Preguntar a Google

Usted buscó: навигационно (Búlgaro - Español)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Búlgaro

Español

Información

Búlgaro

НАВИГАЦИОННО И АВИАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ

Español

NAVEGACIÓN Y AVIÓNICA

Última actualización: 2014-11-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

навигационно време и прекъсвания; д)

Español

tiempo de pilotaje y de reposo;

Última actualización: 2014-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Búlgaro

Европейска геостационарна служба за навигационно покритие

Español

sistema europeo de navegación por complemento geoestacionario

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Búlgaro

Тези съгласувани усилия са насочени към поставянето на Европа в позиция да разрешава предоставянето на спътниково навигационно обслужване, което, доколкото това е осъществимо, да отговаря на изискванията на гражданските потребители за оперативно използване, независимо от другите средства за радионавигация и позициониране.

Español

Este esfuerzo concertado persigue el objetivo de situar a Europa en condiciones de prestar un servicio de navegación por satélite que, en la medida de lo posible, responda a las necesidades operativas de los usuarios civiles, y ello independientemente de los demás medios de radionavegación y de localización.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Búlgaro

Освен това полетите на Aero Benin, Benin Golf Air, Benin Littoral Airways, Cotair и Trans Air Benin изглежда са ограничени до правилата за визуални полети (ПВП), което би било недостатъчно за безопасни операции в Европа, и не включват конкретните разрешителни за намалени минимуми за вертикална сепарация (RVSM), зоналната навигация (RNAV) и изискуеми навигационни характеристики (RNP), необходими за навигацията в европейското въздушно пространство.

Español

Además, las operaciones de Aero Benin, Benin Golf Air, Benin Littoral Airways, Cotair y Trans Air Benin parecen regirse únicamente por reglas de vuelo visual (VFR), lo cual no resulta apropiado para operar con la debida seguridad en Europa, y no incluyen las autorizaciones específicas necesarias RVSM, RNAV y RNP, necesarias para navegar en el espacio aéreo europeo.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Búlgaro

навигационните съоръжения;

Español

ayudas a la navegación;

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Búlgaro

Наред с това се отчита фактът, че корабите продължават да бъдат в обхвата на други международни конвенции, за да се гарантира безопасното им функциониране в морето по време на периода на експлоатация от жизнения им цикъл и въпреки че могат да упражняват определени навигационни права и свободи, корабите са длъжни да отправят предварително уведомление, преди да влязат в пристанище.

Español

Por otra parte, es sabido que los buques siguen estando sujetos a otros convenios internacionales para garantizar su explotación segura en alta mar durante la parte operativa de su ciclo de vida y, aunque pueden ejercer determinados derechos y libertades de navegación, tienen la obligación de notificar previamente la entrada en puerto.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Búlgaro

подготовката на пазара на навигационни спътникови услуги;

Español

la preparación de los mercados de navegación por satélite;

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Búlgaro

Решение № 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правилата за достъп до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програмата „Галилео“ ( ОВ L 287, 4.11.2011 г., стр. 1).

Español

Decisión no 1104/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, relativa a las modalidades de acceso al servicio público regulado ofrecido por el sistema mundial de radionavegación por satélite resultante del programa Galileo (DO L 287 de 4.11.2011, p. 1).

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Búlgaro

Системите, мрежите и услугите, получени по програмите „Галилео“ и EGNOS, трябва да са съгласувани и оперативно съвместими с други навигационни спътникови системи и с конвенционални средства за радио навигация, когато изискванията за съгласуваност и оперативна съвместимост са предвидени в международно споразумение, сключено съгласно член 29.

Español

Los sistemas, redes y servicios resultantes de los programas Galileo y EGNOS serán compatibles e interoperables con otros sistemas de radionavegación por satélite y con medios de radionavegación convencionales cuando dicha compatibilidad e interoperabilidad se establezca en un acuerdo internacional celebrado de conformidad con el artículo 29.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Búlgaro

оценява възможностите да се насърчава и гарантира използването на европейските навигационни спътникови системи в различните стопански сектори, включително чрез анализ на начините за използване на ползите, получени от системите.

Español

valorará las posibilidades de promover y garantizar el uso de los sistemas europeos de radionavegación por satélite en los diferentes sectores de la economía, también analizando la manera de aprovechar los beneficios generados por los sistemas.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Búlgaro

Европейските програми за спътникова навигация „Галилео“ и EGNOS обхващат всички дейности, необходими за дефиниране, развитие, валидиране, изграждане, експлоатация, обновяване и усъвършенстване на европейските навигационни спътникови системи, а именно системата, установена по програмата „Галилео“, и системата EGNOS, и всички дейности за обезпечаване на сигурността им и оперативната съвместимост.

Español

Los programas europeos de radionavegación por satélite Galileo y EGNOS comprenderán todas las actividades necesarias para definir, desarrollar, validar, construir, explotar, renovar y mejorar los sistemas europeos de radionavegación por satélite, a saber, el sistema resultante del programa Galileo y el sistema EGNOS, así como para garantizar su seguridad y su interoperabilidad.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Búlgaro

За да се оптимизира използването на предоставяните услуги, системите, мрежите и услугите, получени по програмите „Галилео“ и EGNOS, следва да са съгласувани и оперативно съвместими помежду си и, доколкото е възможно —с други навигационни спътникови системи и с конвенционалните средства за навигация, когато тази съгласуваност и оперативна съвместимост са предвидени в международно споразумение, без при това да се засяга целта за стратегическа самостоятелност.

Español

A fin de optimizar la utilización de los servicios prestados, los sistemas, redes y servicios que resultan de los programas Galileo y EGNOS deben ser compatibles e interoperables entre sí y, en la medida de lo posible, también con otros sistemas de radionavegación por satélite y con medios de radionavegación convencionales cuando dicha compatibilidad e interoperabilidad se disponga en un acuerdo internacional, sin perjuicio del objetivo de la autonomía estratégica.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Búlgaro

Система EGNOS представлява инфраструктура на регионална навигационна спътникова система, която наблюдава и коригира отворените сигнали, излъчвани от съществуващите глобални навигационни спътникови системи, както и сигналите от отворената услуга, предлагана от системата, създадена по програма „Галилео“, когато има такива.

Español

El sistema EGNOS será un sistema regional de radionavegación por satélite y una infraestructura que controlará y corregirá las señales abiertas emitidas por los sistemas mundiales de radionavegación por satélite existentes, así como las del servicio abierto ofrecido por el sistema establecido en el marco del programa Galileo, cuando estén disponibles.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Búlgaro

Тези програми също така целят максимално увеличаване на социално-икономическите ползи от европейските навигационни спътникови системи, по-специално чрез насърчаване на използването на системите и подкрепа за разработването на приложения и услуги, основани на тези системи.

Español

Estos programas tendrán también por objetivo maximizar los beneficios socioeconómicos de los sistemas europeos de radionavegación por satélite, en particular promoviendo su uso y fomentando el desarrollo de aplicaciones y servicios basados en estos sistemas.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Búlgaro

Установената по програмата „Галилео“ система представлява система за граждански цели под граждански контрол и е независима инфраструктура на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС), която се състои от конфигурация от спътници и глобална мрежа от наземни станции.

Español

El sistema resultante del programa Galileo será un sistema civil bajo control civil y una infraestructura del sistema mundial de radionavegación por satélite (GNSS) autónoma consistente en una constelación de satélites y una red mundial de estaciones terrestres.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Búlgaro

принос, посредством сигналите на отворената система на „Галилео“ и/или съвместно с други навигационни спътникови системи, към услугите за наблюдение на целостта, насочени към ползватели на приложения, свързани с безопасността на човешкия живот, в съответствие с международните стандарти;

Español

contribuir, mediante las señales del servicio abierto de Galileo y/o en cooperación con otros sistemas de radionavegación por satélite, a la creación de servicios de control de la integridad destinados a los usuarios de las aplicaciones de salvaguardia de la vida que cumplan las normas internacionales;

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Búlgaro

Все по-голям брой стопански сектори, по-специално транспортът, далекосъобщенията, селското стопанство и енергетиката, все повече използват навигационни спътникови системи.

Español

Un número creciente de sectores económicos, en particular el transporte, las telecomunicaciones, la agricultura y la energía, utilizan cada vez en mayor medida sistemas de radionavegación por satélite.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Búlgaro

Европейската политика в областта на спътниковата навигация има за цел да осигури на Съюза две навигационни спътникови системи, а именно създадената по програма „Галилео“ система и системата EGNOS (наричани по-долу „системите“).

Español

El objetivo de la política europea de radionavegación por satélite es dotar a la Unión de dos sistemas de radionavegación por satélite, el sistema resultante del programa Galileo y el sistema EGNOS (en lo sucesivo, «sistemas»).

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Búlgaro

Освен това, поради стратегическото си измерение навигационните спътникови системи представляват чувствителни инфраструктури, които могат да са обект на недобросъвестно използване.

Español

Además, dado su carácter estratégico, los sistemas de radionavegación por satélite constituyen infraestructuras sensibles, que pueden ser utilizadas de manera malintencionada.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo