Demander à Google

Vous avez cherché: homophobes (Français - Tchèque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Français

Tchèque

Infos

Français

Préjugés homophobes

Tchèque

homofobie

Dernière mise à jour : 2014-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Français

Prévenir et combattre l’intolérance et la violence homophobes dans le sport – Fierté dans le sport

Tchèque

Prevence a boj proti homofobně motivovanému násilí a netoleranci ve sportu – Hrdost ve sportu

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Français

La police de Sarajevo a nommé des agents de liaison spécialement formés pour traiter les affaires de menaces et d’attaques homophobes.

Tchèque

Policie v Sarajevu jmenovala speciálně vyškolené styčné důstojníky pro vyřizování případů homofobního vyhrožování a útoků.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Français

Par conséquent, un employeur défendeur ne saurait réfuter l’existence de faits permettant de présumer qu’il mène une politique d’embauche discriminatoire en se limitant à soutenir que les déclarations suggestives de l’existence d’une politique d’embauche homophobe émanent d’une personne qui, bien qu’elle affirme et semble jouer un rôle important dans la gestion de cet employeur, n’est pas juridiquement capable de le lier en matière d’embauche.

Tchèque

Žalovaný zaměstnavatel proto nemůže vyvrátit existenci skutečností nasvědčujících tomu, že uplatňuje diskriminační politiku v oblasti zaměstnávání, tím, že se omezí na tvrzení, že prohlášení nasvědčující existenci homofobní politiky v oblasti zaměstnávání pocházejí od osoby, která přestože tvrdí, že hraje významnou roli v rámci řízení tohoto zaměstnavatele, a zřejmě ji skutečně hraje, není právně způsobilá zavazovat ho v oblasti zaměstnávání.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Français

Dans son projet d'avis sur la non-discrimination et égalité des chances et mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes , Claudette Abela Baldacchino , maire adjointe du conseil local de Qrendi (MT/PSE), réclame la mise en place d'une réglementation et de politiques de lutte contre la haine homophobe (notamment les discours et les crimes haineux), les barrières à l'accès au logement, la discrimination directe dans les services de soins de santé, ainsi que les brimades et le harcèlement dans les établissements scolaires, dans le monde du travail et dans le cadre de la formation professionnelle.

Tchèque

Ve svém návrhu stanoviska Nediskriminace, rovné příležitosti a provádění zásady rovného zacházení s osobami paní Claudette Abela Baldacchino (MT/SES), místostarostka na obecním úřadu Qrendi, požaduje právní předpisy a politiky zaměřené proti zášti proti homosexuálům (zejména proti slovním projevům nenávisti a zločinům z nenávisti), překážkám v přístupu k bydlení, přímé diskriminaci v oblasti zdravotnických služeb, proti šikaně a obtěžování ve vzdělávacích institucích, v zaměstnání a v rámci odborné přípravy.

Dernière mise à jour : 2017-04-25
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Français

Ces derniers temps, la Commission a fermement condamné toute violation des droits fondamentaux, y compris la perpétration d’actes et l’expression d’attitudes racistes ou homophobes.

Tchèque

Komise nedávno rozhodně odsoudila jakékoli porušování základních práv, včetně páchání rasistických a homofobních činů a vyjadřování rasistických nebo homofobních postojů.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Français

2.4 D'autres lois restrictives telles que celle interdisant la propagande des «relations sexuelles non traditionnelles» auprès des mineurs ont pour effet de générer des stigmatisations et d'accroître la discrimination et la violence à caractère homophobe.

Tchèque

2.4 Další restriktivní právní předpisy, jako zákaz propagace „netradičních sexuálních vztahů“ nezletilých, způsobují stigmatizaci a zvyšují míru diskriminace a homofobního násilí.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Français

La communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexuée (LGBTI) continue de faire l’objet de discriminations, ainsi que d’attaques homophobes dans les médias.

Tchèque

Komunita leseb, gayů, bisexuálů, transgender osob a intersexuálních lidí (LGBTI) nadále trpí diskriminací a homofobním obsahem sdělovacích prostředků.

Dernière mise à jour : 2017-04-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Français

crime homophobe

Tchèque

homofobní trestný čin

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Français

insulte homophobe

Tchèque

homofobní urážka

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Français

discours homophobe

Tchèque

homofobní výrok

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Français

violence homophobe

Tchèque

homofobní násilí

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Français

intimidation homophobe

Tchèque

homofobní šikana

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Français

contre-manifestation homophobe

Tchèque

homofobní protidemonstrace

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Français

violences et harcèlement à caractère homophobe et transphobe

Tchèque

homofobní a transfobní násilí a obtěžování

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Français

2. rappelle que, aux termes de l'article 191 du traité CE, les partis politiques au niveau européen sont importants en tant que facteur d'intégration au sein de l'Union; est donc préoccupé par le fait que l'opinion publique tolère de plus en plus les déclarations et les actes profondément racistes, antisémites, islamophobes ou homophobes de responsables politiques de premier plan et de membres de gouvernements; invite tous les partis politiques à réaffirmer leur attachement à la Charte des partis politiques européens pour une société non raciste, adoptée le 5 décembre 1997; souligne, par conséquent, que, pour les partis politiques, les conditions fondamentales d'une politique d'intégration des minorités sont:

Tchèque

2. připomíná, že v souladu s článkem 191 Smlouvy o ES jsou politické strany na evropské úrovni důležitým faktorem pro integraci uvnitř Unie; je tudíž znepokojen rostoucí tolerancí veřejnosti vůči hluboce rasistickým, antisemitským, islamofobickým a homofobickým prohlášením a činům předních politiků a členů vlády; vyzývá všechny politické strany, aby obnovily svůj závazek k Chartě evropských politických stran pro společnost bez rasismu, která byla přijata dne 5. prosince 1997, a zdůrazňuje proto, že základními předpoklady politických stran pro politiku začlenění menšin jsou:

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Français

[9] Comptent au nombre des crimes homophobes l'attentat à la bombe perpétré à Londres en 1999, les agressions commises lors des marches de la fierté lesbienne, gay, bi- et transsexuelle en Pologne et en Bosnie (2004), ainsi que la violente agression subie par Sébastien Nouchet, brûlé vif dans sa commune en France (2004). [10] JO C 75 E du 26.3.2002, p. 269. [11] JO C 271 E du 12.11.2003, p. 558. --------------------------------------------------

Tchèque

[9] K příkladům zločinů homofobické nesnášenlivosti patří bombový útok z Londýna (1999), útoky na LGBT Pride Marches

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Français

Il s’est à nouveau ému, dans une résolution du 15 juin, de la montée des violences racistes et homophobes en Europe, en évoquant divers actes criminels révélés par l’actualité.

Tchèque

V usnesení z 15. června opět vyjádřil své znepokojení ohledně vzestupu rasově a homofobně motivovaného násilí v Evropě a zmínil se v této souvislosti o různých trestných činech, k nimž v současnosti dochází.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Français

En ce qui concerne l’objectif stratégique de solidarité, les sujets principaux traités par le Parlement ont inclus: les défis démographiques et la solidarité entre générations; une politique de cohésion pour soutenir la croissance et l’emploi (orientations stratégiques communautaires 2007-2013); les conséquences économiques et sociales de la restructuration d’entreprises en Europe (et en particulier le secteur de l’automobile); la protection et l’inclusion sociales; les effets de la mondialisation sur le marché intérieur; l’homophobie et la montée des violences racistes et homophobes en Europe; la lutte contre la traite des êtres humains, la prostitution forcée dans le cadre de la coupe du monde de football 2006; le droit à la liberté d’expression et le respect de la foi

Tchèque

V souvislosti se strategickým cílem solidarita se Parlament zabýval hlavně: demografickými problémy a solidaritou mezi generacemi; politikou soudržnosti vedoucí k růstu a zaměstnanosti (strategické obecné zásady Společenství na období 2007 až 2013); hospodářskými a společenskými dopady restrukturalizace podniků v Evropě (zejména v automobilovém průmyslu); sociální ochranou a sociálním začleňováním; dopady globalizace na vnitřní trh; homofobií a nárůstem homofobního a rasistického násilí v Evropě; bojem proti obchodování s lidmi a nucenou prostitucí v rámci mistrovství světa ve fotbale v roce 2006; právem na svobodu vyjadřování a úctou k náboženské víře; rámcovou strategií pro nediskriminaci a rovné příležitosti pro všechny; rovností mezi ženami a muži v Evropské unii a budoucností Lisabonské strategie v oblasti genderové perspektivy; postavením žen v mezinárodní politice; situací postižených osob v rozšířené Evropské unii (evropský akční plán na období 2006–2007); přechodným režimem, který omezuje volný pohyb pracovníků na trzích práce v EU; novým strategickým rámcem pro mnohojazyčnost a podporou mnohojazyčnosti a výuky jazyků v Evropské unii; Parlament se mimo jiné svým usnesením ze dne 18. ledna rozhodl zřídit vyšetřovací komisi, která se bude zabývat údajným porušením práva Společenství nebo chybami při uplatňování práva Společenství po krizi společnosti Equitable Life Society; změnou klimatu; systémem výměny kvót pro emise skleníkových plynů

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Français

Dans ses résolutions adoptées les 18 janvier 2006 et 26 avril 2007, le Parlement « exhorte les États membres et la Commission à condamner fermement les propos haineux et les incitations à la haine et à la violence à caractère homophobe et à veiller à ce que la liberté de manifestation, garantie par tous les traités relatifs aux Droits de l’ homme, soit eectivement respectée ».

Tchèque

Evropský parlament předkládá každoročně zprávu o stavu základních práv v Evropské unii, v níž se věnuje i záležitostem spojeným s touto otázkou. Neváhal členské státy zalarmovat, když se u nich objevilo riziko xenofobních nebo rasistických hnutí.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK