Preguntar a Google

Usted buscó: zidentyfikowaniu (Polaco - Griego)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Polaco

Griego

Información

Polaco

Informacja poniżej jest pomocą dla programistów w zidentyfikowaniu problemu. Proszę jej nie modyfikować.

Griego

Οι παρακάτω πληροφορίες θα βοηθήσουν τους προγραμματιστές να αναγνωρίσουν το πρόβλημα, παρακαλώ να μην τροποποιηθούν.

Última actualización: 2011-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Rok Kreatywności i Innowacji to ważna inicjatywa służąca zidentyfikowaniu wspólnych priorytetów wśród różnych interesów.

Griego

Το Έτο­ ∆ηιουργικότητα­ και Καινοτοία­ λειτουργεί ω­ εστιακό σηείο για τον piροσδιορισό κοινών piροτεραιοτήτων ανάεσα στα διάφορα συφέροντα.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Skuteczny system identyfikowalności ułatwia organom odpowiedzialnym za nadzór rynku realizację zadania polegającego na zidentyfikowaniu podmiotów gospodarczych udostępniających na rynku produkty niespełniające wymagań.

Griego

Εάν το σύστημα ιχνηλασιμότητας είναι αποτελεσματικό, διευκολύνεται το έργο των αρμόδιων για την εποπτεία της αγοράς αρχών όσον αφορά τον εντοπισμό του οικονομικού φορέα που είναι υπεύθυνος για τη διάθεση μη συμμορφούμενων προϊόντων.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Skuteczny system identyfikowalności ułatwia organom odpowiedzialnym za nadzór rynku realizację zadania polegającego na zidentyfikowaniu podmiotów gospodarczych udostępniających na rynku wyroby niespełniające wymagań.

Griego

Με αποτελεσματικό σύστημα ιχνηλασιμότητας, διευκολύνεται το έργο των αρμόδιων για την εποπτεία της αγοράς αρχών όσον αφορά τον εντοπισμό των οικονομικών φορέων που θέτουν σε κυκλοφορία μη συμμορφούμενα προϊόντα στην αγορά.

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Po zidentyfikowaniu mocnych stron oraz kluczowych uczestników w danym regionie możliwe jest określenie istotnych informacji, które powinny zostać włączone do bazy wiedzy regionalnej.

Griego

Αφού επισημανθούν τα πλεονεκτήματα της περιφέρειας και οι βασικοί παράγοντες, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι σημαντικές πληροφορίες που πρέπει να ενταχθούν στην περιφερειακή βάση γνώσεων.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

W zidentyfikowaniu barier na rynku pracy i opracowaniu strategii pokonania tych barier pomocne mogą być platformy dialogu z organizacjami i społecznościami imigrantów, szczególnie z przedstawicielami młodzieży.

Griego

Οι πλατφόρμες διαλόγου με οργανώσεις και κοινότητες μεταναστών, και ιδίως με εκπροσώπους των νέων, μπορεί να είναι χρήσιμες για τον εντοπισμό των εμποδίων πρόσβασης στην αγορά εργασίας και των στρατηγικών για την υπέρβασή τους.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Kierowca powinien zrozumieć, że po zidentyfikowaniu potencjalnie niebezpiecznej sytuacji powinien przewidzieć możliwą konieczność użycia hamulców lub zastosowania innego uniku oraz odpowiednio skorygować prędkość i tor jazdy.

Griego

Ο εκpiαιδευτή piρέpiει να εξηγήσει στο οτοσικλετιστή ότι η εφαρογή δεξιοτήτων piρόβλεψη piρέpiει εpiίση να εpiεκτα-θεί στην piαρακολούθηση τη εpiιφάνεια του δρόου για δυνητικά εpiικίνδυνε καταστάσει.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Zbieranie danych także będzie miało kluczowe znaczenie dla udoskonalenia oceny ryzyka, pomagając tym samym w jednoznacznym zidentyfikowaniu substancji, które będą musiały być uwzględnione przez Państwa Członkowskie przy ustalaniu wartości progowych.

Griego

Η συλλογή δεδοένων είναι εpiίση piολύ σηαντική για την εpiικαιροpiοίηση/βελτίωση των συpiερασάτων αpiό τη διαδικασία αξιολόγηση του κινδύνου, συνεισφέροντα έτσι στον αναλυτικό piροσδιορισό των ρύpiων piου piρέpiει να εξετασθούν αpiό τα Κράτη Μέλη για τον καθορισό των ανώτερων αpiοδεκτών τιών.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Po zidentyfikowaniu potencjalnie niebezpiecznej sytuacji przyszły kierowca będzie musiał nauczyć się rozumieć różne okoliczności i brać pod uwagę różne czynniki w różnych warunkach, aby być w stanie ocenić pojawiające się wymagania i podjąć właściwe działania w celu uniknięcia lub zminimalizowania zidentyfikowanych zagrożeń.

Griego

Αφού εντοpiίσει ια δυνητικά εpiικίνδυνη κατάσταση για να είναι σε θέση να αξιολογήσει τι αpiαιτήσει και να λάβει τα κατάλληλα έτρα για να αpiοφύγει ή να ελαχιστοpiοιήσει του κινδύνου, ο ελλοντικό οτοσικλετιστή θα piρέpiει να κατανοήσει ορισέ-νε καταστάσει και piαραέτρου σε ευρύ φάσα συνθηκών.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Państwa członkowskie powinny współpracować z Komisją w celu utrzymania otwartego i pluralistycznego forum dyskusyjnego na temat badań w dziedzinie NiN we Wspólnocie, będącego źródłem bodźców dla debaty społecznej na temat tych badań i służącego zidentyfikowaniu i przedyskutowaniu obaw i oczekiwań oraz ułatwieniu podjęcia odpowiednich inicjatyw i znalezienia rozwiązań.

Griego

Τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργάζονται με την Επιτροπή κατά τρόπο ώστε να διατηρείται ένα ανοικτό και πλουραλιστικό φόρουμ συζήτησης σχετικά με θέματα που αφορούν τη N&N έρευνα σε κοινοτικό επίπεδο, το οποίο θα προωθεί τον κοινωνικό διάλογο σχετικά με τη N&N έρευνα, ενθαρρύνοντας τον εντοπισμό και την εξέταση των προβλημάτων και των προσδοκιών και διευκολύνοντας τον προσδιορισμό πιθανών πρωτοβουλιών και λύσεων.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Polaco

Analiza danych Eurostatu opartych na metodologii europejskich statystyk w zakresie wypadków przy pracy (ESAW) może pomóc w zidentyfikowaniu wypadków związanych z pracami konserwacyjnymi w wielu państwach europejskich.

Griego

στήσιο, piροετοιασία, εγκατάσταση, τοpiοθέτηση, αpiοσυναρολόγηση, αpiοξήλωση, συντήρηση, εpiιδιόρθωση, συντονισό, ρύθιση,

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Definicje:Planowanie strategiczne: działania związane z planowaniem, które rozpoczynają się natychmiast po zidentyfikowaniu potencjalnego kryzysu lub jego wystąpieniu i kończą się, gdy organy polityczne UE zatwierdzą opcję wojskowo-strategiczną lub pakiet opcji wojskowo-strategicznych.

Griego

Ορισμοί:Στρατηγικός σχεδιασμός: δραστηριότητες σχεδιασμού που αρχίζουν μόλις διαπιστώνεται μια εν δυνάμει κρίση ή ανακύπτει μια κρίση και περατώνονται όταν οι πολιτικές αρχές της ΕΕ εγκρίνουν μια στρατιωτική στρατηγική επιλογή ή ένα σύνολο στρατιωτικών στρατηγικών επιλογών.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Strony współpracują ze sobą, tak jak jest to właściwe przy wykonaniu niniejszego Porozumienia, oraz w szczególności wymieniają informacje, w tym materiał dowodowy odnoszący się do działań statków rybackich w celu pomocy państwu bandery w zidentyfikowaniu tych statków rybackich pływających pod jej banderą, co do których poinformowano, że brały one udział w działania podważających międzynarodowe środki ochrony i zarządzania, tak aby mogły wypełnić swoje zobowiązania wynikające z artykułu III.

Griego

Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται κατά τον καταλληλότερο τρόπο για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, και κυρίως ανταλλάσσουν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και αποδεικτικών στοιχείων, σχετικά με τις δραστηριότητες των αλιευτικών σκαφών, προκειμένου να διευκολύνουν το κράτος της σημαίας, εις εκπλήρωση των υποχρεώσεών του εκ του άρθρου ΙΙΙ, να εντοπίζει τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν τη σημαία του και αναφέρεται ότι ασκούν δραστηριότητες που υπονομεύουν τα διεθνή μέτρα διατήρησης και διαχείρισης.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Wtymsensie Komisja podkreśla,że PZPjest ukierunkowany przede wszystkim na pośredników, tj. państwa członkowskie, główne zainteresowane stronyi podmioty, włączenieich dosieci współpracy na poziomie UEi pomoc w zidentyfikowaniu i zbadaniu „dobrych praktyk” wcelu wsparciai wzmocnieniarozwoju polityki zdrowia publicznego

Griego

Πρέpiει, ωστόσο, να ση'ειωθεί ότι το υpiόψη piρόγρα''α εκpiο-νήθηκετο1999-2000καιενεκρίθητο2002, δηλαδήσε'ιαpiερίοδοκατάτηνοpiοίαδεν είχαν τεθεί piλήρω1 σε εφαρ'ογή οι τρέχουσε1 'έθοδοι piρογρα''ατισ'ού, piαρακολούθηση1 και αξιολόγηση1 τη1 Εpiιτροpiή1.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Środki diagnostyczne to środki służące zidentyfikowaniu osób, w przypadku których istnieje ryzyko popełnienia wykroczenia drogowego lub niebezpiecznych zachowań (np. arkusz deklaracji przy składaniu wniosku o prawo jazdy, obowiązkowe badania diagnostyczne).

Griego

Τα διαγνωστικά ˆέτρα αφορούν τα έτρα αναγνώριση ανθρώpiων piου είναι εpiιρρεpiεί στο να διαpiράξουν κυκλοφοριακέ piαραβάσει ή να συˆpiεριφερ-θούν ˆε τρόpiο ˆη ασφαλή (pi.χ. υpiεύθυνη δήλωση κατά την υpiοβολή αίτηση για χορήγηση διpiλώˆατο οδήγηση, υpiοχρεωτικέ διαγνωστικέ διευκρινήσει κλpi).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

■ zostać wdrożone po dokonaniu należytego rozpoznania niebezpieczeństw i zagrożeń, ogólnie poprawić warunki pracy i przyczyniać się do promowania bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wydajności, koncentrować się na zidentyfikowaniu zagrożenia u źródła oraz na kontynuowaniu zatrudnienia, rehabilitacji i wspieraniu pracowników z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi, zostać uznane za działania, które przyczyniły się do zmniejszenia zagrożenia, przynosić wymierne i trwałe korzyści, spełniać odpowiednie wymogi prawne obowiązujące w państwach członkowskich, w których zostały wdrożone, a najlepiej wykraczać poza określone minimalne normy, integrować, przez wspólne uczestnictwo, pracowników i pracodawców, cieszyć się pełnym poparciem kierownictwa wyższego szczebla.

Griego

■ να έχει εφαροστεί έpiειτα αpiό κατάλληλη εκτίηση των κινδύνων και των piηγών κινδύνου·■ να βελτιώνει τι συνθήκε εργασία εν γένει και να piροάγει αpiοτελεσατικά την υγεία, την ασφάλεια και την αpiοδοτικότητα·■ να εpiικεντρώνεται στην piρόληψη του piροσδιορισένου κινδύνου στην piηγή ή στην piαραονή, στην εpiανένταξη και την εκ νέου ενσωάτωση στην εργασία των εργαζοένων piου piάσχουν αpiό ΜΣΠ·■ να διακρίνεται εύκολα ότι αpiοτελεί την ενέργεια piου piροκάλεσε τη είωση τη εpiικινδυνότητα·■ να εpiιφέρει ένα ευδιάκριτο και όνιο όφελο·■ να piληροί τουλάχιστον τι σχετικέ νοοθετικέ αpiαιτήσει του κράτου έλου στο οpiοίο έχει εφαροστεί, και piρέpiει, κατά piροτίηση, να εκτείνεται και piέρα αpiό τι ελάχιστε piροδιαγραφέ·■ να piεριλαβάνει συετοχική piροσέγγιση ανάεσα σε εργοδότε και εργαζοένου·■ να έχει την piλήρη υpiοστήριξη τη ανώτερη διοίκηση.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Po zidentyfikowaniu docelowych społeczności (np. Francja wyróżnia „wrażliwe strefy miejskie” lub w przypadku szkół „priorytetowe strefy edukacyjne”) dodatkowe środki mogą zostać skierowane na dofinansowanie grup pokrzywdzonych.

Griego

Εpiιpiλέον αρκετά κράτη µέλη (pi.χ.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

Ponadto po zidentyfikowaniu osoby zażywające narkotykiczęsto napotykają na podejrzliwość w zakładach opiekipsychiatrycznej i odmawia im się przyjęcia, co może się umysłowo, podczas gdy 72% mężczyzn i 83% kobietprzebywających w więzieniach zażyło narkotykiprzynajmniej raz w życiu (Hannon et al., 2000r.).

Griego

Σύµφωνα µεστοιχεία της Ιρλανδίας, 48%των ανδρών και 75%τωνγυναικών κρατουµένων εµφανίζουν ψυχικές διαταραχές, ενώ72%των ανδρών και 83%των γυναικών κρατουµένωναναφέρουν δοκιµή ναρκωτικών τουλάχιστον µία φορά σε όλητη ζωή (Hannon κ.ά., 2000).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

System IMI pomoże Ci w zidentyfikowaniu Twojego odpowiednika w innym kraju: każdy właściwy organ zarejestrowany w systemie IMI wprowadza do systemu swoją „nazwę nieformalną”(łatwo zrozumiałą wersję swojej nazwy) oraz opis swoich zadań.

Griego

Το IMI σά βοηθά να εντοpiίσετε τον οόλογό σα σε κάpiοια άλλη χώρα: κάθε αρχή piου είναι εγγεγραένη στο IMI εισάγει τον «ανεpiίσηο τίτλο» τη (ια εύκολα κατανοητή εκδοχή τη ονοασία τη) και ια piεριγραφή των αροδιοτήτων τη στο σύστηα.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Polaco

2. Państwa Członkowskie składają zarówno Radzie, jak i Komisji sprawozdanie z podjętych środków, tak szybko jak to możliwie po podjęciu odpowiednich decyzji. Informacja ta przekazywana jest następnie EMCDDA, Europolowi, EMEA i Parlamentowi Europejskiemu.3. Żadne postanowienie niniejszej decyzji nie stanowi przeszkody dla utrzymania lub wprowadzenia przez Państwo Członkowskie na swoim terytorium wszelkich krajowych środków kontroli, jakie uzna za stosowne, po zidentyfikowaniu przez Państwo Członkowskie nowej substancji psychoaktywnej.

Griego

Ετήσια έκθεσηΤο ΕΚΠΝΤ και η Ευρωπόλ υποβάλλουν ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Η έκθεση λαμβάνει υπόψη όλα τα ζητήματα που απαιτούνται για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και τα επιτεύγματα του συστήματος που εγκαθιδρύεται με την παρούσα απόφαση. Η έκθεση περιλαμβάνει, συγκεκριμένα, εμπειρίες από το συντονισμό μεταξύ του συστήματος που εγκαθιδρύεται με την παρούσα απόφαση και του συστήματος φαρμακοεπαγρύπνησης.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo