Ask Google

Results for energoinfrastruktūra translation from Latvian to Italian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Latvian

Italian

Info

Latvian

"energoinfrastruktūra" ir infrastruktūra, kas definēta Regulā (ES) Nr. 347/2013;

Italian

"infrastruttura energetica" l'infrastruttura di cui al regolamento (UE) n. 347/2013;

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Latvian

Nākotnes energoinfrastruktūra ir jāizbūvē nekavējoties, turklāt ieguldījumu apjomi ir ievērojami palielinājušies, salīdzinot ar pagātnes tendencēm, tāpēc ir krasi jāmaina energoinfrastruktūras atbalsta modelis Savienības līmenī.

Italian

La necessità urgente di realizzare le infrastrutture energetiche del futuro e il considerevole aumento dei volumi di investimento rispetto alle tendenze del passato impongono una svolta nelle modalità con cui si realizza il sostegno alle infrastrutture a livello dell'Unione.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 347/2013 (2013. gada 17. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr. 713/2009, Regulu (EK) Nr. 714/2009 un Regulu (EK) Nr. 715/2009 (OV L 115, 25.4.2013., 39. lpp.).

Italian

Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 347/2013 (2013. gada 17. aprīlis), ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr. 713/2009, Regulu (EK) Nr. 714/2009 un Regulu (EK) Nr. 715/2009 (OV L 115, 25.4.2013., 39. lpp.).

Italian

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Kā liecina analīze, kas veikta ietekmes izvērtējumā saistībā ar Regulu (ES) Nr. 347/2013, tiek lēsts, ka tādu kopīgu interešu projektu skaits, kuri visvairāk sekmē stratēģisko energoinfrastruktūras prioritāro koridoru un jomu īstenošanu, ir apmēram 100 elektroenerģijas jomā un 50 – gāzes jomā.

Italian

Secondo l'analisi condotta nella valutazione d'impatto per il regolamento (UE) n. 347/2013, il numero dei progetti di interesse comune che contribuiscono in misura maggiore all'attuazione delle aree e dei corridoi prioritari per le infrastrutture energetiche strategiche è stimato a circa 100 nel settore dell'elettricità e 50 nel settore del gas.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Turklāt Eiropas Parlaments uzsvēra nepieciešamību maksimāli palielināt Savienības finansējuma ietekmi un iespēju, ko valstu un pārrobežu mēroga, Eiropai prioritāru energoinfrastruktūras svarīgāko projektu finansēšanai dod Kohēzijas fonds, Eiropas strukturālie un investīciju fondi un finanšu instrumenti, kā arī uzsvēra, ka finanšu instrumentiem šajā jomā ir vajadzīgs būtisks piešķīrums no Savienības budžeta.

Italian

Il Parlamento europeo ha inoltre posto l'accento sulla necessità di massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione e sulle opportunità offerte dal Fondo di coesione e dai Fondi europei strutturali e di investimento e dagli strumenti finanziari per finanziare importanti progetti prioritari per l'Europa, sia nazionali che transnazionali, nel settore dell'infrastruttura energetica, sottolineando la necessità di prevedere, nel bilancio dell'Unione, stanziamenti cospicui per gli strumenti finanziari destinati a questo settore.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Lai izmaksu ziņā efektīvi modernizētu un paplašinātu Eiropas energoinfrastruktūru, savstarpēji savienotu tīklus pāri robežām un izbeigtu dalībvalstu energoizolāciju, tādējādi sasniedzot Savienības enerģētikas un klimata politikas mērķus – konkurētspēju, ilgtspēju un apgādes drošību –, ir nepieciešami lieli ieguldījumi.

Italian

Per conseguire in maniera economicamente efficiente gli obiettivi che l'Unione si è data nell'ambito della politica energetica e per il clima, ossia competitività, sostenibilità e sicurezza dell'approvvigionamento, sono necessari investimenti ingenti per ammodernare e ampliare le infrastrutture energetiche dell'Europa e per collegare tra loro le varie reti al di là delle frontiere ed eliminare l'isolamento energetico degli Stati membri.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Komisijas aplēses liecina, ka līdz 2020. gadam energoinfrastruktūrā būtu jāiegulda aptuveni EUR 1000000 miljoni, no kuriem aptuveni EUR 200000 miljoni jāiegulda elektroenerģijas un gāzes pārvades un glabāšanas infrastruktūrā, kas tiek uzskatīta par nozīmīgu Eiropas līmenī.

Italian

Secondo la Commissione il fabbisogno di investimenti per l'infrastruttura di trasporto da oggi al 2020 è stimato in 1000000 milioni di EUR, di cui circa 200000 milioni di EUR per infrastrutture considerate di rilevanza europea, destinate alla trasmissione e allo stoccaggio di elettricità e gas.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 347/2013 [11] noteiktas Eiropas energoinfrastruktūras prioritātes, kas jāīsteno līdz 2020. gadam, lai sasniegtu Savienības enerģētikas un klimata politikas mērķus, un paredzēti noteikumi, lai apzinātu kopīgu interešu projektus, kuri nepieciešami, lai īstenotu šīs prioritātes, izklāstīti pasākumi atļauju piešķiršanas, sabiedrības iesaistīšanas un regulējuma jomā, lai paātrinātu un/vai atvieglotu minēto projektu īstenošanu, tostarp noteikti kritēriji, saskaņā ar kuriem šādi projekti ir tiesīgi saņemt Savienības finansiālo palīdzību.

Italian

Il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [11] individua le priorità per l'infrastruttura energetica transeuropea che devono essere realizzate entro il 2020 per conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di energia e clima, stabilisce criteri per l'individuazione dei progetti di interesse comune necessari per la realizzazione di tali priorità e identifica misure nel campo della concessione di autorizzazioni, del coinvolgimento pubblico e della regolamentazione finalizzate ad accelerare e/o agevolare la realizzazione di tali progetti, tra cui criteri riguardanti l'ammissibilità generale dei progetti stessi all'assistenza finanziaria dell'Unione.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

ENTSO-E uzskata, ka paļaušanās uz procesu, kas izveidots ar jauno regulu par Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnēm [4] (TEN-E regulu), kura ietvaros EK var pieņemt pamatnostādnes, ja tā uzskata, ka metodoloģija, kas valsts regulatīvajām iestādēm jāpublisko līdz 2014. gada 31. martam, pamatojoties uz ACER sniegtajiem paraugprakses ieteikumiem, nav pietiekama, lai nodrošinātu kopīgu interešu projektu laicīgu īstenošanu un apdraud visas TEN-E regulas efektivitāti.

Italian

La REGST dell’elettricità ritiene che il processo avviato dal nuovo regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee [4] (di seguito «il regolamento TEN-E»), in base al quale la Commissione può formulare orientamenti, se ritiene che la metodologia da pubblicare entro il 31 marzo 2014 a cura delle autorità nazionali di regolamentazione e basata sulle raccomandazioni di buone pratiche fornite dall’ACER non sia sufficiente a garantire la tempestiva attuazione dei progetti d’interesse comune, a scapito dell’efficacia dell’intero regolamento TEN-E.

Last Update: 2014-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Īpaši svarīgs prognozējamības aspekts ir Eiropas energoinfrastruktūras fiziskā drošība pret dabas katastrofu vai terora draudiem, kā arī drošība pret politiskiem riskiem, tostarp piegāžu pārtraukumiem.

Italian

La sicurezza fisica dell’infrastruttura energetica dell’Europa contro i rischi di catastrofi naturali e attacchi terroristici, e la sicurezza contro i rischi politici, compresa l’interruzione dell’approvvigionamento, è essenziale per la prevedibilità.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Šajā kontekstā ļoti būtiskas ir mērķsadarbības programmas un aizdevumu subsīdijas ārējai stratēģiskai energoinfrastruktūrai.

Italian

In questo contesto sono essenziali programmi di gemellaggio e prestiti per le infrastrutture energetiche esterne di natura strategica.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Koordinācija, lai iegūtu labāku energoinfrastruktūru

Italian

Coordinarsi per una migliore infrastruttura energetica

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Šāda struktūra skaidrāk palīdzētu veicināt vislabāko Kopienas ilgtermiņa ieguldījumu izmantojumu Eiropas enerģētikas tīklos un to paplašinājumos, kas iekļauj trešo valstu partnerus, un palielināt to ES līdzekļu ietekmi uz energoapgādes drošību, kas veltīti enerģētikas nozarei trešās valstīs. Tas ir īpaši nozīmīgi saistībā ar jauno Kaimiņattiecību instrumentu un EIB un ERAB finansējumu. Šajā kontekstā ļoti būtiskas ir mērķsadarbības programmas un aizdevumu subsīdijas ārējai stratēģiskai energoinfrastruktūrai.

Italian

Questo quadro offrirebbe inoltre condizioni più chiare per promuovere il miglior uso a lungo termine degli investimenti della Comunità attraverso le reti transeuropee dell’energia e la loro estensione a paesi terzi nonché massimizzare l’impatto sulla sicurezza energetica delle risorse comunitarie dedicate al settore energetico nei paesi terzi. Questa dimensione è particolarmente importante per il nuovo strumento di prossimità e per il finanziamento della BEI e della BERS. In questo contesto sono essenziali programmi di gemellaggio e prestiti per le infrastrutture energetiche esterne di natura strategica.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Latvian

Īpaši svarīgs prognozējamības aspekts ir Eiropas energoinfrastruktūras fiziskā drošība pret dabas katastrofu vai terora draudiem, kā arī drošība pret politiskiem riskiem, tostarp piegāžu pārtraukumiem. „Viedo” elektrotīklu izstrāde, pieprasījuma pārvaldība un decentralizēta elektroenerģijas ražošana varētu palīdzēt pēkšņa deficīta gadījumos.

Italian

La sicurezza fisica dell’infrastruttura energetica dell’Europa contro i rischi di catastrofi naturali e attacchi terroristici, e la sicurezza contro i rischi politici, compresa l’interruzione dell’approvvigionamento, è essenziale per la prevedibilità. Lo sviluppo di reti elettriche intelligenti, la gestione della domanda e la generazione distribuita di energia potrebbero essere utili nei momenti di carenza improvvisa.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK