Vous avez cherché: jälleenrahoituskustannuksiin (Finnois - Tchèque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Tchèque

Infos

Finnois

kaikissa tapauksissa vahinkokäsite perustui jälleenrahoituskustannuksiin ja/tai jälleenhankinta-arvoon.

Tchèque

ve všech případech vycházela koncepce škody z nákladů na renancování nebo ze substituční hodnoty.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

laskelma perustuu korkoihin, jotka bb maksaa 380 miljoonan euron lisäjoukkovelkakirjoista verrattuna bb:n jälleenrahoituskustannuksiin kaupan päättämisen jälkeen.

Tchèque

základem pro přepočet jsou úroky, které bb platí za dodatečné obligace ve výši 380 milionů eur, ve srovnání s náklady na refinancování bb po uzavření.

Dernière mise à jour : 2014-11-13
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

tuottoa laskettaessa oli saksan mukaan kiinnitettävä huomiota apporttien ja käteissijoitusten eroon eli liiketoiminnan laajentamiseen myönnettävän lainan jälleenrahoituskustannuksiin ja siihen haittaan, että sijoituksen käteisarvoa ei voida sijoittaa suoraan.

Tchèque

při výpočtu rendity by proto záleželo na rozdílu mezi nepeněžitým vkladem a peněžitým vkladem, který spočívá v nákladech na refinancování pro poskytování úvěrů, kterými se rozšiřuje obchodní činnost, resp. spočívá v nevýhodě, že peněžitý ekvivalent vkladu nelze přímo investovat.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

lbb:n osakepääomaan lisätystä 187,5 miljoonan saksan markan suuruisesta ibb:n osakepääomasta ei tehty jälleenrahoituskustannuksiin perustuvaa vähennystä, koska kyse on likvideistä varoista.

Tchèque

ze základního kapitálu ibb ve výši 187,5 milionů dem, který byl vložen do základního kapitálu lbb, nebyla z důvodu nákladů na refinancování provedena žádná srážka, neboť se v daném případě jednalo o likvidní prostředky.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

kantaja esittää lisäksi, että komissio on virheellisesti jättänyt jälleenrahoituskustannukset huomioon ottamatta helabaan sijoitetulta pääomalta puuttuvan likviditeetin vuoksi. tällä perusteella markkinoiden ehdoilla toimivan sijoittajan periaatetta on loukattu ja ey 87 artiklan 1 kohtaa on rikottu.

Tchèque

kromě toho žalobce uvádí, že komise kvůli nedostatku likvidity vkladu do halaba nesprávně odečetla náklady na refinancování. z tohoto důvodu se jedná o porušení zásady tržně jednajícího investora a tím o porušení čl. 87 odst. 1 es.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(34) kyseisen menetelmän mukaan kohtuullinen korvaus pääomasta, jonka avulla voidaan tukea kilpailun piiriin kuuluvia liiketoimia, lasketaan käyttäen lähtökohtana tavanomaisista likvideistä osakepääomasijoituksista markkinoilla saatavaa korvausta. tämän jälkeen tehdään lisäys tai vähennys kyseisen toimenpiteen ominaisluonteen huomioonottamiseksi (ennen investointiveroja). jotta voidaan ottaa huomioon, että kyseinen epälikvidi osakepääomasijoitus ei paranna maksuvalmiutta, korvauksesta vähennetään nettomääräiset jälleenrahoituskustannukset (bruttomääräiset jälleenrahoituskustannukset, joista on vähennetty verot, mm. yhtiövero).

Tchèque

(34) podle této metodiky se přiměřená úhrada za kapitál, který může být použit k podpoře rozšíření obchodu v rámci hospodářské soutěže, vypočítá na základě přiměřené tržní úhrady za likvidní obvyklé investice základního kapitálu. k tomuto základu se přičte nebo se od něj odečte určitá částka ke zohlednění zvláštních rysů daného opatření (před zdaněním investora). aby bylo možno brát zřetel na nevýhodu vyplývající ze souvisejících nelikvidních investic základního kapitálu, odečtou se od takto vypočtené částky ještě čisté náklady na refinancování (hrubé náklady na refinancování po odečtení aplikovatelných daní, zejména daně z příjmu právnických osob).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(82) lbb:n osakepääomaan lisätystä 187,5 miljoonan saksan markan suuruisesta ibb:n osakepääomasta ei tehty jälleenrahoituskustannuksiin perustuvaa vähennystä, koska kyse on likvideistä varoista. koska osakepääoma luovutettiin bgb:lle kahdessa vaiheessa vuosina 1994 ja 1998, osapuolet sopivat, että osakepääomasta maksetaan korvausta — suhteessa osuuksiin — vain luovutusajankohtaan asti.

Tchèque

(82) ze základního kapitálu ibb ve výši 187,5 milionů dem, který byl vložen do základního kapitálu lbb, nebyla z důvodu nákladů na refinancování provedena žádná srážka, neboť se v daném případě jednalo o likvidní prostředky. jelikož byl základní kapitál převeden na bgb ve dvou krocích, v roce 1994 a v roce 1998, strany se shodly na tom, že má být úhrada za základní kapitál zapravena jen k těmto dvěma datům, a to v obou případech úměrně tomu kterému podílu převedeného kapitálu.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(134) huomioon otettavien jälleenrahoituskustannusten perustana olisi käytettävä riskittömien saksan valtion pitkäaikaisten (laina-aika kymmenen vuotta) obligaatioiden tuottoa. vuoden 1991 lopussa niiden jälkimarkkinakorko oli 8,26 prosenttia. westlb:n todelliset keskimääräiset jälleenrahoituskustannukset olivat vuoden 1991 marraskuussa 9,28 prosenttia.

Tchèque

(134) pro náklady na refinancování, které je nutno zohlednit, se má použít výnosnost nerizikové dlouhodobých německých státních dluhopisů (splatnost 10 let). na konci roku 1991 odpovídající oběžná výnosnost činila 8,26%. skutečné průměrné náklady na refinancování společnosti westlb v listopadu 1991 činily 9,28%.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(144) saksa katsoo nordlb:n maksaneen kohtuullisen korvauksen, sillä yksityinen sijoittaja olisi vähentänyt korvauksesta säästämänsä jälleenrahoituskustannukset. koska sijoittaja välttyi maksamasta pääoman jälleenrahoituskustannuksia, saksa arvioi lts:ien omaisuuden korkotuoton noin 9,5 prosentiksi.

Tchèque

(144) německo je toho názoru, že společnost nordlb zaplatila přiměřenou úhradu, neboť soukromý investor by z úhrady odečetl náklady na refinancování, které pro sebe ušetřil. protože investor ušetřil náklady na refinancování kapitálu, dospělo německo k úročení prostředků lts na podporu ve výši cca 9,5%.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(127) komissio katsoo, ettei jälleenrahoituskorkoa pidä ottaa kokonaisuudessaan huomioon. jälleenrahoituskustannukset ovat yrityksen toimintakuluja ja vähentävät siten sen verotettavaa tuloa. siksi pankin nettotulos ei pienene ylimääräisen koron määrää vastaavalla määrällä. osa näistä kuluista nimittäin tasoittuu pienemmän yhteisöveron ansiosta. vain nettokulut on otettava huomioon hlb:lle siirretyn pääoman erityisluonteesta aiheutuvana lisäkustannuksena. komissio päättelee tämän vuoksi, että hlb:lle aiheutuneiden maksuvalmiuteen liittyvien kustannusten määrä vastaa jälleenrahoituskustannuksia (yhtiöverojen jälkeen).

Tchèque

(127) komise přitom zastává názor, že nelze vzít v úvahu celkovou úrokovou sazbu pro refinancování. náklady na refinancování jsou provozními výdaji a snižují tak zdanitelné příjmy. Čistý výsledek banky se tedy nesnižuje o částku dodatečně zaplacených úroků. Část těchto výdajů se totiž vyrovná prostřednictvím nižší daně z příjmu právnických osob. jako dodatečné zatížení hlb musejí být v důsledku zvláštní povahy převedeného kapitálu zohledněny pouze čisté výdaje. komise tedy vesměs uznává, že hlb vyvstaly dodatečné "náklady na likviditu" ve výši "nákladů na refinancování minus daně z podnikání".

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

(128) sopimuksessaan osapuolet myös perustavat laskelmansa jälleenrahoituksen nettokustannuksiin. kaikille jälleenrahoituskustannuksille vahvistettiin pitkäaikainen riskitön 7,23 prosentin korko [30]. sopimuspuolet sopivat lisäksi soveltavansa kiinteää 50 prosentin veroastetta [31].

Tchèque

(128) ve svém dorozumění strany rovněž zakládají svůj výpočet na čistých nákladech na refinancování. přitom stanovily pro úplné náklady na refinancování dlouhodobou bezrizikovou úrokovou sazbu ve výši 7,23% [30]. navíc se strany shodly na tom, že budou předpokládat paušální sazbu daně ve výši 50% [31].

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(165) riskitön pitkä korko (saksan liittotasavallan 10 vuoden obligaatiolainat) vuoden 1990 lopulla oli 8,98 prosenttia. lsh on ilmoittanut, että sen jälleenrahoituskustannukset olivat omaisuudensiirron aikaisen rahoitusrakenteen perusteella noin 9,2 prosenttia. osapuolet määrittivät sopimuksessaan pitkän aikavälin riskittömän koron 6,61 prosentiksi [42]. sopimuspuolet sopivat lisäksi soveltavansa kiinteää 50 prosentin veroastetta. nettojälleenrahoituskoroksi saatiin tämän mukaisesti 3,31 prosenttia, joka otettiin vähimmäiskorvauksesta maksuvalmiuden puuttumisen vuoksi tehtävän vähennyksen laskentaperusteeksi.

Tchèque

(165) dlouhodobá bezriziková sazba (německé dluhopisy spolkové vlády s platností 10 let) činila koncem roku 1990 8,98%. lsh udala, že její náklady na refinancování na základě její finanční struktury činily k okamžiku převodu majetku 9,2%. v dorozumění strany stanovily za základ dlouhodobou bezrizikovou sazbu ve výši 6,61% [42]. navíc se strany shodly na tom, že budou předpokládat paušální sazbu daně ve výši 50%. podle toho strany docházejí k čisté refinanční sazbě ve výši 3,31% a tím k odpovídající slevě za likviditu.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(55) tämä järjestely olisi johtanut vuosittain nouseviin maksuvelvoitteisiin, jotka olisivat saavuttaneet noin 33 miljoonan saksan markan tason vuodesta 2003 alkaen. Äänettömästä osakkuudesta maksettavan korvauksen lisäksi pankin olisi pitänyt vastata antolainaukseen liittyvistä jälleenrahoituskustannuksista.

Tchèque

(55) z toho vyplynulo každoroční zvýšení platebních závazků od roku 2003 ve výši až cca 33 mil. dem. k úhradě vkladu tichého společníka musí banka navíc uhradit náklady na refinancování poskytování úvěrů.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

jälleenrahoituskustannukset ovat yrityksen toimintakuluja ja vähentävät siten sen verotettavaa tuloa.

Tchèque

náklady na refinancování jsou provozními výdaji, a snižují tak zdanitelný příjem.

Dernière mise à jour : 2014-11-06
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

eri jälleenrahoitusinstrumenttien keskimääräisiä markkinakorkoja yksittäisinä vuosina koskevan tutkimuksen perusteella ja westlb:n taseen rakenne huomioon ottaen sen todellinen jälleenrahoituskorko vuosien 1992–1996 markkinoilla olisi arvioitava keskimäärin 6,07–6,54 prosentiksi. bdb toimitti komissiolle myös tietoja joidenkin yksityisten saksalaisten suurpankkien jälleenrahoituskustannuksista wfa:n omaisuuden siirron ajankohtana.

Tchèque

na základě šetření průměrných úrokových sazeb v jednotlivých letech pro různé nástroje refinancování a podle bilanční struktury společnosti westlb je nutné nasadit skutečnou sazbu refinancování společnosti westlb na trzích pro léta 1992 až 1996 na průměrnou hodnotu mezi 6,07 a 6,54 %.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

kaikille jälleenrahoituskustannuksille vahvistettiin pitkäaikainen riskitön 7,23 prosentin korko.

Tchèque

přitom stanovily pro úplné náklady na refinancování dlouhodobou bezrizikovou úrokovou sazbu ve výši 7,23 %.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

komissio myöntää kuitenkin yleisesti, että westlb:lle aiheutuu maksuvalmiuteen liittyviä kustannuksia, joiden suuruus vastaa verotuksen jälkeisiä jälleenrahoituskustannuksia.

Tchèque

komise tedy celkově uznává, že společnosti westlb vznikají další „náklady na likviditu“ ve výši „nákladů na refinancování s odečtením daní“.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

kaiken kaikkiaan komissio siis myöntää, että lbb:lle aiheutuu likviditeettikustannuksia, joiden määrä vastaa jälleenrahoituskustannuksia, joista on vähennetty yhtiöverot.

Tchèque

komise tedy vesměs uznává, že lbb vyvstaly dodatečné „náklady na likviditu“ ve výši „nákladů na refinancování minus daň z příjmu právnických osob“.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

komissio päättelee tämän vuoksi, että hlb:lle aiheutuneiden maksuvalmiuteen liittyvien kustannusten määrä vastaa jälleenrahoituskustannuksia (yhtiöverojen jälkeen).

Tchèque

komise tedy vesměs uznává, že hlb vyvstaly dodatečné „náklady na likviditu“ ve výši „nákladů na refinancování minus daně z podnikání“.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

saksan ilmoituksen mukaan bayernlb:n todelliset jälleenrahoituskustannukset vuoden 1994 jälkipuoliskolla eli ensimmäisen erän siirron aikaan olivat keskimäärin 7,71 prosenttia ja vuoden 1995 jälkipuoliskolla eli toisen erän siirron aikaan 6,78 prosenttia.

Tchèque

německo uvedlo, že by skutečné náklady společnosti bayernlb na refinancování ve druhé polovině roku 1994 a tedy při vložení první tranše činily průměrně 7,71 % a ve 2. pololetí 1995 a tedy při vložení druhé tranše 6,78 %.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK