Demander à Google

Vous avez cherché: tutkintatehtäviäja (Finnois - Italien)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Italien

Infos

Finnois

Henkilöstön palkkaus ei saa riippua suoritettujen tutkintatehtävien määrästä tai tuloksista.

Italien

La remunerazione del personale non deve dipendere dal numero o dai risultati delle indagini svolte.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

"Tutkittuani pyyntönne minun on vahvistettava Moggin kieltäytyminen antamasta Teille tietoja tästä asiakirjasta, jonka paljastaminen voisi haitata yleisen edun turvaamista ja erityisesti komission tarkastus- ja tutkintatehtäviä.

Italien

«Dopo aver esaminato la vostra richiesta, mi trovo in dovere di confermare il rifiuto del signor Mogg di darvi accesso al documento di cui si tratta, la divulgazione del quale potrebbe pregiudicare la protezione dell'interesse pubblico, specie delle missioni d'ispezione e d'inchiesta della Commissione.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

40 Komissio toteaa riidanalaisessa päätöksessä, että perustellun lausunnon paljastaminen "voisi haitata yleisen edun turvaamista ja erityisesti komission tarkastusja tutkintatehtäviä".

Italien

40 Nella decisione impugnata la Commissione afferma che la divulgazione del parere motivato «potrebbe pregiudicare la protezione dell'interesse pubblico, specie delle missioni d'ispezione e d'inchiesta della Commissione».

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

Kaikki petostentorjuntatutkimukset on keskitetty yhteen kansalliseen tutkintayksikköön (jotkut aluevi­rastojen työntekijät hoitavat kuitenkin edelleen myös tutkintatehtäviä).

Italien

Attribuzione di tutte le indagini antifrode a un unico servizio nazionale investigativo (continuano tuttavia a svolgere ricerche anche alcuni membri del personale degli uffici regionali).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Kantaja nimittäin korosti, että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksitehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen^ äljempänä EIOS) 6 artiklassa määrättyjä takeita ei ollut noudatettu yhtäältä sen takia, että komissiossa noudatettavassa menettelyssä tutkintatehtäviäja päätöksentekoa ei ole uskottu eri elimille tai eri henkilöille, ja toisaalta sen takia, että komission tekemästä päätöksestä ei voida nostaa sellaista täydellä harkintavallalla tutkittavaa kannetta, jota EIOS :ssä edellytetään.

Italien

Difatti, l'asserita violazione dei diritti della difesa dev'essere valutata in funzione delle circostanze di ciascun caso di specie, in quanto è sostanzialmente legata alle censure di cui la Commissione ha tenuto conto per dimostrare l'infrazione contestata all'impresa interessata.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Sen tutkintatehtäviä on täydennettävä oikeudenmukaisilla ja tehokkailla seuraamuksilla (3.3).

Italien

L'esercizio dei suoi compiti di indagine amministrativa deve essere completato da una politica di sanzioni giuste ed efficaci (3.3).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

(17) viraston on oltava tehtäviensä hoidossa riippumaton; riippumattomuuden vahvistamiseksi viraston tutkintatehtäviä valvoo säännöllisesti valvontakomitea, joka koostuu ulkopuolisista, riippumattomista asiantuntijoista, joilla on erityispätevyys viraston toimivaltaan kuuluvilla aloilla; komitean tehtävänä on myös avustaa viraston johtajaa tämän tehtävien hoidossa,

Italien

(17) considerando che l'Ufficio deve godere d'indipendenza nell'assolvimento dei propri compiti; che, per rafforzare questa indipendenza, l'Ufficio è soggetto al controllo regolare della funzione di indagine da parte di un comitato di vigilanza composto da personalità esterne indipendenti, particolarmente qualificate nei settori di competenza dell'Ufficio; che tale comitato avrà anche la funzione di assistere il direttore dell'Ufficio nello svolgimento dei suoi compiti;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(17) viraston on oltava tehtäviensä hoidossa riippumaton; riippumattomuuden vahvistamiseksi viraston tutkintatehtäviä valvoo säännöllisesti valvontakomitea, joka koostuu ulkopuolisista, riippumattomista asiantuntijoista, joilla on erityispätevyys viraston toimivaltaan kuuluvilla aloilla; tämän komitean tehtävänä on myös avustaa viraston johtajaa tämän tehtävien hoidossa,

Italien

(17) considerando che l'Ufficio deve godere d'indipendenza nell'assolvimento dei propri compiti; che, per rafforzare questa indipendenza, l'Ufficio è soggetto al controllo regolare della funzione di indagine da parte di un comitato di vigilanza composto da personalità esterne indipendenti, particolarmente qualificate nei settori di competenza dell'Ufficio; che tale comitato avrà anche la funzione di assistere il direttore dell'Ufficio nello svolgimento dei suoi compiti;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(5) viraston johtajan riippumattomuus ja valvontakomitean asema, jotka johtuvat tästä päätöksestä ja neuvoston asetuksista (EY) (Euratom) on tarkoitettu varmistamaan viraston tutkintatehtävän moitteeton täytäntöönpano siten, etteivät sitä haittaa viraston muut tehtävät, jotka liittyvät komission oikeuksiin erityisesti lainsäädännön alalla,

Italien

(5) considerando che l'indipendenza del direttore dell'Ufficio e il ruolo del comitato di vigilanza come definiti dalla presente decisione e dai regolamenti (CE) ed (Euratom), relativi alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, sono intesi ad assicurare l'esercizio efficace della funzione d'indagine dell'Ufficio senza interferire con gli altri compiti ad esso spettanti, come quelli connessi alle prerogative della Commissione, segnatamente in materia legislativa;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

-miten OLAFin riippumatonta tutkintatehtävää voidaan vahvistaa ja

Italien

-come si può rafforzare la funzione investigativa indipendente dell'OLAF?

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

1. Perustamalla Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) [2] yhteisön toimielimet halusivat tehostaa Euroopan unionin taloudellisia etuja vahingoittavien laittomien toimien torjuntaa. Virastolle myönnettiin edeltäjiinsä nähden uusia toimivaltuuksia [3], jotka liittyvät etenkin hallinnollisten tutkimusten suorittamiseen kaikissa Euroopan unionin toimielimissä ja elimissä. Tutkintatehtävää lujitettiin takaamalla kyseisen toiminnan riippumattomuus. Riippumattomuuden tueksi perustettiin puolestaan yhteisön toimielinten ja elinten ulkopuolisista henkilöistä koostuva valvontakomitea. Viraston johtaja, joka aloitti tehtävässään maaliskuussa 2000, sai valtuudet yksiköidensä henkilöstön nimittämiseen; tavoitteena oli kyetä vastaamaan paremmin viraston erityisiin tutkintatarpeisiin.

Italien

1. Con la creazione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) [2], le istituzioni europee hanno voluto rendere più efficace la lotta contro le attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. All’Ufficio sono stati pertanto conferiti nuovi poteri rispetto ai suoi predecessori [3]. In particolare, gli è stato attribuito il compito di svolgere indagini amministrative all’interno di tutte le istituzioni e di tutti gli organismi dell’Unione europea. Il potere d’indagine è stato rafforzato dalla garanzia d’indipendenza nell’esercizio di tale attività. Tale indipendenza doveva, a sua volta, essere tutelata con l’istituzione di un comitato di vigilanza, composto da personalità esterne alle istituzioni comunitarie. Al direttore dell’Ufficio, entrato in carica nel marzo 2000, è stato attribuito il potere di nomina del personale dei suoi servizi, affinché potesse rispondere meglio alle particolari esigenze dell’Ufficio in materia d’indagini.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

1. Tutkintavirastolle annettu tutkintatehtävä toteutetaan viraston ja tutkintaviraston välisellä kirjallisella sopimuksella, jossa määritetään tutkintaviraston suorittaman kasvilajikkeiden teknisen tutkimuksen kulku sekä asetuksen (EY) N:o 2100/94 58 artiklassa tarkoitettu maksu. Kun on kyse 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta yksiköstä, annettu tutkintatehtävä toteutetaan noudattaen viraston antamia työmenetelmiä koskevia sisäisiä sääntöjä.

Italien

1. L'affidamento dell'incarico ad un ufficio d'esame deve essere attuato con un accordo scritto tra l'Ufficio e l'ufficio d'esame, in cui si stabilisca che l'esame tecnico delle varietà deve essere eseguito dall'ufficio d'esame e che l'Ufficio deve pagare l'indennità di cui all'articolo 58 del regolamento di base. Nel caso delle sezioni distaccate di cui all'articolo 14, paragrafo 2, l'affidamento dell'incarico è attuato dall'Ufficio tramite regole interne sui metodi di lavoro.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

15. Asetuksen (EY) N:o 1073/1999 11 artiklan 6 kohdan mukaan valvontakomitean on pidettävä vuosittain vähintään kymmenen kokousta. Jos komitean kuitenkin on määrä keskittyä OLAFin tutkintatehtävän riippumattomuuden varmistamiseen, sitä ei pidä velvoittaa kokoontumaan lähes kuukausittain. Valvontakomitean aseman ja toimintamenettelyjen tarkistaminen vähentäisi todennäköisesti henkilöstön toimien määrää sen sihteeristössä.

Italien

15. In base all’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1073/1999, il comitato di vigilanza deve tenere almeno dieci riunioni all’anno. Tuttavia, se il comitato deve concentrarsi sulla salvaguardia dell’indipendenza della funzione investigativa dell’OLAF, non può essere soggetto all’obbligo di riunirsi quasi mensilmente. Inoltre, un esame del ruolo e delle procedure operative del comitato di vigilanza dovrebbe portare ad una riduzione del numero di posti del suo segretariato.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

2. Komission puheenjohtaja oli itse asiassa todennut, että OLAFin toiminnan uudelleenkeskittäminen merkitsee, että tiettyjä tutkimusten ulkopuolisia horisontaalisia tehtäviä voisi olla hyödyllistä siirtää komission yksiköille ja että OLAFin johtamis-ja hallinnointirakenteita on tarkasteltava uudelleen [2]. Komission puheenjohtaja ehdotti myös, että OLAFin työmäärän lisääntyessä EU:n laajentumisen vuoksi viraston toimintaa tehostetaan lisäämällä sen henkilöstöresursseja, keskittämällä sen toiminta uudelleen tutkintatehtävään ja muuttamalla asetusta. Komission puheenjohtajan ehdotuksista ainoastaan viimeinen (asetuksen muuttaminen) sisältyy asetuksen (EY) N:o 1073/1999 muutosehdotukseen. Viraston varsinaisten tehtävien uudelleenkeskittäminen olisi edellyttänyt Euroopan petostentorjuntaviraston perustamisesta 28 päivänä huhtikuuta 1999 tehdyn komission päätöksen muuttamista. [3]

Italien

2. Il presidente della Commissione aveva infatti dichiarato che per focalizzare meglio le attività dell’OLAF "potrebbe essere utile reintegrare nei servizi della Commissione certi compiti orizzontali non legati alle indagini", e che doveva essere riesaminata anche la governance dell’OLAF [2]. Egli proponeva infine che "l’OLAF, che dovrà far fronte a un maggior carico di lavoro in un’Unione allargata, venga reso più efficace attraverso l’aumento delle sue risorse di personale, la focalizzazione sulle funzioni di indagine e un regolamento più adeguato […]". Tra le proposte avanzate dal presidente della Commissione, soltanto l’ultima (l’adeguamento del regolamento) è interessata dalla proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1073/1999. La rifocalizzazione degli attuali compiti dell’Ufficio avrebbe richiesto una modifica della decisione della Commissione del 28 aprile 1999 che istituiva l’Ufficio europeo per la lotta antifrode [3].

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

2. OLAFin tutkintatehtävää korostaen (ks. kohta 12) komissio antoi viraston tehtäväksi myös useita Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamiseen liittyviä toimintoja [4]. Kyseiset toiminnot, joista osa on koottu viraston yhteisön palvelukeskukseksi nimeämään kokonaisuuteen, kattavat seuraavat osa-alueet:

Italien

2. La Commissione, pur sottolineando l’importanza della funzione d’indagine (cfr. paragrafo 12), ha attribuito all’OLAF anche una vasta gamma di compiti connessi alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea [4]. Tali attività, raggruppate in parte in quella che l’Ufficio definisce una "piattaforma di servizi", riguardano:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

26. Tilintarkastustuomioistuin pyytää kiinnittämään huomiota erityiskertomuksessa nro 1/2005 [23] antamaansa suositukseen, jonka mukaan OLAFin toiminnan olisi keskityttävä tutkintatehtävään. Asetusehdotuksessa OLAFille osoitettu tehtävä jäsenvaltioiden välisten alv-petostentorjuntatoimien koordinoijana saattaisi heikentää viraston mahdollisuuksia toteuttaa ensisijaista tehtäväänsä tehokkaasti.

Italien

26. La Corte attira l'attenzione sulla raccomandazione formulata nella relazione speciale n. 1/2005 [23], secondo cui l'attività dell'OLAF deve essere incentrata sulla funzione d'indagine. Il ruolo di coordinamento delle operazioni degli Stati membri per combattere le frodi IVA transfrontaliere che viene attribuito all'OLAF dalla proposta di regolamento, potrebbe ridurre la capacità dell'Ufficio di svolgere in maniera efficace la propria funzione primaria.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

3. Kun hallintoneuvosto antaa suostumuksensa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuille perustelluille selvityksille, viraston pääjohtaja voi tiedottaa tästä 1 kohdassa tarkoitetuille toimielimille tai vastaavasti julkaista 2 artiklassa tarkoitetun kyseisen yksikölle uskotun tutkintatehtävän Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Tämä tutkintatehtävän antaminen on mahdollista peruuttaa ainoastaan hallintoneuvoston suostumuksella. 13 artiklan 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin 1 kohdassa tarkoitettuihin yksikön henkilöstön jäseniin.

Italien

3. Se il consiglio di amministrazione approva le dichiarazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, il presidente dell'Ufficio può notificare detti incarichi ai servizi di cui al paragrafo 1 o pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'affidamento dell'incarico alla sezione distaccata di cui al paragrafo 2. L'incarico può essere revocato soltanto col consenso del consiglio di amministrazione. Agli agenti dei servizi di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, l'articolo 13, paragrafi 2 e 3.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

37. Tilintarkastustuomioistuin palauttaa mieliin suosituksensa OLAFin toimien keskittämisestä tutkintatehtävään. OLAFin tehtävien laajentaminen jäsenvaltioiden petostentorjuntatoimien koordinoimiseen saattaisi olla ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa.

Italien

37. La Corte ricorda le proprie raccomandazioni, secondo cui l'attività dell'OLAF deve essere incentrata sulla funzione d'indagine. Un'estensione del campo d'intervento dell'OLAF al coordinamento delle operazioni antifrode degli Stati membri potrebbe essere confliggente con tale obiettivo.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

44. Tässä osassa arvioidaan OLAFin yksiköiden todellista osuutta tutkinnassa. On tarpeen muistuttaa, että marraskuussa 2003 komission puheenjohtaja esitti OLAFin toiminnan keskittämistä uudelleen sen tutkintatehtävään [33].

Italien

44. Questa seconda parte ha lo scopo di valutare quanto i vari servizi dell’Ufficio contribuiscano effettivamente alla funzione d’indagine. In proposito, vale la pena di ricordare che, nel novembre 2003, il presidente della Commissione aveva espresso l’auspicio che l’attività dell’OLAF fosse incentrata sulla funzione d’indagine [33].

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

57. Yksikkö toimii suoraan viraston johtajan alaisuudessa, mutta sen tehtäväalueista kaksi on erittäin suorassa yhteydessä tutkintatehtävään:

Italien

57. Anche se alle dipendenze del direttore dell’Ufficio, questa unità dovrebbe svolgere le due funzioni seguenti, connesse in maniera molto stretta alla funzione d’indagine:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK