Preguntar a Google

Usted buscó: agex (Danés - Polaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Danés

Polaco

Información

Danés

Denne dagsorden forelægges for AGEX-Rådet.

Polaco

Projekt ten przedstawia Radzie ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Danés

[4] AGEX-Rådets konklusioner, november 2004.

Polaco

[4] Wnioski GAERC, listopad 2004 r.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) (AGEX).

Polaco

Rada do Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych (GAERC), w ramach której raz w miesiącu spotykają się ministrowie spraw zagranicznych.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Disse ideer resulterede i en fremskridtsrapport, som formandskabet forelagde for AGEX-Rådet i juni 200722.

Polaco

Idee te przerodziły siw sprawozdanie z postpów prac przedstawione Radzie (ds. Ogólnych i Stosunków Zewntrznych) w czerwcu 2007 roku przez prezydencj22.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Programmet forelægges til godkendelse i Rådet (AGEX), der drøfter det på en offentlig samling.

Polaco

Zostaje przedstawiony do zatwierdzenia Radzie ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych, która omawia go na posiedzeniu jawnym.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Derefter udsender formandskabet et udkast til Det Europæiske Råds konklusioner, der drøftes i Coreper 2 og derefter i AGEX-Rådet.

Polaco

Następnie prezydencja rozsyła projekt konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej, który jest omawiany najpierw na forum COREPER-u (II), a potem na forum Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

I januar 2008 opfordrede AGEX-Rådet Serbien til at undertegne en foreløbig politisk aftale om samarbejde som et klart tegn på, at EU tror på Serbiens fremtidige tilknytning til EU.

Polaco

W styczniu 2008 roku Rada (ds. Ogólnych i Stosunków Zewntrznych) zaprosiła Serbido podpisania tymczasowej umowy politycznej o współpracy, co było oczywistym gestem zaanga*owania UE w perspektywprzystpienia Serbii do Unii Europejskiej.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

3. opfordrer Kommissionen til at bruge sin kommende meddelelse om evaluering af de finansielle forpligtelser på udviklingsområdet til at foreslå, at der opstilles en EU-tidsplan, således at så mange medlemsstater som muligt kan nå målet på 0,7 % i 2010, og opstille mere langsigtede mål for de nye medlemsstater; opfordrer til, at der fastsættes midlertidige årlige mål for en forhøjelse af ODA, som overvåges af AGEX eller ØKOFIN;

Polaco

3. wzywa Komisję Europejską do wykorzystania zbliżającego się komunikatu na temat przeglądu zobowiązań finansowych na cele rozwojowe do zaproponowania wprowadzenia unijnego kalendarza dla jak największej liczby Państw Członkowskich w celu osiągnięcia przez nie progu 0,7 % do roku 2010 oraz do wyznaczenia celów, które nowe Państwa Członkowskie mają zrealizować w dłuższym okresie czasu; wzywa do wyznaczenia pośrednich celów rocznych zwiększenia oficjalnej pomocy rozwojowej, które monitorowałby GAERC lub ECOFIN;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Denne meddelelse skal ses som Kommissionens reaktion på den EU-handlingsplan, som det luxembourgske formandskab fremlagde på Rådets samling (almindelige anliggender og eksterne forbindelser, AGEX) den 31. januar 2005 efter flodbølgekatastrofen den 26. december 2004.

Polaco

Niniejszy komunikat jest odpowiedzią Komisji na plan działań UE przedstawiony w następstwie tsunami z dnia 26 grudnia 2004 r. przez prezydencję luksemburską podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych w dniu 31 stycznia 2005 r.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Kommissionens formand bebudede på AGEX-samlingen den 31. januar, at der ville blive oprettet en ubureaukratisk og effektiv ordning til at forbedre tidstro policy-koordination i Kommissionens tjenestegrene i forbindelse med krisesituationer uden for Den Europæiske Union.

Polaco

Przewodniczący Komisji ogłosił na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych i Spraw Wewnętrznych w dniu 31 stycznia utworzenie niewielkiej, ale skutecznej platformy dla poprawy koordynacji polityki w czasie rzeczywistym w ramach swoich służb przy okazji stawiania czoła sytuacjom kryzysowym poza Unią Europejską.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Kommissionens formand svarede på AGEX-handlingsplanen med en rapport om Fællesskabets finansielle bistand til de tsunami-ramte regioner og en plan for mere langsigtet udvikling af Unionens kapacitet til at foregribe og reagere på fremtidige katastrofer og kriser.

Polaco

Przewodniczący Komisji na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych odpowiedział na plan działań UE sprawozdaniem na temat pomocy finansowej Wspólnoty dla regionów dotkniętych tsunami oraz planem długoterminowego rozwoju unijnych zdolności przewidywania i reagowania na przyszłe katastrofy i sytuacje kryzysowe.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Den 14. maj 2007 afholdt EU's udenrigsministre for første gang et uformelt møde i tilknytning til AGEX-Rådet med en delegation fra Den Arabiske Liga bestående af ligaens generalsekretær, udenrigsministrene fra Saudi-Arabien, Jordan, Marokko, Libanon, Syrien, Den Palæstinensiske Myndighed og Qatar samt en repræsentant fra Egypten.

Polaco

W dniu 14 maja 2007 r. ministrowie spraw zagranicznych UE po raz pierwszy uczestniczyli w nieformalnym spotkaniu – które odbyło siprzy okazji posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewntrznych (GAERC) – z delegacj Ligi Arabskiej składajcsiz sekretarza generalnego Ligi, ministrów spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, Jordanii, Maroka, Libanu, Syrii, Autonomii Palestyskiej i Kataru oraz przedstawiciela Egiptu.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Denne sammensætning behandler horisontale spørgsmål (institutionelle spørgsmål, finansielle overslag, udvidelse), men dagsordenen omfatter først og fremmest eksterne forbindelser — den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) og den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP), handel og udvikling. Endelig er det AGEX, der forbereder Det Europæiske Råds møder.

Polaco

Rada w tym składzie omawia nie tylko kwestie przekrojowe (zagadnienia instytucjonalne, perspektywy finansowe, rozszerzenie), ale przede wszystkim większość czasu poświęca rozległej dziedzinie stosunków zewnętrznych: wspólnej polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, europejskiej polityce bezpieczeństwa i obrony, wymianie handlowej

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

EU var fortsat fast besluttet på at yde et markant bidrag til disse bestræbelser, som det fremgår af EU's handlingsstrategi "State building for Peace in the Middle East" (statsopbygning med henblik på fred i Mellemøsten), der blev godkendt af AGEX-Rådet i november og som omfatter en bred vifte af dets bistandsaktiviteter.

Polaco

UE nadal zdecydowana była dokonać znacznego wkładu w te wysiłki, zgodnie ze strategidziałania „Budowa pastwa na rzecz pokoju na Bliskim Wschodzie” przyjt przez Rad(GAERC) w listopadzie, która to strategia obejmuje szeroki zakres działawspierajcych.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Danés

I juni 2007 tilsluttede AGEX-Rådet sig i sine konklusioner om udvidelse af den samlede migrationsstrategi over for Den Europæiske Unions østlige og sydøstlige naboregioner de prioriterede aktioner, herunder dialogen på ekspertniveau mellem EU og Belarus vedrørende migration.

Polaco

W czerwcu 2007 roku Rada (ds. Ogólnych i Stosunków Zewntrznych) w swoich konkluzjach w sprawie poszerzenia globalnego podejcia do migracji na ssiadujce regiony wschodnie i południowo-wschodnie zatwierdziła działania priorytetowe, w tym dialog UE i Białorusi na szczeblu ekspertów w sprawie migracji.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

På samlingen den 10. december 2007 opfordrede AGEX-Rådet alle politiske partier til at uddybe den politiske dialog og samarbejdet, bl.a. om forbindelserne mellem de forskellige etniske grupper, så man kan komme videre i tiltrædelsesprocessen.

Polaco

Na posiedzeniu 10 grudnia 2007 r. Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewntrznych zachciła wszystkie partie polityczne do pogłbienia dialogu politycznego i współpracy politycznej, dotyczcych midzy innymi stosunków midzyetnicznych, tak by umo*liwić postpy w procesie akcesyjnym.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Kommissionens formand bebudede på AGEX-samlingen den 31. januar, at der ville blive oprettet en ubureaukratisk og effektiv ordning til at forbedre tidstro policy-koordination i Kommissionens tjenestegrene i forbindelse med krisesituationer uden for Den Europæiske Union. Det vil også kunne befordre og befæste informationsstrømmen til beslutningstagerne, hjælpe til at skabe de bedst mulige synergier og komplementaritet mellem de forskellige EF-instrumenter, der tages i brug til at imødegå kriser og katastrofer, og støtte de geografiske tjenesters arbejde. Det vil kunne hjælpe til at forbedre kommunikationen med medlemsstaterne og Rådets generalsekretariat. Ordningen vil også kunne konsolidere og styrke Kommissionens sektorplanlægningsekspertise i indsatsen over for katastrofer og kriser i tredjelande[13].

Polaco

Przewodniczący Komisji ogłosił na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych i Spraw Wewnętrznych w dniu 31 stycznia utworzenie niewielkiej, ale skutecznej platformy dla poprawy koordynacji polityki w czasie rzeczywistym w ramach swoich służb przy okazji stawiania czoła sytuacjom kryzysowym poza Unią Europejską. Wzmocniłaby ona również i skonsolidowała przepływy informacji do decydentów, była próbą maksymalizacji synergii i komplementarności pomiędzy różnymi instrumentami wspólnotowymi zmobilizowanymi w celach reagowania na sytuacje kryzysowe i klęski żywiołowe oraz wspierała pracę służb geograficznych. Przyczyniałaby się do ulepszenia kanałów komunikacyjnych z Państwami Członkowskimi oraz Sekretariatem Rady. Platforma miałaby również na celu konsolidację i wzmacnianie wiedzy fachowej Komisji w zakresie formułowania polityki sektorowej dotyczącej reagowania na klęski żywiołowe i sytuacje kryzysowe w państwach trzecich.[13]

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Danés

Kommissionens formand svarede på AGEX-handlingsplanen med en rapport om Fællesskabets finansielle bistand til de tsunami-ramte regioner og en plan for mere langsigtet udvikling af Unionens kapacitet til at foregribe og reagere på fremtidige katastrofer og kriser. Denne meddelelse bygger på denne plan.

Polaco

Przewodniczący Komisji na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych odpowiedział na plan działań UE sprawozdaniem na temat pomocy finansowej Wspólnoty dla regionów dotkniętych tsunami oraz planem długoterminowego rozwoju unijnych zdolności przewidywania i reagowania na przyszłe katastrofy i sytuacje kryzysowe. Niniejszy komunikat bazuje na tym planie.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo