Demander à Google

Vous avez cherché: memoriałowej (Polonais - Bulgare)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Polonais

Bulgare

Infos

Polonais

Zalety rachunkowości memoriałowej

Bulgare

Пълен поглед върху активите и пасивите

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

WYNIK: PEŁNEWDROŻENIE RACHUKOWOŚCI MEMORIAŁOWEJ

Bulgare

Минимизиран риск от

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Od 2005 r. w opiera sią na zasadzie memoriałowej.

Bulgare

От 2005 г. те се базиратна счетоводна отчетност с текущо начисляване

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Wprowadzenie rachunkowości memoriałowej w 2005 r. pozwoliło rozwiązać tę kwestię.

Bulgare

От 2005 г. този проблем е разрешен с въвеждането на счетоводната отчетност с текущо начисляване.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Państwa OECD, które stosują zasady rachunkowości memoriałowej w odniesieniu do skonsolidowanych

Bulgare

Страни от ОИСР, които използват основата на текущо начисляване за консолидираните

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Księga główna odpowiednia dla rachunkowości memoriałowej, z nowymi elementami, takimi jak:

Bulgare

Този нов инструмент дава достъп до разпределение на разходите по генерални дирекции и по области на политиката.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

W ramach prowadzonego obecnie przeglądu rozporządzenia finanso­wego dla szkół europejskich badane jest stosowanie rachunkowości memoriałowej.

Bulgare

Прилагането на принципа за счетоводна отчетност на основата на текущо начисляване се разглежда в текущия преглед на Финансовия регламент за европейските училища.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Komisja przedstawiła pierwsze oparte na systemie rachunkowości memoriałowej sprawozdanie za 2005 r. dotyczące stanu finansowego.

Bulgare

На 9 август Комисията представи своя годишен доклад за работата на комитетите, в който се разглежда 2005 г. (3).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

W 2006r. wsprawozdaniach finansowych Agencji wykazano wydatki (opierając się na księgowości memoriałowej) w wysokości4 mlneuro19przyskumulowanejnadwyżcenadzień

Bulgare

През 2006 г. финансовите отчети на агенцията посочват разходи (на базата на текущо начисляване) от 4 милиона евро19 с натрупан излишък към 31 декември 2006 г. в размер на 0,9 милиона евро.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Komisja przedstawiła ambitny plan wprowadzenia zasady memoriałowej w odniesieniu do swoich rachunków ogólnych w ciągu zaledwie dwóch lat, czyli począwszy od 2005 r.

Bulgare

Комисията представи амбициозен план за действие за прехвърляне на своите общи отчети на основата на текущото начисляване до 2005 г. — в срок от само две години!

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Unowocześniono także sprawozdanie z wykonania budżetu ogólnego UE, przy czym rok 2007 był trzecim rokiem prowadzenia przez Unię rozliczeń na zasadzie rachunkowości memoriałowej, które to rozliczenia stanowią podstawę sprawozdania finansowego Unii.

Bulgare

Отчетите на общия бюджет на ЕС също са модернизирани, като 2007 г. е третата година, през която финансовите декларации на Съюза се издават въз основа на счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Wynik ekonomiczny za dany rok odzwierciedla zastosowanie zasady memoriałowej, zgodnie z którą wydatki (w tym szacunki długoterminowe) ujmuje się przed dochodami.

Bulgare

Икономическият резултат за годината е отражение на принципите на текущото начисляване, при което разходите (включително дългосрочните предвиждания) се отразяват преди приходите.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

W związku z tym za konieczny uznano dalszy postęp w zakresie nowo wprowadzonej rachunkowości memoriałowej, tak aby mogła ona funkcjonować w sposób całkowicie zadowalający i aby w pełni wykorzystać jej możliwości jako źródła wiarygodnych informacji do celów zarządzania i nadzoru.

Bulgare

Беше сметнато за необходимо да се постигне по-нататъшен напредък при нововъведените счетоводни отчети на базата на текущо начисляване, за да станат те напълно задоволителни и да развият пълния си капацитет за осигуряване на надеждна информация за управлението и надзора.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Sprawozdanie finansowe dotyczące EFR za rok budże­towy 2009 jest pierwszym sprawozdaniem sporządzonym w nowym systemie rachunkowości memoriałowej ABAC FED (ten sam system jest stosowany do budżetu ogólnego Unii Europejskiej).

Bulgare

Годишните отчети на ЕФР за 2009 г. са първите отчети, изготвени с помощта на новата система за счетоводна отчетност на начислена основа ABAC-FED (същата система, която се използва за общия бюджет на Европейския съюз).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Według metody memoriałowej transakcje uznaje się z chwilą ich wystąpienia (a nie tylko w momencie wypłaty środków pieniężnych), co daje pełny obraz aktywów i pasywów na rachunkach UE.

Bulgare

Осчетоводяването на база текущо начисляване признава операциите, когато те се осъ-ществят (не само когато е платено в брой), и дава пълна представа за всички активи и пасиви на ЕС.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Zgodnie z ogólną zasadą rachunkowości memoriałowej odsetki należne od kredytów i pożyczek należy wykazywać w bilansie w miarę ich narastania, tj. na bazie memoriałowej, a nie w momencie ich otrzymania, tj. na bazie kasowej.

Bulgare

В съответствие с общия принцип на текущо счетоводно начисляване вземанията по лихви върху кредити се записват в баланса при начисляването им, т.е. на база начисляване, а не когато фактически се получават, т.е. на база наличност.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

W rachunkowości kasowej nie wprowadza się rozróżnienia między nabyciem aktywów a wydatkiem – obie te transakcje są uznawane za „płatności” (w rachunkowości memoriałowej takie

Bulgare

Касовата отчетност не прави разлика (докато отчетите с текущо начисляване правят това) между купуването на актив и изплащането на разход — и двете са обикновени „плащания“.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Zgodnie z ogólną zasadą rachunkowości memoriałowej, odsetki do zapłacenia od depozytów należy wykazywać w bilansie w miarę ich narastania, tj. na bazie memoriałowej, a nie w chwili kiedy są faktycznie płacone, tj. na bazie kasowej.

Bulgare

В съответствие с общоприетия принцип на текущо счетоводно начисляване лихвите, платими по депозити, се записват в баланса при начисляването им, т.е. на база начисляване, вместо при фактическото им плащане, т.е. на база наличност.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

W rachunkowości memoriałowej rachunkowości memoriałow ra ra ch u n k hunkowoś wości m i memo moriało iałowej transakcje transakcje są ujmo- są ujmo- wane w momencie ich wystąpienia: jeśli rachunek doty- wane w momencie ich w wane wane w mmomenc encie ich ich wystąpienia: jeśli rachunek doty-

Bulgare

При отчетите с текущо начисляване

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Polonais

Rachunkowości (MSR)/Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wydanych przez Radę Międzynarodowych Stan­dardów Rachunkowości. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym „skonsolidowane sprawozdanie finansowe” za rok budżetowy 2009 sporzą­dzone jest na podstawie zasad rachunkowości przyjętych przez księgowego EFR, umożliwiających przystosowanie zasad rachunkowości memoriałowej do specyfiki Wspólnot, natomiast skonsolidowane sprawozdania z wykonania EFR nadal opierają się głównie na przepływach pieniężnych.

Bulgare

В съответствие с Финансовия регламент „консолидираните финансови отчети“ за финансовата 2009 година се изготвят въз основа на счетоводните правила, приети от счетоводителя на ЕФР, които адаптират принципите на счетоводна отчетност на начислена основа към специфичната среда на Европейските общности, докато консолидираните отчети за изпълнението на ЕФР все още се съставят на касова основа.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK