Ask Google

Results for konkludentne translation from Slovak to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Slovak

English

Info

Slovak

Takéto konštatovanie, z ktorého konkludentne, no

English

Such a finding, from which it follows implicitly

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

sťažnosť bola zamietnutá výslovnými rozhodnutiami alebo konkludentne prijatým rozhodnutím.

English

the complaint has been rejected by express decisions or by implied decision.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Slovak

Pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie do šiestich mesiacov pred dňom vypršania jej platnosti, platnosť dohody sa zakaždým konkludentne predĺži o jeden rok.

English

It shall be tacitly renewed on a yearly basis unless one of the Contracting Parties denounces it in writing six months before the date of expiry.

Last Update: 2016-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Členský štát môže predpokladať, že žiadateľ konkludentne vzal späť alebo odstúpil od svojej žiadosti o azyl, najmä, ak sa preukázalo, že:

English

Member States may assume that the applicant has implicitly withdrawn or abandoned his/her application for asylum in particular when it is ascertained that:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

11Navyše Súd prvého stupňa konkludentne zamietol tvrdenie žalobcov, keďže možný vplyv rozhodnutia OUS posúdil len z hľadiska uplatniteľnosti tradičných výnimiek z pravidla neexistencie priameho účinku pravidiel WTO. 12

English

11 Moreover, the Court of First Instance implicitly rejected the applicants’ proposition, because it assessed any effect of a DSB decision only from the point of view of the applicability of the two traditional exceptions to the absence of direct effect of the WTO rules. 12

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

V tomto článku sa stanovuje možnosť zamietnuť žiadosť ako neopodstatnenú, ak sa považuje za konkludentne vzatú späť, pod podmienkou, že žiadosť bola primerane posúdená po osobnom pohovore.

English

This Article provides for the possibility to reject an application as unfounded if it is considered implicitly withdrawn on the condition that the application was adequately examined after a personal interview.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Členské štáty môžu predpokladať, že žiadateľ konkludentne vzal späť svoju žiadosť o medzinárodnú ochranu alebo od nej odstúpil, najmä, ak sa preukázalo, že:

English

Member States may assume that the applicant has implicitly withdrawn or abandoned his or her application for international protection in particular when it is ascertained that:

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Pre účely prvého pododseku písmena a), záväzok nekonkurovania, ktorý je konkludentne obnoviteľný po období piatich rokov, sa považuje za uzavretý na dobu neurčitú.

English

For the purposes of point (a) of the first subparagraph, a non-compete obligation which is tacitly renewable beyond a period of five years shall be deemed to have been concluded for an indefinite duration.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Ak sa žiadateľ nenahlási rozhodujúcemu orgánu v rámci daného jednomesačného obdobia ani nepreukáže, že jeho zlyhanie bolo zapríčinené okolnosťami mimo jeho kontroly, rozhodujúci orgán bude považovať danú žiadosť za konkludentne späťvzatú.

English

Where the applicant does not report to the determining authority within this one-month period and does not demonstrate that his or her failure was due to circumstances beyond his or her control, the determining authority shall consider that the application has been implicitly withdrawn.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Tento súd tiež vyhlásil, že právo obvinenej osoby byť prítomná na konaní nie je absolútne a obvinená osoba sa môže za určitých okolností z vlastnej slobodnej vôle výslovne alebo konkludentne, avšak jednoznačne, vzdať uvedeného práva.

English

The Court has also declared that the right of the accused person to appear in person at the trial is not absolute and that under certain conditions the accused person may, of his or her own free will, expressly or tacitly but unequivocally, waive that right.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Ak je žiadosť konkludentne späťvzatá, rozhodujúci orgán príjme rozhodnutie o zamietnutí žiadosti ako žiadosti, od ktorej sa odstúpilo, alebo ako nepodloženej žiadosti, ak rozhodujúci orgán vo fáze, v ktorej je žiadosť konkludentne späťvzatá, už rozhodol, že žiadateľ nespĺňa podmienky na priznanie medzinárodnej ochrany podľa nariadenia (EÚ) č. XXX/XXX (kvalifikačné nariadenie).

English

Where an application is implicitly withdrawn, the determining authority shall take a decision to reject the application as abandoned or as unfounded where the determining authority has, at the stage that the application is implicitly withdrawn, already found that the applicant does not qualify for international protection pursuant to Regulation (EU) No XXX/XXX (Qualification Regulation).

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

V prípade, že žiadateľ buď výslovne stiahne svoju žiadosť z vlastného podnetu, alebo nedodrží povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia, nariadenia (EÚ) č. XXX/XXX (dublinské nariadenie) alebo smernice XXX/XXX/EÚ (smernica o podmienkach prijímania), čím konkludentne vezme svoju žiadosť späť, žiadosť by sa nemala ďalej posudzovať a mala by byť zamietnutá ako výslovne späťvzatá alebo ako žiadosť, od ktorej sa odstúpilo, a akákoľvek žiadosť v členských štátoch podaná tým istým žiadateľom po takomto rozhodnutí by sa mala považovať za následnú žiadosť.

English

Where an applicant either explicitly withdraws his or her application of his or her own motion, or does not comply with the obligations arising from this Regulation, Regulation (EU) No XXX/XXX (Dublin Regulation) or Directive XXX/XXX/EU (Reception Conditions Directive) thereby implicitly withdraws his or her application, the application should not be further examined and it should be rejected as explicitly withdrawn or abandoned, and any application in the Member States by the same applicant further after that decision should be considered to be a subsequent application.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

e) „späťvzatie žiadosti o medzinárodnú ochranu“ sú úkony, ktorými žiadateľ skončí v súlade so smernicou 2013/32/EÚ postupy začaté podaním jeho žiadosti o medzinárodnú ochranu, a to buď výslovne, alebo konkludentne;

English

(e)‘withdrawal of an application for international protection’ means the actions by which the applicant terminates the procedures initiated by the submission of his or her application for international protection, in accordance with Directive 2013/32/EU, either explicitly or tacitly;

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

„späťvzatie žiadosti o medzinárodnú ochranu“ sú úkony, ktorými žiadateľ skončí v súlade so smernicou 2013/32/EÚ postupy začaté podaním jeho žiadosti o medzinárodnú ochranu, a to buď výslovne, alebo konkludentne;

English

‘withdrawal of an application for international protection’ means the actions by which the applicant terminates the procedures initiated by the submission of his or her application for international protection, in accordance with Directive 2013/32/EU, either explicitly or tacitly;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

V prípade ak existuje rozumný dôvod predpokladať, že žiadateľ o azyl svoju žiadosť o azyl konkludentne vzal späť alebo od nej odstúpil, členský štát zabezpečí, aby rozhodujúci orgán prijal rozhodnutie buď o zastavení preskúmania, alebo o zamietnutí žiadosti na základe toho, že žiadateľ nepreukázal nárok na postavenie utečenca podľa smernice 2004/83/ES.

English

When there is reasonable cause to consider that an applicant for asylum has implicitly withdrawn or abandoned his/her application for asylum, Member States shall ensure that the determining authority takes a decision to either discontinue the examination or reject the application on the basis that the applicant has not established an entitlement to refugee status in accordance with Directive 2004/83/EC.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Členské štáty tiež môžu vo vnútroštátnych právnych predpisoch stanoviť podmienky, za ktorých možno predpokladať, že žiadateľ svoj opravný prostriedok podľa odseku 1 vzal konkludentne späť alebo od neho odstúpil, spolu s pravidlami konania, ktoré sa majú dodržiavať.

English

Member States may also lay down in national legislation the conditions under which it can be assumed that an applicant has implicitly withdrawn or abandoned his or her remedy pursuant to paragraph 1, together with the rules on the procedure to be followed.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Ak existuje opodstatnený dôvod domnievať sa, že žiadateľ svoju žiadosť konkludentne vzal späť alebo od nej odstúpil, členský štát zabezpečí, aby rozhodujúci orgán prijal rozhodnutie buď o zastavení posudzovania, alebo, ak rozhodujúci orgán považuje žiadosť za neopodstatnenú na základe primeraného posúdenia jej vecnej stránky v súlade s článkom 4 smernice 2011/95/EÚ, o jej zamietnutí.

English

When there is reasonable cause to consider that an applicant has implicitly withdrawn or abandoned his or her application, Member States shall ensure that the determining authority takes a decision either to discontinue the examination or, provided that the determining authority considers the application to be unfounded on the basis of an adequate examination of its substance in line with Article 4 of Directive 2011/95/EU, to reject the application.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Komisia tvrdí, že analýza Súdu prvého stupňa v bode 174 napadnutého rozsudku, podľa ktorej bolo povolenie pomoci uvedené v rozhodnutí z roku 1971 konkludentne čiastočne späťvzaté prijatím druhého kódexu, resp. prinajmenšom tretieho kódexu, je nesprávne.

English

The Commission takes the view that the analysis reached by the Court of First Instance in paragraph 174 of the judgment under appeal to the effect that the authorisation of the aid contained in the 1971 decision had been tacitly and partially withdrawn upon adoption of the Second Code, or, at the very least, the Third Code, is incorrect.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Naopak, z rozhodnutí RegTP konkludentne, no nevyhnutne vyplýva, že tarifná politika žalobkyne má protisúťažný účinok, pretože súťažitelia žalobkyne, aby mohli na trhu prístupových služieb zostať konkurencieschopní, musia využívať krížové dotovanie (pozri body 119 a 238 vyššie).

English

On the contrary, it follows implicitly but necessarily from RegTP’s decisions that the applicant’s pricing practices have an anticompetitive effect, since the applicant’s competitors have to resort to cross-subsidisation in order to be able to remain competitive on the market in access services (see paragraphs 119 and 238 above).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Slovak

Podľa Súdneho dvora takáto vôľa účastníkov môže vyplývať tak z ustanovení spornej koncesionárskej zmluvy, ako aj zo správania účastníkov a najmä z konkludentne udeleného súhlasu predajcov s opatrením, ktoré prijal výrobca motorových vozidiel. Pokiaľ ide o inú oblasť, vo veci Meca-Medina a Majcen/Komisia (rozsudok z 18. júla 2006, C-519/04 P, zatiaľ neuverejnený v Zbierke), v ktorej Komisia podala odvolanie proti rozsudku Súdu prvého stupňa z 30. septembra 2004, Meca-Medina a Majcen/Komisia (T-313/02, Zb. s.

English

In Case C-74/04 P Commission v Volkswagen (judgment of 13 July 2006, not yet published in the ECR), an appeal by the Commission against the judgment of the Court of First Instance in Case T-208/01 Volkswagen v Commission [2003] ECR II-5141, the Court held, moreover, that in order to constitute an agreement within the meaning of Article 81(1) EC, it is sucient that an act or conduct which is apparently unilateral be the expression of the concurrence of wills of at least two

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK