Preguntar a Google

Usted buscó: dithiokarbamátů (Checo - Eslovaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Checo

Eslovaco

Información

Checo

Fungicidy, baktericidy a přípravky na ošetření semen na bázi dithiokarbamátů

Eslovaco

Fungicídy, baktericídy a prípravky na ošetrenie semien na báze dithiokarbamátov; balené vo formách alebo baleniach pre maloobchod alebo ako prípravky alebo výrobky

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Maximální limity reziduí vyjádřené jako CS2 mohou pocházet z různých dithiokarbamátů, a proto neodrážejí žádnou jednotlivou správnou zemědělskou praxi.

Eslovaco

MRL vyjadrené ako CS2 môžu pochádzať z rôznych ditiokarbamátov, preto neslúžia ako meradlo osvedčených poľnohospodárskych postupov.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Dithiokarbamáty (dithiokarbamáty vyjádřené jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu)

Eslovaco

Ditiokarbamáty (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2, vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiramu a ziramu)

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Dithiokarbamáty (dithiokarbamáty vyjádřené jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu) Maximální limity reziduí vyjádřené jako CS2 mohou pocházet z různých dithiokarbamátů, a proto neodrážejí žádnou jednotlivou správnou zemědělskou praxi.

Eslovaco

Ditiokarbamáty (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2, vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tiramu a ziramu) MRL vyjadrené ako CS2 môžu pochádzať z rôznych ditiokarbamátov, a preto nevyjadrujú žiadnu jednotlivú správnu poľnohospodársku prax (SPP).

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Maximální limity reziduí (MLR) pro azoxystrobin, atrazin, chlormekvat, cyprodinil, dithiokarbamáty, indoxakarb, fluroxypyr, tetraconazol a thiram byly stanoveny v přílohách II a III nařízení (ES) č. 396/2005.

Eslovaco

Pokiaľ ide o azoxystrobín, atrazín, chlórmekvat, cyprodinil, ditiokarbamáty, indoxakarb, fluroxypyr, tetrakonazol a tiram, maximálne hladiny rezíduí (ďalej len „MRL“) sa stanovili v prílohách II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

V případě mankozebu (dithiokarbamáty) byla podána žádost pro použití k ošetření česneku.

Eslovaco

Pokiaľ ide o mankozeb (ditiokarbamáty), bola podaná takáto žiadosť o použitie na cesnaku.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro azoxystrobin, atrazin, chlormekvat, cyprodinil, dithiokarbamáty, fludioxonil, fluroxypyr, indoxakarb, mandipropamid, trijodid draselný, spirotetramat, tetraconazol a thiram v některých produktech a na jejich povrchu

Eslovaco

ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II, III a IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí azoxystrobínu, atrazínu, chlórmekvatu, cyprodinilu, ditiokarbamátov, fludioxonilu, fluroxypyru, indoxakarbu, mandipropamidu, trijodidu draselného, spirotetramatu, tetrakonazolu a tiramu v určitých produktoch alebo na nich

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

řádky pro azoxystrobin, chlormekvat, cyprodinil, dithiokarbamáty, indoxakarb, fluroxypyr, tetraconazol a thiram se nahrazují tímto:

Eslovaco

riadky, v ktorých sa uvádza azoxystrobín, chlórmekvat, cyprodinil, ditiokarbamáty, indoxakarb, fluroxypyr, tetrakonazol a tiram sa nahrádzajú týmto:

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Zejména rezidua: amitrazu (amitraz včetně metabolitů obsahujících 2,4-dimethylanilinovou skupinu, vyjádřeno jako amitraz), acefátu, aldikarbu (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako aldikarb), karbendazimu a benomylu (suma benomylu a karbendazimu, vyjádřeno jako karbendazim), chlorfenapyru, chlorpyrifu, dithiokarbamátů (dithiokarbamáty, vyjádřeno jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu), diafenthiuronu, diazinonu, dichlorvu, dikofolu (suma izomerů p, p’ a o, p’), dimethoátu (suma dimethoátu a omethoátu, vyjádřeno jako dimethoát), endosulfanu (suma alfa- a betaizomerů a endosulfan-sulfátu, vyjádřeno jako endosulfan), fenamidonu, imidaklopridu, malathionu (suma malathionu a malaoxonu, vyjádřeno jako malathion), methamidofu, methiokarbu (suma methiokarbu a jeho sulfoxidu a sulfonu, vyjádřeno jako methiokarb), methomylu a thiodikarbu (suma methomylu a thiodikarbu, vyjádřeno jako methomyl), monokrotofu, oxamylu, profenofu, propikonazolu, thiabendazolu a thiaklopridu.

Eslovaco

Najmä rezíduá: amitrazu (amitraz vrátane metabolitov s obsahom podielu 2,4-dimetylanilínu vyjadrený ako amitraz), acefátu, aldikarbu (suma aldikarbu, jeho sulfoxidu a jeho sulfónu vyjadrená ako aldikarb), karbendazímu a benomylu (suma benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím), chlórfenapyru, chlórpyrifosu, ditiokarbamátov (ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, tirámu a zirámu), diafentiurónu, diazinónu, dichlórvosu, dikofolu (suma p, p’ a o,p’ izomérov), dimetoátu (suma dimetoátu a ometoátu vyjadrená ako dimetoát), endosulfánu (suma alfa- a beta-izomérov a endosulfán-sulfátu vyjadrená ako endosulfán), fenamidonu, imidaklopridu, malatiónu (suma malatiónu a malaoxónu vyjadrená ako malatión), metamidofosu, metiokarbu (suma metiokarbu a sulfoxidu a sulfónu metiokarbu vyjadrená ako metiokarb), metomylu a tiodikarbu (suma metomylu a tiodikarbu vyjadrená ako metomyl), monokrotofosu, oxamylu, profenofosu, propikonazolu, tiabendazolu, tiaklopridu.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Dithiokarbamáty, vyjádřené jako CS2, včetně manebu, mankozebu, metiramu, propinebu, thiramu a ziramu [2], [3]

Eslovaco

Ditiokarbamáty vyjadrené ako CS2 vrátane látok maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram a zirám [2], [3]

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

V příloze II části A směrnice 90/642/EHS se sloupce pro acefát, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, karbendazim, chlormekvat, chlorothalonil, chlorpyrifos, klofentezin, cyflutrin, cyromazin, dieldrin, dimethoát, dithiokarbamáty, esfenvalerát, famoxadon, fenhexamid, fenvalerát, indoxakarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl(-M), methidathion, metoxyfenozid, pymetrozin, pyraklostrobin, pyrimethanil, spiroxamin, thiacloprid, thiofanát-methyl a trifloxystrobin nahrazují tímto:

Eslovaco

V časti A prílohy II k smernici 90/642/EHS sa stĺpce pre acefát, acetamiprid, acibenzolar-S-metyl, aldrín, benalaxyl, benomyl, karbendazím, chlórmekvát, chlórtalonil, chlórpyrifos, klofetenzín, cyflutrín, cyromazín, dieldrín, dimetoát, ditiokarbamáty, esfenvalerát, famoxadón, fenhexamid, fenvalerát, indoxakarb, lambda-cyhalotrín, mepanipyrim, metalaxyl-M, metidatión, metoxyfenozid, pymetrozín, pyraklostrobín, pyrimetanil, spiroxamín, tiakloprid, metyl-tiofanát a trifloxystrobín nahrádzajú takto:

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Komisi byly sděleny informace o nových nebo změněných použitích, které by měly vést ke změnám limitů reziduí acefátu, acetamipridu, acibenzolar-S-methylu, aldrinu, benalaxylu, benomylu, karbendazimu, chlormekvatu, chlorothalonilu, chlorpyrifosu, klofentezinu, cyflutrinu, cypermethrinu, cyromazinu, dieldrinu, dimethoátu, dithiokarbamátů, esfenvalerátu, famoxadonu, fenhexamidu, fenitrothionu, fenvalerátu, glyfosátu, indoxakarbu, lambda-cyhalothrinu, mepanipyrimu, metalaxylu-M, methidathionu, metoxyfenozidu, pymetrozinu, pyraklostrobinu, pyrimethanilu, spiroxaminu, thiaclopridu, thiofanát-methylu a trifloxystrobinu.

Eslovaco

Komisii boli oznámené informácie o nových alebo zmenených spôsoboch použitia pesticídov, v dôsledku čoho by malo dôjsť k zmenám hladín rezíduí acefátu, acetamipridu, acibenzolar-S-metylu, aldrínu, benalaxylu, benomylu, karbendazímu, chlórmekvátu, chlórtalonilu, chlórpyrifosu, klofetenzínu, cyflutrínu, cypermetrínu, cyromazínu, dieldrínu, dimetoátu, ditiokarbamátov, esfenvalerátu, famoxadónu, fenhexamidu, fenitrotiónu, fenvalerátu, glyfosátu, indoxakarbu, lambda-cyhalotrínu, mepanipyrimu, metalaxylu-M, metidatiónu, metoxyfenozidu, pymetrozínu, pyraklostrobínu, pyrimetanilu, spiroxamínu, tiaklopridu, metyl-tiofanátu a trifloxystrobínu.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

kterou se mění určité přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro acefát, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, karbendazim, chlormekvat, chlorothalonil, chlorpyrifos, klofentezin, cyflutrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoát, dithiokarbamáty, esfenvalerát, famoxadon, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerát, glyfosát, indoxakarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, metoxyfenozid, pymetrozin, pyraklostrobin, pyrimethanil, spiroxamin, thiacloprid, thiofanát-methyl a trifloxystrobin

Eslovaco

ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre acefát, acetamiprid, acibenzolar-S-metyl, aldrín, benalaxyl, benomyl, karbendazím, chlórmekvát, chlórtalonil, chlórpyrifos, klofetenzín, cyflutrín, cypermetrín, cyromazín, dieldrín, dimetoát, ditiokarbamáty, esfenvalerát, famoxadón, fenhexamid, fenitrotión, fenvalerát, glyfosát, indoxakarb, lambda-cyhalotrín, mepanipyrim, metalaxyl-M, metidatión, metoxyfenozid, pymetrozín, pyraklostrobín, pyrimetanil, spiroxamín, tiakloprid, metyl-tiofanát a trifloxystrobín

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

homopolymerní propylen-bis(dithiokarbamát) zinku

Eslovaco

polymerický zinok 1,2-propylenebis(ditiokarbamát)

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Směrnice Komise 2007/57/ES ze dne 17. září 2007, kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro dithiokarbamáty, by měla být začleněna do Dohody.

Eslovaco

Smernica Komisie 2007/57/ES zo 17. septembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k smerniciam Rady 76/895/EHS, 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o najvyššie prípustné množstvá rezíduí pre ditiokarbamáty, sa má začleniť do dohody.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Směrnice Komise 2008/17/ES ze dne 19. února 2008, kterou se mění určité přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí pro acefát, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, benalaxyl, benomyl, karbendazim, chlormekvat, chlorothalonil, chlorpyrifos, klofentezin, cyflutrin, cypermethrin, cyromazin, dieldrin, dimethoát, dithiokarbamáty, esfenvalerát, famoxadon, fenhexamid, fenitrothion, fenvalerát, glyfosát, indoxakarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, metoxyfenozid, pymetrozin, pyraklostrobin, pyrimethanil, spiroxamin, thiacloprid, thiofanát-methyl a trifloxystrobin [3], by měla být začleněna do Dohody.

Eslovaco

Smernica Komisie 2008/17/ES z 19. februára 2008, ktorou sa menia a dopĺňajú určité prílohy k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí pre acefát, acetamiprid, acibenzolar-S-metyl, aldrín, benalaxyl, benomyl, karbendazím, chlórmekvát, chlórtalonil, chlórpyrifos, klofetenzín, cyflutrín, cypermetrín, cyromazín, dieldrín, dimetoát, ditiokarbamáty, esfenvalerát, famoxadón, fenhexamid, fenitrotión, fenvalerát, glyfosát, indoxakarb, lambda-cyhalotrín, mepanipyrim, metalaxyl-M, metidatión, metoxyfenozid, pymetrozín, pyraklostrobín, pyrimetanil, spiroxamín, tiakloprid, metyl-tiofanát a trifloxystrobín [3], sa má začleniť do dohody.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Thiokarbamáty a dithiokarbamáty; thiuramono-, thiuramdi-nebo thiuramtetrasulfidy; methionin

Eslovaco

Tiokarbamáty a ditiokarbamáty; tiuram mono-, di- alebo tetrasulfidy; metionín

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Zejména rezidua: amitrazu, acefátu, aldikarbu, benomylu, karbendazimu, chlorfenapyru, chlorpyrifu, CS2 (dithiokarbamáty), diafenthiuronu, diazinonu, dichlorvu, dikofolu, dimethoátu, endosulfanu, fenamidonu, imidaklopridu, malathionu, methamidofu, methiokarbu, methomylu, monokrotofu, omethoátu, oxamylu, profenofu, propikonazolu, thiabendazolu, thiaklopridu.

Eslovaco

Najmä rezíduá: amitrazu, acefátu, aldikarbu, benomylu, karbendazimu, chlórfenapyru, chlórpyrifózu, CS2 (ditiokarbamáty), diafentiurónu, diazinonu, dichlórvosu, dikofolu, dimetoátu, endosulfánu, fenamidonu, imidaklopridu, malatiónu, metamidofózu, metiokarbu, metomylu, monokrotofózu, ometoátu, oxamylu, profenofózu, propikonazolu, tiabendazolu, tiaklopridu.

Última actualización: 2014-11-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Chelát vzniklý reakcí olova s pyrolidin-dithiokarbamátem amonným se extrahuje methylisobutylketonem a absorbance se měří při 283,3 nm.

Eslovaco

Chelát vytváraný olovom a amónium-pyrolidinylditiokarbamátom sa extrahuje izobutyl(mety)ketónom a meria sa jeho absorbancia pri 283,3 nm.

Última actualización: 2014-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Roztok pyrolidin-dithiokarbamátu amonného, C5H12N2S2, 1% (hmotnost/objem).

Eslovaco

Roztok amónium-pyrolidinylditiokarbamátu, C5H12N2S2, 1 % (hmotn.).

Última actualización: 2014-10-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo