Demander à Google

Vous avez cherché: vedligeholdelsesvirksomheder (Danois - Italien)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Italien

Infos

Danois

— regler for vurdering og godkendelse af installationsvirksomheder eller vedligeholdelsesvirksomheder.

Italien

— di regole per la valutazione ed il riconoscimento di imprese di installazione e di manutenzione. tenzione.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Arbejdstagere inden for elektricitetssektoren og vedligeholdelsesvirksomheder (ca. 300 000 arbejdstagere).

Italien

Lavoratori del settore elettrico e imprese di manutenzione (circa 300 000 lavoratori).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

reduktion af investerings- og vedligeholdelses/driftsomkostninger på grund af øget konkurrence mellem fabrikanter og vedligeholdelsesvirksomheder

Italien

riduzione dei costi d'investimento e di manutenzione/esercizio in virtù di una maggiore concorrenza tra fabbricanti e imprese di manutenzione,

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Parter, der er bemyndiget til at forvalte et forsyningsnet, f.eks. vedligeholdelsesvirksomheder, driftsherrer eller ejere.

Italien

Parti autorizzate a gestire una rete di pubblica utilità, come addetti alla manutenzione, operatori o proprietari.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

flyvninger, som opereres af luftfartsselskaber, flyfabrikanter eller vedligeholdelsesvirksomheder, og som ikke transporterer passagerer, bagage, fragt eller post

Italien

voli effettuati da vettori aerei, fabbricanti di aeromobili o imprese di manutenzione, senza passeggeri, bagagli, merce o posta;

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

b) at reglerne for vurdering af installations- eller vedligeholdelsesvirksomheder er objektive, rettet mod disses faglige kvalifikationer og fri for diskrimination

Italien

b) le regole per la valutazione delle imprese di installazione o di manutenzione siano obiettive, attinenti alla loro qualificazione tecnica e applicate in modo non discriminatorio;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

e) at enhver liste over sikkerhedsudstyr og installations- og vedligeholdelsesvirksomheder, som overholder specifikationerne, indeholder en klassifikation baseret på det opnåede præstationsniveau

Italien

e) gli elenchi dei dispositivi di sicurezza e delle imprese di installazione e manutenzione conformi alle specifiche comprendano una classificazione basata sul livello d'efficacia conseguito;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Derfor bør det fastsættes, under hvilke betingelser fastsættelsen af tekniske specifikationer og procedurer til afprøvning og godkendelse af sådant sikkerhedsudstyr og installations- og vedligeholdelsesvirksomheder kan tillades.

Italien

A tale scopo il regolamento deve definire le condizioni di esenzione per la definizione di caratteri stiche tecniche e per le procedure di valutazione delle apparecchiature di sicurezza nonché delle imprese addette alla loro installazione e manutenzione.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

( 17) Samarbejde vedrørende godkendelse af sikkerhedsudstyr og af installations- og vedligeholdelsesvirksomheder er formålstjenligt, for så vidt som det fjerner behovet for gentagne godkendelsesprocedurer.

Italien

17) La cooperazione relativa al riconoscimento di apparecchiature di sicurezza, incluse le apparecchiature di prevenzione, nonché delle imprese incaricate della loro installazione e manutenzione è utile in quanto evita la necessità del rilascio di singoli riconoscimenti.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Formålet med sådanne betingelser er at sikre, at alle fabrikationsvirksomheder og installations- og vedligeholdelsesvirksomheder har adgang til at søge godkendelse, og at godkendelse finder sted på grundlag af objektive og veldefinerede kriterier.

Italien

Queste condizioni hanno lo scopo di garantire che la domanda di valutazione possa essere presentata da tutti i fabbricanti e dalle imprese di installazione e di manutenzione e che la valutazione sia effettuata in base a criteri oggettivi e ben definiti.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Det hænder, at brugere benytter sig af små vedligeholdelsesvirksomheder, der ikke altid har varige forbindelser med fabrikanten, og som udskifter slidte dele med dele, der ligner, men ikke er identiske med de dele, som fabrikanten anbefaler i instruktio

Italien

Egli è responsabile delle procedure di attestazione della conformità (dichiarazione CE di conformità, creazione del fascicolo, apposi­zione della marcatura CE, ecc.).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Vejningen skal udføres enten af producenten eller af en godkendt vedligeholdelsesvirksomhed.

Italien

La pesatura deve essere eseguita dal costruttore o da un’impresa di manutenzione approvata.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Infrastrukturforvalternes og jernbanevirksomhedernes ansvar for driften af jernbanesystemet er ikke til hinder for, at andre aktører såsom fabrikanter, vedligeholdelsesvirksomheder, vognindehavere, tjenesteudbydere og indkøbscentraler påtager sig ansvaret for deres produkter og tjenester i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets direktiv 96/48/EF af 23. juli 1996 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog [8] og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/16/EF af 19. marts 2001 om interoperabilitet i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog [9] eller anden relevant fællesskabslovgivning.

Italien

La responsabilità dei gestori dell’infrastruttura e delle imprese ferroviarie relativa al funzionamento dei sistemi ferroviari non esclude che altri attori quali fabbricanti, fornitori di servizi di manutenzione, addetti alla manutenzione dei vagoni, fornitori di servizi, ed enti appaltanti si assumano la responsabilità dei loro prodotti o servizi ai sensi delle disposizioni della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità [8] e alla direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale [9] o di altra legislazione comunitaria pertinente.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

(25) Hvor der ikke på fællesskabsplan er foretaget en sådan harmonisering, hvad angår installation og vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr, kan aftaler mellem forsikringsselskaber om fastsættelse af tekniske specifikationer eller godkendelsesprocedurer, der anvendes i en eller flere medlemsstater, fritages ved forordning; denne fritagelse bør dog være underlagt en række betingelser, i særdeleshed den betingelse, at hvert forsikringsselskab fortsat frit skal kunne acceptere at forsikre sikkerhedsudstyr samt installations- og vedligeholdelsesvirksomheder, der ikke er omfattet af en fælles godkendelse, på de vilkår og betingelser, det selv måtte ønske.

Italien

(25) Per quanto riguarda l'installazione e la manutenzione dei dispositivi di sicurezza, dato che non vi è stata alcuna armonizzazione in materia a livello comunitario, gli accordi tra assicuratori che definiscono specifiche tecniche o procedure di omologazione da utilizzare in uno o più Stati membri possono essere esentati mediante regolamento. L'esenzione deve tuttavia essere subordinata a talune condizioni, in particolare che ogni impresa di assicurazione deve rimanere libera di accettare per l'assicurazione, alle condizioni da essa determinate, dispositivi ed imprese di installazione e manutenzione non omologati in comune.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

c) at de pågældende specifikationer og regler kun opstilles og udsendes med udtrykkelig angivelse af, at forsikringsvirksomhederne frit og på de vilkår og betingelser, de selv ønsker, kan acceptere at forsikre andet sikkerhedsudstyr eller godkende andre installations- eller vedligeholdelsesvirksomheder, som ikke opfylder disse specifikationer eller regler

Italien

c) dette specifiche e regole siano redatte e comunicate corredate della menzione esplicita che le imprese di assicurazione sono libere di accettare per l'assicurazione, alle condizioni da esse determinate, altri dispositivi di sicurezza o imprese di installazione e manutenzione non conformi alle stesse;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

h) at det udstyr og de installations- og vedligeholdelsesvirksomheder, som opfylder evalueringskriterierne, godkendes på en ikke-diskriminerende måde inden for en frist på seks måneder at regne fra datoen for ansøgningen, undtagen hvor tekniske hensyn retfærdiggør en rimelig forlængelse af fristen

Italien

h) i dispositivi e le imprese di installazione o di manutenzione che soddisfano i criteri di valutazione ottengano la relativa certificazione in maniera non discriminatoria entro sei mesi dalla data della presentazione della domanda, a meno che non sussistano motivi tecnici che giustifichino un ragionevole periodo supplementare;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

k) udelukker eller indskrænker dækningen af en risiko, hvis forsikringstageren benytter sikkerhedsudstyr eller installations- eller vedligeholdelsesvirksomheder, som ikke er godkendt efter de relevante specifikationer fastlagt på et europæisk plan af en sammenslutning eller sammenslutninger af forsikringsselskaber i en eller flere andre medlemsstater.

Italien

k) escludono o limitano la copertura di un rischio se l'assicurato utilizza dispositivi di sicurezza o imprese di installazione o di manutenzione che non sono omologati in base ai requisiti convenuti da una o più associazioni di assicuratori di uno o più Stati membri o al livello comunitario.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

(18) Endelige bør sådanne aftaler ikke resultere i eksklusivlister, og enhver virksomhed bør stå frit med henblik på at acceptere sikkerhedsudstyr og installations- og vedligeholdelsesvirksomheder, som ikke er godkendt i fællesskab.

Italien

18) Infine, questi accordi non devono condurre ad una enumerazione limitativa ed ogni impresa deve rimanere libera di accettare apparecchiature o imprese di installazione o manutenzione non riconosciute secondo la procedura comune.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Beskæftigelsesvirkningen af dette fald har været en reduktion i antallet af beskæftigede inden for byggesektoren på 8 % i 1980.1 de første seks måneder af 1981 konstateredes der et yderligere fald i nybyggeriet, medens en voksende andel af bygningshåndværkerne be skæftiges ved reparation og vedligeholdelsesvirksomhed.

Italien

L'effetto che il calo degli investimenti ha esercitato sull'occupazine è consistito in una riduzione nella misura dell'8%, nel 1980, del numero di lavoratori occupati nel settore edilizio.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Fritagelse gælder, hvis: a) de tekniske specifikationer og procedurereglerne for godkendelse er veldefinerede, teknisk begrundede og står i forhold til det pågældende sikkerhedsudstyrs kapacitet b) reglerne for vurdering af installations- eller vedligeholdelsesvirksomheder er objektive, rettet mod disses faglige kvalifikationer og fri for diskrimination c) de pågældende specifikationer og regler kun opstilles og bekendtgøres med udtrykkelig angivelse af, at forsikringsvirksomhederne er berettigede til at acceptere andre sikkerhedsgenstande eller installations- eller vedligeholdelsesvirksomheder, som ikke opfylder disse specifikationer eller regler d) specifikationerne og reglerne efter simpel forespørgsel fremsendes til enhver interesseret person e) specifikationerne indeholder en klassifikation baseret på det opnåede præstationsniveau f) anmodning om vurdering kan forelægges på ethvert tidspunkt og af enhver ansøger g) vurderingen af overensstemmelse ikke medfører uforholdsmæssigt store omkostninger for ansøgeren sammenholdt med omkostningerne ved godkendelsesproceduren h) det udstyr og de installations- og vedligeholdelsesvirksomheder, som opfylder vurderingskriterierne, godkendes på en ikkediskriminerende vis inden for en frist på seks måneder at regne fra datoen for ansøgningen, undtagen hvor tekniske motiver retfærdiggør en rimelig forlængelse af fristen i) overensstemmelsen eller godkendelsen attesteres skriftligt j) nægtelse af overensstemmelsesattestation begrundes skriftligt under vedlæggelse af et eksemplar af fortegnelserne fra de foretagne forsøg og kontroller k) afslag på at tage en anmodning om vurdering i betragtning skal begrundes skriftligt

Italien

L'esenzione si applica sempreché: a) le prescrizioni e le procedure relative alla valutazione siano precise, tecnicamente giustificate e proporzionate al risultato cui è preordinata l'apparecchiatura di sicurezza; b) le regole per il riconoscimento di imprese di installazione o di manutenzione siano obiettive, attinenti alla qualificazione tecnica e applicate in modo non discriminatorio; e) dette prescrizioni e regole siano redatte e comunicate con la menzione esplicita che le imprese di assicurazione sono libere di accettare apparecchiature di sicurezza o imprese di installazione e manutenzione non conformi alle stesse;

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK