Preguntar a Google

Usted buscó: malarialääkkeet (Finés - Polaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Polaco

Información

Finés

Malarialääkkeet

Polaco

Leki przeciwzimnicze

Última actualización: 2014-12-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: puede que esta alineación sea errónea.
Elimínela si lo considera necesario.

Finés

Malarialääkkeet

Polaco

Środki przeciwmalaryczne

Última actualización: 2014-12-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: puede que esta alineación sea errónea.
Elimínela si lo considera necesario.

Finés

Malarialääkkeet tai lääkkeet, joita käytetään unitautia aiheuttavien tulehdusten hoitoon.

Polaco

leki przeciwmalaryczne lub stosowane w zakażeniu drobnoustrojami wywołującymi śpiączkę;

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

- eräät mikrobilääkkeet (moksifloksasiini, erytromysiini IV, petamidiini, malarialääkkeet, etenkin

Polaco

- niektóre leki przeciwdrobnoustrojowe (moksyfloksacyna, erytromycyna iv., pentamidyna, leki

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

- eräät mikrobilääkkeet (moksifloksasiini, erytromysiini IV, petamidiini, malarialääkkeet, etenkin

Polaco

- niektórych leków przeciwdrobnoustrojowych (moksyfloksacyny, erytromycyny iv.,

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Kliinisissä tutkimuksissa ei ole annettu samanaikaisesti mitään muita rokotteita / lääkevalmisteita DUKORALin kanssa, suun kautta annettavat poliorokotteet ja malarialääkkeet mukaan lukien.

Polaco

Podczas badań klinicznych nie podawano, jednocześnie ze szczepionką DUKORAL, żadnych innych szczepionek ani leków, w tym szczepionki doustnej przeciwko polio i leków przeciwmalarycznych.

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Monoamiinioksidaasi- inhibiittorit, malarialääkkeet ja antitrypanosomaliset vaikuttavat aineet saattavat muuttaa Ceplenen aineenvaihduntaa, ja niitä tulisi välttää (katso kohta 4. 4).

Polaco

6 Należy unikać podawania inhibitorów monoaminooksydazy, leków przeciwmalarycznych i stosowanych w zakażeniach wywoływanych przez świdrowce, ponieważ leki te mogą zmieniać metabolizm produktu Ceplene (patrz punkt 4. 4).

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

[Kauppanimi] - hoidon aikana ei pidä siksi käyttää seuraavia lääkkeitä: rytmihäiriölääkkeet (esim. kinidiini, hydrokinidiini, disopyramidi, amiodaroni, sotaloli, dofetilidi, ibutilidi), neuroleptit (esim. fentiatsiinit, pimotsidi, sertindoli, haloperidoli, sultopridi), trisykliset depressiolääkkeet, tietyt mikrobilääkkeet (esim. sparfloksasiini, laskimoon annettava erytromysiini, pentamidiini, malarialääkkeet etenkin halofantriini), tietyt allergialääkkeet (esim. terfenadiini, astemitsoli, mitsolastiini) sekä muut lääkkeet (esim. sisapridi, laskimoon annettava vinkamiini, bepridiili ja difemaniili).

Polaco

Z tego powodu nie należy stosować leku [Nazwa własna] jednocześnie z następującymi lekami: leki należące do grupy leków przeciwarytmicznych (np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), neuroleptyki (np. fenotiazyny, pimozyd, sertindol, haloperydol, sultopryd), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, niektóre leki przeciwbakteryjne (np. sparfloksacyna, erytromycyna podawana dożylnie, pentamidyna, leki przeciwmalaryczne, szczególnie halofantryna), niektóre leki przeciwhistaminowe (np. terfenadyna, astemizol, mizolastyna) oraz inne leki (np. cyzapryd, winkamina podawana dożylnie, beprydyl i difemanil).

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Agenerasella saattaa olla tiettyjen muiden lääkkeiden kanssa yhteisvaikutuksia Seuraavia lääkkeitä tulee käyttää yhdessä Agenerasen kanssa vain, jos lääkäri niin määrää: anestesiassa käytettävät lääkkeet (esim. lidokaiini), antibiootit (esim. rifabutiini, klaritromysiini, dapsoni ja erytromysiini), sienilääkkeet (esim. ketokonatsoli, intrakonatsoli), malarialääkkeet (esim. halofantriini), kouristuksia estävät lääkkeet (esim. karbamatsepiini, fenytoiini ja fenobarbitali), kalsium kanavan salpaajat (esim. amlodipiini, diltiatseemi, felodipiini, isradipiini, nikardipiini, nifedipiini, nimodipiini, nisoldipiini ja verapamiili), kolesterolia alentavat lääkkeet (esim. atorvastatiini, lovastatiini ja simvastatiini), erektiohäiriön hoitoon käytetyt lääkkeet (esim. sildenafiili ja vardenafiili), ei- nukleosidiset käänteiskopioijaentsyymin estäjät (esim. delaviridiini, efavirentsi ja nevirapiini), opioidit (esim. metadoni), hormonit kuten estrogeenit ja progestogeenit (esim. ehkäisytabletit), jotkin glukokortikoidit (esim. flutikasonipropionaatti ja budenosidi) trisykliset antidepressiivit (esim. desipramiini ja nortriptyliini), unilääkkeet (esim. midatsolaami injektiona) ja muut (esim. klotsapiini ja loratadiini).

Polaco

Następujące leki można stosować jednocześnie z lekiem Agenerase tylko po konsultacji z lekarzem: leki przeciwbólowe (np. lidokaina), antybiotyki (np. ryfabutyna, klarytromycyna, dapson i erytromycyna), leki przeciwgrzybicze (np. ketokonazol, itrakonazol), leki przeciwmalaryczne( np. halofantryna), leki przeciwdrgawkowe (np. karbamazepina, fenytoina i fenobarbital), antagoniści kanału wapniowego (np. amlodypina, diltiazem, felodypina, isradypina, nikardypina, nifedypina, nimodypina, nislodypina i werapamil), leki obniżające stężenie cholesterolu (np. atorwastatyna, lowastatyna i symwastatyna), leki stosowane w zaburzeniach erekcji (syldenafil i wardenafil), nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (np. delawirdyna efawirenz i newirapina), opioidy (np. metadon), hormony takie jak estrogeny i progestageny (np. hormonalne środki antykoncepcyjne, jak tzw. pigułki), niektóre glukokortykosteroidy (np. propionian flutykazonu i budezonid) trójcykliczne leki przecwdepresyjne (np. dezipramina i nortryptylina), leki uspokajające (np. midazolam podawany we wstrzyknięciu) i inne (np. klozapina i loratadyna).

Última actualización: 2012-04-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Niitä käytetään masennuksen hoitoon. • Malarialääkkeet tai lääkkeet, joita käytetään unitautia aiheuttavien tulehdusten hoitoon. • Beetasalpaajat kuten propranololi, metoprololi, atenololi, joita käytetään angina pectorikseen ja sydämen lyöntihäiriöihin tai mikä tahansa korkean verenpaineen hoitoon tarkoitetut lääkkeet, esimerkiksi tiatsididiureetit (bendrofluatsidi), ACE- inhibiittorit (kaptopriili), kalsiumantagonistit (nifedipiini) ja alfasalpaajat (pratsosiini).

Polaco

Leki te stosuje się w depresji. • leki przeciwmalaryczne lub stosowane w zakażeniu drobnoustrojami wywołującymi śpiączkę; • antagoniści receptorów beta- adrenergicznych (beta- adrenolityki), takie jak propranolol, metoprolol, atenolol stosowane w dławicy piersiowej i zaburzeniach rytmu serca lub jakiekolwiek leki przeciwnadciśnieniowe [na przykład tiazydowe leki moczopędne (bendrofluazyd), inhibitory ACE (kaptopryl), antagoniści wapnia (nifedypina) i antagoniści receptorów alfa- adrenergicznych (prazozyna).

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: puede que esta alineación sea errónea.
Elimínela si lo considera necesario.

Finés

Risperidoni saattaa lisätä kaikkien näiden valmisteiden sedatiivista vaikutusta. • lääkkeet, jotka voivat muuttaa sydämen sähköistä toimintaa, kuten malarialääkkeet, rytmihäiriölääkkeet (kuten kinidiini), allergialääkkeet (antihistamiinit), eräät masennuksen tai muiden mielenterveysongelmien hoitoon käytettävät lääkkeet • lääkkeet, jotka voivat hidastaa sydämen sykettä • lääkkeet, jotka voivat alentaa veren kaliumpitoisuutta (kuten eräät diureetit)

Polaco

Pacjenci powinni w szczególności powiadomić lekarza lub farmaceutę, jeśli przyjmują którykolwiek z poniżej wymienionych środków: • Leki oddziałujące na mózg, pozwalające na uspokojenie się (benzodiazepiny), niektóre leki przeciwbólowe (opioidy), leki przeciw alergii (niektóre leki przeciwhistaminowe) jako że rysperydon może nasilać ich działanie uspokajające, • Leki, które wywołują zmianę aktywności elektrycznej serca, takie jak leki na malarię, przeciwarytmiczne (np. chinidyna), przeciwalergiczne (leki przeciwhistaminowe), niektóre leki przeciwdepresyjne lub inne środki stosowane w leczeniu innych zaburzeń psychicznych, • Leki które powodują zwolnienie rytmu serca, • Leki które zmniejszają stężenie potasu we krwi (np.: niektóre leki moczopędne), • Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: puede que esta alineación sea errónea.
Elimínela si lo considera necesario.

Finés

Risperidoni saattaa lisätä kaikkien näiden valmisteiden sedatiivista vaikutusta. • lääkkeet, jotka voivat muuttaa sydämen sähköistä toimintaa, kuten malarialääkkeet, rytmihäiriölääkkeet (kuten kinidiini), allergialääkkeet (antihistamiinit), eräät masennuksen tai muiden mielenterveysongelmien hoitoon käytettävät lääkkeet • lääkkeet, jotka voivat hidastaa sydämen sykettä • lääkkeet, jotka voivat alentaa veren kaliumpitoisuutta (kuten eräät diureetit) • Parkinsonin taudin hoitoon käytettävät lääkkeet (kuten levodopa) • verenpainelääkkeet.

Polaco

64 • Leki które zmniejszają stężenie potasu we krwi (np.: niektóre leki moczopędne); • Leki stosowane w leczeniu pacjentów z chorobą Parkinsona, np. lewodopa; • Leki stosowane w nadciśnieniu tętniczym.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: puede que esta alineación sea errónea.
Elimínela si lo considera necesario.

Finés

Tarvittaessa tulisi harkita samanaikaista hoitoa protonipumppuinhibiittorilla. • Varovaisuus on tarpeen potilailla, joilla on kliinisesti merkittävä infektio, joka vaatii antibioottien, sieni - tai viruslääkkeiden käyttämistä tai jotka ovat saattaneet loppuun tulehdushoidon 14 vuorokauden kuluessa hoidon aloittamisesta, elleivät antibiootit ja viruslääkkeet olleet profylaktisiin tarkoituksiin. • Potilaita, joilla on aikaisemmin ollut autoimmunisaatiosairaus (mukaan lukien systeeminen lupus, tulehduksellinen suolistosairaus, psoriasis ja reumaattinen niveltulehdus), tulisi hoitaa varovaisuutta noudattaen. • On suositeltavaa valvoa laboratoriokokeiden tuloksia, mukaan lukien tavanomaiset hematologiset ja verikemialliset testit. • Varovaisuus on tarpeen hoidettaessa potilaita, jotka saavat seuraavia lääkevalmisteita (katso kohta 4. 5): - Beetasalpaajat tai muut salpaajat tai muut verenpainetta alentavat aineet. - H1- salpaajat ja neuroleptit (psykoosilääkkeet), joilla on H1- salpaajien ominaisuuksia. - Trisykliset masennuslääkkeet, joilla saattaa olla H1 - ja H2- reseptoreita salpaavia ominaisuuksia. - Monoamiinioksidaasi- inhibiittorit sekä malarialääkkeet ja antitrypanosomaliset aineet. - Neuromuskulaariset salpaajat, narkoottiset kipulääkkeet ja erilaiset varjoaineet.

Polaco

W stosownych przypadkach należy rozważyć jednoczesne zastosowanie inhibitorów pompy protonowej. • Należy zachować ostrożność w przypadku pacjentów z istotnym klinicznie zakażeniem wymagającą zastosowania antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych czy przeciwwirusowych lub pacjentów, którzy zakończyli leczenie zakażeń w okresie 14 dni przed rozpoczęciem leczenia, chyba że antybiotyki i leki przeciwwirusowe stosowane były profilaktycznie. • Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono chorobę autoimmunologiczną (w tym toczeń układowy, chorobę zapalną jelit, łuszczycę i reumatoidalne zapalenie stawów). • Zaleca się monitorowanie wyników badań laboratoryjnych, z uwzględnieniem standardowych badań hematologicznych i biochemicznych. • Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów przyjmujących wymienione poniżej leki (patrz punkt 4. 5)

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: puede que esta alineación sea errónea.
Elimínela si lo considera necesario.

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo