Usted buscó: prevádzkovateľovi (Checo - Rumano)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Checo

Rumano

Información

Checo

protihodnota poskytnutá prevádzkovateľovi zadávateľom

Rumano

contraprestația furnizată de către concedent concesionarului

Última actualización: 2010-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

prvky poskytnuté prevádzkovateľovi zadávateľom

Rumano

elementele furnizate de către concedent concesionarului

Última actualización: 2010-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

g) prvky poskytnuté prevádzkovateľovi zadávateľom.

Rumano

(g) elementele furnizate concesionarului de către concedent.

Última actualización: 2010-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

b) existujúcu infraštruktúru, ktorú zadávateľ sprístupní prevádzkovateľovi na účely plnenia dojednania o poskytovaní služieb.

Rumano

(b) infrastructurii existente la care concedentul permite accesul concesionarului pentru îndeplinirea acordului de servicii.

Última actualización: 2010-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

zadávateľ môže prevádzkovateľovi poskytnúť aj iné prvky, ktoré si prevádzkovateľ môže ponechať alebo s nimi môže podľa želania obchodovať.

Rumano

concedentul îi poate furniza și alte elemente concesionarului pe care concesionarul le poate păstra sau utiliza după cum dorește.

Última actualización: 2010-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

pracovník zodpovedný za dobré podmienky zvierat je priamo zodpovedný prevádzkovateľovi podniku a priamo mu podáva správy o záležitostiach týkajúcich sa dobrých podmienok zvierat.

Rumano

(2) responsabilul cu bunăstarea animalelor se află sub autoritatea directă a operatorului economic și raportează direct acestuia în ceea ce privește chestiunile referitoare la bunăstarea animalelor.

Última actualización: 2010-08-27
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

potreba takého príslušného orgánu alebo úradu zodpovedného za dohľad je zjavná v prípade noriem kvality, ktorých dodržiavanie je uložené poverenému prevádzkovateľovi.

Rumano

necesitatea existenței unei autorități competente sau a unui organism însărcinat să exercite un control este evidentă în cazul standardelor de calitate impuse operatorului căruia i se încredințează misiunea.

Última actualización: 2010-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

19 povaha protihodnoty, ktorú zadávateľ poskytne prevádzkovateľovi, sa určí v zmysle zmluvných podmienok a prípadne podľa príslušných podmienok zmluvného práva, ak existuje.

Rumano

19 natura contraprestației acordată de către concedent concesionarului trebuie determinată în raport cu termenii contractuali și, acolo unde există, cu legislația relevantă privind contractele.

Última actualización: 2010-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

27 v súlade s odsekom 11 sa prvky infraštruktúry, ktoré zadávateľ sprístupnil prevádzkovateľovi na účely plnenia dojednania o poskytovaní služieb, nevykazujú ako nehnuteľnosť, stroje alebo zariadenia prevádzkovateľa.

Rumano

27 În conformitate cu punctul 11, elementele de infrastructură la care concedentul a dat acces concesionarului în scopul acordului de servicii nu sunt recunoscute ca imobilizări corporale de către concesionar.

Última actualización: 2010-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

c) vytvárajú všeobecné správy poskytujúce súhrn informácií zozbieraných v súlade s týmto odsekom a poskytujú kapitánovi plavidla a prevádzkovateľovi farmy príležitosť zahrnúť do takýchto správ všetky relevantné informácie;

Rumano

(c) întocmește rapoarte generale compilând informațiile culese în conformitate cu prezentul punct și le oferă comandatului și operatorului fermei piscicole posibilitatea de a include în acestea orice informații relevante;

Última actualización: 2010-09-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

11 infraštruktúra, na ktorú sa vzťahuje táto interpretácia, sa nevykazuje ako nehnuteľnosť, stroje a zariadenia prevádzkovateľa, pretože dojednaním o zmluvnom poskytovaní služieb sa prevádzkovateľovi nepostupuje právo kontrolovať užívanie infraštruktúry na účely poskytovania verejných služieb.

Rumano

11 infrastructura care intră sub incidența prezentei interpretări nu trebuie recunoscută ca imobilizare corporală a concesionarului deoarece acordul contractual privind serviciile nu transferă concesionarului drept de a controla utilizarea infrastructurii de servicii publice.

Última actualización: 2010-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Štátna pomoc, ktorá umožní prevádzkovateľovi zostať na trhu napriek jeho opakovaným stratám, spôsobuje závažnú deformáciu hospodárskej súťaže, pretože vedie z dlhodobého hľadiska k vyššej neefektívnosti, menšej ponuke a vyšším cenám pre spotrebiteľov.

Rumano

ajutorul de stat care permite unui operator să se mențină pe piață, în ciuda pierderilor recurente, determină o denaturare gravă a concurenței, deoarece conduce, pe termen lung, la o ineficacitate sporită, o ofertă mai limitată și prețuri mai ridicate pentru consumatori.

Última actualización: 2010-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

"tradiční dovozcovia" sú dovozcovia bez ohľadu na to, či ide o fyzické alebo právnické osoby, jednotlivcov alebo skupiny prevádzkovateľov zriadených v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, v prípade ktorých členský štát dospel k záveru, že:

Rumano

"(1) prin "importatori tradiționali" se înțeleg importatorii, fie că sunt persoane fizice sau juridice, indivizi sau grupuri de operatori constituite în conformitate cu legislația națională, despre care un stat membru consideră:

Última actualización: 2010-09-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Checo

12 v zmysle podmienok stanovených v zmluvných dojednaniach patriacich do pôsobnosti tejto interpretácie koná prevádzkovateľ ako poskytovateľ služieb.

Rumano

12 conform prevederilor din acordurile contractuale care intră sub incidența prezentei interpretări, concesionarul acționează în calitate de furnizor de servicii.

Última actualización: 2010-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

13 prevádzkovateľ vykazuje a oceňuje príjmy za služby, ktoré poskytuje, v súlade so štandardmi ias 11 a ias 18.

Rumano

13 concesionarul trebuie să recunoască și să evalueze venitul în conformitate cu ias 11 și ias 18 pentru serviciile pe care le prestează.

Última actualización: 2010-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

14 prevádzkovateľ účtuje výnosy a náklady, ktoré súvisia so službami spojenými s výstavbou alebo modernizáciou, v súlade so štandardom ias 11.

Rumano

14 concesionarul trebuie să contabilizeze veniturile și costurile aferente serviciilor de construire sau de îmbunătățire în conformitate cu ias 11.

Última actualización: 2010-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

15 ak prevádzkovateľ poskytuje služby spojené s výstavbou alebo modernizáciou, protihodnota, ktorú prevádzkovateľ prijal, alebo ktorú má prijať, sa vykazuje v reálnej hodnote.

Rumano

15 dacă concesionarul furnizează servicii de construire sau îmbunătățire, atunci contraprestația primită sau de primit de către concesionar trebuie recunoscută la valoarea sa justă.

Última actualización: 2010-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

16 prevádzkovateľ vykazuje finančné aktíva, pokiaľ má bezpodmienečné zmluvné právo na poberanie peňažných prostriedkov alebo iných finančných aktív za služby spojené s výstavbou od zadávateľa alebo na jeho príkaz; zadávateľ má len malú (resp.

Rumano

16 concesionarul trebuie să recunoască un activ financiar în măsura în care are dreptul contractual necondiționat de a primi pentru serviciile de construire numerar sau un alt activ financiar de la sau la indicația concedentului; există o posibilitate redusă, dacă nu chiar inexistentă, ca acesta (concedentul) să evite plata deoarece, în mod normal, acordul are putere executorie.

Última actualización: 2010-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

17 prevádzkovateľ vykazuje nehmotné aktíva, pokiaľ získa právo (licenciu) účtovať poplatky užívateľom verejných služieb.

Rumano

17 concesionarul trebuie să recunoască o imobilizare necorporală în măsura în care dobândește dreptul (o licență) de a taxa utilizatorii serviciului public.

Última actualización: 2010-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

18 ak je prevádzkovateľ platený za služby spojené s výstavbou čiastočne prostredníctvom finančných aktív a čiastočne prostredníctvom nehmotných aktív, je nevyhnutné, aby sa účtovala oddelene každá zložka protihodnoty prevádzkovateľa.

Rumano

18 dacă concesionarul este remunerat pentru serviciile de construire parțial printr-un activ financiar și parțial printr-o imobilizare necorporală este necesar să se contabilizeze separat pentru fiecare componentă a contraprestației concesionarului.

Última actualización: 2010-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo