Preguntar a Google

Usted buscó: reconverties (Francés - Polaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Francés

Polaco

Información

Francés

Pour les années restantes d'exécution du plan, le montant maximal versé pour les superficies replantées ou reconverties est de 200 écus par an;

Polaco

Dla pozostałych lat realizacji planu, maksymalna wielkość pomocy płaconej od obszarów nasadzeń lub nowych odmian wynosi 200 ECU na rok.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Pour les années restantes d'exécution du plan, le montant maximal versé pour les superficies replantées ou reconverties est de 200 écus par an;

Polaco

Dla pozostałych lat realizacji planu, maksymalna wielkość pomocy płaconej od obszarów nasadzeń lub nowych odmian wynosi 200 ECU na rok.

Última actualización: 2014-10-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Francés

Pour les années restantes d'exécution du plan, le montant maximal versé pour les superficies replantées ou reconverties est de 200 écus par an;

Polaco

2. Maksymalna kwota 200 ECU rocznie, przez okres dziesięciu lat, na prace związane z realizacją wszelkich innych operacji odnoszących się do pozostałej części sadu."

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Francés

Les deux sucreries devraient être reconverties en unités de production de biomasse (seule l’aide au démantèlement partiel a été demandée).

Polaco

Obie fabryki powinny zostać przekształcone w zakłady produkcji biomasy (wnioskowano jedynie o pomoc związaną z częściową likwidacją).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Francés

Le chiffrement est un processus de conversion d'informations qui utilise des principes mathématiques de telle manière que les informations ne peuvent être lues par leur véritable destinataire qu'après avoir été reconverties.

Polaco

Szyfrowanie to proces kodowania wiadomości z zastosowaniem metod matematycznych w taki sposób, aby umożliwić jej odczytanie wyłącznie przed adresata po ponownym przekształceniu informacji.

Última actualización: 2010-05-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Francés

In vivo, MPAG est reconverti en MPA libre via le cycle entéro-hépatique.

Polaco

In vivo, MPAG jest ponownie przekształcany do wolnego MPA w trakcie krążenia jelitowo-wątrobowego.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Francés

In vivo, le MPAG est reconverti en MPA libre via le cycle entéro-hépatique.

Polaco

In vivo, MPAG jest ponownie przekształcany do wolnego MPA w trakcie krążenia jelitowo-wątrobowego.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Francés

En Allemagne, un programme fédéral cofinancé par le FSE a permis à des travailleurs en chômage partiel de se reconvertir.

Polaco

W Niemczech program federalny współfinansowany przez Fundusz EFS umożliwił pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin zdobyć nowe kwalifikacje.

Última actualización: 2017-04-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Francés

La Commissaire verra aussi comment la zone de douanes de Sant’Andrea a été reconvertie, suite à l'entrée de la Slovénie dans l'Union européenne.

Polaco

Komisarz będzie również miała okazję zobaczyć w jaki sposób punkt kontroli celnej w Sant'Andrea został przekształcony po wejściu Słowenii do Unii Europejskiej.

Última actualización: 2017-04-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Francés

Le projet de directive vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre générées lorsque des terres à l'origine non agricoles, telles que les forêts, sont utilisées pour la production de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou de fibres parce que les terres agricoles initialement destinées à ce type de production ont été reconverties pour la production de biocarburants.

Polaco

Celem projektu dyrektywy jest zminimalizowanie emisji gazów cieplarnianych spowodowanych wykorzystywaniem gruntów, które wcześniej nie były użytkami rolnymi, takich jak lasy, do produkcji żywności, paszy lub włókien; powodem takiej sytuacji jest fakt, że użytki rolne wykorzystywane poprzednio do tego rodzaju produkcji przestawiono na produkcję biopaliw.

Última actualización: 2017-04-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Francés

Plusieurs projets seront menés pour restaurer les bâtiments historiques et reconvertir les installations industrielles abandonnées en sites culturels.

Polaco

Powstaną projekty w zakresie renowacji budynków historycznych i dostosowywania pustych budynków przemysłowych na potrzeby kulturalne.

Última actualización: 2017-04-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Francés

Sur la dernière décennie, de nombreux aéroports militaires ont été reconvertis en aéroports civils, évolution que l’apparition des compagnies à bas coûts n’a fait que renforcer.

Polaco

Proces ten przyspieszyło pojawienie się tanich linii lotniczych.

Última actualización: 2017-04-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Francés

Sur la dernière décennie, de nombreux aéroports militaires ont été reconvertis en aéroports civils, évolution que l’apparition des compagnies à bas coûts n’a fait que renforcer.

Polaco

W ciągu ostatnich dziesięciu lat wiele dawnych lotnisk wojskowych przekształcono w cywilne porty lotnicze.

Última actualización: 2017-04-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Francés

2.3.6 Face à ce changement de l'équilibre du pouvoir mondial, le processus décisionnel de l'UE est confrontée à plusieurs défis: s'ajuster rapidement à ses implications, développer la nouvelle approche qui s'impose pour ce faire, agir collectivement de manière plus cohérente, réfléchie et prompte, soutenir les pistes de création d'emplois, notamment l'"économie verte", aider les entreprises à reconvertir leur personnel, doter les personnes qui ont perdu leur emploi des nouvelles compétences nécessaires pour qu'elles puissent s'ajuster et s'adapter à ces nouvelles possibilités, dans la mesure où les ajustements structurels antérieurs ont montré qu'aider les personnes à pareil effort constitue la réponse politique la plus efficace7.

Polaco

2.3.6 W odpowiedzi na zmiany w globalnej równowadze sił proces decyzyjny UE ma przed sobą następujące wyzwania: szybkie dostosowanie się do konsekwencji zachodzących zmian i wypracowanie w tym celu nowego sposobu myślenia; wspólne działanie w sposób bardziej spójny, przemyślany i sprawny; wspieranie możliwości tworzenia miejsc pracy, np. w ramach gospodarki ekologicznej; pomaganie przedsiębiorstwom w przekwalifikowaniu personelu; wsparcie dla osób, które straciły pracę, aby mogły dostosować się do nowych możliwości, gdyż poprzednie dostosowania strukturalne wykazały, że jest to najbardziej skuteczna reakcja polityczna7.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Francés

3.2 À l’avenir, l’innovation ouverte ne s’appliquera pas seulement à des projets spécifiques et à des expériences de recherche et développement, mais s’étendra au domaine de l'organisation des entreprises, qui se restructureront pour se reconvertir en agrégateurs et en distributeurs commerciaux de services fournis par des professionnels externes établis dans n’importe quel pays du monde, sous la forme d'une «délocalisation/mondialisation» des talents.

Polaco

3.2 W przyszłości otwarte innowacje nie będą miały zastosowania tylko do indywidualnych projektów i eksperymentów w dziedzinie badań naukowych i rozwoju, ale zostaną rozszerzone na organizację przedsiębiorstw, które zostaną zrestrukturyzowane tak, by gromadzić i sprzedawać usługi świadczone przez zewnętrznych specjalistów mających siedzibę w dowolnym kraju na świecie, na wzór swoistej „delokalizacji / globalizacji” talentów.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Francés

4.2 À l’avenir, l’innovation ouverte ne s’appliquera pas seulement à des projets spécifiques et à des expériences de recherche et développement, mais s’étendra au domaine de l'organisation des entreprises, qui se restructureront pour se reconvertir en agrégateurs et en distributeurs commerciaux de services fournis par des professionnels externes établis dans n’importe quel pays du monde, sous la forme d'une «délocalisation/mondialisation» des talents.

Polaco

4.2 W przyszłości otwarte innowacje nie będą miały zastosowania tylko do indywidualnych projektów i eksperymentów w dziedzinie badań naukowych i rozwoju, ale zostaną rozszerzone na aspekt organizacyjny przedsiębiorstw, które zostaną zrestrukturyzowane tak, by gromadzić i sprzedawać usługi świadczone przez zewnętrznych specjalistów mających siedzibę w dowolnym kraju na świecie, na wzór swoistej „delokalizacji / globalizacji” talentów.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: MatteoT

Francés

5.2 Les changements dans l'affectation des sols sur les îles: les surfaces consacrées à l'agriculture sont en diminution constante sur les îles, parce qu'elles sont réaffectées à d'autres usages, étant reconverties en terrains bâtis ou devenant, du fait de la déprise agricole, des terres en jachère, stériles et désertes (on parle alors de "gel des terres" permanent).

Polaco

5.2 Zmiany sposobu użytkowania gruntów na wyspach: obszar gruntów rolnych na wyspach stopniowo maleje wraz ze zmianą przeznaczenia w związku z ich przekształcaniem w działki budowlane, jak również przemianą tych gruntów w następstwie ich opuszczenia w grunty ugorowane, nieurodzaje i pustynie (są one zatem uważane za permanentne „dzikie nieużytki”).

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Francés

5.2 Les changements dans l'affectation des sols sur les îles: les surfaces consacrées à l'agriculture sont en diminution constante sur les îles, parce qu'elles sont réaffectées à d'autres usages, étant reconverties en terrains bâtis ou devenant, du fait de la déprise agricole, des terres en jachère, stériles et désertes (on parle alors de "gel des terres" permanent).

Polaco

5.2 Zmiany sposobu użytkowania gruntów na wyspach: obszar gruntów rolnych na wyspach stopniowo maleje wraz ze zmianą przeznaczenia w związku z ich przekształcaniem w działki budowlane, jak również przemianą tych gruntów w następstwie ich opuszczenia w grunty ugorowane, nieurodzaje i pustynie (są one zatem uważane za permanentne „dzikie nieużytki”).

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Francés

5.3.9 Des études de faisabilité pourraient montrer que certaines régions d’extraction charbonnière ont non seulement un grand potentiel pour la production d’énergie solaire, éolienne ou géothermique mais qu’elles réunissent plus facilement d’autres conditions requises pour l’investissement et le déploiement de technologies vertes, qu'il s’agisse de l’accès à des terrains pour l’implantation de nouveaux sites de production ou de la présence d’une main-d'œuvre qualifiée ou disposée à se reconvertir, de pouvoirs publics locaux familiarisés avec les défis du domaine énergétique et de communautés locales habituées aux projets industriels.

Polaco

5.3.9 Studia wykonalności mogą wykazać, że niektóre z regionów górniczych nie tylko mają znaczny potencjał w zakresie wytwarzania energii słonecznej, wiatrowej i geotermalnej, ale również z łatwością spełniają inne warunki konieczne do realizacji inwestycji i rozwinięcia technologii zielonej energii: szeroki dostęp do terenów pod nowe zakłady produkcyjne, wykwalifikowane kadry lub gotowość pracowników do przejścia szkoleń, lokalne władze zaznajomione z wyzwaniami sektora energetycznego i lokalne społeczności przyzwyczajone do realizacji projektów przemysłowych.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Francés

Au cours des dix dernières années, la Pologne et l’Estonie, de même que d’autres pays d’Europe centrale et orientale, ont instauré des programmes de formation pour enseignants afin de permettre aux professeurs de langues surnuméraires de se reconvertir/se recycler, notamment en abandonnant le russe au profit de l’anglais.

Polaco

W ciągu minionych dziesięciu lat Polska i Estonia wraz z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej powołały do życia programy umożliwiające przekwalifikowanie lub ponowne przeszkolenie nauczycieli w szczególności nadmierną liczbę nauczycieli rosyjskiego przekwalifikowywano na język angielski.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo