu minimālās cenas, šīs regulas 15. un 16. pantā attiecīgi minētās ražošanas nodevas un papildnodevu konvertē valsts valūtās, izmantojot īpašo lauksaimniecības konversijas kursu, kas ir vienāds ar attiecīgajā tirdzniecības gadā piemērojamo vidējo lauksaimniecības konversijas kursu, kuru aprēķina pro rata temporis.

Danish

I artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1713/93 er det fastsat, at minimumspriserne for sukkerroer, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1260/2001, produktionsafgifterne og tillægsafgiften, jf. henholdsvis artikel 15 og 16 i nævnte forordning, omregnes til national valuta ved hjælp af en specifik landbrugsomregningskurs, der er lig med det pro rata-beregnede gennemsnit af de landbrugsomregningskurser, som gælder i det pågældende produktionsår.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Īpašais lauksaimniecības konversijas kurss 2004./2005. tirdzniecības gadam, kas piemērojams Regulas (EK) Nr. 1260/2001 4. pantā minēto cukurbiešu minimālo cenu un šīs regulas 15. un 16. pantā minēto ražošanas nodevu un, ja vajadzīgs, papildnodevas konversijai katras vienoto valūtu nepieņēmušās dalībvalsts valūtā, ir noteikts šīs regulas pielikumā.

Danish

Den specifikke landbrugsomregningskurs, der anvendes til omregning af minimumspriserne for sukkerroer, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1260/2001, produktionsafgifterne, i givet fald tillægsafgiften, jf. henholdsvis artikel 15 og 16 i nævnte forordning, til de enkelte nationale valutaer, i de medlemsstater, der ikke har vedtaget den fælles valuta, fastsættes for produktionsåret 2004/05, som anført i bilaget til denne forordning.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Regulas (EEK) Nr. 1713/93 1. panta 1. punkts nosaka, ka Regulas (EK) Nr. 1260/2001 4. pantā minētās cukurbiešu minimālās cenas, šīs regulas 15. un 16. pantā attiecīgi minētās ražošanas nodevas un papildnodevu konvertē valsts valūtās, izmantojot īpašo lauksaimniecības konversijas kursu, kas ir vienāds ar attiecīgajā tirdzniecības gadā piemērojamo vidējo lauksaimniecības konversijas kursu, kuru aprēķina pro rata temporis.

Danish

I artikel 1 i forordning (EØF) nr. 1713/93 er det fastsat, at minimumspriserne for sukkerroer, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1260/2001, produktionsafgifterne og tillægsafgiften, jf. henholdsvis artikel 15 og 16 i nævnte forordning, omregnes til national valuta ved hjælp af en specifik landbrugsomregningskurs, der er lig med det pro rata-beregnede gennemsnit af de landbrugsomregningskurser, som gælder i det pågældende produktionsår.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

F522: apmaksājamā papildnodeva

Danish

F522: skyldig tillægsafgift

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

“Atbalsts, ko Itālijas Republika paredz piešķirt piena ražotājiem, pati samaksājot Kopienai summu, kas minētajiem ražotājiem jāmaksā Kopienai kā papildnodeva par pienu un piena produktiem laikposmā no 1995./1996. līdz 2001./2002. gadam, un atļaujot šiem ražotājiem vairāku gadu gaitā nomaksāt parādu atlikta maksājuma veidā, nepiemērojot procentu likmi, izņēmuma kārtā ir uzskatāms par saderīgu ar kopējo tirgu, ja

Danish

»Den støtte, som Den Italienske Republik agter at yde mælkeproducenterne ved at træde ind og betale Fællesskabet det beløb, som disse skylder Fællesskabet i henhold til tillægsafgiften på mælk og mejeriprodukter for perioden 1995/96 til 2001/02, og ved at tillade disse producenter at tilbagebetale deres gæld ved hjælp af betalingshenstand uden renter over et antal år, betragtes undtagelsesvis som forenelig med fællesmarkedet på betingelse af,

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Ja papildnodevas, kas maksājamas atbilstīgi 6. panta 1. punkta c) vai d) apakšpunktam attiecībā uz kombinētajiem pieteikumiem, noteiktajā termiņā nav samaksātas vai nav samaksātas pilnā apmērā, Birojs noraida pieteikumu attiecībā uz visiem papildu dizainparaugiem, kuri neietilpst samaksātajā summā.

Danish

Betales de supplerende gebyrer, der i forbindelse med samlede ansøgninger skal betales i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c) eller d), ikke eller ikke fuldt ud inden den fastsatte frist, afviser Harmoniseringskontoret ansøgningen for så vidt angår alle yderligere design, som ikke er dækket af det betalte beløb.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

b) attiecīgā gadījumā papildnodeva par atjaunošanas nodevas novēlotu maksājumu vai atjaunošanas pieprasījuma novēlotu iesniegšanu, ievērojot Regulas (EK) Nr. 6/2002 13. pantu, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 2246/2002.

Danish

b) i givet fald et tillægsgebyr for for sen betaling af fornyelsesgebyret eller for sen indgivelse af anmodningen om fornyelse, jf. artikel 13 i forordning (EF) nr. 6/2002 som omhandlet i forordning (EF) nr. 2246/2002.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

a) jāņem vērā individuālās piena uzskaites, kuras pieejamas zemniekiem 31. martā pēc 12 mēnešu perioda sākuma, piemērojot papildnodevu shēmu, sākot no attiecīgajā kalendārā gada;

Danish

a) tages der hensyn til den individuelle referencemælkemængde, der er til rådighed for landbrugeren pr. 31. marts før begyndelsen af den tolvmånedersperiode for anvendelse af tillægsafgiftsordningen, der begynder i det pågældende kalenderår

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Birojs noraida pieteikumu, ja tas attiecas uz dizainparaugiem, par kuriem nav samaksāta papildnodeva vai papildnodeva nav samaksāta pilnā apmērā.

Danish

Harmoniseringskontoret afviser ansøgningen for så vidt angår de design, for hvilke de supplerende gebyrer ikke er blevet betalt eller ikke er blevet betalt fuldt ud.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Attiecībā uz visiem dizainparaugiem, par kuriem nav samaksāta publicēšanas papildnodeva vai tā nav samaksāta pilnā apmērā kopā ar piemērojamo nodevu par novēlotu maksājumu, uzskata, ka šie dizainparaugi jau no paša sākuma nav radījuši Regulā (EK) Nr. 6/2002 noteiktās sekas.

Danish

Samtlige design, for hvilke det supplerende bekendtgørelsesgebyr ikke er blevet betalt eller ikke er blevet betalt fuldt ud, og for hvilke gebyret for for sen betaling ikke er blevet betalt, anses for ikke at have haft de i forordning (EF) nr. 6/2002 angivne retsvirkninger.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

a) piena govju skaitu, kas nepieciešams, lai saražotu individuālos norādošos daudzumus pienam, kas pieejams no 31. marta pēc 12 mēnešu perioda sākuma papildnodevu pieteikumu shēmām attiecīgā kalendārā gada sākumā; govju skaitu, kas tiks aprēķināts, izmantojot definēto vidējo piena kvotu XVI pielikumā;

Danish

a) det antal malkekøer, der kræves for at producere den individuelle referencemælkemængde, der er til rådighed for landbrugeren pr. 31. marts før begyndelsen af den tolvmånedersperiode for anvendelse af tillægsafgiftsordningen, der begynder i det pågældende kalenderår, idet dette antal køer beregnes ved hjælp af den gennemsnitlige mælkeydelse, der er fastlagt i bilag XVI

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Šie negatīvie izdevumi ietver summas, kas atgūtas saistībā ar krāpšanas gadījumiem un pārkāpumiem, avansa maksājumu korekcijas, kas veiktas, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 1258/1999 7. panta 4. punktu, visu peļņu no valsts rezervju pārdošanas, papildnodevu par piena produkciju virs normas un grāmatojumu noskaidrošanas lēmumu finansiālās sekas.

Danish

Disse negative udgifter omfatter: beløb, der er inddrevet som følge af svig eller uregelmæssigheder, korrektioner af forskud, der er udbetalt på grundlag af artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1258/1999, ethvert overskud, der fremkommer ved salg af offentlige lagre, tillægsafgiften på produktionen af overskudsmælk samt de finansielle konsekvenser af afgørelserne om regnskabsafslutning.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

(2) Attiecībā uz individuālo salīdzināmo piena daudzumu 4. pantā Padomes 1992. gada 28. decembra Regulā (EEK) Nr. 3950/92, kas nosaka papildnodevas piena un piena produktu nozarē [4], kura grozīta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 749/2000 [5], un 16. panta 3. punktā Padomes 1999. gada 17. maija Regulā (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju [6], kura grozīta ar Regulu (EEK) Nr. 1670/2000 [7], ir minēts vārds "pieejams".

Danish

(2) I artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 3950/92 af 28. december 1992 om en tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter(4), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 749/2000(5), og artikel 16, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter(6), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1670/2000(7), nævnes udtrykket "til rådighed" om den individuelle referencemængde for mælk.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Latvian

Saskaņā ar šo pantu, šis skaits ir vienāds ar piena govju skaitu, kas nepieciešams, lai saražotu individuālo salīdzināmo piena daudzumu, kas ražotājam piešķirts 31. martā pirms papildnodevu shēmas piemērošanas 12 mēnešu laikposma sākuma attiecīgajā kalendārajā gadā.

Danish

I henhold til artiklen svarer antallet til det antal malkekøer, der er påkrævet for at producere den individuelle referencemængde, der er tildelt producenten pr. 31. marts før begyndelsen af den periode på 12 måneder for anvendelse af tillægsafgiftsordningen, der begynder i det pågældende kalenderår.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

d) publicēšanas papildnodeva par katru kombinētajā pieteikumā iekļauto dizainparaugu vai papildnodeva par atlikšanu par katru kombinētajā pieteikumā iekļauto dizainparaugu, ja lūdz publicēšanas atlikšanu.

Danish

d) et supplerende bekendtgørelsesgebyr for hvert ekstra design, som er omfattet af en samlet ansøgning, eller et supplerende gebyr for udsættelse af bekendtgørelsen for hvert ekstra design, som er omfattet af en samlet ansøgning, hvis der er anmodet om udsættelse af bekendtgørelsen.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK