Vous avez cherché: säkerhetsackrediteringen (Suédois - Danois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Suédois

Danois

Infos

Suédois

vilka skyddade euroobjekt som den tilldelade säkerhetsackrediteringen omfattar.

Danois

det fortrolige euromateriale, som der gives sikkerhedsgodkendelse til, og

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

tillfällig upphävning av den fullständiga säkerhetsackrediteringen vad gäller nya beställningar

Danois

suspension af fuld sikkerhedsgodkendelse vedrørende nye ordrer

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

vilken skyddad euroaktivitet på produktionsanläggningen som den tilldelade säkerhetsackrediteringen omfattar.

Danois

den fortrolige eurovirksomhed på produktionsstedet, som der gives sikkerhedsgodkendelse til

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

direktionen ska, med beaktande av synpunkterna från sedelkommittén, fatta alla beslut som rör säkerhetsackrediteringen av tillverkare.

Danois

direktionen træffer alle beslutninger vedrørende sikkerhedsgodkendelse af producenter under hensyntagen til seddelkomiteens synspunkter.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

förändringar som har genomförts efter det att säkerhetsackrediteringen har tilldelats och som påverkar eller kan påverka de säkerhetsarrangemang som omfattas av säkerhetsackrediteringen.

Danois

enhver ændring der er foretaget, efter at der er givet sikkerhedsgodkendelse, og som berører eller kan berøre de sikkerhedsforanstaltninger, som er omfattet af sikkerhedsgodkendelsen, eller

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

för varje produktionsanläggning också ange vilken skyddad euroaktivitet samt vilka skyddade euroobjekt som den fullständiga eller tillfälliga säkerhetsackrediteringen omfattar,

Danois

for hvert produktionssted angive den fortrolige eurovirksomhed og det fortrolige euromateriale, som der er givet fuld eller midlertidig sikkerhedsgodkendelse til

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

beslutet att tilldela säkerhetsackreditering ska också inkludera en kopia av den del av säkerhetsföreskrifterna som gäller för transport av sådana skyddade euroobjekt som säkerhetsackrediteringen avser.

Danois

beslutningen om at give sikkerhedsgodkendelse skal også indeholde en kopi af den del af sikkerhedsreglerne, der vedrører transport af det fortrolige euromateriale, som der gives sikkerhedsgodkendelse til.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

om tillverkaren lämnar ett anbud avseende, eller får i uppdrag att utföra, en skyddad euroaktivitet under denna period, får tillverkarens tillfälliga säkerhetsackrediteringen förlängas fram till dess att ecb har fattat beslut om huruvida fullständig säkerhetsackreditering ska tilldelas.

Danois

hvis producenten afgiver tilbud på eller får en fortrolig eurovirksomhed i opdrag inden for dette tidsrum, kan dennes midlertidige sikkerhedsgodkendelse forlænges, indtil ecb har truffet beslutning om, om denne kan opnå fuld sikkerhedsgodkendelse.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Suédois

tillträdet till prs-tjänsten kontrolleras av säkerhetsskäl. kontrollen av användarna sker antingen med tekniska medel, som användning av krypteringsnycklar, med hjälp av särskilda förfaranden för säkerhetsackreditering eller genom beslut inom ramen för de instruktioner som antagits genom rådets gemensamma åtgärd[4]. dessutom har användargrupperna inom prs-tjänsten, som kan komma att bli många och av varierande karaktär, olika behov, beteenden och förtrolighetsgrader. politiken för tillträdet till prs-tjänsten måste ta hänsyn till samtliga dessa faktorer.

Danois

adgangen til prs-tjenesten er af sikkerhedshensyn kontrolleret. kontrollen af brugerne sker ved tekniske midler, f.eks. brug af kryptologinøgler, proceduremæssige midler, f.eks. sikkerhedsclearing, eller beslutningsmæssige midler som led i instrukser vedtaget i medfør af rådets fælles aktion[4]. endvidere har prs'brugergrupper, hvoraf der potentielt er mange, forskellige behov, adfærdsformer og tillidsgrader. politikken for adgang til prs-tjenesten skal tage højde for alle disse faktorer.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

tillträdet till prs-tjänsten kontrolleras av säkerhetsskäl. kontrollen av användarna sker antingen med tekniska medel, som användning av krypteringsnycklar, med hjälp av särskilda förfaranden för säkerhetsackreditering eller genom beslut inom ramen för de instruktioner som antagits genom rådets gemensamma åtgärd[4]. dessutom har användargrupperna inom prs-tjänsten, som kan komma att bli många och av varierande karaktär, olika behov, beteenden och förtrolighetsgrader. politiken för tillträdet till prs-tjänsten måste ta hänsyn till samtliga dessa faktorer.

Danois

adgangen til prs-tjenesten er af sikkerhedshensyn kontrolleret. kontrollen af brugerne sker ved tekniske midler, f.eks. brug af kryptologinøgler, proceduremæssige midler, f.eks. sikkerhedsclearing, eller beslutningsmæssige midler som led i instrukser vedtaget i medfør af rådets fælles aktion[4]. endvidere har prs'brugergrupper, hvoraf der potentielt er mange, forskellige behov, adfærdsformer og tillidsgrader. politikken for adgang til prs-tjenesten skal tage højde for alle disse faktorer.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

tillträdet till prs-tjänsten kontrolleras av säkerhetsskäl. kontrollen av användarna sker antingen med tekniska medel, som användning av krypteringsnycklar, med hjälp av särskilda förfaranden för säkerhetsackreditering eller genom beslut inom ramen för de instruktioner som antagits genom rådets gemensamma åtgärd[4]. dessutom har användargrupperna inom prs-tjänsten, som kan komma att bli många och av varierande karaktär, olika behov, beteenden och förtrolighetsgrader. politiken för tillträdet till prs-tjänsten måste ta hänsyn till samtliga dessa faktorer.

Danois

adgangen til prs-tjenesten er af sikkerhedshensyn kontrolleret. kontrollen af brugerne sker ved tekniske midler, f.eks. brug af kryptologinøgler, proceduremæssige midler, f.eks. sikkerhedsclearing, eller beslutningsmæssige midler som led i instrukser vedtaget i medfør af rådets fælles aktion[4]. endvidere har prs'brugergrupper, hvoraf der potentielt er mange, forskellige behov, adfærdsformer og tillidsgrader. politikken for adgang til prs-tjenesten skal tage højde for alle disse faktorer.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

tillträdet till prs-tjänsten kontrolleras av säkerhetsskäl. kontrollen av användarna sker antingen med tekniska medel, som användning av krypteringsnycklar, med hjälp av särskilda förfaranden för säkerhetsackreditering eller genom beslut inom ramen för de instruktioner som antagits genom rådets gemensamma åtgärd[4]. dessutom har användargrupperna inom prs-tjänsten, som kan komma att bli många och av varierande karaktär, olika behov, beteenden och förtrolighetsgrader. politiken för tillträdet till prs-tjänsten måste ta hänsyn till samtliga dessa faktorer.

Danois

adgangen til prs-tjenesten er af sikkerhedshensyn kontrolleret. kontrollen af brugerne sker ved tekniske midler, f.eks. brug af kryptologinøgler, proceduremæssige midler, f.eks. sikkerhedsclearing, eller beslutningsmæssige midler som led i instrukser vedtaget i medfør af rådets fælles aktion[4]. endvidere har prs'brugergrupper, hvoraf der potentielt er mange, forskellige behov, adfærdsformer og tillidsgrader. politikken for adgang til prs-tjenesten skal tage højde for alle disse faktorer.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

om förfaranden för säkerhetsackreditering för tillverkare av skyddade euroobjekt för eurosedlar

Danois

om procedurer for sikkerhedsgodkendelse af producenter af fortroligt euromateriale til eurosedler

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

ecb ska fatta ett beslut om att återkalla en tillverkares fullständiga säkerhetsackreditering under följande omständigheter:

Danois

ecb træffer beslutning om inddragelse af en producents fulde eller midlertidige sikkerhedsgodkendelse i følgende tilfælde:

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

tydlig information om huruvida tillverkaren ansöker om fullständig eller tillfällig säkerhetsackreditering för en skyddad euroaktivitet avseende ett skyddat euroobjekt.

Danois

en klar angivelse af, om producenten søger om fuld eller midlertidig sikkerhedsgodkendelse til en fortrolig eurovirksomhed vedrørende fortroligt euromateriale.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

ecb ska fatta ett beslut om att återkalla en tillverkares tillfälliga säkerhetsackreditering om

Danois

ecb træffer beslutning om inddragelse af en producents fulde eller midlertidige sikkerhedsgodkendelse i følgende tilfælde:

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

upprätta ett förfarande för säkerhetsackreditering i enlighet med relevanta strategier, med klart angivande av villkoren för godkännande av kommunikations- och informationssystem under myndighetens överinseende,

Danois

etablering af en sikkerhedsakkrediteringsproces i overensstemmelse med de relevante politikker, der klart angiver de godkendelsesbetingelser, der gælder for et cis under dens ansvar

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

ecb ska föra en förteckning över säkerhetsackrediteringar.

Danois

ecb fører et register over sikkerhedsgodkendelser.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

om ansökan om säkerhetsackreditering avslås, eller om tillverkaren ansökt om fullständig säkerhetsackreditering men endast tilldelas tillfällig säkerhetsackreditering, kan tillverkaren inleda ett överprövningsförfarande enligt artikel 17.

Danois

hvis ansøgningen om sikkerhedsgodkendelse afslås, eller hvis producenten ansøger om fuld sikkerhedsgodkendelse men kun opnår midlertidig sikkerhedsgodkendelse, kan producenten indlede prøvelsesproceduren i henhold til artikel 17.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Suédois

med beaktande av beslut ecb/2010/22 av den 25 november 2010 om förfarandet för säkerhetsackreditering av tillverkare av eurosedlar [1], särskilt artiklarna 2.4, 7 och 10, och

Danois

under henvisning til afgørelse ecb/2010/22 af 25. november 2010 om proceduren for kvalitetsgodkendelse af producenter af eurosedler [1], særlig artikel 2, stk. 4, artikel 7 og artikel 10, og

Dernière mise à jour : 2014-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK