Usted buscó: identifikationskod (Sueco - Eslovaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Eslovaco

Información

Sueco

unik identifikationskod

Eslovaco

jednoznačný identifikačný znak

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

service digital identity: en unik identifikationskod för certifikattjänsten.

Eslovaco

digitálna identita služby: jednoznačný jedinečný identifikátor certifikačnej služby,

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

service current status: en identifikationskod för tjänstens aktuella status.

Eslovaco

aktuálny štatút služby: identifikátor aktuálneho stavu služby,

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

plastpåsen skall märkas med datum, klockslag, slakteriets identifikationsnummer och provets identifikationskod.

Eslovaco

plastové vrecko je označené dátumom, časom, identifikáciou bitúnku a identifikačným kódom vzorky.

Última actualización: 2014-11-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

av säkerhetsskäl är det nödvändigt att kräva att medlemsstaterna förser varje fordon som tas i bruk med en identifikationskod.

Eslovaco

z bezpečnostných dôvodov je potrebné vyžadovať od členských štátov, aby každému vozidlu uvedenému do prevádzky pridelili identifikačný kód.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

när medlemsstater tillåter att rullande materiel tas i bruk måste de säkerställa att varje enskild vagn har en identifikationskod.

Eslovaco

ak členské štáty povolia uvedenie železničných koľajových vozidiel do prevádzky, musia zabezpečiť, aby každé vozidlo malo pridelený identifikačný kód.

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

alla icke-mänskliga primater i en anläggning bör före avvänjning identifieras med en permanent identifikationskod som är unik för laboratoriet.

Eslovaco

všetky primáty v danom zariadení by mali byť pred odstavením označené trvalým a jednotným laboratórnym identifikačným kódom.

Última actualización: 2014-11-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

lymfknutorna eller samlingsprovet skall läggas i en plastpåse som märkts med datum, klockslag, slakteriets identifikationsnummer och provets identifikationskod.

Eslovaco

lymfatické uzliny alebo agregát sa uložia do plastového vrecka, na ktorom sa označí dátum, čas, identifikácia bitúnku a identifikačný kód vzorky.

Última actualización: 2014-11-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Sueco

(i) den information eller unika identifikationskod som användaren av betaltjänsten måste ange för att en betalningsorder skall genomföras korrekt.

Eslovaco

(i) upresnenie informácií alebo jedinečného identifikátora, ktoré musí poskytnúť používateľ platobných služieb, aby bol príkaz na úhradu riadne realizovaný;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

5. medlemsstaterna skall se till att alla blodcentraler har en unik identifikationskod som gör att de med precision kan kopplas till varje helblodsenhet som tappats och varje blodkomponent som framställts på blodcentralen.

Eslovaco

5. Členské štáty zabezpečujú, aby malo každé hto jednoznačný identifikátor, ktorý mu umožňuje mať presné napojenie na všetky odobraté jednotky krvi a pripravené krvné zložky krvi.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

2. om den unika identifikationskod som lämnats av användaren av betaltjänsten inte är korrekt, skall tillhandahållaren av betaltjänsten inte vara ansvarig för att transaktionen inte genomförts eller för brister i genomförandet av den.

Eslovaco

2. ak je jedinečný identifikátor poskytnutý používateľom platobných služieb nepresný, poskytovateľ platobných služieb nezodpovedá za nezrealizovanie ani chybné zrealizovanie transakcie.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

med avvikelse från artikel 5 skall överföringar av medel, då både betalarens betalningsleverantör och betalningsmottagares betalningsleverantör är etablerade inom gemenskapen, endast behöva åtföljas av betalarens kontonummer eller en unik identifikationskod som gör det möjligt att spåra transaktionen tillbaka till betalaren.

Eslovaco

odchylne od článku 5 sa požaduje, aby prevody finančných prostriedkov, pri ktorých poskytovateľ platobnej služby príkazcu, ako aj poskytovateľ platobnej služby príjemcu majú sídlo v spoločenstve, boli sprevádzané iba číslom účtu príkazcu alebo osobitným identifikačným údajom, ktorým sa umožňuje sledovanie operácie až k príkazcovi.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

fiskefartyg (namn, flagga och extern identifikationskod), fälla, odling eller företag som medverkar i beredningen av eller handeln med de berörda produkterna av blåfenad tonfisk,

Eslovaco

rybárske plavidlo (názov, vlajku a externý identifikačný kód), pascu, farmu alebo podnik zaoberajúce sa spracovaním tuniaka modroplutvého a/alebo obchodovaním s príslušnými produktmi;

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

numerisk identifikationskod enligt bilaga p i tsd om ”drift och trafikledning” (nedan kallad ”ope tsd”) [1]

Eslovaco

Číselný identifikačný kód podľa definície v prílohe p k tsi o „prevádzke a riadení dopravy“ (ďalej len „ope tsi“) [1]

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

sammanfattning av svaren och av hur de har beaktats de huvudsakliga frågor som togs upp i meddelandet om en ”ny rättslig ram för betalningar på den inre marknaden” var följande: 1) en jämförelse mellan införlivande av sr vii i gemenskapens lagstiftning och i nationell lagstiftning. 2) informationskrav som skall tillämpas inom eu. 3) behov av undantag från principen om fullständig information om betalaren vid batchöverföringar mellan jurisdiktioner. 4) behov av undantag eller beloppströsklar. (1) en jämförelse mellan införlivande av sr vii i gemenskapens lagstiftning och i nationell lagstiftning utfallet av samrådet visar att det finns ett överväldigande stöd från alla berörda parter (bankbranschen, nationella centralbanker, europeiska centralbanken och medlemsstaterna) för att införliva sr vii i gemenskapens lagstiftning i stället för i nationell lagstiftning. (2) informationskrav som skall tillämpas inom eu: innehållet i informationen om betalaren vid överföringar inom och mellan medlemsstaterna i enlighet med sr vii kan den information om betalaren som åtföljer överföringar inom en jurisdiktion begränsas till betalarens kontonummer, under förutsättning att betalarens betalningsleverantör på begäran av betalningsmottagarens betalningsleverantör inom tre arbetsdagar kan leverera fullständig information om betalaren (namn, adress och kontonummer). eftersom denna regel införts inom gemenskapen via eg-lagstiftningen räcker det att kräva att överföringar av medel inom eu skall åtföljas av betalarens kontonummer. i fall där antingen betalarens eller betalningsmottagarens betalningsleverantör är etablerad utanför eu bör fullständig information om betalaren lämnas. i detta förslag fastslås därför att förenklad information (betalarens kontonummer eller en unik identifikationskod) skall åtfölja överföringar av medel inom eu, medan fullständig information om betalaren skall åtfölja överföringar av medel mellan eu och andra jurisdiktioner. detta överensstämmer helt med resultaten från det offentliga samrådet. (3) behov av undantag från principen om fullständig information om betalaren vid batchöverföringar mellan jurisdiktioner i fatf:s ursprungliga tolkningsmeddelande om sr vii (insr vii) undantogs batchöverföringar mellan jurisdiktioner (förutom sådana som sänds genom penningöverföringsföretag) från kravet på fullständig information om betalaren. med undantag från kravet på fullständig information vid överföringar mellan olika jurisdiktioner, behövde batchöverföringar endast åtföljas av betalarens kontonummer eller en unik identifikationskod. termen ”batch” definierades dock inte i fatf:s ursprungliga insr vii. denna avsaknad av definition skapade oklarhet om räckvidden för undantaget. inom betalningssystemen kan termen ”batchöverföringar” ha mycket olika betydelser. utan en harmoniserad definition är det osannolikt, och kanske inte ens möjligt, för betalningsleverantörerna att tolka undantaget likadant. bankbranschen och flertalet av medlemsstaterna erkänner behovet av detta undantag för enskilda överföringar från en enstaka betalare som ingår i en batchöverföring till betalningsmottagare utanför gemenskapen. detta gäller närmare bestämt sammanförda grupper av enskilda överföringar från en enstaka betalare till flera betalningsmottagare (typexemplet är vissa slag av rutinöverföringar, t.ex. sociala bidragsutbetalningar), som av kostnads-/effektivitetsskäl inte kan inkludera fullständig information om betalaren med varje enskild överföring, utan endast på den batchfil som innehåller alla överföringar. samma tolkning är nu tillämplig i fatf, efter en revidering av den ursprungliga insr vii. detta förslag innehåller därför en särskild bestämmelse som möjliggör att överföringar från en enstaka betalare, vilka ingår i en batchöverföring till betalningsmottagare utanför gemenskapen, endast åtföljs av betalarens kontonummer, under förutsättning att batchfilen innehåller fullständig information om betalaren. (4) behov av undantag eller beloppströsklar i det ursprungliga tolkningsmeddelandet om sr vii fastslogs att en jurisdiktion skulle kunna införa en beloppströskel för överföringar av mindre betydelse (på högst 3 000 dollar). meningen var dock att detta undantag skulle vara tillfälligt och ses över av fatf år 2004. Översynen ägde rum mellan februari 2004 och juni 2005 och utmynnade i en reviderad insr vii, som godkändes den 10 juni 2005. Översynen gav upphov till omfattande samråd med betalningsbranschen och även med medlemsstaterna. resultatet av samrådet visar att betalningsbranschen i allmänhet motsätter sig en tillämpning av beloppströsklar eftersom detta skulle nödvändiggöra dubbla system för behandling av överföringar som ligger under respektive över dessa beloppströsklar. Övriga berörda parter (medlemsstaterna, nationella centralbanker och europeiska centralbanken) är i allmänhet inte heller för en sådan lösning. därtill kommer att en studie av fatf visar att även små belopp kan användas för att finansiera terrorism. Å andra sidan fanns farhågor för att alltför strikta identifieringskrav kan tvinga transaktionerna under jord, varvid myndigheternas förmåga att skaffa sig information väsentligen äventyras. följaktligen innehåller detta förslag inte någon beloppströskel, vare sig för utgående överföringar från eu eller inkommande överföringar till eu, när det gäller insamling och vidarebefordran av information om betalaren. förslaget föreskriver därför att inkommande anonyma överföringar till eu skall föranleda särskild vaksamhet och lämpliga åtgärder avsedda att skaffa fram den saknade informationen om betalaren. i förslaget fastslås också att utgående överföringar från eu skall åtföljas av fullständig information om betalaren, men för att inte riskera att tvinga ner transaktionerna under jord tillåts dock, på basis av en riskbedömning, en viss flexibilitet när det gäller omfånget på kontrollen av informationen om betalaren. -

Eslovaco

zhrnutie reakcií a spôsob, akým sa zohľadnili hlavnými otázkami oznámenia o „novom právnom rámci pre platby na vnútornom trhu“ boli: 1.) transpozícia oo vii právnymi predpismi spoločenstva alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi; 2.) informačný režim uplatniteľný v rámci eÚ; 3.) potreba odchýlenia sa od princípu úplného informovania o príkazcovi, pokiaľ ide o hromadné prevody medzi jurisdikciami a 4.) potreba výnimky alebo stanovenia prahových limitov. 1.) transpozícia oo vii prostredníctvom právnych predpisov spoločenstva alebo prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov. výsledky konzultácie ukázali úplnú podporu všetkých zúčastnených strán (banky, národné centrálne banky, európska centrálna banka a členské štáty), pokiaľ ide o transpozíciu oo vii prostredníctvom právnych predpisov spoločenstva pred transpozíciou prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov. 2.) informačný režim uplatniteľný v rámci eÚ: obsah údajov o príkazcovi, pokiaľ ide o prevody finančných prostriedkov v rámci členských štátov a medzi nimi. podľa oo vii môžu byť údaje o príkazcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov v rámci jurisdikcie, obmedzené na číslo účtu príkazcu za predpokladu, že úplné údaje o príkazcovi (meno, adresa a číslo účtu) je možné na žiadosť doručiť do troch pracovných dní prostredníctvom poskytovateľa platobnej služby príkazcu poskytovateľovi platobnej služby príjemcu. keďže toto pravidlo je vynutiteľné v rámci spoločenstva prostredníctvom právnych predpisov spoločenstva, stačí, ak prevody finančných prostriedkov v rámci eÚ sprevádza číslo účtu príkazcu. Úplné údaje o príkazcovi by sa mali doručiť v prípadoch, kedy majú poskytovateľ platobnej služby príkazcu alebo príjemcu sídlo mimo eÚ. v tomto návrhu sa preto stanovuje, že na prevody finančných prostriedkov v rámci eÚ je potrebné uplatňovať zjednodušené údaje (číslo účtu príkazcu alebo osobitný identifikačný údaj), zatiaľ čo úplné údaje o príkazcovi je potrebné uplatňovať na prevody finančných prostriedkov medzi eÚ a inými jurisdikciami. toto je úplne v súlade s výsledkami verejnej konzultácie. 3.) potreba odchýlenia sa od princípu úplného informovania o príkazcovi, pokiaľ ide o hromadné prevody medzi jurisdikciami. pôvodnou výkladovou poznámkou fatf ohľadom oo vii (vpoo vii) sa oslobodzujú hromadné prevody medzi jurisdikciami (okrem tých, ktoré zasiela remitent) z povinnosti doručenia úplných údajov o príkazcovi. odlišne od režimu poskytovania úplných údajov, ktorý sa uplatňuje medzi jurisdikciami, je potrebné, aby iba číslo účtu príkazcu alebo osobitný identifikačný údaj sprevádzali hromadné prevody. termín „hromadný“ však v pôvodnej výkladovej poznámke oo vii fatf definovaný nebol. absencia takejto definície spôsobila nejasnosť rozsahu tejto odchýlky. v kontexte platobných systémov môže mať termín „hromadné prevody“ veľmi odlišné významy. bez zosúladenej definície bolo jednotné chápanie odchýlky poskytovateľmi platobnej služby nepravdepodobné a možno ani nemožné. bankový sektor a väčšina členských štátov potvrdzujú potrebu takejto odchýlky, pokiaľ ide o individuálne prevody od jednotlivého príkazcu, ktoré sú obsiahnuté v hromadnom súbore, na prevod príjemcom mimo spoločenstva. tento postup obzvlášť odkazuje na zoskupovanie individuálnych prevodov od jednotlivého príkazcu niekoľkým príjemcom (poväčšine určité typy bežných prevodov, ako napr. príspevok sociálneho poistenia), ktorý z dôvodov týkajúcich sa nákladov/účinnosti neumožňuje zahrnúť úplné údaje o príkazcovi v každom individuálnom prevode, ale iba v hromadnom súbore, ktorý ich obsahuje. rovnaké stanovisko zaujala po revízii pôvodnej výkladovej poznámky oo vii aj fatf. súčasný návrh preto obsahuje osobitné ustanovenie, ktorým sa umožňuje, aby prevody finančných prostriedkov od jednotlivého príkazcu, ktoré sú obsiahnuté v hromadnom súbore na prevod príjemcom mimo spoločenstva, boli sprevádzané iba číslom účtu príkazcu za predpokladu, že hromadný súbor obsahuje úplné údaje o príkazcovi. 4.) potreba výnimky alebo stanovenia prahových limitov v pôvodnej výkladovej poznámke týkajúcej sa oo vii bolo stanovené, že jurisdikcie mohli stanoviť prahový limit de minimis (nie vyšší ako 3 000 usd). s touto výnimkou sa však počítalo dočasne a fatf ju malo v roku 2004 preskúmať. toto preskúmanie sa uskutočnilo v období od februára 2004 do júna 2005, čo viedlo k zrevidovanej výkladovej poznámke oo vii, ktorá bola schválená 10. júna 2005. takéto preskúmanie dalo podnet na rozsiahle konzultácie medzi platobným sektorom a členskými štátmi. výsledky konzultácií ukazujú, že platobný sektor je vo všeobecnosti proti uplatňovaniu prahových limitov, keďže takéto uplatňovanie by si vyžadovalo zavedenie duálneho systému zaoberajúceho sa prevodmi finančných prostriedkov nad rámec prahových limitov alebo pod ním. stanovisko iných zúčastnených strán (členské štáty, národné centrálne banky a európska centrálna banka) takisto nie je vo všeobecnosti podporujúce. navyše štúdia uskutočnená fatf ukazuje, že aj malé čiastky môžu byť použité na financovanie terorizmu. na druhej strane existujú obavy z toho, že by príliš prísne identifikačné požiadavky mohli viesť k tomu, že by boli prevody vykonané mimo bežného platobného styku, čím by sa pre orgány získať akékoľvek informácie značne obmedzilo. následne súčasný návrh nestanovuje žiadne prahové limity pre prevody z eÚ ani pre prevody do eÚ, pokiaľ ide o získavanie a prevod údajov o príkazcovi. preto stanovuje, aby boli anonymné prevody do eÚ predmetom zvláštnej opatrnosti a vhodných opatrení určených na získanie chýbajúcich údajov o príkazcovi. takisto sa v ňom stanovuje, že prevody finančných prostriedkov odchádzajúcich z eÚ sú sprevádzané úplnými údajmi o príkazcovi, avšak s cieľom zohľadniť riziko, že by mohli byť prevody vykonané mimo bežného platobného styku, sa umožňuje flexibilita, pokiaľ ide o rozsah overovania údajov o príkazcovi na báze rizikovej citlivosti. -

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo