Preguntar a Google

Usted buscó: omstruktureringsfall (Sueco - Francés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Francés

Información

Sueco

Dessutom tyder erfarenheterna från omstruktureringsfall på att optimistiska scenarier sällan förverkligas.

Francés

De plus, l'expérience d'autres affaires de restructuration montre que les hypothèses les plus favorables se réalisent rarement.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Sueco

Kommissionen har använt denna princip i tidigare omstruktureringsfall inom stålbranschen [24].

Francés

Cela signifierait que les coûts de restructuration réels sont inférieurs et que la part de l'aide correspondante doit être remboursée, ce qui est conforme à la pratique de la Commission dans des affaires antérieures concernant la restructuration du secteur de la sidérurgie [24].

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Det finns skäl till försiktighet för att undvika missbruk i så kallade "omstruktureringsfall".

Francés

Il y a lieu d'être prudent pour éviter les abus dans les cas de "reconstruction".

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

I över hälften av alla omstruktureringsfall informeras och rådfrågas de befintliga europeiska företagsråden inte på ett korrekt sätt.

Francés

l'exercice effectif des droits à l’information et à la consultation transnationales n’est pas assuré, notamment parce que les comités d’entreprise européens existants ne sont pas correctement informés et consultés dans plus de la moitié des cas de restructuration.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Det finns dock även skäl till försiktighet för att undvika missbruk i så kallade "omstruktureringsfall".

Francés

Il y a cependant lieu d'être prudent pour éviter les abus dans les cas de "reconstruction".

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

År 1997 behandlade byrån 1 387 koncentrations- och omstruktureringsfall och avgav 1 225 utlåtanden i samband därmed.

Francés

Actuellement, 11 % seulement des 18 000 normes polonaises sont entièrement harmonisées avec les normes euro péennes.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Kommissionen har i flera omstruktureringsfall fastställt stödinslaget för en garanti till förmån för ett företag i svårigheter som lägre än det nominella värdet.

Francés

La Commission a, à plusieurs reprises dans des affaires de restructuration, fixé l’élément d’aide d’une garantie accordée à une entreprise en difficulté à une valeur inférieure à la valeur nominale.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

De uppgifter om ad hocstöd som läggs fram i översikten och som inbegriper alla stora omstruktureringsfall antyder visserligen att stödet till omstruktureringen inom tillverkningsindustrin nu har passerat sin kulmen, men den framtida utvecklingen inom denna och andra sektorer måste ändå följas noga.

Francés

La nécessité pour la Commission de soumettre les aides d'État à un contrôle strict et pour les États membres de s'astreindre à une autodiscipline rigoureuse demeure donc.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Förutom atl täcka kostnader för arbetslöshelsbidrag och förtidspensionering, tillhandahålls stöd ofta i samband med etl särskilt omstruktureringsfall för utbildning, rådgivning och praktisk hjälp för att finna alternativ anställning, bistånd med omlokalisering och yrkesutbildning och hjälp till anställda som vill starta egna foretag.

Francés

Outre leur fonction de prise en charge du coût des indemnités de licenciement et des retraites anticipées, il est fréquent que les aides à la restructuration servent à financer, dans certains cas de restructuration, des actions de formation, de conseil et d'aide pratique à la recherche d'un autre emploi, d'aide à la reinstallation et de formation professionnelle, ainsi que d'assistance aux travail leurs souhaitant se lancer dans de nouvelles activités.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Det finns behov av att kartlägga och genomföra lämpliga åtgärder för att trygga omstruktureringsprocessen och uppfyllandet av dess mål, inbegripet bland annat att maximera det återvunna värdet för kreditorerna och upprätta en förteckning över de mest akuta omstruktureringsfallen för skyndsam sanering.

Francés

Il convient d'identifier et de mettre en œuvre des mesures adéquates pour garantir le processus de restructuration et la réalisation de ses objectifs, notamment en optimisant la valeur de récupération pour les créanciers, et de dresser une liste des dossiers de restructuration les plus urgents en vue d'une liquidation rapide.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Efter tre seminarier hösten 2002 och våren 2003, där man koncentrerade sig på konkreta omstruktureringsfall, avslutade arbetsmarknadens parter med framgång förhandlingarna om en gemensam text med titeln “Orientations for reference in managing change and its social consequences” ("Riktlinjer för hanteringen av förändringar och deras sociala följder").

Francés

À la suite des trois séminaires de l'automne 2002 et du printemps 2003, qui se sont concentrés sur des cas concrets de restructuration, les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur un texte commun intitulé "Orientations de référence dans la gestion du changement et de ses conséquences sociales".

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

61) Det är vanligt att omstruktureringsstöden, förutom att täcka kostnader för avgångsvederlag och förtidspensioner, dessutom i konkreta omstruktureringsfall används för att finansiera utbildning, rådgivning och praktisk hjälp att finna alternativ anställning, omlokalisering, yrkesutbildning och hjälp till anställda som vill starta egna företag.

Francés

(61) Outre leur fonction de prise en charge du coût des indemnités de licenciement et des retraites anticipées, il est fréquent que les aides à la restructuration servent à financer, dans certains cas de restructuration, des actions de formation, de conseil et d'aide pratique à la recherche d'un autre emploi, d'aide à la réinstallation et de formation professionnelle, ainsi que d'assistance aux travailleurs souhaitant se lancer dans de nouvelles activités.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Sueco

I praktiken finns det många underliggande processer som är gemensamma för de två omstruktureringsfallen.

Francés

En pratique, nombre des processus fondamentaux sousjacents sont communs aux deux catégories de restructuration.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

I många medlemsstater - det senaste årets händelser påminner oss om detta - har det förekommit omstruktureringar: historien är full av omstruktureringsfall , förflyttningar, nedläggningar- Wurtz påminde oss om några - som inte bara minskar sysselsättningen utan också hotar den ekonomiska och sociala sammanhållningen i de drabbade områdena , som skapar ett klimat av social osäkerhet bland de anställda , som skapar ett klimat som verkligen inte främjar utveckling och tillväxt.

Francés

Des restructurations ont lieu dans beaucoup d' États membres- et l' histoire de ces dernières années nous le rappelle. L' histoire, justement, est riche de cas de restructurations, transferts, fermetures d' entreprises- M. Wurtz nous en a rappelé quelques-uns- qui non seulement réduisent le niveau de l' emploi mais compromettent la cohésion économique et sociale des régions touchées, ils créent un climat d' insécurité sociale parmi les travailleurs, un climat qui ne favorise aucunement le développement et la croissance.

Última actualización: 2012-03-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

(49) Då nya risker upptäcktes efter kapitaltillskottet hotades banken på nytt av en för låg kapitalandel. För att undvika ännu ett kapitaltillskott bestämde sig delstaten Berlin för en lösning med allmänna garantier i form av en riskgaranti (Risikoabschirmung). På detta sätt får garantierna en liknande effekt som ett kapitaltillskott. Problemet med en riskgaranti var dock att det stödbelopp som slutligen skulle beviljas inte kunde bestämmas exakt. Det teoretiskt största nominella belopp som nämns i det detaljerade avtalet är 35,34 miljarder euro. När detta belopp rensas för flerfaldiga risktäckningar återstår ett största belopp på 21,6 miljarder euro. Detta är dock ännu endast ett nominellt värde, dvs. utgående från att alla risker materialiseras, vilket inte är sannolikt (se ovan). Därför måste kommissionen av noggrannhetsskäl räkna med det enda högsta belopp som fanns tillgängligt, dvs. 35,34 miljarder euro. Eftersom detta belopp förmodligen inte skulle bli aktuellt, skulle det vara orimligt att lägga det till grund för att fastställa de uppvägande åtgärder som krävs. Kommissionen kunde därför inte bedöma om de uppvägande åtgärder som erbjöds skulle vara tillräckliga i förhållande till stödbeloppet. Kommissionen tvivlade för övrigt på att de uppvägande åtgärderna enligt det ovan skisserade resonemanget var tillräckliga ens i det optimistiska scenariot med ett genomfört stöd på omkring 3 miljarder euro utöver kapitaltillskottet. Dessutom tyder erfarenheterna från omstruktureringsfall på att optimistiska scenarier sällan förverkligas.

Francés

(49) Comme de nouveaux risques ont été découverts après l'injection de capital, les ratios de solvabilité risquaient une nouvelle fois d'être insuffisants. Afin d'éviter un nouvel apport de capital, le Land de Berlin a opté pour la solution de garanties générales à l'aide d'une protection contre les risques. Les garanties ont un effet analogue à celui d'une injection de capital. Or, le problème de cette protection contre les risques était que le montant de l'aide finalement accordée n'avait pas été fixé clairement. La valeur théorique maximale visée à l'article 45 de l'accord détaillé s'élève à 35,34 milliards d'euros. Après correction pour la comptabilisation multiple des risques, le plafond s'élève à 21,6 milliards d'euros, ce qui reste toujours une valeur nominale; en d'autres termes, on part de l'hypothèse que tous les risques se réaliseront pleinement, hypothèse improbable (voir plus haut). Par conséquent, par prudence, la Commission a dû recourir à la seule valeur maximale disponible, c'est‐à‐dire 35,34 milliards d'euros. Comme il était probable que ce montant ne serait pas réalisé, il était déraisonnable de le prendre pour base pour fixer les contreparties indispensables. Par conséquent, la Commission n'était pas en mesure d'apprécier si les contreparties proposées seraient suffisantes eu égard au montant de l'aide. Elle doutait du reste que même dans l'hypothèse la plus favorable, avec des aides effectives d'environ 3 milliards d'euros outre l'injection de capital, les contreparties fussent suffisantes eu égard au critère approximatif décrit plus haut. De plus, l'expérience d'autres affaires de restructuration montre que les hypothèses les plus favorables se réalisent rarement.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

61) Det är vanligt att omstruktureringsstöden, förutom att täcka kostnader för avgångsvederlag och förtidspensioner, dessutom i konkreta omstruktureringsfall används för att finansiera utbildning, rådgivning och praktisk hjälp att finna alternativ anställning, omlokalisering, yrkesutbildning och hjälp till anställda som vill starta egna företag. Kommissionen ställer sig alltid positiv till sådant stöd.

Francés

(61) Outre leur fonction de prise en charge du coût des indemnités de licenciement et des retraites anticipées, il est fréquent que les aides à la restructuration servent à financer, dans certains cas de restructuration, des actions de formation, de conseil et d'aide pratique à la recherche d'un autre emploi, d'aide à la réinstallation et de formation professionnelle, ainsi que d'assistance aux travailleurs souhaitant se lancer dans de nouvelles activités. La Commission émet systématiquement un avis favorable sur ce type d'aides.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo